ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 1 aprilie 2021  În contextul finalizării suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și studenților în unitățile, respectiv instituțiile de învățământ, se impune luarea unor măsuri de natură să sprijine sistemul național de învățământ, astfel încât să se creeze posibilitatea unei abordări în concordanță cu normele europene în vederea internaționalizării actului de educație. O abordare integrată a politicilor la nivelul sistemului de învățământ superior constituie premisa suficientă și necesară ca universitățile din România să poată recupera pierderile suferite în contextul pandemic pe care îl traversăm. Introducerea noțiunii de joint degree (program integrat) este o măsură prevăzută și în Programul de guvernare pe care Guvernul României și l-a asumat în Parlament.Având în vedere dezideratul unei mai eficiente guvernanțe universitare în contextul globalizării și internaționalizării educației, este necesară dezvoltarea unei mai ample cooperări internaționale interuniversitare, urmărindu-se schimbarea abordărilor procesului educațional, precum și creșterea calității educației universitare.În contextul în care urmează să se aprobe cifra de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 este necesară crearea cadrului legal pentru asigurarea unei duble certificări universitare.Astfel, aspectul care trebuie implementat se referă la diplomele comune prin care se dezvoltă și se pune în aplicare un curriculum integrat coordonat și oferit în comun de mai multe instituții de învățământ superior din Spațiul European al Învățământului Superior.Prin reglementarea „diplomă comună“ se înțelege un program de studii integrat oferit de cel puțin două instituții de învățământ superior, care se finalizează cu un singur certificat de absolvire.În opinia instituțiilor de învățământ superior, programul aduce o valoare adăugată în numeroase moduri, de exemplu, promovând eliberarea de diplome comune, duble și multiple între instituții de învățământ superior situate în țări diferite, în conformitate cu obiectivele „Procesului de la Bologna“ de întărire a dimensiunii europene a învățământului și de încurajare a unei mobilități mai mari.Având în vedere faptul că prin art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit că, pe durata stării de alertă, instituțiile și autoritățile publice au avut obligația să suspende orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12 din aceeași lege, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură, fiind în imposibilitatea obiectivă de a fi organizat concurs pentru asigurarea managementului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,iar prevederile art. 19 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că, la fiecare 4 ani, Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se înnoiește prin scoaterea la concurs, de regulă, a 1/3 din numărul de mandate de membru în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, mandate care se ocupă pe baza unei proceduri proprii, în contextul în care actualele mandate încetează la sfârșitul lunii martie este necesară prelungirea duratei acestora pentru un termen de șase luni, pe de o parte, pentru evitarea blocării activității Consiliului și, pe de altă parte, pentru a da posibilitatea organizării concursurilor pentru ocuparea noilor mandate.Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înființate în structura instituțiilor de învățământ superior de stat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației.2. La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Actele de studii emise la finalizarea programelor de studii integrate organizate în condițiile art. 116 alin. (4) sunt recunoscute de drept de către statul român.3. La articolul 116, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Instituțiile de învățământ superior românești pot organiza, în comun cu alte instituții de învățământ superior acreditate din Spațiul European al Învățământului Superior, programe de studii integrate, recunoscute ca atare de statul de origine.4. La articolul 132, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Facultățile pot propune organizarea școlii doctorale la nivel de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat.5. La articolul 137, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Programul de studii integrat se definește ca fiind acel grup de unități curriculare de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment la diplomă. Curriculumul acestui tip de program este elaborat și organizat în comun de mai multe instituții de învățământ superior din Spațiul European al Învățământului Superior și conduce la o diplomă comună sau la diplome duble/multiple.6. La articolul 138, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Instituțiile de învățământ superior românești care organizează programe de studii integrate în condițiile art. 116 alin. (4) stabilesc un regulament propriu de organizare și funcționare a acestor programe, aprobat de senatul universitar. Prin regulament se stabilește inclusiv modalitatea de admitere și finalizare a acestor studii.7. La articolul 147, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) La finalizarea unui program de studii integrate organizat de două sau mai multe universități, actele de studii se eliberează în concordanță cu reglementările naționale și cu prevederile acordurilor interinstituționale.(5) Instituțiile de învățământ superior acreditate din România și din alte state, care organizează un program de studii integrate acreditate, emit o diplomă comună, dublă/multiplă, însoțită de un supliment comun, conform formatului stabilit în acordul de parteneriat încheiat între instituțiile de învățământ superior partenere.8. La articolul 158, alineatele (2), (4), (4^1), (4^3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în școli doctorale. Școlile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorțiu universitar ori de către consorții sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorțiu universitar și unități de cercetaredezvoltare. Universitățile, respectiv parteneriatele sau consorțiile organizatoare de una sau mai multe școli doctorale constituie o instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educației, pe baza acreditării, respectiv a evaluării periodice. În cazul universităților, evaluarea IOSUD reprezintă un capitol în cadrul evaluării la nivel instituțional, evaluarea desfășurându-se în mod unitar..................................................................................................