NORME METODOLOGICE din 10 martie 2021de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 29 martie 2021    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 295 din 10 din martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 29 martie 2021.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Activitatea de evidență a persoanelor reprezintă ansamblul operațiunilor realizate pentru înregistrarea și actualizarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor români, necesare în vederea cunoașterii populației, mișcării acesteia, comunicării de date și informații autorităților și instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice interesate, precum și pentru eliberarea documentelor necesare cetățenilor români în relațiile cu statul, cu persoanele fizice și juridice.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) alertă - setul de date introduse într-un sistem de evidență a datelor cu caracter personal referitoare la persoane față de care au fost dispuse anumite măsuri privind restrângerea exercițiului unor drepturi în vederea realizării unui interes public, a asigurării ori menținerii ordinii și siguranței publice ori pentru realizarea interesului public în domeniul sănătății publice;b) mențiune - setul de date introduse într-un sistem de evidență a datelor cu caracter personal referitoare la persoane care necesită protecție sau se află într-o situație de vulnerabilitate în scopul realizării, după caz, a unui interes public sau a unui interes privat ori care presupune aplicarea unei proceduri speciale;c) notificare - setul de date introduse în sistemul de evidență a datelor cu caracter personal pentru atenționarea funcționarului de evidență a persoanelor și a funcționarului de stare civilă cu privire la necesitatea realizării unei activități sau dispunerii unei măsuri;d) S.I.I.E.A.S.C. - sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă;e) R.N.E.P.S. - registrul național de evidență a pașapoartelor simple.(2) Termenii și expresiile referitoare la evidența cetățenilor români, S.N.I.E.P., C.N.P. și R.N.E.P. au înțelesul prevăzut de art. 2, art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (2) și art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Expresiile S.P.C.E.P., S.P.C.L.E.P. și S.P.C.J.E.P. au înțelesul prevăzut de art. 1, 4 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Evidența persoanelor și activitățile de eliberare a actelor de identitate se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și de către S.P.C.E.P.  +  Articolul 5D.E.P.A.B.D. și S.P.C.E.P. răspund de organizarea, funcționarea, păstrarea și exploatarea evidențelor pe care le dețin în R.N.E.P. din cadrul S.N.I.E.P., în limitele competențelor conferite de lege.  +  Capitolul II Organizarea evidenței persoanelor  +  Secţiunea 1 Sistemul general de organizare a evidenței persoanelor  +  Articolul 6Evidența persoanelor se realizează la nivel central de către D.E.P.A.B.D., iar la nivel județean/local și al municipiului București de către serviciile publice comunitare județene/locale și al municipiului București de evidență a persoanelor, pentru cetățenii români care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială.  +  Articolul 7(1) Pentru unitățile administrativ-teritoriale în care nu funcționează S.P.C.E.P., activitatea de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a actelor de identitate și a dovezilor de reședință este asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate aceste localități, fără plata sau impunerea unor taxe suplimentare din partea cetățenilor ori a autorităților administrației publice locale din localitățile deservite.(2) În situația suspendării activității unui S.P.C.E.P., în condițiile art. 8^4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele din localitățile arondate acestuia sunt deservite de către cel mai apropiat S.P.C.L.E.P. de pe raza județului, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către serviciul public comunitar județean.  +  Articolul 8Din punct de vedere structural, activitatea de evidență a persoanelor este organizată astfel:a) D.E.P.A.B.D. gestionează, administrează și actualizează în sistem informatizat evidența cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în România, în cadrul R.N.E.P., asigurând organizarea, coordonarea și controlul metodologic al activității S.P.C.E.P. județene, locale, al municipiului București, respectiv ale sectoarelor municipiului București, în limitele competențelor conferite de lege;b) S.P.C.J.E.P. și cel al municipiului București gestionează și actualizează evidența cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în unitățile administrativ-teritoriale respective, asigurând organizarea, coordonarea și controlul metodologic al activității serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București;c) S.P.C.L.E.P. gestionează și actualizează evidența cetățenilor români cu domiciliul sau reședința pe raza lor de competență.  +  Secţiunea a 2-a Structura R.N.E.P.  +  Articolul 9R.N.E.P. este organizat pe principiul locului de domiciliu al cetățenilor și cuprinde o componentă informatizată, organizată pe un singur nivel - central și o componentă manuală structurată pe 3 niveluri: central, județean/municipiul București și local.  +  Articolul 10(1) Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. este constituită din componenta centrală informatizată, realizată începând cu data de 1 ianuarie 1980, care a preluat, începând cu data de 1 iunie 1992, componentele informatizate locale, județene și a municipiului București.(2) Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. cuprinde ansamblul datelor personale ale tuturor cetățenilor români cu domiciliul și/sau reședința în România sau ale celor care au dobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate, precum și din imaginile faciale ale cetățenilor români cărora li s-au eliberat acte de identitate.(3) Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. cuprinde, în ordine cronologică, începând de la momentul înregistrării nașterii persoanei fizice, următoarele date:a) personale principale: numele și prenumele, sexul, data nașterii, localitatea de naștere, prenumele părinților, codul numeric personal al titularului datelor, codul numeric personal al soțului/soției și copiilor;b) personale generale: studiile, ocupația, situația militară, după caz;c) despre domiciliu și reședință: județul/sectorul, localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, data stabilirii domiciliului și perioada de valabilitate a reședinței, informații privind dovada adresei de domiciliu: tipul actului, număr/dată, emitent și localitatea;d) privind actele de identitate eliberate de către D.E.P.A.B.D. sau S.P.C.E.P.: seria, numărul, termenul de valabilitate, instituția emitentă, data înmânării, motivul/motivele eliberării;e) privind statutul civil: certificatele de naștere, certificatele de căsătorie, certificatele/sentințele judecătorești de divorț, referitoare la: tipul documentului, seria, numărul, data și locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, data, localitatea și județul înregistrării, precum și informații cu privire la statutul civil preluate din alte documente;f) privind instituirea și încetarea tutelei, a plasamentului în regim de urgență și a plasamentului, în țară sau în străinătate: tipul documentului, numărul, data și instituția emitentă, informații referitoare la tutore, persoana sau serviciul de tip rezidență la care s-a instituit plasamentul, precum și la furnizorul de servicii sociale;g) imaginea facială a persoanei posesoare a cărții de identitate, a cărții de identitate simple, a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate provizorii și a buletinului de identitate în care s-a înscris mențiunea privind stabilirea reședinței;h) privind decesul: tipul documentului, seria, numărul, data și locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, data, localitatea și județul înregistrării;i) referitoare la dobândirea/redobândirea/pierderea cetățeniei române: tipul documentului, seria/numărul, data întocmirii, emitentul, data producerii evenimentului;j) privind stabilirea domiciliului în străinătate: tipul documentului, numărul, data întocmirii, emitentul, data la care a fost stabilit domiciliul și statul;k) privind evidența operativă referitoare la interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenței în anumite localități, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauțiune ori a arestului la domiciliu ori cele referitoare la persoane căutate pentru participarea la proceduri judiciare, la persoane care fac obiectul unei măsuri de protecție dispuse printr-un ordin de protecție sau la persoane puse sub interdicție;l) informații asociate persoanei: tipul documentului, numărul/data întocmirii, emitentul, obiectul notificării.