ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005  Având în vedere importanța realizării unei reforme reale prin care administrația publică din țara noastră să se situeze la nivelul standardelor europene, și anume să se caracterizeze prin transparență, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate și eficacitate,ținând seama de necesitatea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Strategia actualizată de accelerare a reformei administrației publice cu privire la delimitarea palierului politic de cel administrativ pentru a se evita ingerințele pe criterii politice în actul administrativ local,în vederea corectării deficiențelor constatate în urma evaluării modului de implementare a Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului de la data adoptării și până în prezent, cu privire la profesionalizarea funcției prefectului și rolul prefectului în conducerea serviciilor publice deconcentrate,pentru evitarea riscului de a pierde momentul trecerii prefecților în categoria înalților funcționari publici, stabilit de lege la 1 ianuarie 2006, prin adoptarea măsurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, care asigură punerea în acord a misiunilor prefectului cu instrumentele sale manageriale, neutralitatea politică, mobilitatea și profesionalizarea sa, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 340/2004 privind instituția prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:LEGEprivind prefectul și instituția prefectului2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.(2) Guvernul numește câte un prefect în fiecare județ și în municipiul București, la propunerea ministrului administrației și internelor.(3) Prefectul este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local.(4) Miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuțiile lor de conducere și control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.(5) Atribuțiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituției și altor legi se organizează și funcționează instituția prefectului, sub conducerea prefectului.(2) Instituția prefectului este o instituție publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget propriu.(3) Prefectul este ordonator terțiar de credite.(4) Structura organizatorică și atribuțiile instituției prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.(2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevăzute la alin. (1) se aprobă prin decizie a primului-ministru și se actualizează la propunerea ministrului administrației și internelor.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile:a) legalității, imparțialității și obiectivității;b) transparenței și liberului acces la informațiile de interes public;c) eficienței;d) responsabilității;e) profesionalizării;f) orientării către cetățean.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Activitatea instituției prefectului este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, și din alte surse legal constituite.(2) Instituția prefectului poate beneficia de programe cu finanțare internațională.7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului au obligația să transmită prefectului proiectul de buget. După avizarea acestuia, prefectul înaintează proiectul de buget conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.(2) Situațiile financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. După avizare, prefectul înaintează situațiile financiare conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.(3) Avizul prefectului prevăzut la alin. (1) și (2) are caracter consultativ.8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor și prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecți. Prefectul municipiului București este ajutat de 3 subprefecți.(2) Atribuțiile subprefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.9. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.10. Articolele 10 și 11 se abrogă.11. Capitolul II "Corpul prefecților și Corpul subprefecților", cuprinzând articolele 13-18, se abrogă.12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:CAPITOLUL IIIDrepturile și îndatoririle prefecților și subprefecților13. Alineatele (1) și (2) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Prefecții și subprefecții numiți în funcții în alt județ decât cel de domiciliu beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu 3 salarii, precum și de locuință de serviciu corespunzătoare, în condițiile legii, în baza unui contract de închiriere.(2) În situația prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuinței de serviciu, cele pentru transportul prefecților și subprefecților și al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care își are sediul instituția prefectului, și cele de instalare sunt suportate din bugetul instituției prefectului.14. Articolul 20 se abrogă.15. După articolul 20 se introduc 3 noi articole, articolele 20^1-20^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Prefecții și subprefecții nu au dreptul la grevă.  +  Articolul 20^2Prefecții și subprefecții nu pot să înființeze organizații sindicale proprii.  +  Articolul 20^3Prefecții și subprefecții au obligația să informeze conducerea Ministerului Administrației și Internelor ori de câte ori călătoresc în afara județului.16. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Prefectul și subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizații căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, potrivit legii, sub sancțiunea destituirii lor din funcția publică.17. La articolul 24 alineatul (1), literele a), d), e), f), g) și k) vor avea următorul cuprins:a) asigură, la nivelul județului sau, după caz, al municipiului București, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;.................................................................d) acționează pentru asigurarea climatului de pace socială, menținerea unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;e) stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice locale, prioritățile de dezvoltare teritorială;f) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;g) asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situații de urgență;................................................................k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;18. La articolul 24 alineatul (1), litera c) se abrogă.19. La articolul 24 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:m^1) asigură folosirea, în condițiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetățenii aparținând minorităților naționale și serviciile publice deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%.20. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială și poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condițiile legii.21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu și un reprezentant al instituției prefectului din județul în care își are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, în condițiile legii.(2) Prefectul poate propune miniștrilor și conducătorilor celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sancționarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.22. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 25^1(1) În fiecare județ funcționează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecți și conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, care își au sediul în județul respectiv.(2) La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate și alte persoane a căror prezență este considerată necesară.(3) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puțin o dată pe lună și oricând se consideră că este necesar.(4) Atribuțiile colegiului prefectural privesc armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate care au sediul în județul respectiv, precum și implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului sau al localităților acestuia și vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.23. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26În exercitarea atribuției cu privire la verificarea legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului, prefectul, cu cel puțin 10 zile înaintea introducerii acțiunii în contenciosul administrativ, va solicita autorităților care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia.24. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Acțiunea introdusă de către prefect pentru anularea unui act administrativ al autorităților administrației publice locale socotit nelegal este scutită de taxa de timbru și se judecă în regim de urgență.(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.(3) Părțile sunt legal citate, dacă citația le-a fost comunicată cel puțin cu o zi înaintea judecării.(4) Hotărârile prin care se soluționează fondul cauzei se pronunță în ziua în care au luat sfârșit dezbaterile.(5) În situații deosebite pronunțarea poate fi amânată cel mult două zile.(6) Dispozițiile prezentului articol referitoare la procedura de verificare a legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale ori județene se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.25. Articolul 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28În situații de urgență sau de criză autoritățile militare și organele locale ale Ministerului Administrației și Internelor au obligația să informeze și să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme care pune în pericol ori afectează siguranța populației, a bunurilor, a valorilor și a mediului înconjurător.26. Articolul 29 se abrogă.27. Articolul 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin prefectul poate solicita instituțiilor publice și autorităților administrației publice locale documentații, date și informații, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate și în mod gratuit.28. Articolul 31 se abrogă.29. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale sunt obligate să comunice de îndată prefecților actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.30. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:CAPITOLUL VICancelaria prefectului și oficiile prefecturale31. Articolele 36, 37 și 38 se abrogă.32. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) În cadrul instituției prefectului se organizează și funcționează cancelaria prefectului.(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant și secretarul cancelariei.(3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din funcție de către prefect.(4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat, în condițiile legii, pe durata exercitării funcției publice de către înaltul funcționar public.(5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonată de director, care răspunde în fața prefectului în acest sens.(6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I - cap. I lit. B - la Ordonanța Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.33. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul numărului de posturi și al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În municipiul București se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector.(2) Ordinul prefectului de înființare și organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Administrației și Internelor.(3) Oficiile prefecturale fac parte integrantă din instituția prefectului.(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) și (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de către un șef al oficiului prefectural.(5) Funcția de șef al oficiului prefectural este echivalentă cu funcția de director executiv.(6) Numirea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al șefului oficiului prefectural se fac de către prefect, în condițiile legii.34. Articolul 41 se abrogă.35. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Prevederile art. 6, 7 și 22 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul IIFuncțiilor publice de prefect și de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Prefecții în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2005 pot fi numiți în funcții publice de prefect în urma promovării unui examen de atestare pe post.(2) Subprefecții în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2005 pot fi numiți în funcții publice de subprefect în urma promovării unui examen de atestare pe post.(3) Pot participa la examenul de atestare pe post și pot ocupa funcțiile publice în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la lit. c)-e).(4) Persoanele care nu promovează examenul de atestare pe post, în condițiile legii, vor fi eliberate din funcțiile deținute.(5) Numirea în funcții publice a persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) se face începând cu data de 1 ianuarie 2006.(6) Condițiile de organizare și desfășurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea înalților funcționari publici numită prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul IV(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, funcția publică de secretar general al prefecturii se transformă în funcția publică de subprefect.(2) Secretarii generali ai prefecturii în funcție la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovării concursului organizat pentru ocuparea funcției publice respective sunt numiți în funcția publică de subprefect începând cu data de 1 ianuarie 2006.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, atribuțiile stabilite prin actele normative în vigoare în competența secretarului general al prefecturii se exercită de către unul dintre subprefecți, desemnat prin ordin al prefectului.  +  Articolul IV^1Se autorizează Ministerul Administrației și Internelor să introducă modificările ce decurg din prezenta ordonanță de urgență în anexele la bugetul acestuia, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile și numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2006. (la 03-02-2006, Actul a fost completat de Articolul XI, Sectiunea a 9-a, Partea a II-a din ORDONANȚA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006 )  +  Articolul VLegea nr. 340/2004 privind instituția prefectului, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 14 decembrie 2005.Nr. 179.-------