(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:a) evaluarea, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, a IOSUD-ului;b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. În activitatea de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat, ARACIS cooptează și experți internaționali. Când un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale, din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.(4^1) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În activitatea de evaluare a IOSUD, ARACIS cooptează și experți internaționali..................................................................................................(4^3) Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educației. Fiecare IOSUD este evaluat din 5 în 5 ani.(5) Pe baza rezultatelor evaluării IOSUD, ARACIS sau agenția prevăzută la alin. (4) propune Ministerului Educației acordarea sau, după caz, retragerea acreditării în vederea organizării de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educației.9. La articolul 192, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Instituțiile de învățământ superior au obligația să creeze structuri tehnico-administrative și de suport care să faciliteze managementul activităților de asigurare și evaluare internă și externă a calității, finanțate din veniturile proprii ale acestora.10. La articolul 223, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Instituțiile de învățământ superior pot utiliza sumele din finanțarea de bază, într-un procent de maximum 10% din valoarea acesteia, pentru cheltuieli de investiții, în beneficiul comunităților academice.11. La articolul 223 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) fonduri alocate pentru institutele de cercetare-dezvoltare și pentru stațiunile de cercetare-dezvoltare care funcționează în structura instituțiilor de învățământ superior.12. La articolul 223, alineatele (8) și (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Finanțarea cercetării științifice universitare se face în conformitate cu prevederile metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, aprobată prin ordin al ministrului educației, emis anual..................................................................................................(14) Instituțiile de învățământ superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile sportive universitare, pentru institutele de cercetare-dezvoltare și pentru stațiunile de cercetaredezvoltare și pot pune la dispoziția acestora baza materială a universității, în mod gratuit.13. La articolul 223, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:(17) Instituțiile de învățământ superior de stat, pe baza hotărârii senatului universitar, pot înființa sau prelua institute de cercetare-dezvoltare și stațiuni de cercetare-dezvoltare, după cum urmează:a) în cadrul acestora, ca structuri fără personalitate juridică;b) în subordinea acestora, caz în care instituțiile de învățământ superior de stat devin ordonatori secundari de credite.14. La articolul 287 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:j^1) activități de elaborare a materialelor didactice;  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul programelor de studii integrate, oferite de două sau mai multe universități, asigurarea calității se referă la domeniile și criteriile stabilite la nivel european prin Abordarea europeană pentru asigurarea calității programelor de studii integrate, aprobată de către miniștrii educației din țările din Spațiul European al Învățământului Superior, denumită în continuare abordarea europeană.2. La articolul 11 alineatul (5), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) 1-2 reprezentanți ai studenților, desemnați de organizațiile studențești.3. La articolul 17 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) evaluează, la cerere, programe de studii integrate în temeiul standardelor și al metodologiilor stabilite la nivel european prin abordarea europeană și propune acreditarea/ neacreditarea acestor programe.4. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) ARACIS poate încheia acorduri de colaborare cu agenții de asigurare a calității înscrise în EQAR în vederea evaluării calității educației.5. La articolul 19^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori sau conferențiari universitari titulari, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, cu experiență în asigurarea calității educației.6. La articolul 29, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în cazul programelor de studii integrate, standardele specifice fiecărei etape de acreditare, metodologia de acreditare externă, eșalonarea în timp a procesului de acreditare sunt cele stabilite la nivel european prin abordarea europeană.  +  Articolul IIIMecanismul de finanțare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înființate în structura instituțiilor de învățământ superior de stat se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IV(1) Toate IOSUD-urile care funcționează la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență parcurg procesul de evaluare, până la 31 decembrie 2021, separat de evaluarea instituțională.(2) Universitățile organizatoare de studii universitare de doctorat, care intră în proces de evaluare periodică instituțională în perioada prevăzută la alin. (1), parcurg cele două procese de evaluare concomitent.  +  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se prelungesc până la data de 30 septembrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 31 martie 2021.Nr. 22.-----