ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 2 aprilie 2021  Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.150, act normativ cu aplicabilitate directă și efect direct în toate statele membre, se impune adoptarea de urgență la nivel național a dispozițiilor legale care să asigure implementarea măsurilor adoptate prin respectivul regulament.Având în vedere angajamentele internaționale asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,ținând cont de faptul că actele cu forță juridică obligatorie, precum regulamentul european, stabilesc în sarcina statelor membre obligația de a adopta anumite norme privind măsurile aplicabile în cazul încălcării acestuia, asigurându-se că acestea sunt puse în aplicare,având în vedere că România nu a adoptat până în prezent norme de acest tip, iar obligațiile fiecărui stat membru de a asigura în mod adecvat și efectiv respectarea Regulamentului (UE) 2019/1.150 și de a stabili măsurile de punere în aplicare a acestui regulament sunt prevăzute la art. 15 din acesta,având în vedere că Regulamentul (UE) 2019/1.150 se aplică începând cu data de 12 iulie 2020,în acest context, jurisprudența Curții Constituționale, și anume Decizia nr. 72/2017 și Decizia nr. 405/2018, precizează că autoritățile statului român s-au angajat, în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin. (4) din Constituția României, republicată, să garanteze ducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din reglementările Uniunii Europene cu caracter obligatoriu și din actul de aderare, în acest sens Guvernul fiind abilitat din punct de vedere constituțional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligațiilor României față de Uniunea Europeană.Ținând cont de obiectivul general al Regulamentului (UE) 2019/1.150 care constă în crearea unui ecosistem competitiv, echitabil și transparent, esențial și pentru consumatori, în care întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online și utilizatorilor profesionali de site-uri li se asigură un grad de transparență adecvat, precum și posibilități efective în întreaga Uniune Europeană de a solicita măsuri reparatorii,având în vedere că intermedierea a tot mai multe tranzacții prin serviciile de intermediere online este un fenomen favorizat de un robust efect de rețea indirect bazat pe date, care conduce la o dependență sporită a întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online, în special a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii - IMM, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori,luându-se seama de faptul că această dependență crescândă favorizează puterea de negociere a furnizorilor de servicii de intermediere online, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă și care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online și, indirect, consumatorilor,având în vedere că motoarele de căutare online pot fi surse importante de trafic de internet pentru întreprinderile care oferă bunuri și servicii consumatorilor prin intermediul site-urilor și pot afecta astfel în mod semnificativ succesul comercial al respectivilor utilizatori profesionali de site-uri pentru a-și oferi bunurile sau serviciile online în cadrul pieței interne,în considerarea faptului că lipsa unei intervenții legislative imediate privind stabilirea unor norme naționale referitoare la procedurile și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 are ca efect crearea unei stări de incertitudine juridică și apariția unor dificultăți de ordin practic, care ar putea conduce la prejudicierea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online sau a utilizatorilor profesionali de site-uri,având în vedere că legiferarea delegată - legitimată constituțional de Curtea Constituțională în variate ipoteze care necesitau punerea de acord a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în considerarea necesității evitării declanșării de către Comisia Europeană a unor proceduri de sancționare - asigură, în mod prompt și eficace, îndeplinirea de către România a obligațiilor care îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene, vizând adoptarea măsurilor legislative pentru punerea în aplicare completă a Regulamentului (UE) 2019/1.150,pentru evitarea situației ca un demers legislativ ordinar să nu poată fi finalizat în termen util pentru a se preveni consecințele mai sus amintite,ținând cont de faptul că furnizorii de servicii de intermediere online și de motoare de căutare online, de cele mai multe ori, nu oferă sisteme interne de soluționare a reclamațiilor accesibile și eficiente, iar mecanismele alternative existente de soluționare extrajudiciară a litigiilor pot fi, de asemenea, ineficace din diverse motive, inclusiv din cauza lipsei unor mediatori specializați și a temerii de represalii a întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online,având în vedere faptul că factori precum mijloacele financiare limitate, teama de represalii și alegerea dreptului aplicabil și a instanțelor competente impusă în termeni și condiții pot limita eficacitatea posibilităților existente de a introduce acțiuni judiciare și căi de atac, în special a celor care impun întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online sau utilizatorilor profesionali de site-uri obligația de a acționa la nivel