REGULAMENT din 2 mai 2011 privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011  Notă
  Aprobat de Ordinul nr. 1346 din 2 mai 2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 346 din 18 mai 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special, cu însemne specifice, care se folosesc de personalul silvic împuternicit potrivit prezentului regulament, în baza delegației de marcare, pentru marcarea arborilor destinați recoltării, a arborilor care delimitează parchetele de exploatare și a cioatelor arborilor tăiați ilegal. (la 15-04-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 2(1) Dispozitivele speciale de marcat au regimul mărcilor și sigiliilor, iar însemnele lor se amprentează și se depun de către utilizator, în termen de 10 zile de la primirea/ ridicarea de la unitatea specializată abilitată să le confecționeze, în depozitul birourilor notarilor publici în vederea păstrării până la casarea dispozitivului. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) Unitățile specializate abilitate pentru confecționarea dispozitivelor speciale de marcat au obligația de a transmite, în vederea înregistrării, amprenta dispozitivului special de marcat Registrului național electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, denumit în continuare RNEADSM, gestionat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale, denumit în continuare CNARNN - INFONOT.(3) Modelul RNEADSM este prevăzut în anexa nr. 8.(4) Unitățile specializate au obligația înregistrării în RNEADSM a dispozitivelor speciale de marcat, anterior transmiterii acestora către deținător.(5) Procedura de transmitere și înregistrare a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat și de consultare a RNEADSM se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea CNARNN - INFONOT.(6) Înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat în RNEDASM, precum și consultarea registrului de către autoritățile publice și unitățile specializate abilitate pentru confecționarea dispozitivelor speciale de marcat sunt gratuite.(7) Dispozitivele speciale de marcat pot fi utilizate numai după înregistrarea lor în condițiile alin. (1) și (2).(8) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură va solicita, în temeiul art. 162 alin. 2 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România înființarea la nivelul CNARNN - INFONOT a RNEADSM. (la 20-10-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. )  +  Articolul 3Forma, dimensiunile, însemnele și utilizatorii dispozitivelor speciale de marcat, confecționarea, înregistrarea, evidența, păstrarea și folosirea acestora sunt și se fac în conformitate cu prevederile prezentului regulament. (la 15-04-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Capitolul II Forma, dimensiunile și însemnele dispozitivelor speciale de marcat  +  Articolul 4(1) Modelele privind forma, dimensiunile și însemnele dispozitivelor speciale de marcat sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) Însemnul fiecărui dispozitiv special de marcat are caracter și regim de unicat.(3) Dispozitivul special de marcat are două capete; unul poartă însemnele dispozitivului, iar celălalt are muchie tăietoare. (la 20-10-2014, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) (4) Dispozitivele speciale de marcat au următorii utilizatori și următoarele forme, dimensiuni și însemne specifice:a) dispozitivul special de marcat cu amprentă circulară are diametrul exterior al cercului de 30 mm și se utilizează de ocoalele silvice autorizate prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul județului în care ocolul silvic își are sediul social, urmat de codul ocolului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) dispozitivul special de marcat cu amprenta pătrată, a cărui dimensiune corespunde pătratului înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, se utilizează de ocoalele silvice autorizate prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Indicativul are același conținut ca la dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară; c) dispozitivul special de marcat cu amprenta pentagonală, de forma și dimensiunea unui pentagon echilateral înscris întrun cerc cu diametrul de 40 mm, se utilizează de ocoalele silvice autorizate prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de unitățile din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și de structurile silvice de rang superior prevăzute la art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Indicativul are același conținut ca și dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară, în cazul în care utilizator este un ocol silvic autorizat. În cazul în care utilizator este o unitate a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul județului în care își are sediul social unitatea respectivă, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;d) dispozitivul special de marcat cu amprentă triunghiulară, de forma și dimensiunea unui triunghi echilateral înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se utilizează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și structurile teritoriale de specialitate ale acesteia. Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul județului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 15-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (5) În cazul dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la alin. (4) lit. a)-c), dimensiunile însemnelor sunt de 10/8 mm pentru indicativul județului și codul ocolului silvic și, respectiv, de 10 mm pentru codul numeric al dispozitivului special de marcat.(6) În cazul dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la alin. (4) lit. d), dimensiunile însemnelor sunt de 10/8 mm pentru indicativul județului și, respectiv, de 10 mm pentru codul numeric al dispozitivului special de marcat. (la 15-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Capitolul III Confecționarea, înregistrarea, păstrarea și evidența dispozitivelor speciale de marcat  +  Articolul 5(1) Confecționarea dispozitivelor speciale de marcat se realizează de unități specializate, la solicitarea utilizatorilor prevăzuți la art. 4 alin. (4), ca unicate, în baza autorizației de confecționare emise de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, cu excepția dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară, la care autorizația de confecționare este emisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Autorizația de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat are valabilitate 90 de zile de la data emiterii, emitentul având obligația de postare pe site-ul instituției. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) Modelul autorizației de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament. (la 15-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (3) Confecționarea dispozitivelor speciale de marcat în alte condiții decât cele prevăzute în prezentul regulament este interzisă.(4) Autorizația de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat se emite în baza: a) cererii formulate de către conducătorul utilizatorului;b) autorizației de funcționare a ocoalelor silvice/bazelor experimentale pentru confecționarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-c);c) certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru unitățile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru confecționarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. c); d) cererii conducătorului structurii cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. d); e) notei prin care se solicită numărul și tipul dispozitivelor speciale de marcat. (la 15-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (5) Unitățile specializate prevăzute la alin. (1) au obligația de a confecționa dispozitive speciale de marcat numai dacă obțin certificatul de abilitare, emis de către comisia care funcționează în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 20-10-2014, Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) (6) Modelul certificatului de abilitare este prevăzut în anexa nr. 9. (la 20-10-2014, Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) (7) Comisia prevăzută la alin. (5) este formată din: a) directorul care coordonează activitatea de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură - președinte; b) directorul care coordonează activitatea de politici, strategii și reglementări din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură - membru;c) directorul care coordonează activitatea de dezvoltare forestieră din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură - membru. (la 15-04-2021, Alineatul (7) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (8) În vederea obținerii certificatului de abilitare, unitățile specializate au obligația de a depune la comisia prevăzută la alin. (7) o documentație, care trebuie să cuprindă următoarele:a) cerere;b) declarație autentificată notarial a reprezentantului legal al persoanei juridice sau împuternicitului acesteia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obținerii certificatului de abilitare sunt conforme cu originalul;c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;d) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că persoana juridică are ca obiect de activitate în domeniul mecanicii fine;e) documente din care să rezulte că persoana juridică deține utilaje și personal calificat pentru confecționarea dispozitivelor speciale de marcat;f) angajament privind confecționarea dispozitivelor speciale de marcat în regim unicat;g) angajament privind păstrarea confidențialității asupra dispozitivelor confecționate și a deținătorilor acestora;h) angajament privind confecționarea dispozitivelor speciale de marcat numai pentru entitățile economice care prezintă autorizație de confecționare emisă în condițiile alin. (1);i) angajament privind comunicarea on-line a amprentei dispozitivelor speciale de marcat în vederea înregistrării în RNEADSM; nerespectarea angajamentului determină suspendarea certificatului de abilitare pentru o perioadă de până la 6 luni sau până la data conformării. (la 20-10-2014, Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. )  +  Articolul 6(1) În termen de 30 de zile de la data primirii dispozitivelor speciale de marcat, utilizatorii sunt obligați să înregistreze la birourile notarilor publici amprentele acestora. (2) Un exemplar, original, al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, certificat de notarul public, se păstrează la dosarul special constituit al dispozitivului respectiv, al doilea exemplar, original, se păstrează la utilizator, iar o copie de pe al doilea exemplar se depune la emitentul autorizației de confecționare. (3) Dispozitivele speciale de marcat se înregistrează în contabilitatea utilizatorilor, ca bunuri de inventar, după ce amprentele lor au fost înregistrate la biroul notarului public. (la 15-04-2021, Articolul 6 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 7(1) Evidența și gestionarea dispozitivelor de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) se fac de către conducătorii utilizatorilor, care poartă întreaga răspundere pentru păstrarea lor în deplină siguranță până la predarea/primirea la/de la cei desemnați să le folosească. (2) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-c) se păstrează în fișete metalice dotate cu casete individuale pentru fiecare persoană desemnată să le folosească prin împuternicire scrisă, denumită în continuare personal împuternicit; accesul la dispozitivele speciale de marcat se poate realiza concomitent de către persoana împuternicită, care deține accesul la caseta individuală, și de conducătorul utilizatorului, care deține accesul la fișetul metalic.