ORDONANȚĂ nr. 80 din 24 august 2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piață sau punerii la dispoziție pe piață în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000  (la 11-03-2003, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003. ) (la 22-12-2005, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) (la 10-10-2009, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 16-04-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) Notă
  Conform art. II din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului".
  Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Conform articolului XIII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, în tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc:
  1. sintagma „vehicul“ cu sintagma „vehicul rutier“;
  2. sintagma „entitate tehnică“ cu sintagma „unitate tehnică separată“;
  3. sintagma „omologarea internațională (CEE-ONU)“ cu sintagma „omologarea ONU“;
  4. sintagma „CEE-ONU“ cu sintagma „ONU“.
  Înlocuirea acestor sintagme s-a realizat, în mod direct, în textul formei consolidate.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Produsele și materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere, protecția mediului, eficiența energetică și protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz.(2) Produsele noi care necesită omologare UE de tip în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață, conform prevederilor alin. (1), sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013, și Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858.(3) Produsele noi care necesită omologare ONU de tip, cu excepția celor a căror omologare ONU de tip este obligatorie în conformitate cu actele de reglementare prevăzute la alin. (2), sau certificare, în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață conform prevederilor alin. (1), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(4) În condițiile precizate prin actele de reglementare prevăzute la alin. (2) este permisă introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a produselor noi care urmează a fi utilizate pe vehicule rutiere pentru care a fost acordată omologarea înainte de intrarea în vigoare a actelor de reglementare prevăzute la alin. (2), produse omologate în conformitate cu Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului, Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE sau Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, după caz.(5) Se interzice introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a produselor noi care necesită omologare și care nu sunt conforme cu tipul omologat.(6) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2)-(4) se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice desemnate de R.A.R. și notificate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(7) Certificarea produselor și a materialelor de exploatare prevăzute la alin. (3) se efectuează de R.A.R. pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R., de servicii tehnice evaluate de R.A.R., de laboratoare acreditate potrivit legii ori de laboratoare evaluate de R.A.R.(8) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, să acorde omologarea sau certificarea, în cazul în care constată că un tip de produs sau material de exploatare, deși se conformează reglementărilor specifice care se aplică la omologarea sau certificarea acestora, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului și/sau sănătății publice.(9) Se exceptează de la prevederile alin. (6) și (7):a) produsele omologate ONU de autoritățile de omologare ale părților contractante potrivit Acordului privind adoptarea de regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor rutiere cu roți, echipamentelor și pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule rutiere cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, și a Regulamentelor ONU anexate la acesta;b) produsele omologate UE de autoritățile de omologare ale statelor membre ale Uniunii Europene potrivit legislației Uniunii Europene;c) produsele de origine;d) produsele fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele rutiere destinate competițiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulația rutieră. Această excepție nu se aplică în cazul în care produsele respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele rutiere destinate competițiilor sportive, cât și pentru vehiculele rutiere destinate circulației rutiere.(10) Produsele noi care sunt introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, și care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat prin legislația Uniunii Europene sau printr-un regulament ONU aplicat de Uniunea Europeană sunt exceptate de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață, dacă asigură un nivel echivalent de protecție a siguranței rutiere sau de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață, nivel demonstrabil pe baza documentelor specificate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii menționat la alin. (3).(11) Sunt exceptați de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață carburanții auto introduși pe piață sau puși la dispoziție pe piață legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă asigură un nivel echivalent de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață, nivel demonstrabil pe baza documentelor specificate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii, menționat la alin. (3). (la 16-04-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 1^1Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură:a) notificarea către Comisia Europeană a R.A.R. ca autoritate națională de omologare, ca autoritate națională de supraveghere a pieței și ca serviciu tehnic;b) notificarea către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a R.A.R. ca autoritate națională de omologare și ca serviciu tehnic;c) notificarea către Comisia Europeană sau către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a celorlalte servicii tehnice desemnate de R.A.R.;d) notificarea către Comisia Europeană a informațiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858. (la 16-04-2021, Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 1^2În sensul prezentei ordonanțe se aplică definițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/858, aplicabile în funcție de categoria vehiculului rutier, cu excepția cazului în care sunt aplicabile definițiile prevăzute în actele de reglementare menționate la art. 1 alin. (4) ori definițiile prevăzute în Acordul de la Geneva și în regulamentele ONU anexate la acesta. În plus față de aceste definiții, în sensul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următorul înțeles: (la 16-04-2021, Partea