HOTĂRÂRE nr. 724 din 22 august 2000privind stabilirea condiţiilor de acordare a preferintei interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 30 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 105 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a acorda preferinta interna, prin următoarele modalităţi: a) prin limitarea participării la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai la persoane fizice sau juridice române, inclusiv filiale sau reprezentante ale unor persoane juridice străine care au personalitate juridică şi sunt înregistrate în România; b) prin acordarea unei bonificatii pentru ofertele care prevăd îndeplinirea contractului de achiziţie publică în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (4) lit. a)-b) din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, denumita în continuare ordonanţa. (2) Atunci când îşi exercită dreptul de a acorda preferinta interna, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul sau, după caz, în invitaţia de participare care dintre modalităţile prevăzute la alin. (1) urmează să fie aplicată/aplicate; preferinta interna, o dată anunţată, nu mai poate fi retrasă. (3) În cazul în care urmează să fie aplicată modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. b), documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să precizeze modul concret de acordare a bonificatiei, în conformitate cu prevederile art. 4.  +  Articolul 2 (1) În scopul acordării bonificatiei comisia de evaluare are obligaţia de a verifica încadrarea produselor, lucrărilor sau serviciilor, aferente fiecărei oferte stabilite ca fiind corespunzătoare, în una dintre următoarele grupe:A. Achiziţia publică de produse● Grupa IA: Produse fabricate în România, pentru care: a) mana de lucru formată din cetăţeni români; sau b) materiile prime şi/sau orice alte părţi componente ale produsului finit, de origine română; sau c) orice combinaţie între cazurile prevăzute la lit. a) şi b) reprezintă cel puţin 40% din preţul "franco fabrica" (exwork-EXW).● Grupa IB: Produse fabricate în România, pentru care: a) mana de lucru formată din cetăţeni români; sau b) materiile prime şi/sau orice alte părţi componente ale produsului finit, de origine română; sau c) orice combinaţie între cazurile prevăzute la lit. a) şi b) reprezintă mai puţin de 40% din preţul "franco fabrica" (exwork-EXW).● Gupa IC: Produse de origine străinăB. Achiziţia publică de lucrări● Grupa IIA: Lucrări ce urmează să fie executate: a) cu mana de lucru formată din cetăţeni români, care reprezintă cel puţin 90% din totalul mainii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului; şi b) de asociaţi şi/sau de subcontractori, care sunt persoane juridice române şi care urmează sa îndeplinească cel puţin 65% din valoarea contractului de lucrări● Grupa IIB: Lucrări care nu îndeplinesc condiţiile de încadrare în grupa IIAC. Achiziţia publică de servicii● Grupa IIIA: Servicii pentru care cel puţin 40% din valoarea contractului de servicii urmează să se îndeplinească: a) cu mana de lucru formată din cetăţeni români; sau b) de asociaţi şi/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice române● Grupa IIIB: Servicii care nu îndeplinesc condiţiile de încadrare în grupa IIIA (2) Încadrarea incorectă de către ofertant a produselor, lucrărilor sau serviciilor în una dintre grupele prevăzute la alin. (1) nu constituie motiv de respingere a ofertei; într-o astfel de situaţie comisia de evaluare are obligaţia să le reincadreze în grupa corespunzătoare.  +  Articolul 3În cazul în care autoritatea contractantă a hotărât sa acorde preferinta interna prin modalitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a), persoanele juridice străine au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai în asociere cu persoane juridice române. Asociaţii şi, dacă este cazul, subcontractorii persoane juridice române trebuie să îndeplinească o parte din contract, a carei valoare reprezintă cel puţin 60% din valoarea totală a acestuia.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care autoritatea contractantă a hotărât sa acorde preferinta interna prin modalitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b), comisia de evaluare are obligaţia, după întocmirea clasamentului final al ofertelor, de a stabili oferta câştigătoare astfel: a) dacă oferta clasata pe primul loc este încadrată, în funcţie de produsele, de lucrările sau, după caz, de serviciile ofertate, în grupa IA, IIA, respectiv IIIA, clasamentul rămâne neschimbat şi oferta respectiva este declarata ca fiind câştigătoare; b) dacă oferta clasata pe primul loc nu este încadrată, în funcţie de produsele, de lucrările sau, după caz, de serviciile ofertate, în grupa IA, IIA, respectiv IIIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform prevederilor alin. (2) şi declara câştigătoare oferta care se claseaza pe primul loc în urma refacerii clasamentului. (2) În funcţie de criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică, refacerea clasamentului prin acordarea bonificatiei se realizează astfel:A. În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", comisia de evaluare adauga: a) 7,5% din punctajul obţinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevăd, după caz:(i) furnizarea de produse care se încadrează în grupa IA; sau(îi) prestarea de servicii care se încadrează în grupa IIIA; b) 2,5% din punctajul obţinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevăd furnizarea de produse care se încadrează în grupa IB.B. În cazul în care, indiferent de criteriul aplicat, urmează să fie atribuit un contract de lucrări, precum şi în cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "preţul cel mai scăzut", comisia de evaluare scade, exclusiv în scopul comparării şi clasificarii: a) din preţul tuturor ofertelor care prevăd, după caz:(i) furnizarea de produse care se încadrează în grupa IA;(îi) execuţia de lucrări care se încadrează în grupa IIA;(iii) prestarea de servicii care se încadrează în grupa IIIA, o valoare