(3) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. d) se păstrează în fișete metalice de conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv de către directorul care coordonează activitatea de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 15-04-2021, Articolul 7 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 8Documentele care se întocmesc și se păstrează la emitenții autorizațiilor de confecționare și la utilizatorii dispozitivelor speciale de marcat sunt următoarele:A. La structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură (la 20-10-2014, Lit. A a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) 1. autorizația de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat;2. actele de înregistrare la birourile notarilor publici a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-d), în copie; (la 15-04-2021, Punctul 2. din Litera A. , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) 3. actele de casare, anulare, scoatere din inventar a dispozitivelor speciale de marcat și de distrugere a amprentelor pentru dispozitivele uzate sau deteriorate, predare-preluare în custodie, restituire din custodie, în copie. (la 15-04-2021, Punctul 3. din Litera A. , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) B. La utilizatori:1. evidența contabilă a bunurilor de inventar cu dispozitivele speciale de marcat;2. un exemplar, în original, cu amprenta dispozitivelor speciale de marcat și certificarea biroului notarului public de înregistrare a amprentei dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-d); (la 15-04-2021, Punctul 2. din Litera B. , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) 3. rapoartele înaintate organelor competente, referitoare la dispozitivele speciale de marcat, în copie;4. actele de casare a dispozitivelor speciale de marcat uzate sau deteriorate și aprobarea de casare și scoatere din inventar;5. câte un dosar pentru fiecare dispozitiv special de marcat, care conține amprenta dispozitivului înregistrat la biroul notarului public și delegațiile de marcare cu rapoartele prevăzute la art. 18; (la 15-04-2021, Punctul 5. din Litera B. , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) 6. actele referitoare la pierderea/anularea, dezmembrarea și/sau distrugerea, predarea-preluarea în custodie, restituirea din custodie a dispozitivelor speciale de marcat. (la 15-04-2021, Punctul 6. din Litera B. , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 9(1) Registrul de evidență a dispozitivelor speciale de marcat se ține în format electronic sau letric, după caz, de către conducătorul utilizatorului și cuprinde inventarul tuturor dispozitivelor speciale de marcat, cu menționarea formei amprentei mărcii, a indicativului și a observațiilor. La observații se înregistrează numele personalului împuternicit, semnăturile de primire-restituire, numărul și data deciziei de repartizare a conducătorului entității pentru dispozitivele care trec de la un utilizator la altul, numărul actului de aprobare a casării pentru dispozitivele distruse, numărul actului de declarare a pierderii și de anulare pentru dispozitivele pierdute, documentul de restituire din custodie a dispozitivelor speciale de marcat. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) Modelul Registrului de evidență a dispozitivelor speciale de marcat este prevăzut în anexa nr. 3.(3) Utilizatorii au obligația de a declara dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic, în scopul folosirii lor. (la 15-04-2021, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Capitolul IV Folosirea și destinația dispozitivelor speciale de marcat  +  Articolul 10(1) Dispozitivele speciale de marcat se folosesc în fondul forestier național sau în vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia de către personalul împuternicit, în baza delegației de marcare emise de conducătorul utilizatorului.(2) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) se folosesc în suprafețele de fond forestier administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract/vegetația din afara fondului forestier național pentru care sunt încheiate contracte de prestație silvică, înregistrate în fișele de proprietate din aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se pot folosi la punerea în valoare a arborilor afectați de factori biotici și abiotici, pentru alte suprafețe decât cele aflate în evidența utilizatorilor din aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic, după cum urmează:a) în baza deciziei conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru ocoalele silvice de regim;b) în baza deciziei conducătorului Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura unităților acesteia; c) în baza deciziei conducătorului unității din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura acesteia;d) în baza deciziei conducătorului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», pentru bazele experimentale din cadrul acestuia. (4) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc în suprafețele de fond forestier administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract/vegetația forestieră din afara fondului forestier național, în baza contractului de prestație silvică.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se pot folosi și pentru:a) efectuarea de controale de fond/parțiale pentru alte suprafețe de fond forestier decât cele aflate în evidența utilizatorului, după cum urmează:(i) în baza deciziei conducătorului Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura unităților acesteia;(ii) în baza deciziei conducătorului unității din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura acesteia;(iii) în baza deciziei conducătorului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», pentru bazele experimentale din cadrul acestuia;b) marcarea cioatelor arborilor tăiați ilegal în suprafețe de pădure pentru care nu sunt asigurate administrarea sau serviciile silvice, în baza avizului conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (6) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc în fondul forestier național sau în vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, din raza de competență teritorială a utilizatorilor.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se pot folosi pentru efectuarea de controale de fond/parțiale și în alte suprafețe decât cele prevăzute la alin. (6), pe baza unei note întocmite de direcția care coordonează activitatea de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, aprobate de către conducătorul acesteia. (8) Evidența folosirii dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală și triunghiulară se ține în Registrul de evidență a folosirii dispozitivelor speciale de marcat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament, după cum urmează:a) de conducătorul utilizatorului, pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală și triunghiulară;b) de conducătorul structurii cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele triunghiulare, în care utilizator este autoritatea publică care răspunde de silvicultură. (9) Evidența folosirii dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) se realizează în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic. (la 15-04-2021, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 11(1) Conducătorul utilizatorului este obligat să împuternicească o singură persoană pentru folosirea unui dispozitiv special de marcat cu același indicativ al amprentei, pe toată perioada cât aceasta este încadrată la utilizatorul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.