NORME DE APLICARE din 24 martie 2021în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 1 aprilie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 48 din 24 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 1 aprilie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme de aplicare conțin prevederi privind modul de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, a dispozițiilor Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, denumită în continuare Legea nr. 168/2020.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme de aplicare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) unități ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare;b) unitatea MAI responsabilă:1. structura organizatorică a MAI în care este încadrat personalul MAI care a participat sau participă la acțiuni militare, misiuni și operații;2. structura organizatorică a MAI în care a fost încadrat, la data încetării raporturilor de serviciu/de muncă, personalul MAI care a participat la acțiuni militare, misiuni și operații;3. structura organizatorică a MAI care a preluat activitatea celei prevăzute la pct. 1 sau, dacă nu mai există, eșalonul superior al structurii desființate;c) șeful direct - inspectorul general/similar, conducătorul unității aparatului central al MAI sau conducătorul unității subordonate unei unități a aparatului central;d) post vacant - postul neocupat căruia îi sunt asociate sarcini, îndatoriri și responsabilități corespunzătoare funcțiilor în care poate fi menținut, rechemat ori reîncadrat în activitate personalul participant rănit, invalid, precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice stabilite potrivit prezentelor norme de aplicare;e) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile vacante ale căror cerințe de ocupare corespund studiilor, experienței și calificării beneficiarilor prezentelor norme de aplicare;f) restantul morfofuncțional - procentul de capacitate adaptativă a unei persoane, aflată în invaliditate, care îi permite desfășurarea activităților de autoîngrijire, autoconducere și autoservire, a activităților cotidiene, precum și a unor activități profesionale, calculat potrivit formulei: 100% – incapacitate adaptativă;g) incapacitatea adaptativă (I.A.) - limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul natural și social, generate de tulburări morfologice și funcționale diverse și exprimate procentual în cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativă normală;h) acte exemplare de curaj și devotament în sensul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 168/2020 - acele acțiuni/activități concrete realizate de personalul MAI pe durata participării la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni, care au fost consemnate în documentele oficiale ale unității/organizației internaționale care gestionează respectiva acțiune militară, misiune sau operație, în mod explicit, cu precizări și detalii relevante din care să rezulte fără echivoc faptul că a acționat cu devotament și curaj.  +  Capitolul II Misiunile și operațiile specifice Ministerului Afacerilor Interne, în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 3(1) În aplicarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, teza „Misiunile și operațiile desfășurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării naționale cu tipurile de misiuni și operații prevăzute de aceasta“, misiunile și operațiile desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat în perioada 1998-2011 personalul MAI care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme de aplicare.(2) În aplicarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, misiunile și operațiile desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat/participă începând cu anul 2012 personalul MAI care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020 sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme de aplicare.(3) Listele de misiuni prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentele norme de aplicare se actualizează prin grija Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, cu ocazia participării personalului MAI la noi acțiuni militare, misiuni și operații și/sau a completării listei misiunilor și operațiilor desfășurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, cu completările ulterioare, asimilate prin ordin al ministrului apărării naționale cu tipurile de misiuni și operații prevăzute de aceasta, cu misiuni la care a participat personalul MAI.  +  Articolul 4(1) Prin misiuni cu potențial ridicat de risc, desfășurate pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, în sensul prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, se înțelege următoarele:a) activitățile de pregătire și exercițiile, cu trageri specifice, în teren, în aer, pe/sub apă, activitățile de alpinism, parașutism și scufundări;b) activități de testare și evaluare a tehnicii din dotare, armamentului, munițiilor, explozibililor sau a altor asemenea produse cu grad ridicat de periculozitate;c) misiunile pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului, desfășurate:(i) în baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale;(ii) în baza unor acorduri încheiate la nivel european;(iii) în baza unor obligații ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;(iv) sub egida unor agenții europene;d) misiunile dispuse, altele decât cele enumerate la lit. a)-c), pe timpul cărora condițiile de desfășurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecințe grave pentru viața și sănătatea personalului.(2) Îndeplinirea condițiilor pentru încadrarea în misiunile prevăzute la alin. (1) se stabilește de comisia special desemnată prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020.(3) În cadrul lucrărilor, membrii comisiei de la alin. (2) se pronunță asupra aspectelor specifice domeniului de competență al structurii din care provin.  +  Capitolul III Metodologia de conferire a calității de „Veteran din teatrele de operații“  +  Articolul 5(1) Personalul MAI participant la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni, denumit în continuare personal participant, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 168/2020, are calitatea de „Veteran din teatrele de operații“.(2) Calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ se poate acorda și personalului care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 168/2020.  +  Articolul 6(1) Calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ se conferă prin ordin al ministrului afacerilor interne, în maximum 60 de zile de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 168/2020.(2) Pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (2), calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe baza evenimentelor consemnate în documentele oficiale ale unității/organizației internaționale care gestionează respectiva acțiune militară, misiune sau operație.  +  Articolul 7Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se realizează de structura care asigură gestiunea resurselor umane ale unității MAI responsabile.  +  Articolul 8Propunerile pentru conferirea calității de „Veteran din teatrele de operații“ se trimit de unitatea MAI responsabilă în maximum 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 168/2020, prin inspectoratele generale/similare, Direcției generale management resurse umane, denumită în continuare DGMRU.  +  Articolul 9(1) Pentru conferirea calității de „Veteran din teatrele de operații“ fac obiectul propunerilor și persoanele a căror participare la acțiunea militară, misiunea sau operația desfășurată în teatrele de operații/zone de misiuni s-a încheiat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, precum și cele cărora le-au încetat raporturile de serviciu/muncă sau care au fost trecute în rezervă/retragere, dacă îndeplinesc condițiile legale.(2) La formularea propunerilor pentru conferirea calității de „Veteran din teatrele de operații“, în condițiile alin. (1), vor fi avute în vedere inclusiv persoanele decedate care, anterior decesului, îndeplineau condițiile legale pentru conferirea calității de „Veteran din teatrele de operații“.  +  Articolul 10(1) Propunerile pentru conferirea calității de „Veteran din teatrele de operații“, pentru situațiile prevăzute la art. 9, se trimit DGMRU de unitatea MAI responsabilă în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1), prin inspectoratele generale/similare.(2) Calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ se conferă prin ordin al ministrului afacerilor interne, în maximum 30 de zile de la primirea propunerilor formulate în condițiile alin. (1).  +  Articolul 11Evidența personalului care are calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ se ține, centralizat, de către DGMRU pentru întregul personal al Ministerului Afacerilor Interne, respectiv de către structurile de resurse umane care gestionează dosarul personal/de rezervist al acestuia.  +  Capitolul IV Modelul, modul de emitere, retragere și ținere a evidenței legitimațiilor de „Veteran din teatrele de operații“  +  Articolul 12Legitimația care atestă calitatea de „Veteran din teatrele de operații“ are formatul ID1, de tip card, și include un suport de stocare de înaltă securitate.  +  Articolul 13Legitimația conține cel puțin următoarele date și informații, înscrise pe față și pe verso, astfel:a) Ministerul Afacerilor Interne;b) instituția emitentă și, dacă este cazul, unitatea din care face parte titularul;c) însemnul heraldic al Ministerului Afacerilor Interne;d) tricolorul României;e) gradul profesional/gradul militar, dacă este cazul, numele și prenumele titularului;f) imaginea facială a titularului;g) titulatura documentului - „Legitimație - Veteran din teatrele de operații“;h) seria și numărul legitimației;i) ziua, luna și anul emiterii legitimației;j) codul numeric personal al titularului.  +  Articolul 14Emiterea, retragerea și ținerea evidenței legitimațiilor de „Veteran din teatrele de operații“ se realizează în aceleași condiții ca și pentru legitimațiile de serviciu ale personalului MAI. Reglementările specifice privind sistemul de gestiune a datelor de personal, stabilite, după caz, de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, sau de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul V Normele privind menținerea, încadrarea ori reîncadrarea personalului participant rănit, invalid, precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice, precum și privind încadrarea în funcții specifice a copiilor militarilor invalizi, civililor invalizi și a personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 15În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) personalul participant rănit, invalid, precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice - personalul MAI căruia urmează a-i înceta ori i-au încetat raporturile de serviciu/de muncă, după caz, în urma unui eveniment care a avut loc pe timpul și din cauza unor acțiuni militare, misiuni sau operații, ce a condus, după caz, la:(i) clasarea inapt sau apt limitat pentru serviciul militar - pentru personalul militar;(ii) clasarea inapt pentru serviciul polițienesc - pentru polițiști;(iii) încadrarea într-un grad de invaliditate - pentru funcționarii publici și personalul contractual.b) menținerea și încadrarea în funcții militare sau civile - menținerea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparține, la cerere, și continuarea serviciului în funcția în care este încadrat ori prin numirea într-o altă funcție decât cea deținută anterior producerii evenimentului în urma căruia a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice, denumite în continuare menținere în activitate;c) reîncadrarea/reintegrarea în funcții militare sau civile - rechemarea în activitate ori reîncadrarea corespunzătoare categoriei de personal/corpului militar căreia/căruia îi aparține, la cerere, și continuarea serviciului prin numirea/încadrarea într-o funcție corespunzătoare a personalului participant care a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice, ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, care nu se mai află în raporturi de muncă/serviciu cu MAI, denumite în continuare rechemarea ori reîncadrarea în activitate.  +  Articolul 16Măsurile de sprijin prevăzute de prezentul capitol se acordă la cerere.  +  Articolul 17(1) Menținerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice se face la propunerea șefului direct, prin ordin al ministrului afacerilor interne, și se fundamentează pe:a) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 în vederea stabilirii dacă evenimentul în urma căruia personalul a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice a avut loc pe timpul și din cauza desfășurării unor acțiuni militare, misiuni sau operații în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020;b) avizul Comisiei de expertiză medico-militară care funcționează pe lângă Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ București, denumită în continuare comisia de expertiză medico-militară, sau al medicului de expertiză a capacității de muncă, după caz, acordat pe baza fișei de aptitudine întocmite de medicul de medicina muncii desemnat prin dispoziție a directorului Direcției medicale, în vederea constatării dacă atribuțiile funcțiilor prevăzute la art. 19 sunt compatibile cu incapacitatea dată de rănirea, invaliditatea sau afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) este constituită din reprezentanți ai structurilor MAI stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.(4) Actele subsecvente ordinului de menținere, rechemare ori reîncadrare în activitate prevăzut la alin. (1) se emit potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 18(1) Din decizia medicală emisă de comisia de expertiză medico-militară teritorială și avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară, denumită în continuare decizie medicală avizată, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că rănirea, invaliditatea ori afecțiunile fizice și/sau psihice au ca legătură de cauzalitate un eveniment care a avut loc pe timpul și din cauza desfășurării unor acțiuni militare, misiuni sau operații.(2) Din certificatul-decizie medicală emis în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări, denumit în continuare certificat-decizie medicală, solicitat ca document justificativ, trebuie să rezulte că rănirea, invaliditatea ori afecțiunile fizice și/sau psihice au ca legătură de cauzalitate un eveniment care a avut loc pe timpul și din cauza desfășurării unor acțiuni militare, misiuni sau operații.  +  Secţiunea a 2-a Menținerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice§1. Funcțiile în care poate fi menținut, rechemat ori reîncadrat în activitate personalul participant rănit, invalid, precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice  +  Articolul 19Personalul participant rănit, invalid, precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice este menținut, rechemat ori este reîncadrat în activitate, după caz, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparține, în funcții militare sau civile care au atribuții, cu preponderență, în următoarele domenii de activitate:a) asigurare logistică/tehnico-materială;b) financiar-contabil;c) asistență medicală;d) asistență juridică;e) informare și relații publice;f) resurse umane;g) învățământ;h) analiza informațiilor;i) cercetarea și prevenirea criminalității;j) cazier judiciar, statistică și evidență operativă;k) comunicații și tehnologia informației;l) secretariat și informații clasificate;m) management organizatoric și operațional;n) exploatare tehnică;o) psihologie;p) relații cu publicul;q) afaceri europene, Schengen și relații internaționale.§2. Condițiile privind menținerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice  +  Articolul 20Menținerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) personalul interesat a depus o cerere pentru menținerea în activitate, în condițiile prezentelor norme de aplicare, anterior încetării raporturilor de serviciu/muncă;b) rănirea, invaliditatea ori afecțiunile fizice și/sau psihice au fost dobândite ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații;c) postul ocupat de către personalul interesat este în unul dintre domeniile prevăzute la art. 19 sau există un astfel de post vacant;d) personalul interesat îndeplinește cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului, cu excepția celei referitoare la aptitudinea medicală;e) există avizul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b), potrivit căruia atribuțiile funcțiilor prevăzute la art. 19 sunt compatibile cu incapacitatea dată de rănirea, invaliditatea, afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.  +  Articolul 21Rechemarea ori reîncadrarea în activitate se face fără examen sau concurs, dacă:a) personalul interesat a depus cerere pentru numirea într-o funcție, în condițiile prezentului ordin, ulterior încetării raporturilor de serviciu/muncă;b) există un post vacant;c) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 20 lit. b)-e);d) sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici ori de legislația muncii, precum și condițiile și criteriile prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unitățile MAI;e) personalul solicitant nu a mai beneficiat de rechemare ori reîncadrarea în activitate în condițiile prezentelor norme de aplicare.§3. Aspecte procedurale privind menținerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum și a celui care a dobândit afecțiuni fizice și/sau psihice  +  Articolul 22(1) Cererea se depune la secretariatul unității MAI responsabile, împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant, și se soluționează în maximum 45 de zile de la data înregistrării.(2) Cererea trebuie să cuprindă și opțiunile cu privire la funcțiile stabilite conform art. 19, unitățile MAI, precum și localitățile sau/și regiunile geografice în care solicitantul acceptă să fie menținut, rechemat ori reîncadrat în activitate.  +  Articolul 23(1) Cererea privind menținerea în activitate trebuie însoțită de următoarele documente, în fotocopie:a) actul de identitate;b) decizia medicală avizată;c) după caz, formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă, denumit în continuare FIAM, procesul-verbal de cercetare a evenimentului sau, după caz, documentele pentru investigarea unui accident de muncă emise de organizația internațională care gestionează acțiunea militară, misiunea sau operația;d) după caz, copia fișei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislației securității și sănătății în muncă.(2) Cererea privind rechemarea ori reîncadrarea în activitate trebuie însoțită de următoarele documente, în fotocopie:a) actul de identitate;b) cea mai recentă decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;c) FIAM, procesul-verbal de cercetare a evenimentului sau, după caz, documentele pentru investigarea unui accident de muncă emise de organizația internațională care gestionează acțiunea militară, misiunea sau operația;d) după caz, copia fișei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislației securității și sănătății în muncă;e) decizia de pensionare.  +  Articolul 24(1) Cererea, împreună cu un raport al șefului unității responsabile în care sunt prezentate concluzii cu privire la condițiile în care s-a produs evenimentul, se transmite, cu celeritate, prin inspectoratele generale/similare, la DGMRU, în vederea prezentării comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020.(2) Comisia se întrunește în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condițiile alin. (1) și, după desfășurarea analizei, întocmește un proces-verbal cuprinzând concluziile cu privire la condițiile în care s-a produs evenimentul și stabilește dacă acesta a avut loc pe timpul și din cauza desfășurării unor acțiuni militare, misiuni sau operații și se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020.(3) Concluziile comisiei, împreună cu cererea, se înaintează unității MAI responsabile pentru continuarea procedurii privind menținerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate sau, după caz, pentru clasarea cererii.  +  Articolul 25(1) În situația continuării procedurii privind menținerea, încadrarea ori reîncadrarea, postul vacant se identifică de către structura de resurse umane care deservește unitatea MAI responsabilă, denumită în continuare structura de resurse umane responsabilă, care desfășoară, succesiv, în funcție de opțiunile exprimate în cerere potrivit art. 22 alin. (2), următoarele activități:a) verificarea existenței unui post vacant în unitatea MAI responsabilă;b) inițierea demersurilor de aprobare a suplimentării statului de organizare al unității MAI responsabile, pentru crearea unui post vacant;c) consultarea altor unități ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, după caz, al DGMRU, pentru verificarea existenței unui post vacant care să corespundă opțiunilor din cererea solicitantului.(2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru cererile privind menținerea în activitate.(3) În situația în care unitățile MAI, consultate potrivit alin. (1) lit. c), identifică posturi vacante, acestea le comunică structurii de resurse umane responsabile, transmițând inclusiv fișele postului aferente.  +  Articolul 26În situația în care au fost identificate posturi vacante care să corespundă opțiunilor din cererea solicitantului, structura de resurse umane responsabilă analizează cererea din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor de ocupare prevăzute în fișa postului și prezintă șefului unității MAI responsabile un referat, care cuprinde și lista posturilor vacante compatibile.  +  Articolul 27(1) Lista posturilor vacante compatibile, precum și fișele posturilor aferente se prezintă solicitantului de către structura de resurse umane responsabilă, ocazie cu care se întocmește un proces-verbal de consemnare a activității.(2) În termen de două zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante compatibile și a fișei posturilor respective, solicitantul își exprimă, în scris, opțiunea privind ocuparea unui post vacant.(3) Structura de resurse umane responsabilă aduce opțiunea exprimată potrivit alin. (2) la cunoștința unităților MAI consultate care au comunicat existența unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.  +  Articolul 28(1) Posturile vacante identificate și comunicate de unitățile MAI consultate potrivit art. 25 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare până la primirea informării prevăzute la art. 27 alin. (3).(2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unității MAI consultate pentru ocuparea acelui post potrivit necesităților MAI.  +  Articolul 29După exprimarea opțiunii prevăzute la art. 27 alin. (2), la solicitarea structurii de resurse umane responsabile, are loc planificarea, respectiv evaluarea psihologică a solicitantului de către structurile specializate ale MAI.  +  Articolul 30(1) Pentru solicitantul declarat „apt“ la evaluarea psihologică, structura de resurse umane responsabilă transmite comisiei de expertiză medico-militară sau medicului de expertiză a capacității de muncă, după caz, cererea depusă de personalul interesat, împreună cu documentele prevăzute la art. 23, precum și fotocopii ale următoarelor documente:a) referatul prevăzut la art. 26;b) fișa postului vacant pentru care a optat solicitantul;c) fișa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcția pe care urmează a fi menținut solicitantul, completată de persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă;d) rezultatul evaluării psihologice.(2) În situația în care avizul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b) este favorabil menținerii, rechemării ori reîncadrării în activitate, cererea și întreaga documentație, precum și propunerea șefului direct se înaintează de structura de resurse umane responsabilă la DGMRU, care inițiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne potrivit normelor în vigoare.  +  Articolul 31(1) Cererea prevăzută la art. 22 alin. (1) se clasează, printr-un raport motivat, în următoarele situații:a) rănirea, invaliditatea ori afecțiunile fizice și/sau psihice care stau la baza solicitării nu au fost dobândite ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau misiunea, operația sau acțiunea militară nu se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020;b) nu a fost identificat niciun post vacant și nici nu a fost posibilă suplimentarea statului de organizare al unității în cazul menținerii în activitate;c) solicitantul nu îndeplinește cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului;d) solicitantul nu își exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant dintre cele compatibile;e) după caz, personalul interesat a fost declarat „inapt“ la evaluarea psihologică;f) personalul interesat a primit un aviz nefavorabil de la comisia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b).(2) Decizia privind clasarea cererii se aduce la cunoștința solicitantului, în scris, de către structura de resurse umane responsabilă.  +  Articolul 32În situația în care solicitantul are calitatea de personal militar, dispozițiile art. 19-27 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 33Comisia de expertiză medico-militară este constituită potrivit normelor privind constituirea, organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară.  +  Articolul 34(1) Comisia de expertiză medico-militară sau medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz, analizează documentele transmise în condițiile art. 30 alin. (1) în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea lor.(2) În cazul în care documentația analizată conform alin. (1) este completă, comisia de expertiză medico-militară sau medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz, solicită medicului de medicina muncii întocmirea fișei de aptitudine a personalului interesat.(3) În situația în care documentele sunt insuficiente pentru întocmirea fișei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la comisia de expertiză medico-militară sau la medicul de expertiză a capacității de muncă ori la medicul de medicina muncii, după caz. Personalului interesat i se pot solicita internarea în spital sau prezentarea unor documente medicale suplimentare.(4) Comisia de expertiză medico-militară sau medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz, în baza documentelor prevăzute la art. 30, a documentelor solicitate potrivit alin. (3) teza a doua, dacă este cazul, precum și a fișei de aptitudine prevăzute la alin. (2), constată dacă atribuțiile funcțiilor prevăzute la art. 19 sunt/nu sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot/nu pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite un aviz în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme de aplicare.(5) Avizul prevăzut la alin. (4) se întocmește în 3 exemplare, cu următoarea destinație:a) un exemplar se anexează procesului-verbal de ședință al comisiei de expertiză medico-militară sau procesului-verbal întocmit de medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz;b) două exemplare se transmit structurii de resurse umane responsabile, dintre care un exemplar se înmânează titularului. Exemplarul titularului se înmânează sub semnătură, în situația în care acesta se prezintă la comisia de expertiză medicomilitară sau la medicul de expertiză a capacității de muncă, după caz.(6) Avizul prevăzut la alin. (4) este definitiv.  +  Articolul 35Personalul menținut, rechemat ori reîncadrat în activitate în condițiile prezentelor norme de aplicare poate participa la forme de perfecționare a pregătirii profesionale utile pentru desfășurarea activității în funcția îndeplinită, pentru care există avizul comisiei de expertiză medico-militară sau al medicului de expertiză a capacității de muncă, după caz, potrivit căruia activitățile specifice formei de perfecționare a pregătirii sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.  +  Articolul 36Copiii personalului participant invalid și ai personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, precum și soțul acestuia pot fi numiți/încadrați/angajați în funcții specifice, în aceleași condiții ca și copiii personalului militar/polițistului rănit ori decedat, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014, cu modificările ulterioare, ori Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VI Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b) și d) și alin. (3), (5) și (6) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 37(1) Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice beneficiază în țară de asistență psihologică gratuită, prin intermediul psihologilor de unitate sau al psihologilor desemnați de structura de profil coordonatoare de la nivelul inspectoratelor generale/similar, în situația în care unitatea din care face parte nu are prevăzută/încadrată o astfel de funcție ori titularul funcției se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, sau, după caz, prin intermediul psihologilor din unitățile sanitare.(2) Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice beneficiază în străinătate de servicii de asistență psihologică conexe actului medical, după caz, pe timpul acordării serviciilor medicale în afara țării.(3) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b) și d) din Legea nr. 168/2020, personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice i se achită/decontează de către unitatea MAI responsabilă toate cheltuielile legate de:a) tratamente/recuperare de specialitate efectuate/efectuată în unități sanitare publice din țară;b) cazare și masă pe perioada spitalizării în unitatea sanitară publică din țară în care se efectuează tratamentele/recuperarea de specialitate;c) medicamente, materiale sanitare, orteze, proteze, produse medicale ortopedice și alte produse și dispozitive medicale din țară sau străinătate, precum și repararea și înlocuirea acestora, după caz;d) transport dus-întors până la/de la unitatea sanitară publică din țară în care se efectuează tratamentele/recuperarea de specialitate, atât pentru personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice, cât și pentru un însoțitor al acestuia.(4) În vederea identificării posibilităților de acordare a tratamentelor/recuperării de specialitate în unități sanitare publice sau private din țară sau din străinătate, precum și pentru deciderea conduitei terapeutice și recuperatorii optime, se evaluează starea de sănătate a personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice. Evaluarea se realizează, ulterior depășirii perioadei critice, de către o comisie multidisciplinară constituită prin dispoziție a directorului Direcției medicale, la propunerea conducerii directorului general al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ București, în funcție de patologia cazului.(5) În urma evaluării stării de sănătate, comisia multidisciplinară prevăzută la alin. (4) întocmește un referat de evaluare a stării de sănătate a personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice, în care recomandă tipul tratamentului/recuperării și al unităților sanitare publice în cadrul cărora poate fi tratată afecțiunea. În situația în care posibilitățile de tratament/recuperare medicală în unitățile sanitare publice nu există, sunt insuficiente sau sunt epuizate, comisia multidisciplinară recomandă efectuarea acestora în unități sanitare private din țară, iar dacă nici această variantă nu poate fi utilizată, se recomandă urmarea tratamentului/recuperării medicale în străinătate.(6) Referatul prevăzut la alin. (5) se transmite, prin grija Direcției medicale, structurii medicale care acordă avizul necesar stabilirii de către conducătorul unității în care este/a fost încadrat personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice a cuantumului sumelor aferente realizării drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b) și d) din Legea nr. 168/2020 și stă la baza emiterii respectivului aviz.(7) Comisia multidisciplinară prevăzută la alin. (4) este alcătuită din medici din cadrul Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ București. Din componența comisiei multidisciplinare face parte cel puțin un medic de recuperare, medicină fizică și balneologie sau un medic de reabilitare medicală, restul membrilor fiind desemnați prin raportare la patologia analizată. Din comisia multidisciplinară pot face parte și medici din rețele sanitare militare sau civile.