SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 septembrie 2020aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 15 septembrie 2020  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 766 din 10 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020.
  Notă
  Potrivit pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 9 aprilie 2021, în tot cuprinsul actului normativ, sintagma „Ministerul Finanțelor Publice“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Finanțelor“ și abrevierea „MFP“ se înlocuiește cu abrevierea „MF“. Înlocuirea s-a realizat direct în textul formei consolidate.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, denumit în continuare Program, are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori, denumiți în continuare beneficiari, astfel:a) în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației, definite conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice;b) în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial, care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. a)-d) din Normele metodologice.(2) Beneficiarul poate solicita finanțarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile în cadrul Programului în valoare maximă cumulată de 5.000.000 lei.(3) Valoarea garanției se reduce cu principalul (ratele de leasing) rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.(4) Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și contul statului.(5) Durata maximă a finanțării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.(6) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă de ajutor de minimis elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum și cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante. Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. (7) Forma finală a prezentei scheme de ajutor de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenței de către FNGCIMM, în termen de 15 zile de la data adoptării, și se publică pe pagina de internet a FNGCIMM și a Consiliului Concurenței.(8) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică exclusiv beneficiarilor prevăzuți la art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, cu modificările și completările ulterioare.(9) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.  +  Articolul 2(1) Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ este implementat de către FNGCIMM, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finanțelor, iar FNGCIMM îi sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.  +  Articolul 3Obiectivele principale ale schemei de ajutor de minimis urmăresc menținerea și dezvoltarea sectorului IMM, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, prin acordarea în principal de sprijin sub forma acordării de garanții în numele și contul statului pentru finanțările de tip leasing financiar destinate achiziționării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare desfășurării activității beneficiarilor eligibili în cadrul Programului, în special a celor care au nevoie de transfer tehnologic în procesele de producție și care vor contribui la stimularea fluxurilor financiare și la conservarea necesarului de lichiditate pentru derularea activității în condiții optime.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 4(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este valabilă pentru angajamentele legale încheiate până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii și cu respectarea dispozițiilor legii bugetului anual de stat și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.(2) Plățile în cadrul prezentei scheme se efectuează până la data de 31 octombrie 2021.  +  Articolul 5(1) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.500.000.000 lei, iar echivalentul subvenției brute - ESB al ajutorului sub formă de garanții aferent acestui plafon nu va depăși 1.200.000.000 lei.(1^1) Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei, iar echivalentul subvenției brute - ESB al ajutorului sub formă de garanții aferent acestui plafon nu va depăși 50,9 milioane lei. (la 09-04-2021, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 09 aprilie 2021 ) (2) Bugetul alocat subvenționării comisionului de risc, comisionului de administrare și a dobânzii este de 119,505 milioane lei, respectiv:a) credite de angajament aferente perioadei 2020-2022 în sumă de 119,505 milioane lei;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis aferente perioadei 2020-2022 în sumă de 119,505 milioane lei. (la 09-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 09 aprilie 2021 ) (3) Ajutorul de minimis aferent dobânzii parțial subvenționate, comisionului de administrare și comisionului de risc se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.(4) Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1.600 de beneficiari.  +  Capitolul III Tipurile de ajutor de minimis  +  Articolul 6(1) În baza prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă următoarele forme de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013:a) garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar care îndeplinește condițiile de eligibilitate ale Programului, definit conform art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand, acordate în condițiile prevederilor art. 1 alin. (1); b) subvenționarea dobânzii aferente finanțărilor în leasing garantate în condițiile Programului în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării;c) subvenționarea comisionului de administrare și a comisionului de risc în procent de 100% aferente garanției acordate în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1). (2) Echivalentul subvenție brută - ESB al ajutorului de minimis sub formă de garanție se calculează conform dispozițiilor Regulamentului de minimis, respectiv prin înmulțirea pragului de minimis aplicabil - 200.000 EUR pentru toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepția transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, căruia i se aplică 100.000 EUR, cu raportul dintre valoarea garanției acordate și sumele maxime permise de regulament, precum și cu raportul dintre durata garanției și durata maximă aplicabilă, astfel:a) pentru garanțiile cu o durată de maximum 5 ani - 60 de luni (i) Dacă IMM-ul își desfășoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepția transportului rutier de mărfuri:^1 Se va utiliza cursul Băncii Naționale a României valabil la data acordării garanției.(ii) Dacă IMM-ul își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri:^2 Se va utiliza cursul Băncii Naționale a României valabil la data acordării garanției.b) pentru garanțiile cu o durată care depășesc 5 ani - maximum 72 de luni(i) Dacă IMM-ul își desfășoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepția transportului rutier de mărfuri:(ii) Dacă IMM-ul își desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri:(3) Valoarea cumulată a ajutorului de minimis constând în subvenționarea comisionului de risc și de administrare este inclusă în echivalentul subvenției brute a garanției, calculată conform prevederilor alin. (2). (4) Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. b) acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării. Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. c) acoperă valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de derulare a finanțării garantate în cadrul Programului. (5) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finanțelor, iar FNGCIMM îi sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.  +  Articolul 7(1) Beneficiarii care au contractat finanțări de tip leasing financiar, garantate conform art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, pot primi, în baza prezentei scheme, ajutoare de minimis în limita cumulului dintre valoarea echivalentului subvenție brută a garanției, calculat conform prevederilor art. 6 alin. (2) din schemă, valoarea subvenției comisionului de risc, a comisionului de administrare și valoarea subvenției parțiale de dobândă aferentă finanțării de tip leasing financiar în condițiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din prezenta schemă de ajutor de minimis, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 200.000 euro per întreprindere unică, respectiv 100.000 euro, echivalent lei, pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, cu respectarea dispozițiilor alin. (2) și ale art. 9.