ORDONANȚĂ nr. 51 din 28 august 1997 (**republicată**)privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 12 ianuarie 2000    **) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 90/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță se aplică operațiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanțator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părți, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing locatorul/finanțatorul se obligă să respecte dreptul de opțiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părțile convin astfel și dacă achită toate obligațiile asumate prin contract. (la 12-08-2006, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) (1^1) Prezenta ordonanță se aplică și în situația în care locatarul/utilizatorul unui bun care face obiectul unui contract de leasing încheie cu un alt locatar/utilizator, denumit locatar/utilizator final, un contract de leasing având ca obiect același bun. Contractul de leasing încheiat cu locatarul/utilizatorul final se va încheia după obținerea acordului prealabil scris al locatorului/finanțatorului inițial și îndeplinirea de către locatar/utilizator a condițiilor cerute societăților de leasing. În aceste cazuri, desființarea titlului locatarului/utilizatorului inițial din orice motive va conduce la încetarea de drept a contractului de leasing încheiat între acesta din urmă și locatarul/utilizatorul final. (la 12-08-2006, Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) (2) Operațiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinație, precum și bunuri mobile, aflate în circuitul civil, cu excepția înregistrărilor pe bandă audio și video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor și a bunurilor necorporale. (la 12-08-2006, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face obiectul operațiunilor de leasing, dacă titularul dreptului de autor a autorizat această operațiune. În acest caz locatorul/finanțatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă determinată, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia deține un drept definitiv de utilizare. Transmiterea se realizează la solicitarea utilizatorului, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, la sfârșitul perioadei de leasing locatorul/finanțatorul obligându-se să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului de a dobândi dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru dobândirea dreptului definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, înainte de sfârșitul perioadei de leasing, dacă părțile convin astfel și dacă utilizatorul achită toate obligațiile asumate prin contract. (la 04-12-2004, Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 533 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.135 din 1 decembrie 2004. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziționat bunul de către finanțator, respectiv costul de achiziție;b) valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala;c) valoare reziduală reprezintă valoarea la care, după achitarea de către utilizator a tuturor ratelor de leasing prevăzute în contract, precum și a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către locatar/utilizator și este stabilită de părțile contractante; (la 12-08-2006, Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) d) rata de leasing reprezintă:– în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului și dobânda de leasing, care se stabilește pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părților;– în cazul leasingului operațional, chiria se stabilește prin acordul părților; (la 12-08-2006, Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) d^1) drept definitiv de utilizare a programului pentru calculator - dreptul de utilizare asupra programului pentru calculator, obținut pe o perioadă nedeterminată; (la 04-12-2004, Litera d^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 533 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.135 din 1 decembrie 2004. ) e) abrogată; (la 01-01-2004, Litera e) a art. 2 a fost abrogată de pct. 18 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. ) f) abrogată; (la 01-01-2004, Litera f) a art. 2 a fost abrogată de pct. 18 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. )  +  Articolul 3(1) În cadrul unei operațiuni de leasing, poate avea calitatea de locator/finanțator o societate de leasing, persoană juridică română sau străină.(2) Orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, poate avea calitatea de locatar/utilizator, în condițiile legii române. (la 12-08-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 4Pentru efectuarea unei operațiuni de leasing, orice persoană fizică sau juridică formulează o cerere fermă, în care să precizeze bunul care va constitui obiectul contractului de leasing. Cererea se transmite societății de leasing împreună cu actele din care să rezulte situația financiară a solicitantului. (la 12-08-2006, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 5Prin contractul de leasing - financiar sau operațional -, obligația de a asigura bunul revine locatorului/finanțatorului, care are libertatea în privința alegerii asigurătorului, dacă părțile nu au convenit altfel. Costurile asigurării sunt în sarcina locatarului/utilizatorului, dacă prin contract părțile nu convin altfel. (la 12-08-2006, Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Capitolul II Contractul de leasing  +  Articolul 6(1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă, pe lângă părțile contractante, cel puțin următoarele elemente:a) clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operațional;b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing și caracteristicile de identificare a acestuia;c) valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora; (la 17-12-2009, Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 383 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009. ) d) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;e) clauza privind obligația asigurării bunului;f) valoarea totală a contractului de leasing. (la 12-08-2006, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) (2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele:a) valoarea de intrare a bunului;b) valoarea reziduală a bunului convenită de părți, când este cazul;c) valoarea avansului;d) rata de leasing. (la 12-08-2006, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) (3) Părțile pot conveni și alte clauze.  +  Articolul 7Contractul de leasing se încheie în scris. În cazul încetării contractului de leasing din culpa utilizatorului sau prin dispariția totală a bunului prin furt, daună totală, distrugere totală, definită potrivit legii, survenită înainte de împlinirea unui an de la intrarea în vigoare a contractului, acesta nu își schimbă natura, iar bunul ce face obiectul contractului de leasing este tratat fiscal și contabil ca bun, obiect al unui contract de leasing. (la 12-08-2006, Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 8(1) Contractele de leasing, precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii. (la 12-08-2006, Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) (2) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în situația în care locatarul/utilizatorul este consumator. (la 19-04-2021, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 83 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 ) (3) În sensul prezentei ordonanțe, prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar într-un contract de leasing, și care acționează în scopuri în afara activității sale comerciale. Calitatea de consumator care acționează în scopuri personale sau familiale se prezumă și se analizează în raport cu contractul care intră sub incidența prezentei ordonanțe, și nu cu întreaga activitate a debitorului. (la 19-04-2021, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 83 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 )  +  Articolul 8^1Contractele de leasing având ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu renunță la dreptul de utilizare, nu procedează la dezinstalarea programului și la ștergerea copiilor de siguranță, precum și, după caz, la restituirea suporturilor și documentației aferente programului pentru calculator, în următoarele situații:a) la sfârșitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opțiunea cumpărării bunului, respectiv opțiunea dobândirii dreptului definitiv de utilizare a programului pentru calculator sau a prelungirii contractului;b) în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului. (la 04-12-2004, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 533 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.135 din 1 decembrie 2004. )  +  Capitolul III Obligațiile părților în cadrul unei operațiuni de leasing  +  Articolul 9Locatorul/finanțatorul se obligă:a) să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale;b) să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condițiile expres formulate de către acesta sau, după caz, să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;c) să încheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul și să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, drepturile ce derivă din contract, cu excepția dreptului de dispoziție, iar în cazul programelor pentru calculator, să transmită dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator către locatar/utilizator, fără a-și mai putea exercita acest drept pe perioada derulării contractului de leasing;d) să respecte dreptul de opțiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile contractuale;e) să îi garanteze locatarului/utilizatorului folosința liniștită a bunului, în condițiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale;f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing, dacă prin contractul de leasing părțile nu au convenit altfel. (la 12-08-2006, Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 10Locatarul/utilizatorul se obligă: (la 12-08-2006, Partea introductivă a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) a) să efectueze recepția și să primească bunul la termenul și în condițiile de livrare agreate cu furnizorul; (la 12-08-2006, Litera a) a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) b) sa exploateze bunul conform instrucțiunilor elaborate de către furnizor și să asigure instruirea personalului desemnat sa îl exploateze;c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decât cu acordul finanțatorului; (la 12-08-2006, Litera c) a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) d) să achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate de leasing, asigurări, impozite, taxe -, în cuantumul și la termenele menționate în contract; (la 12-08-2006, Litera d) a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) e) să suporte cheltuielile de întreținere, precum și orice alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing; (la 12-08-2006, Litera e) a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) f) să își asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulații contrare, totalitatea obligațiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepușii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, și continuitatea plăților cu titlu de rata de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;g) să permită locatorului/finanțatorului verificarea periodică a stării și a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing; (la 12-08-2006, Litera g) a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) h) să îl informeze pe locator/finanțator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terț; (la 12-08-2006, Litera h) a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) i) să nu aducă modificări bunului și să nu schimbe locul declarat în contract fără acordul locatorului/finanțatorului. (la 12-08-2006, Litera i) a art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) j) sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.  +  Articolul 11În cadrul operațiunilor de leasing drepturile și obligațiile părților vor fi stipulate în contract și nu vor fi limitate la prevederile art. 9 și 10.  +  Articolul 12În temeiul contractului de leasing, locatarul/utilizatorul are următoarele drepturi: (la 12-08-2006, Partea introductivă a art. 12 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) a) de acțiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamațiilor privind livrarea, calitatea, asistența tehnică, service-ul necesar în perioada de garanție și postgaranție, locatorul/finanțatorul fiind exonerat de orice răspundere; (la 12-08-2006, Litera a) a art. 12 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) b) de a exercita acțiunile posesorii față de terți.  +  Articolul 13(1) Drepturile locatorului/finanțatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situația în care locatarul/utilizatorul se află în reorganizare judiciară și/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie.(2) Dacă locatarul/utilizatorul se află în dizolvare și/sau lichidare, dispozițiile alin. (1) se aplică și lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Drepturile locatarului/utilizatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic și creditorilor în situația în care locatorul/finanțatorul se află în reorganizare judiciară și/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie.(4) Dacă locatorul/finanțatorul se află în dizolvare și/sau lichidare, dispozițiile alin. (3) se aplică și lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (4) drepturile locatarului/utilizatorului prevăzute de prezenta ordonanță și cele stipulate în contractul de leasing vor urmări bunul aflat în proprietatea oricărui dobânditor al acestuia, în condițiile în care au fost respectate întocmai drepturile locatorului/finanțatorului. (la 12-08-2006, Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Capitolul IV Răspunderea părților  +  Articolul 14(1) În cazul în care locatarul/utilizatorul refuză să primească bunul la termenul agreat cu furnizorul și/sau în contractul de leasing ori dacă se află în stare de reorganizare judiciară și/sau faliment, locatorul/finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune-interese.(2) Locatorul/finanțatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat sau este livrat necorespunzător locatarului/utilizatorului de către furnizor. (la 12-08-2006, Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 15(1) În cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadența prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing. (2) În cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract, eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferența între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obținută prin valorificare, exclusiv TVA, sau, după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise și neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului, reprezentate de polița de asigurare obligatorie și/sau polița de asigurare facultativă, amenzi de circulație și amenzi pentru neplata rovinietei, precum și taxe/impozite aferente bunului. (3) În situațiile în care bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un terț cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligației de predare beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predării, timp în care poate fi emisă acceptarea fermă și irevocabilă de cumpărare la un preț cel puțin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, iar locatarul/utilizatorul consumator are obligația de a credita contul finanțatorului cu diferența necesară până la concurența sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduală la care se adaugă TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care acceptarea de cumpărare emisă de terțul cumpărător propus este inferioară cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligația de a credita contul finanțatorului, cu diferența necesară până la concurența sumelor datorate conform contractului, cel mai târziu la data încasării de către locator/finanțator a prețului de vânzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus. Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data încasării integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioară datei de expirare a dreptului prioritar.(5) În cazul în care locatarul/utilizatorul consumator sau terțul cumpărător propus nu respectă prevederile alin. (1) și (2), locatorul/finanțatorul poate dispune în mod liber de bun, iar locatarul/ utilizatorul este obligat să plătească locatorului/finanțatorului sumele stabilite potrivit prevederilor alin. (2).(6) În cazul în care locatarul/utilizatorul nu restituie bunul în termenul prevăzut de contract, acesta va achita locatorului/ finanțatorului, pe lângă sumele datorate conform contractului de leasing, și cheltuielile pentru recuperarea bunului. (la 19-04-2021, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 83 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 aprilie 2021 )  +  Articolul 16Dacă locatorul/finanțatorul nu respectă dreptul de opțiune al locatarului/utilizatorului, așa cum este prevăzut în prezenta ordonanță, locatorul/finanțatorul datorează daune-interese egale cu totalul prejudiciului produs prin încălcarea acestei obligații, iar instanța judecătorească învestită cu stabilirea daunelor-interese va putea pronunța o hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare. (la 12-08-2006, Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 17Dacă în timpul derulării contractului de leasing locatorul/finanțatorul înstrăinează bunul, respectiv cesionează dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator altei societăți de leasing, dobânditorul este legat de aceleași obligații contractuale ca și locatorul/finanțatorul care a