ORDONANTA nr. 85 din 29 august 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 1 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 46/2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (6) al articolului 13 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:"(7) Ministerul Finanţelor va elabora Norme metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu."2. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Înainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligaţia sa informeze în scris în legătură cu intenţia sa pe ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului. Dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viza, controlorul delegat va consulta, înainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie, prin decizia controlorului financiar şef. Comisia este formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, din care 2 controlori delegaţi, alţii decât cei care exercită viza la instituţia publică de la care s-au primit argumentele pentru efectuarea operaţiunii, precum şi controlorul financiar şef sau unul dintre adjunctii acestuia. Opinia neutra se motiveaza şi se formulează în scris şi are rol consultativ, soluţia finala fiind de competenţa exclusiva a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuţiilor de control financiar preventiv delegat."3. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 17 alin. (3) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică şi pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăşi 3 zile lucrătoare."4. Litera c) a alineatului (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar şef cu privire la situaţia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţiile intenţiilor şi refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum şi aspectele deosebite ale derulării operaţiunilor financiare;"5. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(4) Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent. El îl poate informa în mod direct pe ministrul finanţelor asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa şi nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat."6. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(4) Controlorul financiar şef are 2 adjuncţi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor, la propunerea controlorului financiar şef."7. Alineatul (5) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(5) Tot în structura Ministerului Finanţelor, pe lângă Corpul controlorilor delegaţi şi în subordinea controlorului financiar şef, funcţionează o direcţie de specialitate care asigura suportul metodologic şi informaţional necesar în activitatea Corpului controlorilor delegaţi şi ale carei atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor, la propunerea controlorului financiar şef."8. La alineatul (8) al articolului 23 se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) prezintă ministrului finanţelor, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegaţi, situaţia intenţiilor şi refuzurilor de viza, precum şi aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;"9. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(1) O operaţiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua dacă este autorizata prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiei publice din cadrul administraţiei publice centrale în care se exercită funcţia de ordonator de credite. În şedinţa Guvernului controlorul financiar şef prezintă punctul de vedere al controlorului delegat implicat, precum şi opinia neutra. Guvernul se pronunţa în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării proiectului hotărârii la Secretariatul General al Guvernului. Initiatorul proiectului hotărârii are obligaţia sa transmită şi controlorului financiar şef o copie de pe proiectul hotărârii şi de pe nota de fundamentare o dată cu depunerea acestora la Secretariatul General al Guvernului, în vederea includerii în ordinea de zi a şedinţelor de Guvern. Controlorul financiar şef depune la Secretariatul General al Guvernului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de discutarea proiectului de hotărâre în şedinţa Guvernului, refuzul de viza şi opinia neutra."10. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de control financiar preventiv, conducătorii persoanelor juridice prevăzute la art. 16 alin. (2), la art. 30 şi la art. 37 alin. (1) dispun, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, contabilul-şef al persoanei juridice aflate în aceasta situaţie are obligaţia sa informeze în scris Ministerul Finanţelor şi, după caz, organul ierarhic superior al instituţiei publice."11. Alineatul (5) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(5) Documentele privind proiecte de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate şi efectuate."12. Alineatul (7) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(7) Operaţiunile efectuate în condiţiile prevederilor alin. (6) se înregistrează şi într-un cont în afară bilanţului."13. Litera g) a articolului 32 se abroga.14. La articolul 32 se introduce litera k^1) cu următorul cuprins:"k^1) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4);"15. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat, prevăzut la alin. (1), se asimilează reglementările cuprinse în prezenta ordonanţă aplicabile instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 25 alin. (1)."  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor va elabora normele prevăzute la art. I pct. 1, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanţe de către Parlament, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliului de CoordonareEconomico-Financiară,Mircea Ciumara-------