introductivă din Articolul 1^2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 1. produs - un sistem, un echipament, o piesă, o componentă sau o unitate tehnică separată utilizate la fabricarea unui vehicul rutier, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul rutier sau pentru montarea/utilizarea ulterioară pe un vehicul rutier omologat. Poate fi: (la 22-12-2005, Partea introductivă a pct. 1 al art. 1^2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) 1.1. produs de origine - produsul fabricat potrivit specificațiilor și standardelor de producție prevăzute de producătorul vehiculului rutier pentru fabricarea unor produse utilizate pentru asamblarea vehiculului rutier în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeași linie de producție cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedește contrariul, că produsele sunt de origine în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului rutier în cauză și că au fost fabricate potrivit specificațiilor și standardelor de producție ale producătorului vehiculului rutier; (la 10-10-2009, Pct. 1.1. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 1.2. Abrogat. (la 16-04-2021, Punctul 1.2. din Articolul 1^2 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 2. material de exploatare - substanțe necesare la utilizarea unui vehicul rutier, care se consumă sau se uzează în timpul utilizării unui vehicul rutier și care se completează ori se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia; materialele de exploatare nu pot avea caracterul de produs de origine; (la 16-04-2021, Punctul 2. din Articolul 1^2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 3. Abrogat. (la 16-04-2021, Punctul 3. din Articolul 1^2 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 4. certificarea unui produs sau a unui material de exploatare-procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs sau un material de exploatare nou îndeplinește condițiile tehnice esențiale pentru siguranța circulației rutiere, protecția mediului și eficiența energetică, precizate prin standardele naționale sau standardele internaționale aplicabile ori prin specificațiile tehnice declarate de producător; (la 10-10-2009, Pct. 4. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 5. certificarea unui carburant auto - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un carburant auto îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile în vederea introducerii pe piață; (la 22-12-2005, Pct. 5 al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) 6. Abrogat. (la 16-04-2021, Punctul 6. din Articolul 1^2 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 8. partiționare - împărțirea unei cantități de materiale de exploatare în vrac în cantități mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piață sau pentru punerea la dispoziție pe piață; (la 16-04-2021, Punctul 8. din Articolul 1^2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 9. omologare ONU - omologare acordată unor piese sau echipamente în conformitate cu prevederile Acordului de la Geneva și ale regulamentelor ONU anexate la acesta; (la 16-04-2021, Punctul 9. din Articolul 1^2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 10. Abrogat; (la 16-04-2021, Punctul 10 din Articolul 1^2 a fost abrogat de Punctul 9, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 11. Abrogat; (la 16-04-2021, Punctul 11 din Articolul 1^2 a fost abrogat de Punctul 9, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 12. produse și materiale de exploatare noi - produsele și materialele de exploatare neutilizate și aflate în termen de garanție/valabilitate. (la 10-10-2009, Pct. 12. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 13. declarație de conformitate - document de asumare a răspunderii de către titularul certificatului de conformitate cu privire la conformitatea produselor ori a materialelor de exploatare introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață cu documentația de referință și care include numărul certificatului de conformitate acordat de R.A.R.; (la 16-04-2021, Articolul 1^2 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 14. retragere de pe piață - orice măsură având ca scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unor produse sau materiale de exploatare aflate pe lanțul de aprovizionare; (la 16-04-2021, Articolul 1^2 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 15. furnizor de servicii de comerț online - orice persoană fizică sau juridică furnizoare de servicii de comerț prin mijloace electronice; (la 16-04-2021, Articolul 1^2 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 16. furnizor de conținut - orice utilizator care a transmis informații ce sunt sau au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de comerț online; (la 16-04-2021, Articolul 1^2 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) 17. furnizor de servicii de intermediere online - orice furnizor de servicii de comerț online care stochează informații ale furnizorilor de conținut. (la 16-04-2021, Articolul 1^2 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) (la 24-10-2005, Art. 1^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 1^3Abrogat. (la 16-04-2021, Articolul 1^3 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 2(1) Certificarea produselor și a materialelor de exploatare se acordă de R.A.R. la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia, a importatorului sau a distribuitorului, persoană juridică.(2) Pentru fiecare tip de produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia, importatorului sau distribuitorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate.(3) În cazul în care un material de exploatare în vrac este partiționat și/sau ambalat de operatori economici, alții decât deținătorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partiționare și ambalare a acestuia trebuie să fie autorizat de R.A.R. (la 16-04-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 2^1(1) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea ONU de tip, eliberarea certificatului de omologare ONU de tip, verificarea conformității producției pentru echipamente și piese, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Acordul de la Geneva și regulamentele ONU anexate la acesta.(2) Evaluarea inițială a producătorului, omologarea UE de tip, eliberarea certificatului de omologare UE de tip, verificarea conformității producției pentru sisteme, componente și unități tehnice separate, precum și evaluarea și desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare prevăzute la art. 1 alin. (4).(3) Supravegherea pieței pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare menționate la art. 1 alin. (4).(4) Supravegherea pieței pentru produsele și materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4) se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe sau cu legislația Uniunii Europene, după caz.(5) Procedura de supraveghere a pieței este stabilită prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Notă