individual și de a-și comunica identitatea,având în vedere că, în absența unui cadru legal adecvat, consecințele negative imediate sunt reprezentate de imposibilitatea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online și a utilizatorilor profesionali de site-uri de a se adresa unei autorități/entități publice din România pentru încălcarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1.150, care să acționeze într-o manieră rapidă și eficientă pentru restabilirea unui mediu de afaceri online echitabil, previzibil, sustenabil și fiabil,luând în considerare riscul de a prejudicia întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online din România, care, deși dispun de protecție legală începând cu 12 iulie 2020, data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1.150, ar putea fi private de posibilitatea de a beneficia de măsuri reparatorii reale, accesibile și eficace,având în vedere necesitatea eliminării acestei carențe și considerând că aceasta este o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată și care contribuie la îndeplinirea unor obligații asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,observând importanța și noutatea aspectelor reliefate prin Regulamentul (UE) 2019/1.150, mai ales în contextul în care activitatea economică se desfășoară din ce în ce mai mult în mediul online, acolo unde pentru a ajunge la consumatori, tot mai multe IMM-uri devin parteneri/clienți ai platformelor de intermediere, ținând cont inclusiv de contextul actual al pandemiei de COVID-19 care a contribuit la migrarea operatorilor economici către mediul online,în vederea clarificării cadrului normativ care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului Concurenței, ca urmare a recentelor modificări legislative aduse Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară adoptarea de urgență a prevederilor legale privind modificarea și completarea acestui act normativ care să elimine orice posibile dificultăți de interpretare și care să fie în acord cu cerințele de claritate, previzibilitate și predictibilitate pe care trebuie să le îndeplinească normele juridice pentru a putea fi aplicate.Urgența promovării acestor măsuri este justificată de necesitatea adoptării imediate a prevederilor legale care să asigure buna funcționare a Consiliului Concurenței ca urmare a vidului legislativ creat prin intervenția normativă adusă prin Legea nr. 254/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru modificarea și completarea art. 15 din Legea concurenței nr. 21/1996 în ceea ce privește cadrul normativ care reglementează regimul juridic aplicabil mandatelor Plenului Consiliului Concurenței, normele respective din Legea concurenței nr. 21/1996 încetând să existe. În acest sens este și Decizia Curții Constituționale nr. 1/2021 potrivit căreia dispozițiile de abrogare din cuprinsul legilor de aprobare a unor ordonanțe de urgență nu au aptitudinea de a repune în vigoare textele inițiale, în realitate, creându-se un vid legislativ.În acest sens, regimul juridic aplicabil mandatelor Plenului Consiliului Concurenței a fost reglementat inițial de art. 15 alin. (2) și alin. (9) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru modificarea și completarea art. 15 din Legea concurenței nr. 21/1996, prevederile mai sus menționate au fost modificate sub aspectul reconfigurării mandatelor membrilor Plenului Consiliului Concurenței. Ulterior, în procedura parlamentară, forul legislativ a adoptat Legea nr. 254/2020 de aprobare, cu modificări, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2020 în sensul abrogării, în întregime, a art. II din ordonanța mai sus menționată, intervenție care, prin conținutul normativ, nu a fost în acord cu normele de tehnică legislativă, conducând la crearea unui veritabil vid legislativ, caracterizat prin lipsa prevederilor legale care reglementează regimul juridic aplicabil membrilor Plenului Consiliului Concurenței, întrucât modificarea adusă prin legea de aprobare nu are aptitudinea de a repune în vigoare textele inițiale, așa cum a reținut și Curtea Constituțională prin decizia mai sus citată. În acest sens, este necesară intervenția normativă de urgență în sensul reglementării exprese, dincolo de orice dubiu sau dificultate de interpretare, a regimului juridic aplicabil membrilor Plenului Consiliului Concurenței.În acest sens, lipsa adoptării măsurilor legale va avea ca efect crearea și menținerea unei incertitudini juridice cu privire la funcționarea Consiliului Concurenței, având consecințe negative iremediabile în ceea ce privește protejarea interesului public, a funcționării autorității de concurență, precum și a principiului securității și stabilității raporturilor juridice.Astfel, urgența și caracterul extraordinar care reclamă intervenția legislativă sunt reprezentate de blocajul instituțional existent la nivelul Plenului Consiliului Concurenței în contextul în care la acest moment se află în derulare procedura de selecție și numire a doi membri ai autorității de concurență pentru posturile vacante de președinte și vicepreședinte, procedură ce trebuie să aibă în vedere regimul aplicabil mandatelor de membri ai Plenului Consiliului Concurenței. Nefinalizarea procedurii de numire a noilor membri ai autorității de concurență pentru cele două poziții are consecințe directe asupra îndeplinirii atribuțiilor de reprezentare legală a Consiliului Concurenței cu repercusiuni asupra legalității actelor și operațiunilor îndeplinite în realizarea tuturor activităților autorității de concurență, reglementările propuse având rolul de a conferi previzibilitate și claritate textului, în acord cu prevederile constituționale și cu normele de tehnică legislativă.