HOTĂRÂRE nr. 728 din 22 august 2000privind dosarul achiziţiei publice şi monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 30 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 81, 101 şi 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Dosarul achiziţiei publice întocmit de autoritatea contractantă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică; b) anunţul de intenţie, dacă este cazul; c) anunţul şi/sau invitaţia de participare, după caz; d) documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, inclusiv clarificările solicitate de furnizori/executanţi/prestatori şi răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă; e) dacă este cazul, nota justificativă privind aplicarea procedurii prin negociere competitivă sau cu o singura sursa; f) decizia de numire a comisiei de evaluare; g) dacă este cazul, listele cu denumirea/numele şi prenumele şi sediul/adresa candidaţilor care participa la selecţie şi raportul preliminar întocmit de comisia de evaluare cu privire la selecţia acestora; h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor; i) lista cu denumirea/numele şi prenumele şi sediul/adresa ofertanţilor; j) raportul întocmit de comisia de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; k) contestaţiile primite, rezoluţiile şi, după caz, măsurile corective adoptate de autoritatea contractantă şi comunicate ofertanţilor/candidaţilor, precum şi hotărârile comisiilor de conciliere şi, respectiv, hotărârile judecătoreşti irevocabile; l) contractul de achiziţie publică semnat; m) anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 2 (1) Pe baza documentelor şi informaţiilor din dosarul achiziţiei publice autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi trimestrial un raport care să cuprindă toate datele referitoare la contractele de achiziţie publică atribuite, indiferent de valoarea acestora. Raportul se întocmeşte în conformitate cu modelul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite: a) în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, raportul prevăzut la alin. (1), însoţit de copii de pe fişele de date pentru achiziţiile publice, către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) în primele 15 zile ale lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul, un exemplar, în copie, al propunerii financiare declarate câştigătoare, către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul achiziţiilor publice de lucrări şi de servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) autorităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care atribuie contracte de achiziţie în baza prevederilor art. 9 alin. (1) şi ale art. 14 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice.  +  Articolul 3 (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a centraliza rapoartele şi de a transmite centralizatorul la Direcţia generală reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor în cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a). (2) Pe baza centralizatoarelor prevăzute la alin. (1) Direcţia generală reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor are obligaţia: a) de a elabora raportul anual privind funcţionarea sistemului achiziţiilor publice; b) de a definitivă structura bazei de date, necesară pentru înfiinţarea Registrului achiziţiilor publice; c) de a furniza Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, la cerere, informaţii privind achiziţiile publice de lucrări, de servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice.  +  Articolul 4Până la data de 31 martie a fiecărui an Ministerul Finanţelor va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, raportul anual pentru anul precedent.  +  Articolul 5 (1) Pe baza informaţiilor din propunerile financiare transmise conform art. 2 alin. (2) lit. b) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are obligaţia de a constitui în termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri o baza de date care va cuprinde preţurile unitare şi evoluţia acestora în domeniul materialelor de construcţii. (2) Constituirea bazei de date va reprezenta suportul pentru estimarea valorii contractelor de lucrări şi pentru actualizarea plăţilor aferente derulării acestora.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliului deCoordonare Economico-Financiară,Mircea Ciumarap. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat  +  Anexă
      Denumire autoritate contractantă,
      adresa sediu, telefon, fax, cod fiscal
                RAPORT privind contractele de achiziţii publice
                        atribuite în trimestrul ....
  ┌───┬─────┬────┬─────┬─────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬───────────┐│N │Denu-│Pro-│ Nr. │Denu-│Valoarea contrac-│Durata│ Eşalonare │Contestaţii││r. │mire │ce- │ de │mire │tului de achizi- │con- │ │ depuse ││ │ │du- │ofer-│con- │tie publică │trac- │ │ ││c │con- │ra │ te │trac-├─────┬───────────┤tului ├────┬─────┬──┼───┬───────┤│r │tract│ │depu-│tor/ │ mii │ echivalent│de a- │an I│an II│..│to-│ din ││t. │ │a- │ se │ nr. │ lei │ euro │chizi-│ │ │ │tal│ care: ││ │ │pli-│ │inma-│ │ │tie │ │ │ │ │rezol- ││ │ │câtă│ │tric.│ │ │publi-│ │ │ │ │vate în││ │ │ │ │ cod │ │ │ ca │ │ │ │ │favoa- ││ │ │ │ │fis- │ │ │ │ │ │ │ │rea ││ │ │ │ │cal │ │ │ │ │ │ │ │contes-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tarului│├───┼─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴──────┴────┴─────┴──┴───┴───────┤│ I │ Contracte de furnizare: (se precizează inclusiv codul CPSA al ││ │ produselor achiziţionate) │├───┼─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────────┬──────┬────┬─────┬──┬───┬───────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼──────┼────┼─────┼──┼───┼───────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼──────┼────┼─────┼──┼───┼───────┤│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴──────┴────┴─────┴──┴───┴───────┤│II │ Contracte de servicii: (se precizează inclusiv codul CPSA al ││ │ serviciilor achiziţionate) │├───┼─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────────┬──────┬────┬─────┬──┬───┬───────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼──────┼────┼─────┼──┼───┼───────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼──────┼────┼─────┼──┼───┼───────┤│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴──────┴────┴─────┴──┴───┴───────┤│III│ Contracte de lucrări: (se precizează, dacă este posibil, codul CPSA al ││ │ lucrărilor achiziţionate) │├───┼─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────────┬──────┬────┬─────┬──┬───┬───────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼──────┼────┼─────┼──┼───┼───────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────────┼──────┼────┼─────┼──┼───┼───────┤│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────────┴──────┴────┴─────┴──┴───┴───────┘Semnatura autorizata--------------