(8) Modalitatea de funcționare a comisiei multidisciplinare prevăzute la alin. (4), precum și circuitul și conținutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc prin dispoziție a directorului Direcției medicale.  +  Articolul 38Pentru personalul participant rănit, invalid sau care a dobândit afecțiuni fizice, aflat în activitate sau ale cărui raporturi de serviciu au încetat, după caz, solicitarea evaluării stării de sănătate, conform art. 37 alin. (4), adresată directorului Direcției medicale, se face de către medicii de unitate ai acestuia, persoanele în cauză sau reprezentanții acestora, la care se anexează recomandarea medicului de familie/de specialitate.  +  Articolul 39(1) Pentru personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice, ministrul afacerilor interne aprobă, prin notă-raport, trimiterea la tratament de specialitate în unități sanitare private din țară sau unități sanitare din străinătate, precum și achitarea/decontarea tuturor cheltuielilor legate de acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 168/2020, inclusiv cele legate de acordarea serviciilor de asistență psihologică conexe actului medical, după caz. Prin nota-raport se stabilesc inclusiv modalități concrete de achitare/decontare a cheltuielilor respective.(2) Nota-raport prevăzută la alin. (1) se întocmește de Direcția medicală, cu sprijinul unităților MAI competente, în baza referatului prevăzut la art. 37 alin. (5), se avizează de structurile de specialitate din cadrul MAI și prevede, fără a se limita la:a) unitatea/unitățile sanitară/sanitare privată/private din țară sau unitățile sanitare din străinătate care efectuează tratament/recuperare de specialitate;b) numărul persoanelor care efectuează deplasarea, inclusiv însoțitorii;c) perioada estimată pentru efectuarea tratamentului de specialitate;d) drepturile acordate personalului participant și însoțitorilor acestuia în baza art. 8 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;e) valoarea estimativă a serviciilor medicale ce urmează a fi prestate.(3) În situația în care se impune tratamentul/recuperarea de specialitate în străinătate, după aprobarea notei-raport prevăzute la alin. (1), dosarul medical al personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice va fi gestionat de Direcția medicală, care, prin intermediul Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, asigură efectuarea corespondenței cu unitatea medicală recomandată de către comisia multidisciplinară.(4) Direcția generală logistică, pe baza cererii formulate de personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice sau de persoana din familia acestuia ori de reprezentantul legal al acestuia, asigură cu celeritate procurarea documentelor de transport necesare efectuării tratamentului/recuperării de specialitate în străinătate.(5) După aprobarea notei-raport prevăzute la alin. (1), o copie a acesteia se transmite la unitatea MAI responsabilă în vederea asigurării fondurilor necesare, prin propuneri de virări de credite bugetare sau solicitări de suplimentare a bugetului, după caz.(6) Unitatea MAI responsabilă achită/decontează toate cheltuielile aferente trimiterii la tratament/recuperare de specialitate și/sau asistență psihologică la unități sanitare private din țară sau unități sanitare din străinătate, pe baza documentelor justificative (facturi, bonuri fiscale, documente de călătorie, documente medicale etc.) care atestă obligațiile de plată sau plățile efectuate.(7) Structura medicală care deservește unitatea MAI responsabilă avizează din punctul de vedere al realității prestării serviciilor medicale și/sau serviciilor de asistență psihologică, conexe actului medical, după caz, documentele justificative care atestă obligațiile de plată.(8) Cheltuielile prevăzute la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 168/2020 se suportă pe bază de note-raport întocmite pentru fiecare deplasare și aprobate la nivelul unității MAI responsabile.  +  Articolul 40Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor care au dobândit afecțiuni psihice, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Legea nr. 168/2020.  +  Capitolul VII Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 41Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice/psihice, încadrat în gradul III de invaliditate, beneficiază de asistență pentru reconversie profesională și reintegrare în muncă în aceleași condiții ca și personalul militar/polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu, conform documentelor de colaborare încheiate între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.  +  Articolul 42Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice are dreptul de a primi și a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere, în aceleași condiții ca și personalul militar/polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu, conform reglementărilor specifice stabilite, după caz, de Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau de Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 236/2009, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VIII Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 43(1) Conducătorul unității care are calitatea de ordonator de credite aprobă decontarea costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020, prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică, în baza raportului de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă, la propunerea unei comisii constituite, pentru analiza solicitării, la nivelul unității din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie la nivelul unității prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică a conducătorului unității și este formată din:a) președintele comisiei - un locțiitor/adjunct al conducătorului unității;b) membrii comisiei - câte o persoană din structurile de resurse umane, management operațional, financiar-contabilitate și logistică;c) secretarul comisiei - o persoană din structura de secretariat a unității.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), decontarea costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă se aprobă de către:a) conducătorul unității aparatului central al MAI, pentru personalul propriu îndreptățit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;b) conducătorul unității ierarhic superioare, pentru personalul îndreptățit care are calitatea de conducător al unității sau pe cea de ordonator secundar/terțiar de credite.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), comisia se constituie la nivelul unităților la care se dă aprobarea decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă, iar membrii reprezentând personal din domeniile resurse umane, management operațional, financiar-contabilitate și logistic se asigură de către unitățile/structurile care deservesc această unitate, la cerere.(5) În cazul personalului îndreptățit din structurile teritoriale de audit, ale cărui drepturi nu se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum și al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliției Române, ale cărui drepturi se asigură din bugetul inspectoratelor de poliție județene, conducătorul unității din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia în condițiile alin. (2), la propunerea conducătorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă și documentele anexate acestuia se pun la dispoziția comisiei prin grija conducătorului structurii teritoriale. În cadrul comisiei participă și conducătorul structurii teritoriale, în calitate de membru.(6) În cazul în care persoana care solicită decontarea costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă are calitatea de membru al unei organizații sindicale, în comisie participă și un reprezentant al organizației respective.(7) În raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă se menționează:a) traseul de deplasare, localitățile și perioada deplasării;b) numărul de înmatriculare al autoturismului proprietate personală ori al mijlocului de transport deținut legal, cu orice titlu, numele deținătorului legal și, după caz, al proprietarului, precum și modul de utilizare a mijlocului de transport;c) declarația pe propria răspundere a faptului că deplasarea la și de la locul de muncă se va realiza efectiv cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu;d) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza aprobării deplasării.