În lipsa adoptărilor măsurilor propuse, există riscul blocării activității unei autorități administrative autonome esențiale pentru buna funcționare a economiei naționale, cu efecte negative în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor în domeniul concurenței și al ajutorului de stat în relația cu Comisia Europeană.Ținând cont de faptul că deciziile Consiliului Concurenței, în cazul în care se constată încălcări ale normelor de concurență, au un impact direct asupra patrimoniului persoanelor fizice și/sau juridice, există riscul ca, în lipsa promovării prezentului act normativ, să fie afectate drepturi fundamentale, așa cum acestea sunt reglementate de Constituția Românei, în special dreptul de proprietate, dar și interesul public, în general, care decurge din necesitatea respectării și ocrotirii acestora.Luând în considerare că măsurile propuse sunt în acord cu prevederile Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării a pieței interne „ECN+“ prin care forul european dorește consolidarea competențelor autorităților naționale de concurență, în special cu prevederile art. 4 din Directiva potrivit cărora statele membre au obligația de a garanta independența autorităților naționale administrative de concurență și trebuie să se asigure cel puțin că membrii personalului și persoanele din cadrul autorităților naționale administrative de concurență sunt în măsură să își îndeplinească atribuțiile și să își exercite competențele de aplicare a articolelor 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, fără intervenții politice și alte influențe din exterior,în acest sens, în contextul prevederilor art. 11 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit cărora statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce îi revin din tratatele la care este parte, trebuie avut în vedere faptul că, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, în perioada cuprinsă între adoptarea directivei de către forul european și data transpunerii efective a acesteia în dreptul intern statele membre trebuie să evite adoptarea oricăror măsuri care ar putea contraveni dispozițiilor cuprinse în directivă.Având în vedere că, față de noile atribuții conferite Consiliului Concurenței, în calitate de autoritate responsabilă, este necesară completarea corespunzătoare a atribuțiilor autorității de concurență prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are drept scop asigurarea aplicării și respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online și stabilește măsurile necesare aplicabile în cazul încălcării acestora.(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică furnizorilor de servicii de intermediere online și furnizorilor de motoare de căutare online care furnizează sau oferă spre furnizare servicii întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online și, respectiv, utilizatorilor profesionali de siteuri, care își au sediul sau reședința pe teritoriul României și care, prin intermediul serviciilor de intermediere online sau motoarelor de căutare online respective, oferă bunuri sau servicii consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective și indiferent de dreptul aplicabil.(3) Prezenta ordonanță de urgență nu aduce atingere dreptului național care reglementează domeniul concurenței. De asemenea, aceasta nu aduce atingere normelor naționale care, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, interzic sau sancționează conduita unilaterală sau practicile comerciale neloiale în măsura în care aspectele relevante nu sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) întreprindere utilizatoare de servicii de intermediere online, servicii de intermediere online, furnizor de servicii de intermediere online, consumator, motor de căutare online, furnizor de motoare de căutare online, utilizator profesional de site-uri, ierarhie, termeni și condiții, bunuri și servicii auxiliare, mediere - sunt aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/1.150;b) Consiliul Concurenței - autoritate responsabilă cu aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.150;c) măsură corectivă - obligație stabilită de către Consiliul Concurenței în sarcina unui furnizor de servicii de intermediere online sau a unui motor de căutare online în vederea remedierii unei situații neconforme cu Regulamentul (UE) 2019/1.150;d) sesizare - petiție/reclamație formulată în scris de către o întreprindere utilizatoare de servicii de intermediere online, un utilizator profesional de site-uri, o organizație/asociație reprezentativă sau orice altă întreprindere având ca obiect posibila încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150.  +  Articolul 3(1) În aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenței este desemnată autoritatea competentă pentru asigurarea și respectarea prevederilor acestui regulament.