DECRET nr. 8 din 11 ianuarie 1983privind trecerea Direcţiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale în subordinea Ministerului Finanţelor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 2 din 13 ianuarie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 ianuarie 1983 Direcţia Generală a Vamilor trece din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale în subordinea Ministerului Finanţelor, cu activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1982.  +  Articolul 2Indicatorii din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din bugetul de stat pe anul 1983 ai Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi ai Ministerului Finanţelor, aferenţi Direcţiei Generale a Vamilor, se modifica potrivit anexei nr. 1*).Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor include în indicatorii planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1983, influentele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Codul vamal al Republicii Socialiste România - Legea nr. 30/1978 - se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Ministerul Finanţelor răspunde de înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul vamal.Înfăptuirea pe plan internaţional a măsurilor generale privind politica vamală se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Ministerul Finanţelor, în înfăptuirea politicii vamale a partidului şi statului, are următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) analizează problemele de ansamblu ale activităţii vamale şi ia măsuri privind perfecţionarea continua a acesteia; b) asigura şi controlează aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul vamal; c) colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, în vederea luării măsurilor care să asigure derularea operativă a mărfurilor la export şi import; d) conduce, îndrumă şi controlează activitatea Direcţiei Generale a Vamilor şi a unităţilor vamale; e) organizează şi urmăreşte realizarea statisticii vamale împreună cu Direcţia Centrala de Statistica; f) elaborează norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal; g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege".3. După articolul 65 se introduce articolul 65^1, cu următorul cuprins:"Art. 65^1. - Ministerul Afacerilor Externe asigura înfăptuirea pe plan internaţional a politicii vamale, în care scop: a) negociaza şi încheie, în condiţiile prevăzute de lege, acorduri sau înţelegeri vamale cu alte state şi face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste România la convenţii multilaterale, în vederea obţinerii de facilităţi vamale care să asigure accesul mărfurilor româneşti pe alte pieţe; b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste România în domeniul vamal, în cadrul organismelor economice internaţionale, la reuniuni multilaterale, precum şi în relaţiile cu alte state; c) acţionează la punctele vamale din străinătate pentru derularea în bune condiţii a operaţiunilor de încărcare, descărcare, transport sau tranzitare a mărfurilor care privesc Republica Socialistă România, în conformitate cu convenţiile şi contractele încheiate; d) informează Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale şi legislaţia vamală în vigoare în alte state, precum şi asupra rezultatelor reuniunilor internaţionale cu caracter vamal, a documentelor şi rezolutiilor adoptate în cadrul acestora."  +  Articolul 4Legea nr. 1/1971 cu privire la activitatea de comerţ exterior, de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică a Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 34 litera o) va avea următorul cuprins:"o) asigura şi controlează aplicarea legilor, decretelor şi hotărîrilor Consiliului de Miniştri în domeniul schimburilor economice externe."2. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - Ministerul Finanţelor realizează politica vamală a Republicii Socialiste România.Înfăptuirea pe plan internaţional a măsurilor generale privind politica vamală se asigura de Ministerul Afacerilor Externe".3. După articolul 63 se introduce articolul 63^1, cu următorul cuprins:"Art. 63^1. - Ministerul Afacerilor Externe asigura înfăptuirea pe plan internaţional a politicii vamale, în care scop: a) negociaza şi încheie, în condiţiile prevăzute de lege, acorduri sau înţelegeri vamale cu alte state şi face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste România la convenţii multilaterale, în vederea obţinerii de facilităţi vamale care să asigure accesul mărfurilor româneşti pe alte pieţe; b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste România în domeniul vamal, în cadrul organismelor economice internaţionale, la reuniuni multilaterale, precum şi în relaţiile cu alte state; c) acţionează la punctele vamale din străinătate pentru derularea în bune condiţii a operaţiunilor de încărcare, descărcare, transport sau tranzitare a mărfurilor care privesc Republica Socialistă România, în conformitate cu convenţiile şi contractele încheiate; d) informează Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale şi legislaţia vamală în vigoare în alte state, precum şi asupra rezultatelor reuniunilor internaţionale cu caracter vamal, a documentelor şi rezolutiilor adoptate în cadrul acestora."  +  Articolul 5Decretul nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Finanţelor, în exercitarea atribuţiilor sale, urmăreşte asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii planului naţional unic, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale şi băneşti aflate la dispoziţia organizaţiilor socialiste, realizarea integrală a drepturilor patrimoniale ale statului, realizarea politicii vamale a Republicii Socialiste România, precum şi păstrarea integrităţii proprietăţii socialiste."2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Ministerul Finanţelor are în subordinea sa Direcţia Generală a Vamilor, Centrul de calcul electronic al sistemului financiar-bancar şi publicaţii de specialitate."  +  Articolul 6Decretul nr. 164/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 3 se abroga:2. Articolul 26 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale are în subordinea sa Institutul de economie mondială, întreprinderi de comerţ exterior, precum şi alte unităţi constituite potrivit legii."  +  Articolul 7Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981, se modifica după cum urmează:1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Autorizaţia de export sau import poate fi înlocuită de un document prin care exportatorii, importatorii ori reprezentanţii acestora comunică, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, pe proprie răspundere, datele cuprinse în autorizaţie. Aceste date se referă la numărul şi valabilitatea autorizaţiei, felul bunurilor, destinatarul şi expeditorul."2. Articolul 96 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Comisia vamală este condusă de ministrul finanţelor sau de un loctiitor al acestuia şi este compusa din cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi Comitetului de Stat pentru Preţuri, desemnaţi de conducerile acestor organe."3. Articolul 241 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Lista bunurilor considerate perisabile se aproba de Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale."4. Anexa nr. 5 punctul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Lista cataloagelor, prospectelor şi a altor documentaţii de preţuri externe se aproba de Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale"  +  Articolul 8Denumirea "Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale" şi denumirea "ministrul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale", prevăzute în actele normative din anexa nr. 2, precum şi în dispoziţiile legale privind activitatea vamală, altele decît cele prevăzute în prezentul decret, se înlocuiesc cu denumirea "Ministerul Finanţelor", respectiv, "ministrul finanţelor".  +  Articolul 9Numărul maxim de autoturisme pentru unităţile subordonate Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale se reduce cu un autoturism şi se suplimenteaza cu un autoturism numărul maxim de autoturisme pentru unităţile subordonate Ministerului Finanţelor.Anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 2 A. Denumirea "Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Finanţelor" în: a) art. 60 şi 69 din Codul vamal al Republicii Socialiste România - Legea nr. 30/1978; b) art. 56 alin. 2, art. 63, 130, 215, 234, 266; anexa nr. 7 pct. 1 lit. c), pct. 7, pct. 8 alin. 3 şi pct. 17 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981; c) art. 15 din Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante; d) anexa nr. VI lit. C poz. 9 din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980, cu modificările ulterioare; e) art. 40 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972, cu modificările ulterioare; f) art. 12 alin. 2 din Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mina care nu conţin aur nativ, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 195 din 8 decembrie 1973; g) anexa nr. 1 pct. 1 şi 7 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura şi a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comerţ exterior", prevăzute în anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, cu modificările ulterioare; h) art. 6, 7 şi 14, precum şi anexa nr. 1 pct. 10, 12 şi 30 lit. e) din Decretul nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat române.B. Denumirea "ministrul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale" se înlocuieşte cu denumirea "ministrul finanţelor" în: a) art. 97 alin. 1, art. 148 alin. 3, art. 151 alin. 1, art. 207 alin. 2, art. 225; anexa nr. 1 pct. 2 alin. 2; anexa nr. 2 pct. 3, 21 alin. 2 şi pct. 43 şi anexa nr. 5, pct. 7 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981; b) anexa nr. 1 pct. 2 şi 3 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura şi a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comerţ exterior", prevăzute în anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, cu modificările ulterioare.-------