(2) În cazul în care, din diferite motive, personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) nu mai este îndreptățit să folosească dispozitivul special de marcat, acesta nu mai poate fi atribuit spre folosire altei persoane o perioadă de 12 luni. (la 15-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (la 20-10-2014, Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. )  +  Articolul 12(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se folosesc pentru marcarea arborilor destinați recoltării. Amprenta dispozitivului special de marcat se aplică pe cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul solului, sau pe o rădăcină evidentă, pe terenurile în pantă în partea din aval, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea. Arborii marcați cu dispozitive speciale de marcat cu amprentă circulară se înregistrează în aplicația SUMAL 2.0 Marcare, constituindu-se act de punere în valoare, care se generează în aceeași aplicație, cu respectarea reglementărilor specifice. (2) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) conducătorul utilizatorului și personalul împuternicit de către conducătorul utilizatorului, care îndeplinește funcția de șef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer și inginer silvic, precum și alte categorii de personal silvic împuternicit de către conducătorii utilizatorilor prevăzuți la art. 4 alin. (4) lit. a), în condițiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. (la 15-04-2021, Articolul 12 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 13(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată se folosesc pentru delimitarea suprafeței parchetelor destinate exploatării, în condițiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. Dispozitivul special de marcat se aplică pe arborii de limită care nu se recoltează, pe un cioplaj făcut pe trunchi la înălțimea de 1,30 m de la sol, orientat spre suprafața parchetului, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea. (la 20-10-2014, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) (2) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) conducătorul utilizatorului și personalul împuternicit de către conducătorul utilizatorului, care îndeplinește funcția de șef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer și inginer silvic, în condițiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase. (la 15-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 14(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiați ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza și pe secțiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a cioatei. Cioatele marcate cu dispozitivul special de marcat cu amprentă pentagonală se inventariază și se consemnează în actele de control de fond/parțial întocmite potrivit regulamentului de pază a fondului forestier. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) În cazul în care nu există posibilitatea de aplicare a dispozitivului special de marcat pe cioată, acesta va fi aplicat pe cel mai apropiat arbore, la înălțimea de 1,30 m de la sol, cu orientarea spre locul unde se găsește arborele tăiat ilegal.(3) În situații speciale, precum tăieri de părți din arbori sau cioate tăiate la nivelul solului, dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii ori pe suprafața acesteia, după caz. (la 20-10-2014, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) (4) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) conducătorul utilizatorului și personalul împuternicit de conducătorul utilizatorului, care îndeplinește funcția de șef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, precum și alte categorii de personal silvic împuternicit de către conducătorii utilizatorilor prevăzuți la art. 4 alin. (4) lit. c). (la 15-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 15(1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiați ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza și pe secțiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui. Cioatele marcate cu dispozitivul special de marcat cu amprentă triunghiulară se inventariază și se consemnează în actele de control de fond/parțial întocmite potrivit regulamentului de pază a fondului forestier. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) În cazul în care nu există posibilitatea de aplicare a dispozitivului special de marcat pe cioată, acesta va fi aplicat pe cel mai apropiat arbore, la înălțimea de 1,30 m de la sol, cu orientarea spre locul unde se găsește arborele tăiat ilegal.(3) În cazuri speciale - tăieri de părți din arbori, cioate tăiate la nivelul solului - dispozitivul special de marcat se aplică la nivelul tăieturii sau pe suprafața acesteia, după caz. (la 20-10-2014, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) (4) Are dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) numai personalul silvic împuternicit din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul structurilor de specialitate ale acestora, în condițiile prevăzute de reglementările privind paza pădurilor.  +  Articolul 15^1(1) Stabilirea culorii vopselei folosite pentru aplicarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face, anual, de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se comunică utilizatorilor acestora până la data de 30 noiembrie a anului anterior folosirii acesteia. Se poate stabili culoare din spectrul roșu, verde și albastru.