ORDIN nr. 429 din 29 martie 2021privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia și prorogarea unui termen
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 30 martie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 965 din 29.03.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 351/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum și prorogarea unor termene,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2021“ se modifică și va avea următorul cuprins: Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-mai 2021
  - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament pentru perioada ianuarie-mai 2021Credite bugetare pentru perioada ianuarie-mai 2021
  Programul național de oncologie, din care:1.121.031,091.282.835,47
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*992.181,101.157.989,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT20.043,0017.686,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare121,0071,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 1.461,521.271,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)107.215,47105.810,47
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți9,008,00
  Programul național de diabet zaharat783.636,89881.867,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană23.191,9421.804,00
  Programul național de tratament pentru boli rare*140.972,02153.819,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*67.159,0062.482,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 78.695,0076.101,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)5.874,009.524,00
  Programul național de boli endocrine550,00800,00
  Programul național de ortopedie30.434,0033.159,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice115,0038,00
  Programul național de boli cardiovasculare77.026,0082.861,00
  Programul național de sănătate mintală905,00977,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:7.695,008.927,00
  Subprogramul de radiologie intervențională5.978,006.780,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos1.178,00952,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil113,00119,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular426,001.076,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică522.356,00522.356,00
  Total2.859.640,943.137.550,47
  Cost-volum628.892,55723.670,00
  Total general3.488.533,493.861.220,47
  * Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  2. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:31) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi cu purpură trombocitopenică trombotică dobândită (PTTd):a) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;b) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;c) Institutul Clinic Fundeni București.4. La anexa nr. 2 la normele tehnice, la punctul V litera B articolul 7, litera w) se modifică și va avea următorul cuprins:w) să elibereze asiguraților medicamentele din prescripțiile medicale, inclusiv pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum și/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe/subprograme naționale de sănătate curative, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul, în condițiile prevăzute în norme, indiferent dacă medicul care a emis prescripția medicală se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală farmacia;
   +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 30 iunie 2021.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. 42 lit. g) din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2021.  +  Articolul IVDirecțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  București, 29 martie 2021.Nr. 429.----