  Conform articolului V din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor și infrastructurii va adopta ordinele prevăzute la art. 2^1 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 16-04-2021, Articolul 2^1 a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
   +  Articolul 3(1) În vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață, produsele care se supun omologării trebuie marcate după cum urmează:a) produsele omologate ONU, în conformitate cu prevederile regulamentelor ONU care se aplică la omologarea produselor respective;b) produsele omologate UE, în conformitate cu prevederile legislației Uniunii Europene care se aplică la omologarea produselor respective.(2) În vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață a produselor sau materialelor de exploatare care se supun certificării conform prezentei ordonanțe, deținătorul certificatului de conformitate trebuie să respecte următoarele cerințe:a) să pună la dispoziție declarația de conformitate pentru produsul sau materialul de exploatare certificat în format electronic sau în format fizic;b) să asigure aplicarea numărului certificatului de conformitate acordat de R.A.R. pentru produsele sau materialele de exploatare certificate pentru care este prevăzută în mod expres această obligație prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii menționat la art. 1 alin. (3); în cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscripționarea numărului certificatului de conformitate direct pe produs, acesta se înscrie pe ambalajul individual; pentru materialele de exploatare, numărul certificatului de conformitate se înscrie pe ambalaj sau în documentele de însoțire în cazul materialelor de exploatare livrate în vrac;c) pentru produsele sau materialele de exploatare certificate care nu sunt incluse la lit. b), aplicarea numărului certificatului de conformitate acordat de R.A.R. este voluntară.(3) Obligația aplicării numărului certificatului de conformitate revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate sau titularilor de autorizație pentru activitatea de partiționare și ambalare, prevăzuți la art. 2 alin. (3), după caz.(4) Produsele care nu sunt inscripționate cu marcajele de omologare prevăzute la alin. (1) sunt considerate produse neomologate. (la 16-04-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 4(1) La solicitarea personalului menționat la art. 6 alin. (7), operatorii economici pun la dispoziția acestuia în maximum 30 de zile orice document necesar pentru verificarea respectării cerințelor prezentei ordonanțe.(2) Dreptul de introducere pe piață sau de punere la dispoziție pe piață a produselor și a materialelor de exploatare care se supun certificării, a celor prevăzute la art. 1 alin. (9) lit. c) și d) și la alin. (10) încetează în următoarele cazuri:a) produsul sau materialul de exploatare este neconform, caz în care operatorul economic care a emis declarația de conformitate suportă cheltuielile aferente verificărilor;b) certificarea a fost suspendată sau retrasă, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii prevăzut la art. 1 alin. (3);c) operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1);d) nu sunt respectate cerințele de exceptare prevăzute la art. 1 alin. (9) lit. c) și d) și la alin. (10).(3) În cazul în care atât producătorul, cât și reprezentantul acestuia au sediul în afara României, obligațiile acestora revin importatorului sau distribuitorului care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață produsele sau materialele de exploatare respective. (la 16-04-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 11-03-2003, Art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003. )  +  Articolul 5^1(1) Operatorii economici trebuie să permită accesul personalului R.A.R. prevăzut la art. 6 alin. (7) în sediile lor de pe teritoriul României și să permită prelevarea oricăror eșantioane necesare pentru efectuarea unor încercări de conformitate.(2) Operatorii economici nu trebuie să obstrucționeze prin niciun mijloc îndeplinirea atribuțiilor sau exercitarea competențelor personalului R.A.R. prevăzut la art. 6 alin. (7) în legătură cu activitatea de supraveghere a pieței. (la 16-04-2021, Articolul 5^1 a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 5^2(1) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață produsele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie:a) să respecte obligațiile specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare prevăzute la art. 1 alin. (4);b) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;c) să nu pună la dispoziție pe piață produse care nu sunt omologate conform Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 și Regulamentului (UE) 2018/858.(2) Operatorii economici care introduc pe piață sau pun la dispoziție pe piață produsele prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4) au următoarele obligații:a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare sau certificare, în cazul în care R.A.R. a acordat omologarea sau certificarea;b) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare;c) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip sau certificării, în cazul în care R.A.R. a acordat omologarea sau certificarea;d) să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea produsului, în cazul în care reglementarea aplicabilă conține astfel de dispoziții.(3) Serviciile tehnice trebuie să respecte cerințele tehnice pe baza cărora au fost desemnate. (la 16-04-2021, Articolul 5^2 a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 5^3(1) Operatorii economici cu sediul în România care introduc pe piață sau care pun la dispoziție pe piață produse prin intermediul platformelor proprii de comerț online sunt obligați să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, dacă aceste măsuri au fost dispuse de R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea produselor, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Produs neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni.(2) Furnizorii de servicii de intermediere online cu sediul în România sunt obligați să furnizeze la solicitarea R.A.R. toate datele necesare identificării furnizorului de conținut. (3) Furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de servicii de comerț online prin propriile magazine online au obligația să permită accesul în platformă personalului menționat la art. 6 alin. (7). (4) Furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligați:a) să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, în urma notificării R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea produselor, blocarea accesului la informație realizându-se prin mesajul «Produs neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni;b) să confirme R.A.R. comunicarea notificării în termen de maximum 48 de ore de la comunicare; c) să informeze furnizorul de conținut privind măsurile dispuse. (5) În cazul în care furnizorul de conținut transmite o contranotificare, care să ofere informații care să dovedească faptul că măsura nu este justificată, furnizorul de servicii de intermediere online poate reveni asupra deciziei de eliminare sau blocare a conținutului, cu avizul R.A.R.(6) Furnizorii de servicii de comerț online sunt obligați să comunice de îndată R.A.R., la cererea acestuia, informații care să permită identificarea persoanelor care oferă produse și materiale de exploatare neconforme.(7) Persoanele care oferă prin comerțul online produse au obligația, la solicitarea R.A.R., să furnizeze documentația care să demonstreze conformitatea cu cerințele prezentei ordonanțe.(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată potrivit scopului prezentului articol, se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare. (la 16-04-2021, Articolul 5^3 a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 5^4Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. (la 10-10-2009, Art. 5^4 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 6(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către producători:a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1), art. 23 alin. (10) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) sau art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1), art. 23 alin. (10) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) sau art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 16, art. 29 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (4) primul paragraf sau art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 17, art. 34 alin. (1) primul paragraf, art. 51 alin. (4) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 14 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 21, art. 33 alin. (1) primul paragraf, art. 35 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) sau art. 56 alin. (3) primul paragraf prima teză din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; k) nerespectarea prevederilorart. 5^2 alin. (1) lit. b) din prezenta ordonanță sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. c), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 34 alin. (2) sau art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8), art. 39 alin. (2) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 34 alin. (2) sau art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8), art. 39 alin. (2) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei; n) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (3) sau (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; o) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei; p) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. b) sau d), cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; q) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; r) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sanctionarea contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și conditiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (2) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către reprezentanții producătorilor:a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. c) sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. c) sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. c) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sanctionarea contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și conditiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (3) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către importatori:a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanță sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5) din prezenta ordonanță, cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5) cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 12 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 13 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (1) a doua teză, alin. (2) sau (4) primul paragraf sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei; n) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 16 alin. (7) sau (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei; o) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (2) lit. b) sau d), cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei; p) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; q) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sanctionarea contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și conditiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (4) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către distribuitori:a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele și materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (3) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (2) sau (3) sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (4) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1), art. 38 alin. (4) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unități inclusiv, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1), art. 38 alin. (4) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unități ori în situația când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; l) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei; m) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sanctionarea contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și conditiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (5) Constituie contravenție și se sancționează serviciile tehnice pentru nerespectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 80 și 81 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sanctionarea contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și conditiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (6) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte săvârșite de către operatorii economici prevăzuți la art. 5^3:a) nerespectarea prevederilor art. 5^3 alin. (1) sau (4), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 5^3 alin. (2), (3), (6) sau (7), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei. Notă
