ORDONANTA nr. 93 din 29 august 2000pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 1 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 14 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată prin Legea nr. 228/1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Sunt obligaţi sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală, în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, cei care, în condiţiile legii, sunt plătitori de impozite şi taxe, după cum urmează: a) persoanele juridice; b) asociaţiile familiale şi asociaţiile civile fără personalitate juridică; c) reprezentanţii fiscali ai contribuabililor, împuterniciţi potrivit legii; d) alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c), asociaţii sau organizaţii de orice fel care, în baza actului de constituire, desfăşoară în România activităţi cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum şi cele care, potrivit legii, au obligaţia să facă reţinerea la sursa a impozitelor şi taxelor; e) instituţiile publice ai căror conducatori îndeplinesc atribuţii de ordonator de credite, precum şi unităţile din subordinea acestora care funcţionează pe principiul mijloacelor extrabugetare sau cu subvenţii de la bugetul de stat şi care întocmesc bilanţ contabil distinct; f) persoanele juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România prin intermediul unui sediu permanent; g) reprezentantele societăţilor comerciale sau ale organizaţiilor economice străine, precum şi orice alte entităţi care desfăşoară activităţi, potrivit legii, pe teritoriul României. (2) Pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România codul de identificare fiscală este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne. (3) Persoanele fizice plătitoare de impozit pe venit se înregistrează ca plătitori de impozite şi taxe la data depunerii declaraţiei estimative, a declaraţiei speciale sau a declaraţiei globale, după caz, în funcţie de natura venitului obţinut. (4) Persoanele fizice care obţin venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală au obligaţia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data obţinerii primului venit de aceasta natură. (5) De asemenea, sunt obligate să se înregistreze la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la începerea activităţii, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi desfăşurate în baza unui contract de comision, de mandat, de reprezentare şi a altor asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial. (6) Persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine care realizează venituri din activităţi desfăşurate pe teritoriul României sunt obligate sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoanele străine, în termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat a României, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală. (7) Persoanele fizice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se încadrează în prevederile art. 1 alin. (4), (5) şi (6) sunt obligate să depună declaraţie de înregistrare fiscală la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Plătitorii de impozite şi taxe care au sedii secundare de tip sucursale trebuie să depună pentru înregistrarea fiscală a acestora o declaraţie de înregistrare fiscală la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sediul sucursalei, însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a unităţii cu personalitate juridică, în termen de 15 zile de la înfiinţarea sucursalei. (2) Pentru celelalte sedii secundare ale persoanelor juridice române, respectiv reprezentante, agenţii sau alte asemenea sedii, plătitorii de impozite şi taxe nu au obligaţia să le declare în vederea înregistrării fiscale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Modificările intervenite în datele declarate, inclusiv încetarea temporară sau definitivă a activităţii, se comunică organelor fiscale de către plătitorii de impozite şi taxe prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data producerii acestora. (2) În cazul modificărilor privind sediul/domiciliul plătitorii de impozite şi taxe vor depune declaraţia de menţiuni la organul fiscal în a cărui raza teritorială au avut sediul/domiciliul iniţial, în vederea scoaterii din evidentele fiscale ale acestuia. De asemenea, plătitorii de impozite şi taxe vor depune o declaraţie de menţiuni, în vederea înscrierii în evidentele fiscale, la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi muta sediul/domiciliul, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, care se va anula, şi se va elibera un nou certificat de înregistrare fiscală, cu acelaşi cod fiscal, dar cu înscrierea noului sediu/domiciliu. În cazul în care noul sediu/domiciliu se afla în raza aceluiaşi organ fiscal, se va depune o singura declaraţie de menţiuni, însoţită de certificatul de înregistrare fiscală, pe baza căreia se vor corecta evidentele fiscale şi se va elibera noul certificat de înregistrare fiscală. (3) Înregistrarea, precum şi scoaterea din evidenta ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată se vor face potrivit legislaţiei în materie de T.V.A. Pentru persoanele fizice, plătitoare de T.V.A., atestarea acestei calităţi se va face în baza înştiinţării de luare în evidenta ca plătitor de T.V.A. şi a certificatului de înregistrare fiscală care va conţine codul numeric personal precedat de litera "R". (4) Contribuabilii care devin plătitori de accize sau de impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna ulterior înregistrării fiscale sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni cu cel puţin 15 zile înainte de începerea activităţii de producţie sau de import de bunuri pentru care se datorează accize sau impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna, potrivit legii. (5) În momentul încetării calităţii de plătitor de accize sau de impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna contribuabilul este obligat ca în termen de 15 zile să depună declaraţie de menţiuni. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constata îndeplinirea condiţiilor legale. (6) După radierea din registrul comerţului sau după suspendarea, anularea sau încetarea valabilităţii actului de constituire ori a autorizaţiei eliberate de organul competent persoanele înregistrate fiscal sunt obligate ca în termen de 15 zile să depună declaraţie de menţiuni şi sa predea organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală."4. Alineatul (1) a articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum urmează:- cele de la lit. a), b) şi d), cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei;- cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei."  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Declaraţiile de înregistrare fiscală model IMP 1.0, IMP 1.1 şi IMP 2, stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.103/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 28 decembrie 1998, se vor utiliza până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998, aprobată prin Legea nr. 228/1998, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ei prin lege.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu-------