(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), Consiliul Concurenței, acționând prin inspectorii de concurență, monitorizează îndeplinirea obligațiilor de către furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online, urmând a cerceta încălcările prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, conform prevederilor art. 15 alin. (2) din acesta.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Consiliul Concurenței cooperează cu alte entități competente din Uniunea Europeană, în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.150, precum și cu alte autorități și instituții publice care derulează activități specifice în domeniu.  +  Articolul 4Consiliul Concurenței efectuează din oficiu sau la sesizare cercetări aprofundate pentru constatarea și sancționarea nerespectării obligațiilor stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/1.150.  +  Articolul 5(1) La primirea unei sesizări privind o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenței examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica dispunerea demarării unei cercetări aprofundate.(2) Dacă sesizarea prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica dispunerea efectuării unei cercetări aprofundate, președintele Consiliului Concurenței va emite un ordin în acest sens. Ordinul președintelui Consiliului Concurenței prin care se dispune efectuarea unei cercetări aprofundate poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată.(3) Dacă sesizarea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica dispunerea efectuării unei cercetări aprofundate, Consiliul Concurenței o respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile, termen care curge de la data la care autorul este informat cu privire la faptul că sesizarea este completă și îndeplinește toate condițiile prevăzute la alin. (5).(4) Respingerea unei sesizări se face prin decizie a Consiliului Concurenței după ce i s-a acordat autorului sesizării posibilitatea de a-și prezenta, în termen de 30 de zile de la solicitare, punctul de vedere cu privire la motivele pentru care autoritatea de concurență intenționează să respingă sesizarea.(5) Pentru a fi considerată sesizare în sensul prezentei ordonanțe de urgență, aceasta trebuie să cuprindă:a) informații complete cu privire la identitatea întreprinderii care depune sesizarea;b) indicarea entității reclamate;c) detalii privind presupusa încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150;d) toate informațiile și documentele disponibile care susțin obiectul sesizării;e) motivele în temeiul cărora se invocă un interes legitim;f) posibilul prejudiciu produs.(6) La cererea scrisă a Consiliului Concurenței, autorul sesizării are obligația de a pune la dispoziția acestuia informațiile și documentele necesare analizării cazului, în măsura în care îi sunt disponibile, sesizarea fiind declarată completă la data depunerii tuturor documentelor și informațiilor solicitate.(7) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că sesizarea este incompletă și autorul acesteia nu o completează în termenul acordat, sesizarea se consideră a fi retrasă.(8) Consiliul Concurenței va informa în scris autorul sesizării cu privire la data la care sesizarea a devenit completă.  +  Articolul 6În situația în care Consiliul Concurenței deține suficiente indicii privind o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, acesta poate demara, din oficiu, o cercetare aprofundată.  +  Articolul 7(1) Pentru îndeplinirea atribuției prevăzute la art. 6, Consiliul Concurenței poate realiza analize preliminare.(2) În cazul în care, în urma unei analize preliminare, se constată că există suficient temei de fapt și de drept pentru a dispune efectuarea unei cercetări aprofundate, președintele Consiliului Concurenței va emite un ordin în acest sens.(3) Ordinul președintelui Consiliului Concurenței prin care se dispune efectuarea unei cercetări aprofundate poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată.  +  Articolul 8(1) Consiliul Concurenței poate solicita furnizorilor de servicii de intermediere online, furnizorilor de motoare de căutare online, întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online, utilizatorilor profesionali de site-uri, organizațiilor sau asociațiilor reprezentative, precum și oricărei alte entități publice sau private informațiile și documentele care le sunt necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 4-7, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute de prezenta ordonanța de urgență.(2) Informațiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) se folosesc în scopul aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150.(3) În situația în care informațiile prevăzute la alin. (1) constituie indicii ale unei posibile încălcări a Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 101 sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenței poate folosi aceste informații în vederea declanșării unei investigații din oficiu.  +  Articolul 9(1) În urma efectuării unei cercetări aprofundate, Consiliul Concurenței poate stabili, prin decizie, ca sancțiune principală, după caz:a) aplicarea unui avertisment;b) aplicarea unei amenzi contravenționale.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, avertismentul constă în atenționarea scrisă a contravenientului, prin decizie a Consiliului Concurenței, asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale.(3) În cazul în care Consiliul Concurenței constată încălcarea Regulamentului (UE) 2019/1.150 și aplică una dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1), acesta poate impune măsuri corective proporționale cu încălcarea comisă și necesare pentru încetarea efectivă a încălcării.(4) Aplicarea măsurilor corective este determinată de necesitatea stabilirii unei situații de transparență și echitate pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online sau utilizatori profesionali de site-uri. Măsurile corective se pot referi doar la respectarea cerințelor impuse furnizorilor de servicii de intermediere online/motoarelor de căutare online prin prevederile art. 3-12 din Regulamentul (UE) 2019/1.150.  +  Articolul 10(1) Pentru una și aceeași contravenție, Consiliul Concurenței poate stabili o singură sancțiune principală și, după caz, una sau mai multe măsuri corective.(2) În situația în care același furnizor de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online a săvârșit mai multe contravenții, pentru fiecare contravenție se va stabili câte o sancțiune.  +  Articolul 11(1) În situația în care contravențiile au fost constatate prin aceeași decizie, sancțiunile contravenționale se cumulează, suma totală neputând depăși 2% din cifra de afaceri totală a întreprinderii sancționate realizată în anul financiar anterior sancționării.(2) Atunci când prin aceeași decizie au fost constatate mai multe contravenții dintre cele prevăzute la art. 17 alin. (1) și/sau art. 18, iar furnizorul de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online nu a mai fost sancționat anterior pentru încălcarea Regulamentului (UE) 2019/1.150, acestuia i se poate aplica o singură sancțiune principală dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) și măsurile corective cumulate.(3) Orice acțiune întreprinsă de către Consiliul Concurenței în scopul constatării unei noi contravenții în sensul prezentului articol întrerupe cursul termenelor prevăzute la art. 12 și 13.  +  Articolul 12(1) În cazul în care sesizarea înaintată nu intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul Concurenței va răspunde, în scris, în termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării.(2) În termen de 30 de zile de la data la care sesizarea este completă, Consiliul Concurenței va decide dacă va efectua o cercetare aprofundată privind o posibilă încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150, prevederile art. 5 alin. (2) și (3) fiind aplicabile corespunzător.(3) În termen de 90 de zile de la data la care sesizarea este completă, în cazul constatării încălcării obligațiilor stabilite în cadrul Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenței va adopta o decizie de constatare și sancționare.(4) În termenul prevăzut la alin. (2), în situația în care cercetarea aprofundată a fost declanșată ca urmare a unei sesizări și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind stabilirea unei încălcări a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, care să justifice impunerea de măsuri și/sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea cercetării aprofundate se va face prin decizie a Consiliului Concurenței.  +  Articolul 13(1) În termen de 120 de zile de la emiterea ordinului de declanșare a unei cercetări aprofundate din oficiu, prevăzut la art. 7 alin. (2), în cazul constatării încălcării obligațiilor stabilite în cadrul Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenței va adopta o decizie de constatare și sancționare.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), în cazul în care, la finalizarea cercetării aprofundate din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente pentru stabilirea unei încălcări a obligațiilor stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/1.150, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, acesta, prin ordin al președintelui, va închide cercetarea aprofundată, părțile implicate urmând a fi informate în acest sens.  +  Articolul 14(1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se comunică părților implicate în cauză în maximum 30 de zile de la emitere.(2) Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Concurenței prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, și, în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin depunerea deciziei în plic sigilat în cutia poștală ce deservește sediului sau punctului de lucru al destinatarului. În lipsa cutiei poștale, decizia se va afișa pe ușa sediului destinatarului, în plic sigilat. În cazul în care niciuna dintre modalitățile de comunicare prevăzute anterior nu a făcut posibilă comunicarea, aceasta se poate face prin publicitate. Publicitatea se realizează prin afișarea unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ pe numele furnizorului de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online sancționat, concomitent, la sediul Consiliului Concurenței și pe pagina de internet a acestuia, anunțul menținându-se afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării și considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afișării.