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), conducătorul utilizatorului poate stabili folosirea altei culori decât a celei stabilite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în următoarele situații:a) pentru aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară la arborii prejudiciați în procesul de exploatare, folosind vopsea de o altă culoare decât cea utilizată la constituirea actului de punere în valoare, culoarea vopselei consemnându-se în delegația de marcare din aplicația SUMAL 2.0 Marcare;b) pentru aplicarea dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară la punerea în valoare a produselor accidentale suprapuse, așa cum sunt definite de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, emis în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, folosind vopsea de o altă culoare decât cea utilizată la constituirea actului de punere în valoare peste care se suprapune, culoarea vopselei consemnându-se în delegația de marcare din aplicația SUMAL 2.0 Marcare;c) pentru aplicarea dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară la punerea în valoare a produselor accidentale provenite din doborâturi-rupturi frecvente, pe suprafețe mari, care necesită constituirea mai multor acte de punere în valoare, iar delimitarea parchetelor alăturate, prin semne convenționale, este dificilă sau nu este posibilă, culoarea vopselei consemnându-se în delegația de marcare din aplicația SUMAL 2.0 Marcare.(3) Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face anual de către conducătorul structurii cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se comunică utilizatorilor dispozitivelor speciale de marcat până la data de 30 noiembrie a anului anterior folosirii acesteia. (la 15-04-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 15-04-2021, Articolul 16 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 17(1) Folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14, păstrate în casetele individuale potrivit art. 7 alin. (2), se face de către personalul împuternicit, pe baza delegației de marcare emise de conducătorul utilizatorului, după cum urmează:a) pentru dispozitivele prevăzute la art. 12, în aplicația SUMAL 2.0 Marcare, asigurându-se sincronizarea cu terminalul personalului împuternicit. Pentru situația prevăzută la art. 10 alin. (3), emiterea delegației de marcare se face în aplicația SUMAL 2.0 Marcare de către șeful ocolului silvic care are înregistrată suprafața de fond forestier/vegetație din afara fondului forestier, în fișa de proprietate din aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic;b) pentru dispozitivele de marcat prevăzute la art. 13 și 14, ca document înseriat, pe hârtie autocopiativă, în două exemplare, din care exemplarul original se înmânează personalului împuternicit, iar copia rămâne la cotor. Delegația se înscrie în registrul de evidență a folosirii dispozitivelor speciale de marcat și în registrul de corespondență al ocolului silvic. (2) Modelele delegațiilor de marcare pentru dispozitivele prevăzute la art. 12-14 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament. (3) Delegațiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se emit pentru durate de timp strict determinate, în funcție de volumul lucrărilor silvice de executat și de condițiile de lucru, fără a depăși: a) 120 de zile calendaristice pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară;b) 30 de zile calendaristice pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală; c) 5 zile lucrătoare pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată.(4) Pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 12 se pot emite în aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic mai multe delegații în același timp, cu respectarea duratelor prevăzute la alin. (3). (5) Personalul împuternicit delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 răspunde de păstrarea în siguranță a acestora pe toată durata folosirii. (la 15-04-2021, Articolul 17 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 17^1(1) Folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face de către personalul împuternicit, în baza delegației de marcare emise de conducătorul structurii cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, după caz, document înseriat, care se întocmește în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original se înmânează personalului împuternicit și se înscrie în registrul de evidență a folosirii dispozitivelor speciale de marcat și în registrul de corespondență, iar copia rămâne la cotor. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 17^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) Modelul delegației de marcare este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Delegațiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se emit pentru o perioadă de timp ce nu poate depăși 30 de zile. (la 15-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 17^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (4) Personalul împuternicit delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 răspunde de păstrarea în siguranță a acestora pe toată durata folosirii. (la 15-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 17^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (la 20-10-2014, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. )  +  Articolul 18(1) Personalul împuternicit cu folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 13-15 are obligația să depună la utilizator delegația de marcare completată corespunzător, până cel târziu în ultima zi înscrisă în delegație, împreună cu raportul de folosire a dispozitivului special de marcat. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) La delegația de marcare se anexează raportul de activitate privind folosirea dispozitivului de marcat.