HOTĂRÂRE nr. 727 din 22 august 2000privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 30 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 16 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice, ce cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări şi de servicii pe care intenţionează să le atribuie în decursul anului bugetar următor, pe baza: a) identificarii necesităţilor obiective de produse, de lucrări şi de servicii; b) stabilirii gradului de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); c) anticiparilor cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura cu prioritate fondurile necesare pentru îndeplinirea contractelor de achiziţie publică care sunt în derulare.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea, fără T.V.A., a fiecărui contract de furnizare, de lucrări sau de servicii, cuprins în programul anual al achiziţiilor publice, şi de a o compara cu: a) echivalentul în lei a 125.000 euro, atunci când verifica obligativitatea respectării prevederilor art. 73 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, denumita în continuare ordonanţa; şi b) echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17 din ordonanţa, atunci când selecteaza procedura care urmează să fie aplicată pentru atribuirea contractului respectiv. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se va realiza corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţionala a României pentru ziua anterioară efectuării comparatiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică prin aplicarea următoarelor reguli:A. Pentru contracte de furnizare:───────────────────────────────── a) în cazul în care prin atribuirea contractului de furnizare autoritatea contractantă îşi propune sa dobândească produse care necesita operaţiuni de instalare şi punere în funcţiune, valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor respective; b) în cazul în care la data estimarii valorii contractului de furnizare autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de procurare a produselor, respectiv prin cumpărare, inclusiv în rate, prin închiriere sau prin leasing, valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund dobândirii produselor, fie prin cumpărare, inclusiv în rate, fie prin închiriere, fie prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare; c) în cazul în care prin atribuirea contractului de furnizare autoritatea contractantă îşi propune ca procurarea de produse să se facă prin leasing, închiriere sau cumpărare în rate, metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:(i) când dobândirea produselor se efectuează prin închiriere sau prin cumpărare în rate, iar durata este cunoscută la data estimarii, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durata a contractului respectiv;(îi) când dobândirea produselor se efectuează prin leasing, iar durata este cunoscută la data estimarii, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor de leasing, plătibile pe întreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga şi valoarea estimată reziduala a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;(iii) când durata nu este încă cunoscută la data estimarii, valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea valorii ratei lunare cu 48; d) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul:(i) fie valoarea actualizată a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;(îi) fie valoarea totală a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni începând din momentul primei livrări.În oricare dintre situaţiile prevăzute la pct. (i) sau (îi) alegerea variantei de calcul de către autoritatea contractantă trebuie să asigure aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanţa; e) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi şi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea în decursul aceluiaşi an bugetar a mai multor contracte de furnizare, valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor şi, în cazul în care aceasta valoare estimată atinge pragul valoric prevăzut la art. 17 lit. a) din ordonanţa, fiecare contract se atribuie prin una dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanţa.B. Pentru contracte de lucrări:─────────────────────────────── a) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze lucrări pentru care urmează sa pună la dispoziţie executantului utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare în vederea execuţiei lucrărilor, valoarea estimată a contractului de lucrări respectiv trebuie să includă şi valoarea estimată a facilităţilor menţionate; b) în cazul în care o lucrare presupune execuţia mai multor obiecte cu funcţionalitate independenta, pentru care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie unuia sau mai multor executanţi contracte distincte de lucrări, valoarea estimată trebuie determinata avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor care intră în componenta lucrării respective. În cazul în care aceasta valoare estimată atinge pragul valoric prevăzut la art. 17 lit. c) din ordonanţa, pentru atribuirea fiecărui contract se aplică una dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanţa.Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. d) din ordonanţa pentru obiectele cu funcţionalitate independenta care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:(i) valoarea estimată a obiectului respectiv reprezintă mai puţin de 20% din valoarea pragului valoric;(îi) valoarea estimată cumulată a obiectelor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării.C. Pentru contracte de servicii:───────────────────────────────── a) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii în care nu se specifică preţul total al prestaţiei, metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv astfel:(i) când durata nu depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată avându-se în vedere întreaga durata a contractului;(îi) când durata nu este precizată sau depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată multiplicandu-se valoarea lunară cu 48; b) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul:(i) fie valoarea actualizată a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;(îi) fie valoarea totală a contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni începând din momentul primei prestaţii.În oricare dintre situaţiile prevăzute la pct. (i) sau (îi) alegerea variantei de calcul de către autoritatea contractantă trebuie să asigure aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanţa; c) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe transe, a căror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor transelor, iar în cazul în care aceasta valoare, fără T.V.A., atinge pragul valoric prevăzut la art. 17 lit. b) din ordonanţa, fiecare contract se atribuie prin una dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanţa.Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. d) din ordonanţa pentru tranşele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:(i) valoarea estimată fără T.V.A. a transei respective reprezintă mai puţin de 40% din valoarea pragului valoric;(îi) valoarea cumulată a transelor pentru care se aplică excepţia nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor prestate; d) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, valoarea estimată a acestui contract de servicii trebuie să includă primele de asigurare ce urmează să fie plătite; e) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a acestui contract de servicii trebuie să includă toate taxele, comisioanele, dobânzile şi celelalte tipuri de remuneraţii, aferente serviciilor respective; f) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, valoarea estimată a acestui contract de servicii trebuie să includă onorariile şi comisioanele ce urmează să fie plătite.  +  Articolul 4În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa organizeze un concurs de soluţii, valoarea estimată care trebuie luată în considerare pentru a verifica obligativitatea respectării prevederilor art. 73 alin. (1) din ordonanţa se determina astfel: a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independenta, valoarea estimată se determina prin însumarea valorii tuturor premiilor/sumelor care urmează să fie acordate concurenţilor; b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publică, valoarea estimată luată în considerare este aceeaşi cu cea a contractului de achiziţie publică respectiv.  +  Articolul 5În cazul în care o autoritate contractantă, definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau alin. (5) din ordonanţa, îşi propune sa încheie un contract-cadru, valoarea estimată a acestuia trebuie determinata prin însumarea tuturor valorilor estimate aferente contractelor de achiziţie publică care urmează să fie încheiate în baza prevederilor contractului-cadru respectiv.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliului deCoordonare Economico-Financiară,Mircea Ciumarap. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat------------