(3) Decizia de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență va cuprinde următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, indicarea dispoziției legale încălcate, punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa, amenda aplicată și modalitatea de individualizare a acesteia, termenul și modalitatea de plată, eventualele măsuri corective impuse potrivit art. 9 alin. (3) și (4), precum și termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.(4) Furnizorul de servicii de intermediere online sau furnizorul de motoare de căutare online a cărui faptă este constatată prin decizie are obligația de a se conforma măsurilor dispuse, în termenul stabilit prin decizie.(5) Deciziile emise de Consiliul Concurenței în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență pot fi atacate la Secția de contencios-administrativ și fiscal a Curții de Apel București în termen de 30 de zile de la comunicare.(6) Deciziile Consiliul Concurenței prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.(7) Instanța poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiția plății unei cauțiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la creanțele bugetare.(8) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței se publică pe pagina de internet a instituției, ținându-se seama de interesele legitime ale părților implicate, astfel încât secretele comerciale să nu fie divulgate, iar datele confidențiale să fie respectate.  +  Articolul 15(1) Aplicarea unor sancțiuni potrivit prezentei ordonanțe de urgență nu îngrădește dreptul întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere și al utilizatorilor profesionali de site-uri de a se adresa instanțelor de judecată pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică prohibită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150.(2) Acțiunile în justiție pot fi introduse și de către organizațiile și asociațiile care au un interes legitim în ceea ce privește reprezentarea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online sau a utilizatorilor profesionali de site-uri, precum și de organismele publice instituite în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulament (UE) 2019/1.150.  +  Articolul 16(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare, precum și nefurnizarea informațiilor solicitate în cadrul unei analize preliminare și/sau a unei cercetări aprofundate și se sancționează prin decizie a Consiliului Concurenței.(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 0,01% la 1% din cifra de afaceri totală a întreprinderii sancționate realizată în anul financiar anterior sancționării.(3) Consiliul Concurenței poate obliga prin aceeași decizie întreprinderile sancționate potrivit alin. (1) la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 1% din cifra de afaceri totală medie zilnică din anul financiar anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie, pentru a le determina să respecte obligațiile impuse prin decizie.(4) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite de autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale, cu excepția autorităților deliberative ale administrației publice locale.(5) Dacă nefurnizarea informațiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenței, acesta va putea aplica instituției ori autorității administrației publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 17(1) Constituie contravenții și se sancționează cu avertisment nerespectarea, cu intenție sau din neglijență, de către furnizorul de servicii de intermediere online a dispozițiilor referitoare la:a) cerințele de conformare privind termenii și condițiile stabilite la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;b) cerința privind asigurarea identității întreprinderii utilizatoare de servicii de intermediere online stabilită la art. 3 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;c) cerința privind asigurarea transparenței în materia bunurilor și serviciilor auxiliare stabilită la art. 6 din Regulamentul (UE) 2019/1.150;d) cerințele privind asigurarea transparenței în materia clauzelor specifice stabilite la art. 8 lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;cerințele privind asigurarea unui sistem intern de soluționare a reclamațiilor primite de la întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online stabilite la art. 11 alin. (1)-(4) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;f) cerințele privind asigurarea identificării mediatorilor, respectarea condițiilor de eligibilitate și anumite aspecte legate de procedura de mediere stabilite la art. 12 alin. (1)-(4) și (6) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.(2) În cazul în care, în termen de 2 ani de la data emiterii unei decizii prin care a fost constatată și, după caz, sancționată o contravenție prevăzută la alin. (1) și/sau la art. 18 alin. (1), săvârșită de către un furnizor de servicii de intermediere online, Consiliul Concurenței constată săvârșirea unei contravenții prevăzute la alin. (1) de către același furnizor de servicii de intermediere online, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională cuprinsă între 0,1% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea de servicii de intermediere online, indiferent de natura noii încălcări.  +  Articolul 18(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea serviciilor de intermediere online nerespectarea de către furnizorii de servicii de intermediere online, cu intenție sau din neglijență, a dispozițiilor referitoare la:a) cerințele privind procedurile și termenele de modificare a termenilor și condițiilor stabilite la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;b) cerințele privind procedurile, termenele și justificarea restricționării, suspendării sau sistării furnizării serviciilor de intermediere online stabilite la art. 4 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;c) cerințele privind asigurarea transparenței în materie de ierarhie stabilite la art. 5 alin. (1), (3) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;d) cerințele privind asigurarea transparenței în materia tratamentului diferențiat stabilite la art. 7 alin. (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;e) cerința de a nu impune modificări retroactive ale termenilor și condițiilor stabilită la art. 8 lit. a) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;f) cerințele privind asigurarea transparenței în materia accesului la date stabilite la art. 9 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;g) cerințele privind asigurarea transparenței în materia restricțiilor cu privire la oferirea de condiții diferite prin alte mijloace stabilite la art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea serviciilor de motoare de căutare online nerespectarea de către furnizorii de motoare de căutare online, cu intenție sau din neglijență, a dispozițiilor referitoare la:a) cerințele privind asigurarea transparenței în materie de ierarhie stabilite la art. 5 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;b) cerințele privind asigurarea transparenței în materia tratamentului diferențiat stabilite la art. 7 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.  +  Articolul 19Consiliul Concurenței obligă furnizorii de servicii de intermediere online sau furnizorii de motoare de căutare la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 1% din cifra de afaceri medie zilnică realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea serviciilor de intermediere online/de motoare de căutare online, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie, pentru a-i determina să respecte măsurile corective aplicate prin decizia de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 17 și/sau 18.  +  Articolul 20Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se face ținându-se seama de gravitatea și durata faptei, cu respectarea principiului proporționalității.  +  Articolul 21(1) Procedura de soluționare a sesizărilor cu privire la încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, precum și procedura de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență vor fi stabilite prin regulament adoptat de Consiliul Concurenței.(2) În cadrul regulamentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc și celelalte elemente în funcție de care se face individualizarea sancțiunilor.  +  Articolul 22(1) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (1) și art. 16, în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.(2) Prin excepție de la prevederile art. 17-19, în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri din furnizarea serviciilor de intermediere online/furnizarea de motoare de căutare online sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri din furnizarea serviciilor de intermediere online/furnizarea de motoare de căutare online, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri din furnizarea serviciilor de intermediere online/furnizarea de motoare de căutare online înregistrată de întreprindere.(3) În cazul întreprinderilor nou-înființate, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acestea vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 500.000 lei.  +  Articolul 23(1) Dreptul Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se prescrie în termen de 3 ani.(2) Prescripția dreptului Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale începe să curgă de la data săvârșirii încălcării. În cazul încălcărilor care au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripția începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt în cauză.(3) Orice acțiune întreprinsă de către Consiliul Concurenței în scopul unei analize preliminare sau în scopul cercetării aprofundate a unei încălcări întrerupe cursul termenului de prescripție prevăzut la alin. (1).(4) Întreruperea termenului de prescripție produce efecte de la data comunicării acțiunii întreprinse de către Consiliul Concurenței, făcută către furnizorul de servicii de intermediere online sau furnizorul de motoare de căutare care a săvârșit încălcarea.  +  Articolul 24În vederea utilizării raționale a resurselor pentru declanșarea și efectuarea cercetărilor aprofundate, Consiliul Concurenței poate prioritiza cazurile în funcție de impactul lor asupra pieței, natura încălcării, resursele implicate sau potențialitatea de a releva și alte încălcări, precum cele ale legislației privind practicile comerciale neloiale sau în materie de concurență.  +  Articolul 25Orice persoană care are un interes legitim privat se poate adresa direct instanțelor de judecată competente pentru încetarea și interzicerea încălcării obligațiilor stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/1.150 și repararea prejudiciului produs de aceasta, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalități în fața Consiliului Concurenței.  +  Articolul 26Consiliul Concurenței asigură administrarea și actualizarea Registrului de acte ilicite, în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.  +  Articolul 27(1) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 16-18 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 15-36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu li se aplică prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 28(1) Faptele de încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150, care constituie contravenții potrivit art. 17 și 18, se sancționează cu amendă contravențională, limita maximă a amenzii neputând depăși 500.000 lei pentru fiecare dintre contravențiile constatate.(2) După 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul Concurenței va realiza un raport/studiu prin care vor fi evaluate eficiența implementării Regulamentului (UE) 2019/1.150 și oportunitatea realizării unor modificări în ceea ce privește cadrul legal pentru îmbunătățirea capacității autorității de concurență de a asigura buna implementare a măsurilor adoptate prin respectivul regulament.  +  Articolul 29Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație profesională și probitate civică. Durata unui mandat este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia.2. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În vederea exercitării mandatului, membrii Plenului Consiliului Concurenței îndeplinesc atribuții conform legii și regulamentelor aprobate de către Plen sau conform ordinelor de delegare aprobate de către președintele Consiliului Concurenței.3. La articolul 15 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru a fi numită pentru un mandat de membru al Consiliului Concurenței sau pentru reînnoirea mandatului, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:4. La articolul 15 alineatul (9), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) la expirarea duratei mandatului;5. La articolul 15, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:(13^1) În cazurile unor activități care presupun participarea în cadrul unor organisme sau instituții publice ale Uniunii Europene sau internaționale, Plenul Consiliului Concurenței poate desemna membrii Plenului să desfășoare activități în cadrul acestora, în condițiile în care activitățile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenței și nu afectează exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului Concurenței.6. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenței încep de la data depunerii jurământului de către aceștia și expiră la împlinirea termenului prevăzut la art. 15 alin. (3).(2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, președintele Consiliului Concurenței desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul, cu respectarea dispozițiilor art. 17, membrii Consiliului Concurenței în exercițiu își vor continua activitatea sub conducerea președintelui anterior până la depunerea jurământului de către președintele desemnat pentru mandatul următor. Activitatea președintelui anterior nu poate continua mai mult de 12 luni de la data expirării mandatului său. În mod excepțional, activitatea acestuia poate continua după această dată, dacă se instituie starea de urgență sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau de alertă, după caz.7. La articolul 18, alineatul (3) se abrogă.8. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Procedura de desemnare a noilor membri ai Consiliului Concurenței va fi demarată cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea duratei mandatelor în curs sau de îndată ce o funcție devine vacantă în situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f).(5) Cu excepția președintelui Consiliului Concurenței, în situația în care, la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor art. 15 alin. (9) lit. b^1), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră își va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor, dar nu mai mult de 9 luni de la data expirării mandatului sau, în mod excepțional, după această dată, dacă se instituie stare de urgență sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau de alertă, după caz.9. La articolul 25 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:ț) asigură aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și a oricăror reglementări subsecvente.  +  Articolul 30(1) Mandatele membrilor Plenului Consiliului Concurenței, în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se exercită pentru durata de 5 ani stabilită în decretele de numire de la data depunerii jurământului, la finalizarea acestora aplicându-se prevederile art. 29 pct. 6 și 8 din prezenta ordonanță de urgență.(2) În cazul mandatelor finalizate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, durata continuării activității în funcția deținută nu va putea depăși limitele prevăzute la art. 29 pct. 6 și 8 din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 31Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 29 pct. 1-8 și ale art. 30, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan Marius Chirițoiu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Ciprian-Sergiu Teleman
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 31 martie 2021.Nr. 23.----