(3) Modelul raportului de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament. (la 15-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (4) Abrogat. (la 15-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (5) La restituire, raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat se înregistrează în registrul de corespondență al utilizatorului. (la 15-07-2011, Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.851 din 6 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 15 iulie 2011. ) (6) La depunerea raportului, conducătorul utilizatorului are obligația să verifice dacă consemnările din raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat întocmit de personalul împuternicit sunt corelate cu cele din delegația de marcare în privința locului, scopului folosirii și intervalului de folosire. (la 15-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 19Se interzice cu desăvârșire:a) confecționarea dispozitivelor speciale de marcat cu încălcarea prevederilor prezentului regulament și falsificarea sau folosirea de dispozitive false ori a altor instrumente pentru marcarea arborilor destinați tăierii, a cioatelor arborilor tăiați ilegal decât cele reglementate în prezentul regulament; (la 15-04-2021, Litera a) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) b) încredințarea dispozitivelor speciale de marcat altor persoane și folosirea în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 10-15; (la 15-04-2021, Litera b) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) c) folosirea dispozitivelor speciale de marcat în alte locuri și în alte scopuri decât cele înscrise în delegația emisă sau după expirarea termenului înscris în delegație;d) folosirea dispozitivului special de marcat fără drept sau contrar dispozițiilor legale specifice.  +  Articolul 20Săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 19 atrage răspunderea contravențională sau, după caz, penală a persoanei vinovate, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 21(1) Pierderea sau furtul dispozitivului special de marcat se anunță în scris conducătorului utilizatorului de personalul împuternicit, în cel mult 24 de ore de la constatare. Conducătorul utilizatorului comunică pierderea sau furtul unității de poliție și structurii autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în raza cărora s-a produs evenimentul, în cel mult 24 de ore de la data înștiințării. (la 15-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (2) În cazul în care dispozitivul special de marcat nu este găsit în termen de 15 zile, utilizatorul face cunoscută pierderea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precizând că folosirea dispozitivului special de marcat respectiv constituie infracțiune potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), la solicitarea utilizatorului, emitentul autorizației de confecționare va lua hotărârea de anulare a dispozitivului special de marcat. Această hotărâre, împreună cu documentul doveditor privind publicarea pierderii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, se comunică de către utilizator biroului notarului public unde a fost înregistrat dispozitivul respectiv.(4) După anulare, dispozitivul special de marcat se scoate din inventarul unității, valoarea acestuia se recuperează de la salariatul vinovat și, după caz, se aplică sancțiunea legală sau disciplinară.  +  Articolul 22(1) Utilizatorul, prin reprezentantul său legal, este obligat să predea în custodie structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură dispozitivele speciale de marcat, pe bază de proces-verbal, dacă se găsește în una dintre următoarele situații: a) nu mai desfășoară activitatea pentru care a fost autorizat să dețină și să folosească dispozitivele speciale de marcat; b) își încetează activitatea; c) se suspendă dreptul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat. După expirarea perioadei de suspendare, dispozitivele speciale de marcat se restituie utilizatorului pe bază de proces-verbal. (2) Predarea în custodie a dispozitivelor speciale de marcat pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se face în termen de maximum 15 zile de la data constatării situației.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), dispozitivele speciale de marcat înregistrate la ocoalele silvice care își încetează activitatea prin trecerea suprafețelor de fond forestier care au stat la baza constituirii și funcționării la alte ocoale silvice, prin rearondare/fuziune/divizare, se pot prelua, la cerere, de către ocolul silvic rezultat prin rearondare/fuziune/divizare, cu acordul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 15-04-2021, Articolul 22 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 23(1) Conducătorul utilizatorului are obligația permanentă de verificare a stării tehnice a dispozitivelor speciale de marcat și consemnării acesteia într-un proces-verbal, iar, în funcție de starea tehnică, poate decide:a) utilizarea în continuare a dispozitivului special de marcat;b) Abrogată. (la 15-04-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 23 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) c) casarea dispozitivului special de marcat. (la 20-10-2014, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. ) (2) În situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) sau dacă se constată că amprenta dispozitivului de marcat este deteriorată ori uzată, conducătorul utilizatorului propune casarea acestuia. (la 15-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (3) Casarea dispozitivelor speciale de marcat se face prin distrugerea însemnelor în prezența unei comisii constituite prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis autorizația de confecționare a dispozitivelor respective. În urma casării, comisia încheie un proces-verbal; aceeași procedură de casare se aplică și în cazul dispozitivelor a căror autorizație de confecționare a fost emisă, în condițiile legii, de alte structuri decât structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 15-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 ) (4) În termen de 10 zile calendaristice de la data casării dispozitivului special de marcat, consemnată în procesul-verbal, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură este obligat să comunice RNEADSM faptul că dispozitivul special de marcat a fost casat. (la 15-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Articolul 24Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale specifice din actele normative în vigoare.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 20-10-2014, Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014. )  +  Anexa nr. 1la regulament
  Forma, dimensiunile și însemnele dispozitivelor speciale de marcat
  (model)
  (la 15-04-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 2la regulamentDenumirea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ………….. Denumirea structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ........................