(2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme nu poate depăși plafonul de minimis - echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.(3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 200.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.  +  Capitolul IV Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului  +  Articolul 8Pot beneficia de prevederile Programului următorii operatori economici care respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările si completările ulterioare: societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producție, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, asociațiile sau fundațiile nonprofit care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, entitate care are calitatea de utilizator în accepțiunea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii solicitării de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau finanțatorul;c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni sau, dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observație și substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători față de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit;d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți;e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanțatorului;f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central; h) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost pe durata a trei exerciții financiare consecutive, respectiv anul în curs și ultimele două exerciții financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene; termenul „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;i) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; (la 09-04-2021, Litera i) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 09 aprilie 2021 ) j) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente, după caz.  +  Articolul 9(1) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care au fuzionat. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(2) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(3) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv, cu modificările și completările ulterioare.(4) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei.(5) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare adoptată de Comisia Europeană.(6) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 10(1) Nu se acordă ajutor de minimis în cadrul Programului pentru beneficiarii din următoarele sectoare/domenii de activitate: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.(2) Nu se acordă ajutor de minimis în cadrul Programului pentru activitățile de:a) pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, respectiv:(i) 031 - Pescuitul;(ii) 032 - Acvacultura;b) producție primară a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013: – 011 Cultivarea plantelor nepermanente; – 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente;– 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; – 014 Creșterea animalelor; – 015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); – 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; – 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii;c) prelucrare și comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;(ii) când ajutorul este condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;(3) Prin prelucrarea produselor agricole se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.(4) Prin comercializarea produselor agricole se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.(5) Nu se acordă ajutor de minimis pentru activități legate de export, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export și ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate. (6) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate prevăzute la alin. (1) și (2), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Verificarea încadrării achiziției finanțate prin operațiuni de tip leasing în codul CAEN finanțabil se realizează de către finanțator.(7) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis.(8) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi evidențe contabile separate, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.(9) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depășește plafoanele maxime de minimis, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.  +  Articolul 11(1) Obiectul finanțării de tip leasing financiar îl constituie achiziția în cadrul Programului a următoarelor categorii de bunuri mobile noi sau second-hand, în funcției de obiectul de activitate al beneficiarului, fără a se limita la acestea:a) autoutilitară - autovehicul transport marfă - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă; a^1) (semi)remorcă - vehiculul din categoria O1, O2, O3 sau O4, cu roți, fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul; (la 09-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 09 aprilie 2021 ) b) autobuz - autovehiculul din categoria M2 sau M3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând; (la 09-04-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 09 aprilie 2021 ) c) echipamente - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate - mașini, utilaje și instalații de lucru etc., destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat;d) utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat;e) echipamente IT și tehnologia informației - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware si software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea - procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea informației prin folosirea computerelor - calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul - tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimanta/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audiovideo etc.(2) Bunurile mobile second-hand pot fi finanțate prin leasing financiar garantat în cadrul Programului dacă îndeplinesc următoarele condiții:a) în cazul bunurilor înmatriculate și rulate minimum 100 km; b) în cazul bunurilor neînmatriculabile dacă acestea au fost puse în funcțiune și la data cererii de acordare a finanțării înregistrează un număr de ore de funcționare. (3) Finanțatorul are obligația de a aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar și se stabilește conform normelor proprii ale finanțatorului; în general, vechimea bunului la momentul finanțării plus perioada de finanțare nu trebuie să depășească durata economică de viață; în funcție de tipul bunului, perioada totală nu va depăși 10 ani. (la 09-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 09 aprilie 2021 )  +  Articolul 12(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord de finanțare din partea FNGCIMM.(2) Procedura de selecție a beneficiarilor, de emitere a acordului de finanțare și a plății ajutorului de minimis se efectuează de către FNGCIMM conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Capitolul V Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 13FNGCIMM trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele de minimis acordate în cadrul schemei. FNGCIMM are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de minimis acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.  +  Articolul 14Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de minimis sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.  +  Articolul 15FNGCIMM, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de minimis, cu atribuții delegate de Ministerul Finanțelor, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 16FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul VI Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 17Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor face de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.  +  Articolul 18Beneficiarul și instituțiile financiare nebancare care au acordat finanțările de tip leasing financiar prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de minimis acordat în cadrul prezentei scheme.  +  Articolul 19În situația în care FNGCIMM constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de minimis și/sau pe cele ale Acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de minimis primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de minimis se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.----