echivalenta cu 7,5% din preţul prevăzut de oferta cel mai bine clasata; b) din preţul tuturor ofertelor care prevăd furnizarea de produse care se încadrează în grupa IB, o valoare echivalenta cu 2,5% din preţul prevăzut de oferta cel mai bine clasata. (3) Un exemplu de calcul privind refacerea clasamentului prin acordarea bonificatiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare de către comisia de evaluare. (2) În cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. B autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare prin acordarea bonificatiei sa reducă preţul ofertat la nivelul preţului din oferta care a fost cel mai bine clasata înainte de acordarea bonificatiei respective; solicitarea se comunică în scris şi se ataşează la comunicarea prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i) din ordonanţa. (3) Ofertantul care primeşte solicitarea de reducere a preţului are obligaţia de a notifica autorităţii contractante în scris, într-o perioadă de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă este sau dacă nu este de acord cu reducerea preţului. (4) În cazul în care ofertantul răspunde afirmativ la solicitarea prevăzută la alin. (3), notificarea transmisă de acesta autorităţii contractante trebuie să fie însoţită şi de o noua propunere financiară, modificată în sensul reducerii de preţ acceptate, care urmează să fie ataşată la oferta şi care va prevala faţă de propunerea financiară iniţială. În cazul atribuirii unui contract de lucrări reducerea preţului nu poate fi admisă de autoritatea contractantă decât dacă se datorează scaderii cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte şi/sau profitului. (5) În cazul în care ofertantul: a) prin notificarea transmisă autorităţii contractante precizează că nu este de acord cu reducerea de preţ solicitată; sau b) nu notifica autorităţii contractante, în perioada prevăzută la alin. (3), răspunsul la solicitarea privind reducerea preţului, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scris ofertantului a cărui oferta a fost clasata pe locul următor ca urmare a acordării bonificatiei o reducere de preţ identică cu cea prevăzută la alin. (2); în solicitare trebuie să se precizeze şi faptul ca, în cazul acceptării de către ofertant a reducerii de preţ respective, acesta va fi invitat sa încheie contractul de achiziţie publică. (6) Prevederile alin. (3), (4) şi (5) se aplică pentru fiecare reiterare a solicitării privind reducerea de preţ, adresată ofertanţilor de autoritatea contractantă, în ordinea clasarii ofertelor. (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita unui ofertant reducerea preţului şi, respectiv, de a-l invita sa încheie contractul de achiziţie publică în cazul în care oferta acestuia se claseaza, după acordarea bonificatiei, în urma ofertei clasate pe primul loc înainte de refacerea clasamentului. (8) În cazul în care toţi ofertanţii care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (7) şi cărora autoritatea contractantă le-a solicitat reducerea preţului nu sunt de acord cu reducerea respectiva, autoritatea contractantă invita, în vederea încheierii contractului, ofertantul a cărui oferta a fost clasata pe primul loc ca urmare a acordării bonificatiei; contractul se încheie la nivelul preţului prevăzut în propunerea financiară iniţială cu care ofertantul a intrat în competiţie.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliului deCoordonare Economico-Financiară,Mircea Ciumarap. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat  +  Anexa 1 Exemplu de calcul─────────────────pentru acordarea preferintei interne în cazul achiziţiei de produse*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────Consideram ca pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, criteriul aplicat pentru este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".Numărul total maxim de puncte pe care îl poate obţine o ofertă este de 100.Fie următoarele 4 oferte care, după aplicarea algoritmului de calcul stabilit în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, se clasifica în conformitate cu tabelul de mai jos.┌───┬──────┬──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────┬────────┬───────────┐│Nr.│Denu- │Punctajul │ Clasament │Încă- │ Procent│Boni-│ Punctaj│Clasament ││ │mire │ obţinut │ înaintea │drarea │ aplicat│fica-│ total │ după ││ c │ │înaintea │ acordării │ în │ pentru │tie │ după │ acordarea ││ r │oferta│acordării │preferintei│grupa │calculul│ │ acorda-│preferintei││ t.│ │preferin- │ interne │ afe- │ bonifi-│ │ rea │ interne ││ │ │tei inter-│ │renta │ catiei │ │ bonifi-│ ││ │ │ ne (Pi) │ │ │ (p) │ │ catiei │ ││ │ │ │ │ │ │ │ (Pti) │ │├───┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ (7)= │ 8 ││ │ │ │ │ │ │ │(2)+(6) │ │├───┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼───────────┤│ 1 │ A │ 90 │ I │grupa IC│ 0 │ 0│ 90 │ III │├───┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼───────────┤│ 2 │ B │ 85 │ III │grupa IA│ 7,5% │ 6,75│ 91,75 │ I │├───┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼───────────┤│ 3 │ C │ 88 │ II │grupa IB│ 2,5 │ 2,25│ 90,25 │ II │├───┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼───────────┤│ 4 │ D │ 70 │ IV │grupa IA│ 7,5% │ 6,75│ 76,75 │ IV │└───┴──────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────┴────────┴───────────┘Punctajul total al ofertei se calculează prin însumarea punctajelor obţinute, stabilite în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, astfel:Pti = Pi + Bi, în care:Bi = p x P(A)P(A) - reprezintă numărul de puncte obţinut de oferta cea mai bine clasata (oferta A).După aplicarea bonificatiei şi după refacerea clasamentului, oferta B obţine punctajul maxim şi este declarata câştigătoare.Observaţii:În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este "preţul cel mai scăzut", prevederile de la art. 5 se aplică numai în cazul ofertanţilor B şi C.------------------ Notă *) În mod similar se poate proceda şi pentru achiziţia de servicii şi de lucrări.-----------