  AUTORIZAȚIE
  de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat
  nr. .............. din .............
  (model)
  În baza cererii și a documentației depuse se autorizează ..........(denumirea utilizatorului).......... din localitatea ..........(comuna, orașul, municipiul, strada, numărul)......., județul ..............................., să solicite confecționarea și să utilizeze următoarele dispozitive speciale de marcat:  +  Secţiunea A: Dispozitive speciale de marcat cu marcă circulară, cu următoarele indicative specifice:^1); 2) 1. .............................................................................2. ...........................................................................  +  Secţiunea B: Dispozitive speciale de marcat cu marcă pătrată, cu următoarele indicative specifice:^1); 2) 1. ........................................................................2. ...........................................................................  +  Secţiunea C: Dispozitive speciale de marcat cu marcă pentagonală, cu următoarele indicative specifice:^1); 2) 1. ...........................................................................2. ...............................................................................  +  Secţiunea D: Dispozitive speciale de marcat cu marcă triunghiulară, cu următoarele indicative specifice:^1); 2) 1. ................................................................................2. .................................................................................Conducătorul utilizatorului, precum și personalul împuternicit să păstreze și să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute în această autorizație sunt obligați să respecte prevederile Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011, cu modificările și completările ulterioare, încălcarea acestora sancționându-se potrivit legii.
  Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,
  .............................................................................................
  ^1) Simbolul județului în care își are sediul social ocolul silvic și codul ocolului silvic. ^2) Codul numeric al dispozitivului de marcat. (la 15-04-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 3la regulament
  REGISTRUL
  de evidență a dispozitivelor speciale de marcat
  Denumirea utilizatorului .........................................Inventarul dispozitivelor speciale de marcat
  Nr. crt. Indicativul Forma amprentei Observații
  0 1 2 3
   +  Anexa nr. 4la regulament
  REGISTRUL
  de evidență a folosirii dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală și triunghiulară
  (model)
  Nr. crt.IndicativulForma amprenteiNumele și prenumele personalului împuternicit delegatNr. și data delegațieiLocul folosirii^1)Scopul folosirii^2)Intervalul de folosireObservații
  012345678
  ^1) Unitatea de producție, unitatea amenajistică, cantonul silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deținătorului, elemente de cadastru general.^2) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parțial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală și triunghiulară. (la 15-04-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 5la regulamentDenumire utilizator …………………………
  A. DELEGAȚIE DE MARCARE
  (generată de SUMAL 2.0 Ocol silvic pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară)
  Nr. ……………………………..
  Domnul/Doamna ............., având funcția de ............., este delegat/delegată să folosească dispozitivul special de marcat cu amprenta^1) ..............., având indicativul .........., pentru punerea în valoare a arborilor ce vor constitui partizi, după cum urmează:
  Nr.Tip proprietateFelul tăieriiNatura produsuluiUp^2)Ua^2)ProprietarFișă proprietate
  Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea de culoare ……………………………….. .Lucrarea se va efectua de la data de …………………………… până la data de ..... .
  Conducătorul utilizatorului,
  ………………………………………........…
  ^1) Circulară/fără dispozitiv.^2) Unitatea de producție, unitatea amenajistică. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deținătorului, elemente de cadastru general.Denumire utilizator ....................................................
