ORDONANTA nr. 94 din 29 august 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 1 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 10 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte normele generale aplicabile modurilor de transport rutier, feroviar, naval şi aerian din cadrul sistemului naţional de transport, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european incluse în acesta, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport."2. Articolul 2 se completează cu litera d), cu următorul cuprins:"d) sistemele de management al traficului şi sistemele de pozitionare şi navigaţie."3. Litera b) a articolului 10 va avea următorul cuprins:"b) elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public;"4. Litera b) a articolului 12 va avea următorul cuprins:"b) elaborează proiectele de acte normative şi aproba norme tehnice destinate asigurării compatibilitatii sistemului naţional de transport cu sistemele de transport internaţionale, precum şi aplicării reglementărilor specifice adoptate de autorităţile aeronautice ale statelor membre ale Comunităţii Europene;"PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de stat--------