  Conform articolului VII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021, dispozițiile referitoare la stabilirea și sanctionarea contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și conditiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  (7) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(6) se realizează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(8) Prin derogare de la dispozițiile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de un an de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp, prescripția începe să curgă de la data ultimului act material săvârșit.(9) Personalul menționat la alin. (7) este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de exercițiu, de decizie sau de control și își exercită competențele în conformitate cu principiul proporționalității.(10) Personalul menționat la alin. (7) respectă principiul confidențialității, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislația națională. (11) În măsura în care prezenta ordonanță nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-04-2021, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 19, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
   +  Articolul 6^1Abrogat. (la 16-04-2021, Articolul 6^1 a fost abrogat de Punctul 20, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 6^2(1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate națională de omologare, de autoritate națională de supraveghere a pieței și de serviciu tehnic, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:a) acordă certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3);b) suspendă sau retrage, după caz, omologarea sau certificarea produselor și/sau a materialelor de exploatare;c) acordă omologarea UE de tip pentru sisteme, componente și unități tehnice separate conform legislației Uniunii Europene;d) acordă omologarea ONU de tip pentru echipamente, piese și componente conform Regulamentelor ONU;e) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării certificării pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3);f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării UE de tip pentru sisteme, componente și unități tehnice separate conform legislației Uniunii Europene; g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării ONU pentru echipamente, piese și componente conform regulamentelor ONU;h) realizează funcția de serviciu tehnic;i) verifică la deținătorul omologării sau al certificării conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de produse sau materiale de exploatare;j) impune deținătorului omologării sau al certificării prevăzut la lit. i) remedierea defecțiunilor de fabricație constatate la produsele sau materialele de exploatare care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației sau protecția mediului;k) supraveghează pe piață conformitatea produselor sau a materialelor de exploatare; l) autorizează operatorii economici pentru activitatea de partiționare și ambalare a materialelor de exploatare în vrac;m) evaluează și desemnează serviciile tehnice;n) asigură punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (8), art. 12 alin. (2) și (4), art. 84 alin. (4) și art. 90 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.(2) În situația în care R.A.R. constată că produsele sau materialele de exploatare noi pe care le-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse în conformitate cu tipul omologat/certificat.(3) În funcție de neconformitățile constatate, măsurile prevăzute la alin. (2) pot avea în vedere oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață și/sau retragerea de pe piață a produselor și materialelor de exploatare neconforme, cu interdicția introducerii pe piață, a punerii la dispoziție pe piață sau a folosirii până la remediere, ori, după caz, suspendarea sau retragerea omologării/certificării.(4) În funcție de gravitatea faptei, personalul menționat la art. 6 alin. (7) poate dispune interzicerea introducerii pe piață și/sau a punerii la dispoziție pe piață sau retragerea de pe piață de produse care nu respectă cerințele de introducere pe piață și/sau punere la dispoziție pe piață prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013, Regulamentul (UE) 858/2018, actele de reglementare menționate la art. 1 alin. (4) sau de prezenta ordonanță, după caz.(5) Cheltuielile datorate retragerii de pe piață, remedierii neconformităților și repunerii pe piață a produselor și materialelor de exploatare se suportă de deținătorul omologării/certificării.(6) Cheltuielile generate de verificările aferente stabilirii conformității produselor sau materialelor de exploatare prelevate sunt suportate de către operatorii economici relevanți, în cazul identificării de neconformități. (la 16-04-2021, Articolul 6^2 a fost modificat de Punctul 21, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 6^3Introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață de produse contrafăcute constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată. (la 16-04-2021, Articolul 6^3 a fost modificat de Punctul 22, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )  +  Articolul 7(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va actualiza Reglementările și normele tehnice privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1), astfel cum au fost modificate și completate, se vor actualiza de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(3) Abrogat. (la 16-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 23, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) (4) Abrogat. (la 16-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 23, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) (la 24-10-2005, Art. 7 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului". )  +  Articolul 8(1) Prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se stabilesc:a) categoriile de produse și materiale de exploatare pentru care este obligatorie certificarea în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață în România;b) procedura de acordare a certificării produselor și materialelor de exploatare;c) procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (8) și (9), art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2018/858. (2) Ordinele prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2^1 alin. (5) și la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie. (la 16-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 24, Articolul II din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 ) Mențiune abrogată. (la 16-04-2021, Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost abrogată de Articolul XII din LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 aprilie 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu