HOTĂRÂRE nr. 354 din 25 martie 2021privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul „Centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă de protecție în România“ se modifică și va avea următorul cuprins:Centre regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil și a celor cărora le-a fost acordată o formă de protecție în România
  628899CRPCSACentre regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil și a celor cărora le-a fost acordată o formă de protecție în RomâniaConsiliere psihosocialăInformareConsiliere și suport juridicEducareAdaptare culturalăSuport emoționalConsiliere vocaționalăCazare pe perioadă determinatăMasăAlte activități: asistență medicală primară, facilitarea accesului la un loc de muncă, menaj, pază, alte activități administrative etc.ROF serviciu social de zi
  2. La titlul „Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie“, după numărul curent 67^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 67^2, cu următorul cuprins:
  67^28899CZ-PN-VIIVII Centre respiro pentru familiile copiilor cu dizabilitățiSupraveghere Îngrijire Găzduire temporară Consiliere Socializare și petrecere a timpului liber Abilitare și reabilitare Asistență medicală Alte activități: informare, evaluare, masă, menaj-gospodărie, alte activități administrative și altele asemeneaROF serviciu social de zi
  3. La anexa nr. 4 la nomenclator, la articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Personalul de specialitate poate fi:a) asistent social (263501);b) consilier școlar (235903);c) mediator școlar (341905);d) asistent medical comunitar (325301);e) tehnician asistență socială (341201);f) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);g) facilitator de dezvoltare comunitară (341204);h) tehnician egalitate de șanse (341207);i) specialist în economia socială (341206);j) lucrător de tineret (341205);k) lucrător social (532908);l) mediator sanitar (532901);m) mediator social (532902);n) alt personal de specialitate în asistență socială.4. La anexa nr. 4 la nomenclator, la articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar prevăzuți la alin. (1) își desfășoară activitatea prin îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare, și în Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2019.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 25 martie 2021.Nr. 354.-----