  B. DELEGAȚIE DE MARCARE
  (pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală și triunghiulară)
  nr. ^1) ...................... din .............
  Domnul/Doamna .............................., având funcția de ..........................., este delegat(ă) să folosească în intervalul ........................... dispozitivul special de marcat cu amprenta^2) ................., având indicativul .........................., în scopul^3) ...................................., în locul^4) ....................................... .Lucrarea se efectuează în intervalul de timp de la ................ până la ..............., interval în care se vor depune la ....(utilizator)..... raportul de marcare și documentele rezultate în urma executării lucrării. Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea de culoare ............................ .
  Conducătorul utilizatorului,
  .......................................................................
  ^1) Numărul curent din registrul de evidență a delegațiilor de marcare. ^2) Pătrată, pentagonală sau triunghiulară. ^3) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parțial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală și triunghiulară. ^4) Unitatea de producție, unitatea amenajistică, cantonul silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se trec toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deținătorului, elemente de cadastru general. (la 15-04-2021, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 6la regulamentNr. ..................... din ............................. Denumirea utilizatorului …………………...
  RAPORT DE ACTIVITATE
  privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta^1) ..........., primit în baza delegației nr. .................. din ........................
  Locul folosirii^2)Scopul folosirii^3)Numerotarea arborilor/cioatelorNumărul total de arbori sau de cioatePerioada în care s-a făcut marcareaNumărul și data depunerii documentelor de marcare^4)
  Primul numărUltimul număr
  1234567
  …….
  TOTAL
  Numele și prenumele persoanelor care au făcut parte din echipa de marcare .......................................................................Numele și prenumele persoanelor care au asistat la efectuarea controlului de fond/parțial............................................................................Culoarea vopselei folosite ............................................... Declar pe propria răspundere că nu am încredințat dispozitivul special de marcat altor persoane, că nu l-am folosit în afara prevederilor delegației de folosire primite și că nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt menționate în prezentul raport. Data ................................
  Personal împuternicit delegat,
  ................................................................
  (numele, prenumele și semnătura)^1) Forma amprentei - pătrată, pentagonală sau triunghiulară - și indicativul. ^2) Unitatea de producție, unitatea amenajistică, cantonul silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se trec toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deținătorului, elemente de cadastru general.^3) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parțial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală și triunghiulară. ^4) Carnete de inventar, fișe de inventar, procese-verbale. (la 15-04-2021, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 7Abrogată. (la 15-04-2021, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 486 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021 )  +  Anexa nr. 8la regulament
  Registrul național electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat
  Nr. crt.JudețulDeținător*)Date de identificareÎnsemnele amprentei Nr. și data autorizației de confecționare Unitatea specializată abilitată care a confecționatDenumirea biroului notarial la care s-a înregistrat și data înregistrăriiObservații **)
  rotundăpătratăpentagonalătriunghiularădreptunghiulară
  *) Pentru ocoale silvice se înscrie numărul autorizației de funcționare.Pentru operatori economici autorizați pentru producerea de materiale forestiere de reproducere se înscrie numărul autorizației sau CUI.Pentru operatori economici se înscrie CUI.**) În situația casării se înscrie numărul procesului-verbal de casare.Pentru operatori economici se înscrie CUI. (la 20-10-2014, Anexa 8 la regulament a fost introdusă de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014, având conținutul anexei 1 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 9la regulamentMINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICEDEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ
  CERTIFICAT DE ABILITARE
  Nr. ......./....... (anul)
  În urma desfășurării procedurii potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările și completările ulterioare, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (5) din regulament, emite prezentulCERTIFICAT DE ABILITAREpentru confecționarea dispozitivelor speciale de marcatPersoana juridică .......(denumirea și forma juridică)........, cu sediul în ......(localitatea, județul, strada, numărul etc.)...... și înregistrată la Oficiul registrului comerțului la nr. .......,se abilitează să confecționeze dispozitive speciale de marcat arbori sau loturi de arbori cu*):*) Se completează în funcție de tipul amprentei.[] - amprentă circulară;[] - amprentă pătrată;[] - amprentă pentagonală;[] - amprentă triunghiulară:[] - amprenta dreptunghiulară.Prezentul certificat de abilitare este valabil 5 ani de la data emiterii.Președintele Comisiei,...............................L. S./S.S. (la 20-10-2014, Anexa 9 la regulament a fost introdusă de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014, având conținutul anexei 2 din același act normativ. )