înstrăinat bunul, respectiv transmițătorul care a cesionat dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator. (la 12-08-2006, Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 18Din momentul încheierii contractului de leasing și până la expirarea acestuia și reintrarea în posesia bunului, locatorul/finanțatorul este exonerat de orice răspundere față de terți pentru prejudiciile provocate prin folosința bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului. (la 12-08-2006, Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Capitolul VOrganizarea și funcționarea societăților de leasing operațional (la 24-04-2009, Titlul Cap. V a fost modificat de art. 74 din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009. )  +  Articolul 19(1) Societățile de leasing, persoane juridice române, se înființează și funcționează potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.(2) Societățile de leasing sunt societăți comerciale care au ca obiect principal de activitate desfășurarea operațiunilor de leasing și au un capital social minim, subscris și vărsat integral în numerar, la înființare, egal cu echivalentul în monedă națională - leu - al sumei de 200.000 euro*). (la 12-08-2006, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) (3) Cumularea calității de furnizor și finanțator este permisă cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe. (la 12-08-2006, Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. ) Notă
    Conform art. II din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006, obligația de majorare a capitalului social la nivelul echivalentului în monedă națională - leu - al sumei de 200.000 euro, prevăzută la art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, pentru societățile de leasing existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, trebuie îndeplinită până la data de 31 decembrie 2006.
     +  Capitolul V^1Auditarea situațiilor financiare anuale (la 12-08-2006, Cap. V^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 19^1Situațiile financiare anuale ale societăților de leasing vor fi elaborate în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (la 12-08-2006, Art. 19^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Capitolul VI Publicitatea operațiunilor de leasing  +  Articolul 20(1) Înregistrarea amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operațional de către locator/finanțator.(2) Achizițiile de bunuri imobile și mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiții, fiind supuse amortizării în conformitate cu actele normative în vigoare.(3) Înregistrarea operațiunilor de leasing în evidențele contabile ale societăților care efectuează operațiuni de leasing, precum și ale societăților comerciale care utilizează bunuri în sistem de leasing se efectuează potrivit reglementărilor contabile în vigoare. (la 12-08-2006, Art. 20 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 21(1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi înscrise în cartea funciară.(2) În cazul în care intervin schimbări în ceea ce privește sediul locatarului/utilizatorului sau al locatorului/finanțatorului ori schimbări cu privire la situația juridică a bunului, persoana în cauză trebuie să procedeze la notificarea celeilalte părți și la rectificare în cartea funciară.(3) Taxele de timbru și timbrul judiciar, datorate în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare la sfârșitul contractului de leasing, ca urmare a exprimării opțiunii locatarului/utilizatorului, se vor calcula în funcție de valoarea reziduală a bunului, astfel cum este definită la art. 2 lit. c). (la 12-08-2006, Art. 21 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 22(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică și în situația în care o persoană fizică sau juridică vinde un bun unei societăți de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu dreptul sau obligația de răscumpărare la sfârșitul contractului de leasing.(2) Este, de asemenea, permisă răscumpărarea bunului obiect al unui contract de leasing de către furnizor de la locator/finanțator. (la 12-08-2006, Art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 23Bunurile ce fac obiectul unui contract de leasing pot fi utilizate în sistem de leasing de mai multe societăți comerciale, dacă între acestea și locator/finanțator s-a încheiat un contract în acest sens. Sunt supuse dispozițiilor prezentei ordonanțe și contractele de leasing încheiate de două sau mai multe societăți de leasing, în calitate de locator/finanțator, dacă între acestea și locatar/utilizator s-a încheiat un contract în acest sens. (la 12-08-2006, Art. 23 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 24(1) Societățile de leasing pot încheia contracte de leasing având ca obiect:a) realizarea unei construcții pe terenul proprietate a locatarului/utilizatorului, caz în care părțile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă de la recepționarea construcției și conferă locatorului/finanțatorului un drept de proprietate asupra construcției și un drept de folosință asupra terenului, dacă părțile nu au convenit altfel;b) dobândirea dreptului de edificare a unei construcții pe terenul locatorului/finanțatorului, caz în care părțile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă de la recepționarea construcției și conferă locatarului/utilizatorului un drept de proprietate asupra construcției și un drept de folosință asupra terenului, dacă părțile nu au convenit altfel;c) construcțiile existente, proprietate a locatorului/finanțatorului sau care urmează să fie achiziționate de acesta, construite pe terenul proprietate a locatorului/finanțatorului ori care urmează să fie achiziționat de acesta sau pe un teren asupra căruia locatorul/finanțatorul are un drept de superficie. În acest caz, locatorul/finanțatorul va transfera în sistem de leasing construcțiile și, dacă este cazul, va finanța costul terenului ce urmează a fi achiziționat și va avea un drept de proprietate asupra construcțiilor și un drept de proprietate sau de superficie asupra terenului, după caz, în timp ce locatarul/utilizatorul va avea un drept de folosință atât asupra construcțiilor, cât și asupra terenului;d) construcțiile existente, proprietate a locatorului/finanțatorului, construite pe terenul proprietate a locatorului/finanțatorului sau pe un teren proprietate a unui terț, asupra căruia locatorul/finanțatorul are un drept de folosință; părțile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă de la recepționarea construcției de către locatar/utilizator. În această situație, locatorul/finanțatorul va avea un drept de proprietate asupra construcției și un drept de proprietate sau, după caz, un drept de folosință asupra terenului, dacă părțile nu au convenit altfel.