PROCEDURĂ din 27 aprilie 2016pentru soluționarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-FIN*)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016  Notă
  Aprobată prin REGULAMENTUL nr. 4 din 27 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 383 din 19 mai 2016.
   +  Articolul 1Organizare, administrare și funcționare(1) SAL-FIN pentru piața financiară nonbancară este înființată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., ca entitate de soluționare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfășoară activități în România și se supune autorizării reglementării și/sau supravegherii A.S.F., după caz, și un consumator rezident în Uniunea Europeană.(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecției consumatorului, transpusă în legislația română prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanța asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).(3) Funcționarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;b) legislația din domeniile asigurărilor-reasigurărilor, instrumentelor și investițiilor financiare și sistemului de pensii administrate privat, completată de legislația incidentă;c) Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;d) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;e) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și legislația incidentă acesteia.(4) Prezenta procedură se aplică în soluționarea alternativă a litigiilor în cadrul SAL-FIN.(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:a) procedurile de soluționare a reclamațiilor consumatorilor derulate de comercianți prin proceduri proprii;b) serviciile neeconomice de interes general;c) litigiile dintre comercianți;d) negocierile directe dintre consumator și comerciant;e) încercările efectuate de un judecător de a soluționa un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;f) procedurile inițiate de un comerciant împotriva unui consumator;g) litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relațiile de familie, drepturi asupra cărora părțile nu pot să dispună.(6) În funcționarea sa, SAL-FIN este asistată de un secretariat tehnic.  +  Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile utilizate au semnificațiile definite prin Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Refuzul SAL-FIN(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:a) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamația sa și nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;b) litigiul este promovat cu rea-credință sau este ofensator;c) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanță judecătorească;d) consumatorul nu a prezentat reclamația către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamația comerciantului sau de la data săvârșirii faptei ce a dat naștere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcționarea eficientă a SAL-FIN;f) litigiul nu privește un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.(2) În cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, Secretariatul tehnic va prezenta consumatorului o explicație privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului complet.(3) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit prezentului înscris, nu va afecta accesul consumatorilor la alte proceduri SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.(4) În cazul în care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entități SAL competente.  +  Articolul 4Independență și imparțialitate(1) În cadrul SAL-FIN vor fi înscriși conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competențelor profesionale ale acestora. (la 20-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) (2) În îndeplinirea atribuțiilor lor, conciliatorii sunt independenți și imparțiali față de părțile din litigiu. (la 20-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) (3) Nicio autoritate, inclusiv Colegiul de coordonare sau Secretariatul tehnic, nu poate interveni direct sau indirect în adoptarea și impunerea unei soluții de către un conciliator.(4) Conciliatorul desemnat este abilitat să judece un litigiu determinat și să impună părților o soluție de rezolvare a litigiului.(4^1) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluționarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SALFIN se va desemna de către Secretariatul tehnic un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor, în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora, începând cu numărul 1, cu respectarea prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei proceduri. (la 20-04-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) (4^2) Conciliatorul desemnat are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data la care a fost înștiințat de Secretariatul tehnic să examineze preliminar documentele și să depună la dosar declarația de acceptare, independență, imparțialitate și disponibilitate. (la 20-04-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) (5) Conciliatorul consemnează dezbaterile în încheieri de ședință, analizează documentele părților și le predă către Secretariatul tehnic al SAL-FIN. (la 20-04-2021, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) (6) Colegiul de coordonare poate solicita, la cererea Secretariatului tehnic, orice informații sau documente pentru a se asigura de integritatea și imparțialitatea conciliatorilor în cazurile administrate.(7) Părțile aflate în litigiu vor fi notificate de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat după primirea tuturor documentelor care conțin informații relevante referitoare la litigiu.(8) În cursul procedurilor SAL:a) părțile au dreptul de a-și exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului înaintat spre soluționare, precum și de a primi din partea conciliatorilor probele, documentele și elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declarații și avize ale experților și de a prezenta observații pe marginea acestora;b) părțile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris pe un suport durabil sau prin poștă electronică, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul.  +  Articolul 5Registrul conciliatorilor(1) Registrul conciliatorilor (Registrul) se constituie conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Înscrierea conciliatorilor în Registru se face specificându-se pentru fiecare conciliator titlurile științifice deținute și activitatea profesională care îl definește, vechimea și domeniul de competențe în care poate soluționa litigiile.(3) Registrul conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.(4) Totalitatea conciliatorilor înscriși în Registru constituie Corpul conciliatorilor.(5) Suspendarea, încetarea calității de conciliator și, respectiv, radierea sa din Registru se fac în condițiile menționate în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Răspunderea conciliatorilor(1) Întrunirea Corpului conciliatorilor se realizează în plen, care reunește totalitatea conciliatorilor înscriși în Registrul conciliatorilor.(2) În cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparțialitatea unui conciliator, Colegiul de coordonare convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației și se consideră că există cvorum dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscriși în Registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenți. Prezența la convocarea Plenului Corpului conciliatorilor este obligatorie, prin excepție se poate absenta doar în condițiile existenței unor motive bine întemeiate, probate cu înscrisuri.(3) Plenul Corpului conciliatorilor va transmite Colegiului de coordonare punctul său de vedere cu privire la situația sesizată.(4) Conciliatorii sunt răspunzători și pot fi ținuți să achite daune în condițiile legii atât față de părți, cât și față de SAL-FIN:a) dacă după acceptare renunță în mod nejustificat la însărcinarea lor;b) dacă nu participă la soluționarea litigiului sau nu pronunță hotărârea în termenul prevăzut de prezenta procedură;b^1) dacă nu respectă condițiile de formă privind elementele hotărârii prevăzute de dispozițiile art. 15 alin. (1^7) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările și completările ulterioare (la 20-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) c) dacă nu respectă caracterul confidențial al concilierii;d) dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei proceduri. (la 20-04-2021, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) (5) Conciliatorii sunt imparțiali și independenți în soluționarea litigiilor cu care au fost învestiți și răspund direct și personal, conform dreptului comun aplicabil.(6) Plenul Corpului conciliatorilor adoptă recomandări pe care le transmite conciliatorilor. Recomandările sunt adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți la sesiunea extraordinară.  +  Articolul 7Impunerea unei soluții(1) La debutul procedurii prin impunerea unei soluții, părțile sunt informate cu privire la condițiile speciale ale unei astfel de alegeri, și anume:a) caracterul obligatoriu al soluției;b) faptul că părțile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluția;c) faptul că niciuna dintre părți nu se poate retrage dintr-o asemenea procedură;d) faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară separată;e) faptul că soluția propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanță care aplică dispozițiile legale în vigoare;f) consecințele juridice ale acceptării unei astfel de soluții.(2) SAL-FIN se asigură că părțile își dau acordul scris cu privire la caracterul obligatoriu al soluției, anterior demarării procedurilor.(3) SAL-FIN organizează și administrează soluționarea litigiilor naționale pe calea soluționării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-FIN, în mod instituționalizat, pe baza sesizării SAL-FIN în condițiile prezentei proceduri.  +  Articolul 8Desemnarea conciliatorului(1) SAL-FIN publică Registrul conciliatorilor, specializați pentru piața financiară nonbancară, în funcție de domeniul în care dețin competențele profesionale. (2) Conciliatorul va fi desemnat de către Secretariatul tehnic în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora în Registrul conciliatorilor, cu respectarea prevederilor din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei proceduri. (3) Secretariatul tehnic, în adresa de convocare, va comunica părților conciliatorul desemnat și procedura aleasă de către consumator pentru soluționarea litigiului.(4) Orice conciliator desemnat care are cunoștință că în privința sa există o cauză de recuzare sau de incompatibilitate este obligat să înștiințeze Secretariatul tehnic înainte de a accepta cererea de conciliere sau, dacă aceste fapte intervin după acest moment, conciliatorul desemnat are obligația de a înștiința atât părțile, cât și Secretariatul tehnic de îndată ce a luat cunoștință de existența lor.(5) Împotriva conciliatorului desemnat care a acceptat concilierea litigiului se poate formula cerere de recuzare pentru cauze care pun la îndoială independența și imparțialitatea sa, de oricare dintre părți, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care părțile au luat cunoștință de desemnarea acestuia sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare. Recuzarea trebuie să fie cerută cu o motivare pertinentă și obiectivă.(6) Analiza cererilor de recuzare se realizează de către Secretariatul tehnic, care, în termen de 5 zile, decide asupra acceptării sau respingerii acestora. Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare.(7) În situația în care se admite cererea de recuzare formulată împotriva conciliatorului desemnat, pentru cauze care pun la îndoială independența și imparțialitatea sa, cererea consumatorului este repartizată de către Secretariatul tehnic următorului conciliator eligibil la acea dată, în termen de 3 zile lucrătoare.(8) Conciliatorul desemnat în conformitate cu alin. (7) va relua procedura, cu respectarea prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei proceduri.(9) Procedura de înlocuire este identică și în caz de abținere, renunțare la numire, imposibilitate sau deces. (la 20-04-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 )  +  Articolul 8^1Procedura de impunere a unei soluții(1) Pentru a se deschide procedura, consumatorul trebuie să se adreseze SAL-FIN printr-o cerere scrisă, ce se poate depune în nume propriu sau prin reprezentant. Când reprezentarea consumatorului se va face prin intermediul unei terțe persoane se va anexa prezentei cereri un înscris autentic, iar în cazul în care consumatorul va fi reprezentat printr-o asociație de protecție a consumatorilor luată în evidența ANPC, se va depune o împuternicire expresă din partea consumatorului.(2) Procedura presupune convocarea părților de către SALFIN, prin intermediul conciliatorului desemnat, acesta comunicând părților data, locul și ora exactă unde va avea loc procedura de soluționare alternativă a litigiului prin impunerea unei soluții. Procedura se poate derula și on-line, la solicitarea consumatorului. Consumatorul va furniza SAL-FIN datele necesare contactării celeilalte părți. (3) Convocarea se face în 5 zile calendaristice de la data desemnării conciliatorului, prin mijloace electronice, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. (4) În termen de maximum 10 zile de la data desemnării conciliatorului, părțile sunt obligate să transmită toate documente solicitate de către conciliator în scopul soluționării litigiului.(5) Conciliatorul își exercită activitatea cu titlu individual, independent și imparțial față de părțile din litigiu, fiind supus numai legii, iar aprecierea probelor și luarea deciziilor se fac în baza convingerii intime a conciliatorului. (la 20-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 25, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 )  +  Articolul 9Hotărârea conciliatorului(1) Procedura soluționării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-FIN ia sfârșit prin pronunțarea unei hotărâri de impunere.(2) Dacă părțile nu au convenit altfel, conciliatorul trebuie să pronunțe hotărârea în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a primit dosarul complet al reclamației.(3) Părțile pot propune în scris prelungirea termenului, cu acordul conciliatorului și informarea Secretariatului tehnic.(4) Pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 45 de zile. (5) Conciliatorul soluționează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile, ținând seama, atunci când este cazul, și de uzanțele comerciale.(6) Hotărârea se redactează în scris și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:a) elementele de identificare ale conciliatorului (numele, prenumele, numărul de înregistrare din Registrul conciliatorilor, datele de contact), locul și data pronunțării hotărârii;b) numele părților, domiciliul sau sediul, elementele lor de identificare și numele reprezentanților părților, după caz, și calitatea acestora;c) menționarea acordului părților privind caracterul obligatoriu al soluției;d) obiectul litigiului și susținerile pe scurt ale părților și probele administrate;e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază hotărârea;f) calea de atac și termenul de exercitare a acesteia;g) semnătura conciliatorului. (7) Erorile materiale sau omisiunile cu privire la numele, calitatea și susținerile părților sau cele de calcul, precum și orice erori materiale din textul hotărârii pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți, formulată în 15 zile calendaristice de la primirea respectivei hotărâri.(8) Conciliatorul se pronunță de îndată asupra cererii prin încheiere, care se anexează hotărârii.(9) Hotărârea se comunică părților în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare și produce efecte de la data comunicării. Aceasta poate fi atacată la instanța de judecată competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.(10) Hotărârile care nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu.(11) Hotărârile conciliatorilor sau extrase din acestea pot fi publicate în informări sau în rapoartele anuale, cu respectarea strictă a legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special atunci când se referă la probleme semnificative care apar frecvent și duc la litigiu între consumatori și comercianți. (la 20-04-2021, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 ) Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 32/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 455 din 25 mai 2023.
   +  Articolul 10Constituirea resurselor financiare(1) Procedura de soluționare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu.(2) În cazul în care pentru soluționarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate și apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.(3) În cazul în care părțile solicită soluționarea litigiului întro locație diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului și a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spațiul și suportă costul deplasării. (la 20-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 aprilie 2021 )  +  Articolul 11Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activitățiiA.S.F. asigură spațiul necesar desfășurării activității SAL-FIN, cu excepția cazului prevăzut la art. 10 alin. (3).  +  Articolul 12Obligația de confidențialitateConciliatorii și personalul Secretariatului tehnic au obligația de a asigura confidențialitatea procedurii.  +  Articolul 13Limba utilizată în procedura de impunere a unei soluțiiLimba folosită în desfășurarea concilierii este limba română. Partea ce solicită desfășurarea dezbaterii în altă limbă, la cererea și pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret. (la 11-04-2019, Procedura din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din REGULAMENT nr. 3 din 25 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 11 aprilie 2019 ) -----