ORDONANTA nr. 88 din 29 august 2000privind finanţarea centrelor de consultanţa şi informare a consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 1 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. R pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1În vederea infiintarii şi funcţionarii de centre de consultanţa şi informare a consumatorilor cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora, asociaţiile pentru protecţia consumatorilor, constituite potrivit legii, pot primi sume de la bugetul de stat conform art. 38 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Centrele de consultanţa şi informare a consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri în structura organizatorică a asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi desfăşoară activităţi gratuite în folosul consumatorilor, constând în informaţii, recomandări şi consultanţa pentru probleme legate de achiziţionarea unui produs sau serviciu.  +  Articolul 3 (1) Suma alocata de la bugetul de stat potrivit art. 1 se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de personal aferente centrelor de consultanţa şi informare a consumatorilor. (2) Salarizarea sau, după caz, remunerarea personalului utilizat în centrele de consultanţa şi informare a consumatorilor se face în funcţie de timpul efectiv lucrat, până la nivelul maxim al funcţiei echivalente utilizate în cadrul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Cheltuielile materiale vor fi utilizate pentru întreţinerea sediului, pentru cheltuielile curente şi pentru cele de tipărire a materialelor informative. (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) se utilizează în condiţiile legii finanţelor publice, iar sumele rămase neutilizate la data încheierii exerciţiului financiar se restituie la bugetul de stat.  +  Articolul 4Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor pot primi sume şi de la bugetele locale, în vederea infiintarii şi funcţionarii centrelor de consultanţa şi informare a consumatorilor, în baza hotărârilor consiliilor locale sau, după caz, a consiliilor judeţene, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate cu asociaţiile respective, conform legii.  +  Articolul 5Controlul asupra activităţilor desfăşurate în centrele de consultanţa şi informare a consumatorilor din cadrul asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercită de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 6Pentru anul 2000, din bugetul aprobat al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor se aloca 200 milioane lei pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui centru-pilot de consultanţa şi informare a consumatorilor în municipiul Bucureşti şi 195 milioane lei pentru finanţarea unor programe în domeniul protecţiei consumatorilor, pentru editarea de materiale şi organizarea de acţiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media.  +  Articolul 7Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor care primesc sume potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de asistenţa de specialitate din partea personalului împuternicit în acest scop de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al conducătorului Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor se aproba criteriile de evaluare şi selectare a asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor care înfiinţează şi în care funcţionează centre de consultanţa şi informare a consumatorilor, precum şi modelul convenţiei prevăzute la art. 4.  +  Articolul 9Începând cu anul 2001 numărul centrelor de consultanţa şi informare a consumatorilor pentru care se acordă sume de la bugetul de stat va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu încadrarea în sumele aprobate cu aceasta destinaţie.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Oficiuluipentru Protecţia Consumatorilor,Eliade Corneliu MihailescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------