(2) Contractul de leasing cu bunuri imobile se poate încheia pe o durată stabilită de părți, cu respectarea prevederilor art. 7.(3) Prevederile art. 16 sunt aplicabile și în cazul contractului de leasing cu bunuri imobile. (la 12-08-2006, Art. 24 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 25Veniturile obținute de nerezidenți sub formă de dobândă sau de redevență (rata de leasing), stabilită de părțile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operațional, se impun în România prin reținere la sursă, potrivit prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislației interne, după caz. În cazul contractelor de leasing operațional încheiate cu persoane nerezidente, redevența înseamnă beneficiul stabilit de părți sau toată cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se identifică partea de beneficiu.  +  Articolul 26În cazul înregistrării de daune și al încasării sumelor din asigurarea bunurilor obiect al contractelor de leasing, părțile pot conveni stingerea creanțelor reciproce prin compensare, în condițiile legii. (la 12-08-2006, Art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 27(1) Abrogat. (la 27-07-2007, Alin. (1) al art. 27 a fost abrogat de litera j) a articolului unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007. ) (2) Abrogat. (la 27-07-2007, Alin. (2) al art. 27 a fost abrogat de litera j) a articolului unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007. ) (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societății de leasing sau a furnizorului, nu și-a exercitat dreptul de opțiune prevăzut în contract privind prelungirea termenului de leasing sau achiziția bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale raportat la valoarea reziduală a bunului. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent dacă părțile au convenit o valoare reziduală mai mică.(4) În cazul achiziționării bunurilor introduse în țară în condițiile alin. (1) și (2), utilizatorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent dacă părțile au convenit contractual o valoare reziduală mai mică.(5) Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinație vamală este cel convenit între părți prin contractul de leasing. Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinație vamală nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în țară a bunului, indiferent dacă părțile au convenit prin contract o durată mai mare, cu excepția mijloacelor destinate transportului aerian pentru care termenul menționat este de 14 ani.(6) Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing încheiat între locatori/finanțatori, persoane juridice române, cu locatari/utilizatori, persoane fizice ori juridice străine, și care se exportă din România în temeiul acestor contracte se încadrează în regimul vamal de export temporar, în conformitate cu prevederile legale în materie.(7) Termenul în cadrul căruia bunurile obiect al unui contract de leasing, încheiat în condițiile alin. (6), urmează să fie restituite locatorului/finanțatorului sau să primească o nouă destinație vamală este cel convenit între părți prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data exportului din țară al bunului respectiv. (la 12-08-2006, Art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 287 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 24-04-2009, Art. 28 a fost abrogat de litera a) a alin. (2) al art. 75 din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009. ) ** *NOTĂ:Potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 90/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998:"Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacțiilor leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanța Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al mașinilor, utilajelor și instalațiilor importate în cadrul tranzacțiilor de leasing, precum și la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor și componentelor folosite în producția proprie a unor agenți economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobată prin Legea nr. 59/1995, precum și orice alte dispoziții contrare."Potrivit prevederilor art. V și VI din Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999:"Art. V. - 1. Contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează valabilitatea.2. În termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României societățile de leasing au obligația de a-și majoră capitalul social, astfel încât să aibă un capital minim subscris și vărsat de minimum 500 milioane lei.3. În cazul nerespectării dispozițiilor prevăzute la alin. 2, societatea de leasing responsabilă nu va mai avea dreptul să efectueze operațiuni de leasing.Art. VI. - Ministerul Finanțelor va elabora norme*) metodologice privind contabilitatea operațiunilor de leasing în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României."-----------*) Normele privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de leasing au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 686 din 25 iunie 1999 și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.------------