(8) Toate documentele sau actele necesare pentru analiza raportului de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă, realizată cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, se pun la dispoziția comisiei prin grija personalului care solicită decontarea.(9) Comisia analizează raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă, având în vedere și situația persoanelor care solicită deplasarea cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, în aceeași localitate sau direcție de deplasare, prin raportare la posibilitatea deplasării unora dintre persoanele respective cu un singur autoturism/mijloc de transport, pe aceeași rută de deplasare.(10) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unității a raportului de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă, propunerile comisiei rezultate în urma analizei solicitării respective se consemnează într-un proces-verbal pe care îl prezintă conducătorului unității pentru a hotărî, după caz, astfel:a) aprobarea decontării costurilor aferente deplasării la și de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, și emiterea în acest sens a ordinului de zi pe unitate/dispoziției zilnice, specificându-se în mod expres data de la care se efectuează deplasarea;b) respingerea solicitării și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.(11) Atunci când comisia se constituie potrivit alin. (5), procesul-verbal, raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării și documentele anexate acestuia se transmit conducătorului unității competent să gestioneze raporturile de serviciu/raporturile de muncă ale personalului îndreptățit, pentru a hotărî potrivit alin. (10).(12) Proiectul ordinului de zi pe unitate/dispoziției zilnice pentru deplasarea la și de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 44(1) Decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare a personalului îndreptățit, iar verificarea documentelor justificative și calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate și se aprobă de către conducătorul unității.(2) Cererea de decontare se întocmește lunar, până la data de 5 a lunii următoare, și se depune la secretariatul unității, însoțită obligatoriu de următoarele documente:a) copia cărții sau a buletinului de identitate a/al personalului îndreptățit;b) documente care demonstrează deținerea legală a autoturismului/mijlocului de transport, în copie, precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de leasing, certificatul de naștere/căsătorie etc., în cazul în care acestea nu au fost depuse împreună cu raportul prevăzut la art. 43 alin. (7);c) copia certificatului de înmatriculare al autoturismului/mijlocului de transport utilizat, certificată de conducerea secretariatului unității ca fiind conformă cu originalul;d) bonuri fiscale de carburant, emise în cursul lunii pentru care se solicită decontul de societățile de distribuție a produselor petroliere, în perioada deplasării la și de la locul de muncă, pentru achiziția de carburant.(3) În situația plăților pentru fracțiuni de lună, decontarea cheltuielilor de transport se face raportându-se la numărul de zile în care personalul îndreptățit a desfășurat activități profesionale, în luna pentru care se face plata.(4) În cazul în care, cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, se deplasează mai multe persoane din cadrul unității, cheltuielile de transport se decontează numai pentru proprietarul autoturismului sau, după caz, deținătorul legal al mijlocului de transport.(5) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, personalul îndreptățit confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări față de cele înscrise în raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării, de natură să modifice dreptul la decontare.(6) Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 45(1) Conducătorii unităților centrale și teritoriale din cadrul MAI, contabilii-șefi (similari) și șefii structurilor de logistică au obligația să ia toate măsurile organizatorice pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare destinate cheltuielilor de transport.(2) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020 se face în limita creditelor bugetare aprobate și constă în contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurși de personalul îndreptățit pe traseul cel mai scurt de deplasare pentru prezentarea la programul de activitate, prețul carburantului utilizat stabilindu-se pe baza bonului fiscal eliberat de stația de alimentare.(3) Conducătorii unităților centrale și teritoriale din cadrul MAI dispun, periodic, verificări ale realității deplasărilor la și de la locul de muncă.  +  Articolul 46Nu se decontează, în condițiile prezentelor norme de aplicare, cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de către unitate transportul la și de la locul de muncă cu mijloacele de transport din dotare.  +  Articolul 47Ordonatorii secundari de credite și ordonatorii terțiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite transmit, trimestrial, Direcției generale financiare din cadrul MAI, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situația privind sumele decontate cu titlu de cheltuieli de transport potrivit art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020, în baza modelului pus la dispoziție de Direcția generală financiară.  +  Capitolul IX Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 48Suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020 se acordă pe baza unui dosar personal, care se depune la secretariatul unității MAI responsabile și care este constituit, după caz, din următoarele documente:a) cerere scrisă;b) decizie medicală de clasare apt limitat sau inapt, emisă de către comisiile de expertiză medico-militară, sau decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicii de expertiză a capacității de muncă, după caz;c) copie după actul de identitate al solicitantului/beneficiarului;d) documentul din care rezultă concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;e) adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului județeană/de sector pentru invalizii încadrați în gradul I sau II de invaliditate, din care să rezulte drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 49(1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 48, conducătorul unității MAI responsabile emite ordinul/decizia de alocare a dreptului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020.(2) În situația în care personalul pentru care s-a constituit dosarul prevăzut la art. 48 are calitatea de pensionar militar aflat în evidența Casei de Pensii Sectoriale a MAI, unitatea MAI responsabilă transmite dosarul personal la Casa de Pensii Sectoriale a MAI pentru alocarea și plata dreptului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020.  +  Capitolul X Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (4) și (7), respectiv art. 17 alin. (3) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 50(1) Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecțiuni fizice sau psihice, precum și membrii de familie ai acestora beneficiază de cazare gratuită în spațiile aflate în administrarea MAI, în condițiile stabilite de Normele metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 243/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Transportul gratuit dus-întors al personalului prevăzut la alin. (1) la instituțiile medicale de profil din țară, la evenimentele la care este invitat de instituțiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională sau de alte instituții, precum și la alte activități necesare pentru refacerea fizică și psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezența acestuia se asigură de către unitatea MAI responsabilă, în baza unui raport personal adresat comandantului/șefului unității, la care se anexează programul de recuperare, recomandarea medicului specialist, invitația de participare sau alte documente justificative, după caz, din care să rezulte necesitatea prezenței acestuia.  +  Articolul 51Acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (7) din Legea nr. 168/2020 se face cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere și transport ale personalului militar și civil participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.  +  Capitolul XI Norme privind drepturile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 52Cuantumul indemnizațiilor lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 168/2020 se stabilește de către unitatea MAI responsabilă, pe baza cererii formulate personal sau de către un reprezentant, depusă la respectiva unitate, la care se anexează:a) copia actului de identitate al solicitantului și, după caz, copia actului de identitate al reprezentantului și a documentului din care rezultă calitatea de reprezentant;b) după caz, copiile actelor de cercetare și înregistrare a evenimentului care a condus la rănirea persoanei, întocmite potrivit legislației specifice în vigoare;c) copia deciziei medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare teritoriale, avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară a MAI, din care să rezulte clasarea ca inapt și încadrarea într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii persoanei ori a dobândirii de către aceasta a unei afecțiuni psihice pe timpul și din cauza desfășurării unor acțiuni militare, misiuni sau operații;d) după caz, declarație pe propria răspundere a însoțitorului, însoțită de copia actului de identitate a acestuia, din care să rezulte faptul că acompaniază persoana invalidă;e) după caz, copia fișei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislației securității și sănătății în muncă.  +  Articolul 53Plata indemnizației lunare pentru însoțitor se suspendă pe perioada în care persoana invalidă este internată într-o instituție de asistență socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere și îngrijire permanente.  +  Articolul 54(1) Unitatea MAI responsabilă emite dispoziția/ordinul de alocare a persoanei invalide la drepturile prevăzute de prezentul capitol potrivit cuantumului stabilit conform art. 52.(2) În situația în care personalul prevăzut la alin. (1) are calitatea de pensionar militar aflat în evidența Casei de Pensii Sectoriale a MAI, unitatea MAI responsabilă comunică la Casa de Pensii Sectoriale a MAI cuantumul indemnizațiilor lunare stabilit potrivit art. 52, pentru alocarea și plata dreptului.(3) Plata indemnizației lunare pentru invaliditate și, după caz, a indemnizației lunare pentru însoțitor se face odată cu plata drepturilor de pensie, a altor drepturi de asigurări sociale sau a drepturilor salariale și se asigură din bugetul Casei de Pensii Sectoriale a MAI/al unității MAI responsabile, conform alocării prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Capitolul XII Norme privind drepturile prevăzute la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 55(1) Programul de recuperare medicală prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 168/2020 se întocmește anual, pentru fiecare caz în parte, la cererea personalului participant militar sau civil, încadrat în gradul I de invaliditate/reprezentantului legal.(2) Programul de recuperare prevăzut la alin. (1) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme de aplicare, în funcție de afecțiunile medicale, în colaborare cu personalul medical de specialitate, și este trimis pentru informare Direcției medicale.(3) Întocmirea programului de recuperare potrivit alin. (2) se realizează de către comisia prevăzută la art. 37 alin. (4).  +  Articolul 56Asistența psihologică are la bază identificarea nevoilor specifice și elaborarea unor programe care să îi asigure personalului vizat capacitatea de a face față/de a se integra mediului biopsihosocial, prin tehnici și metode stabilite în conformitate cu normele procedurale în materie.  +  Capitolul XIII Norme privind unele drepturi prevăzute la art. 12, 14, 16 și 18 din Legea nr. 168/2020  +  Articolul 57(1) Plata sumelor forfetare lunare, neimpozabile, acordate în condițiile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020, se efectuează de unitatea MAI responsabilă pe baza actului administrativ emis potrivit normelor de competență de gestiune a resurselor umane în MAI.(2) Plata indemnizației lunare acordate în condițiile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 pentru personalul MAI care are calitatea de pensionar militar aflat în evidența Casei de Pensii Sectoriale a MAI se efectuează de către Casa de Pensii Sectoriale a MAI, pe baza documentelor transmise de către DGMRU/structurile de resurse umane din cadrul unității MAI responsabile.(3) Plata indemnizației lunare acordate în condițiile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 pentru personalul MAI care nu are calitatea de pensionar militar aflat în evidența Casei de Pensii Sectoriale a MAI se efectuează de unitatea MAI responsabilă pe baza actului administrativ emis potrivit normelor de competență de gestiune a resurselor umane în MAI.  +  Articolul 58Sumele necesare aplicării art. 14 alin. (3) din Legea nr. 168/2020 se prevăd în proiectul de buget al unității MAI responsabile, cu încadrarea pe cheltuieli conform clasificației bugetare.  +  Articolul 59Copiii personalului participant invalid și ai personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații pot fi transferați/înscriși la/în instituțiile de învățământ preuniversitar sau universitar din subordinea MAI, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ și a testelor de aptitudini, în aceleași condiții ca și copiii personalului militar/polițistului rănit ori decedat, conform reglementărilor specifice stabilite, după caz, de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014, cu modificările ulterioare, ori de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 60(1) Bursele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 se plătesc lunar prin aplicarea unui coeficient de 1,0 asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, astfel:a) de către unitatea MAI responsabilă, pentru copiii înmatriculați la o instituție civilă de învățământ, în țară sau în străinătate, sau la o instituție de învățământ din sistemul de apărare și siguranță națională;b) de instituția de învățământ din subordinea MAI, pentru copiii înmatriculați la aceasta.(2) Bursele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. g) și alin. (7) din Legea nr. 168/2020 se plătesc lunar pentru copiii personalului participant decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, în cuantum egal cu valoarea rezultată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra câștigului salarial mediu brut, fără a depăși vârsta de 26 de ani, astfel:a) de către unitatea MAI responsabilă, pentru copiii înmatriculați la o instituție civilă de învățământ, în țară sau în străinătate, sau la o instituție de învățământ din sistemul de apărare și siguranță națională;b) de instituția de învățământ din subordinea MAI, pentru copiii înmatriculați la aceasta.  +  Articolul 61Urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază, la cerere, de folosirea centrelor de refacere a capacității de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare și altor facilități recreative și sportive, în condițiile stabilite pentru cadrele militare și polițiști, după caz.  +  Articolul 62Urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază, la cerere, de continuarea dreptului de folosință a locuinței de serviciu de care beneficia personalul participant la data decesului, cu scutire de la plata chiriei, în condițiile stabilite de Normele metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 243/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XIV Condițiile privind asigurarea măsurilor de sprijin familial desfășurate la nivel instituțional  +  Articolul 63Măsurile de sprijin familial se realizează pentru depășirea unor situații deosebite, vizându-se adaptarea la schimbările și solicitările provocate de pregătirea misiunii, executarea acesteia și reintegrarea în familie/comunitate după întoarcerea din acțiuni militare, misiuni și operații a personalului MAI.  +  Articolul 64(1) În vederea realizării măsurilor de sprijin familial, la nivelul MAI se constituie, anual, prin ordin al ministrului afacerilor interne, Comisia de sprijin familial, în următoarea componență:a) președinte: secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale;b) membri: reprezentanți ai DGMRU, Direcției generale management operațional, Direcției generale financiare, Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, Direcției generale logistice, Direcției medicale și ai Casei de Pensii Sectoriale a MAI.(2) Secretariatul Comisiei de sprijin familial este asigurat de Direcția secretariat general.  +  Articolul 65Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de sprijin familial se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 66Hotărârile Comisiei de sprijin familial sunt obligatorii pentru structurile responsabile de punerea în aplicare a măsurilor adoptate.  +  Capitolul XV Alte măsuri  +  Articolul 67(1) Drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020, în situațiile reglementate la art. 21 alin. (3) din aceasta, se acordă de către unitatea MAI de la care personalul a fost transferat sau unde a fost încadrat anterior până la data schimbării poziției de activitate.(2) În situația reîncadrării/rechemării în activitate, persoana care beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 aduce acest fapt la cunoștința structurii de resurse umane din unitatea MAI prevăzută la alin. (1), în termen de 10 zile de la data reîncadrării/rechemării în activitate.(3) Structura de resurse umane din unitatea MAI prevăzută la alin. (1) comunică situația reîncadrării/rechemării în activitate Casei de Pensii Sectoriale a MAI pentru sistarea plății dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 de la data reîncadrării/rechemării în activitate. Ulterior, structura de resurse umane dispune măsurile necesare în vederea stabilirii și acordării de la aceeași dată a dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020.  +  Articolul 68Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme de aplicare.  +  Anexa nr. 1la normele de aplicare
  MISIUNILE ȘI OPERAȚIILE
  desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul
  art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat în perioada 1998-2011 personalul MAI,
  care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020
  1. MONUC MONUSCO (ONU) - misiune de observare în R.D. Congo;2. UNMIL (ONU) - misiune ONU în Liberia;3. UNMIK (ONU) - misiune ONU interimară de administrare în Kosovo;4. KVM (OSCE) - misiune de verificare în Kosovo-Macedonia;5. Spillover Monitor Mission - misiune de Monitorizare OSCE, FYROM - Macedonia;6. EUMM - misiune UE de monitorizare în Georgia;7. ISAF (Forța Internațională pentru Asistență și Securitate NATO) Afganistan - TO Afganistan;8. OSCE Georgia.
   +  Anexa nr. 2la normele de aplicare
  MISIUNILE ȘI OPERAȚIILE
  desfășurate în teatre de operații/zone de misiune, astfel cum sunt definite
  în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat/participă începând cu anul 2012 personalul MAI,
  care este îndreptățit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020
  1. Misiunea ONU pentru stabilizare din Haiti (MINUSTAH);2. Misiunea ONU din Republica Democrată Congo (MONUSCO); 3. Misiunea de Administrație Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (UNMIK);4. Misiunea ONU din Timorul de Est (UNMIT);5. Misiunea integrată a ONU de stabilizare în Mali (MINUSMA);6. Misiunea ONU de menținere a păcii în Cipru (UNFICYP);7. Misiunea ONU de menținere a păcii din Liberia (UNMIL);8. Misiunea ONU de menținere a păcii din Sudanul de Sud (UNMISS);9. Misiunea multidimensională integrată a ONU de stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA); 10. Misiunea ONU pentru sprijinirea justiției în Haiti (MINUJUSTH);11. Misiunea UE privind statul de drept în Kosovo (EULEX);12. Misiunea UE din Bosnia și Herțegovina (EUPM);13. Misiunea UE de monitorizare din Georgia (EUMM);14. Misiunea de poliție a UE din Afganistan (EUPOL);15. Misiunea UE din R.D. Congo (EUPOL Congo);16. Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM UCRAINA); 17. Misiunea UE de asistență la frontieră în Libia (EUBAM Libia);18. Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM);19. Misiunea UE din Niger (EUCAP SAHEL Niger);20. Misiunea UE EUCAP SAHEL Mali; 21. Misiunea UE din Somalia (EUCAP Somalia);22. Misiunea de poliție a UE pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS);23. Misiunea OSCE din Kosovo;24. Misiunea specială de monitorizare OSCE în Ucraina; 25. NATO Forța Internațională de Asistență pentru Securitate (ISAF);26. NATO Misiune de instruire în Afganistan (NTMA);27. NATO Resolute Support Mission (RSM).
   +  Anexa nr. 3la normele de aplicare ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEComisia de expertiză medico-militară care funcționează pe lângă Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ București/Medicul de expertiză a capacității de muncăNumele, prenumele, gradul....................Nr. ............... din ...................... (nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de ședință)
  - model -
  AVIZ
  În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 privind aprobarea normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, în baza următoarelor acte:1. Fișa postului nr. ............... din (unitatea, structura, compartimentul - după cum sunt prevăzute în fișa postului) ..............., înregistrată cu nr. ............... din ...............;2. Fișa de identificare a factorilor de risc profesional nr. ............... din ..............., emisă de (unitatea, structura) ...............;3. FIAM nr. ............... din ..............., emisă de (unitatea, structura) ..............., sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ............... din ..............., emis de (unitatea, structura) ...............;4. Fișa de aptitudine - medicina muncii nr. ............... din ..............., emisă de ...............;5. Rezultatul evaluării psihologice nr. ............... din ..............., emis de ................ .Comisia de expertiză medico-militară/Medicul de expertiză a capacității de muncă stabilește că atribuțiile postului sunt/nu sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică și pot/nu pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava de doamna/domnul ..............................Vor fi respectate următoarele recomandări:– ....................Președintele comisiei de expertiză medico-militarăMembrii comisiei:1. ...............2. ...............Medicul de expertiză a capacității de muncă (dacă este cazul)CONFIDENȚIAL! Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 4la normele de aplicare ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  - model -
  PROGRAM
  de recuperare medicală a ............... (gradul, numele și prenumele),
  CNP ............................., încadrat în gradul I de invaliditate, pentru perioada ......................
  Nr. crt.ActivitateaData/PerioadaObservații
  1
  2
  NOTĂ:Programul este însoțit de documentația avută în vedere la întocmirea acestuia.
  Întocmit la data de ....... ....... ....... de către membrii comisiei multidisciplinare constituite prin Dispoziția directorului Direcției medicale nr. .............../ ...... ....... ......Membri/SpecialitateaSemnătura
  1. ...............................................................2. ...............................................................3. ...............................................................4. ...............................................................5. ...............................................................

  Pacient/Reprezentant legal
  (gradul, numele și prenumele)
  ................................................................
  Data luării la cunoștință
  ................................................................
  Semnătura
  ................................................................
  CONFIDENȚIAL!Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  ----