(4) Datele actualizate prevăzute la alin. (3) constituie datele active, iar după momentul actualizării datele înregistrate anterior reprezintă date de istoric.  +  Articolul 11(1) Informațiile cuprinse în componenta centrală informatizată a R.N.E.P. sunt înscrise cu caracterele alfabetului latin extins, cu diacritice, iar pentru unele informații se respectă următoarele reguli:a) numele și prenumele compuse din două sau mai multe cuvinte sunt preluate, cu sau fără cratimă, după cum sunt înscrise în certificatele de stare civilă și certificatele/sentințele de divorț; dacă în certificatul de naștere și în cel de căsătorie ori în certificatul/sentința de divorț datele sunt înscrise în mod diferit - cu sau fără cratimă, numele se preia ca în certificatul de căsătorie ori în certificatul/sentința de divorț, iar celelalte date așa cum se regăsesc în certificatul de naștere;b) localitatea, județul, sectorul și țara aferente locului de naștere sau, după caz, domiciliului ori reședinței se înscriu cu denumirea actuală.(2) În scopul asigurării securității, disponibilității și coerenței datelor, D.E.P.A.B.D. poate administra prin intermediul structurilor teritoriale județene subordonate copii operaționale organizate la nivel județean, ce conțin seturi de date extrase din componenta centrală informatizată a R.N.E.P., delimitate potrivit principiului locului de domiciliu.(3) D.E.P.A.B.D. are obligația să asigure evidența copiilor operaționale prevăzute la alin. (2), implementarea de mecanisme pentru asigurarea asumării responsabilității prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și un nivel similar de securitate pentru toate seturile de date administrate.  +  Secţiunea a 3-a Componentele R.N.E.P.  +  Articolul 12(1) Componenta manuală centrală a R.N.E.P. cuprinde următoarele elemente:a) evidența centrală manuală a cetățenilor români cu domiciliul în România, întocmită începând cu data de 20 august 1949 și actualizată până la data de 1 iulie 2000, aflată în conservare la nivelul D.E.P.A.B.D.; aceasta conține fișele de evidență centrală ale cetățenilor români cărora le-au fost eliberate acte de identitate și domiciliază în România, ale celor care au decedat, au renunțat ori cărora li s-a retras cetățenia română, precum și ale celor care și-au stabilit domiciliul în străinătate, cartate strict alfabetic, separat pe sexe;b) evidența buletinelor de identitate eliberate în perioada 20 august 1949-1 aprilie 2003, pe bază de registre și microfișe;c) evidența schimbărilor de nume pe cale administrativă, pe bază de dosare, registre opis, pentru perioada 1911-2004, până la preluarea activității de către S.P.C.J.E.P.;d) evidența certificatelor de stare civilă pentru uz extern, eliberate persoanelor din țară și din străinătate până la data de 31 decembrie 1997, pe bază de fișe;e) evidența certificatelor eliberate de autoritățile străine și transcrise în registrele de stare civilă române, pe bază de fișe constituite până în luna iunie 2009, când activitatea a fost preluată de către S.P.C.E.P.;f) evidența actelor de identitate eliberate de D.E.P.A.B.D., pe bază de registre.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e) sunt cuprinse și în format digital în Registrul electronic național al fișelor de evidență centrală, denumit R.E.N.F.E.C., administrat de către D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 13Componenta manuală județeană/a municipiului București a R.N.E.P. conține următoarele evidențe neautomatizate:a) evidența actelor de identitate eliberate de S.P.C.J.E.P./ municipiul București, pe bază de registre;b) evidența actelor și faptelor de stare civilă, înregistrate de structurile de stare civilă ale unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului sau municipiului București, pe bază de registre - exemplarul II.  +  Articolul 14Componenta manuală locală a R.N.E.P. este constituită din următoarele elemente:a) evidența locală manuală a cetățenilor români cu domiciliul sau reședința pe raza de competență, întocmită începând cu data de 20 august 1949 și actualizată până la data de 1 iulie 2000, aflată în conservare la nivelul S.P.C.L.E.P.; aceasta este constituită din fișele de evidență locală ale cetățenilor români, pentru persoanele cu acte de identitate, separat de cele fără acte de identitate, cartate strict alfabetic, pe sexe și medii, urban sau rural, precum și fișele persoanelor decedate, ale celor care au renunțat ori cărora li s-a retras cetățenia română sau au dobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate, cartate strict alfabetic, fără a se ține cont de sex și de mediu rural și urban;b) evidența buletinelor de identitate eliberate, pe bază de registre - exemplarul II;c) evidența cărților de identitate, a cărților de identitate provizorii, a adeverințelor de identitate și a buletinelor de identitate în care s-a aplicat cea de-a doua fotografie, pe bază de registre, într-un singur exemplar;d) exemplarul II al cărții de imobil, constituit pe bază de fișe de apartament, întocmite și actualizate până la data de 1 iulie 2000, ținute în mape speciale și organizate pe străzi, în ordinea crescătoare a numerelor, pentru imobilele cu destinație de locuință;e) exemplarul II al cărții de imobil, pentru unitățile de ocrotire și protecție socială, cămine, internate sau alte locuri de cazare în comun, cu excepția unităților de cazare turistice, întocmit și actualizat până la data de 20 iulie 2000;f) evidența actelor și faptelor de stare civilă, precum și a mențiunilor operate pe marginea acestora, înregistrate de structurile de stare civilă ale unităților administrativ-teritoriale de pe raza de competență a S.P.C.E.P., pe bază de registre - exemplarul I.  +  Secţiunea a 4-a Nomenclatoarele unitare de interes general utilizate pentru ținerea în actualitate a R.N.E.P.  +  Articolul 15(1) Pentru prelucrarea automată a datelor și pentru ținerea în actualitate a R.N.E.P. se utilizează nomenclatoarele unitare de interes general, constituite în funcție de următoarele categorii de date:a) unitatea administrativ-teritorială, denumită în continuare U.A.T. și localitate;b) artere de circulație;c) ocupații/profesii;d) tipuri de instruire/unități de învățământ;e) state, cetățenii;f) tipuri de acte/certificate de stare civilă.(2) Modificarea sau completarea nomenclatoarelor unitare de interes general prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către D.E.P.A.B.D. prin proceduri informatice, în baza comunicărilor autorităților și instituțiilor publice interesate, transmise în condițiile art. 51 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația în care redactarea tipului și denumirii localității împreună cu tipul și denumirea U.A.T.-ului, abrevierea județului și tipul și denumirea arterei de circulație, precum și, dacă este cazul, numărul de imobil, denumirea imobilului, scara, etajul, apartamentul totalizează un număr mai mare de 90 de caractere, inclusiv caractere de tip spațiu sau semne de punctuație, autoritatea solicitantă are obligația să furnizeze și informații cu privire la prescurtarea denumirii arterei de circulație.(4) În scopul respectării limitărilor tehnice existente, D.E.P.A.B.D. poate decide măsuri suplimentare de formatare a datelor înscrise pe actul de identitate.(5) Structurile aflate în subordinea D.E.P.A.B.D. consultă instituția prefectului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (2) și, totodată, verifică corectitudinea informațiilor cuprinse în documentele remise.(6) Comunicările formulate de autoritățile locale se transmit la D.E.P.A.B.D. împreună cu punctul de vedere al instituției prefectului, precum și cu propunerile sau observațiile referitoare la corectitudinea informațiilor.(7) D.E.P.A.B.D. îndeplinește procedurile informatice prevăzute la alin. (2) numai dacă instituția prefectului sau structurile prevăzute la art. 51 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au formulat observații. În situația în care au fost formulate observații, D.E.P.A.B.D. restituie documentația instituției solicitante.  +  Articolul 16Utilizarea nomenclatoarelor unitare de interes general se poate face și în cazurile în care se transmit sau se acordă acces autorităților și instituțiilor publice, potrivit competențelor și drepturilor legale, la informațiile din R.N.E.P.  +  Capitolul III Înregistrarea și actualizarea datelor privind persoana fizică  +  Secţiunea 1 Înregistrarea prin proceduri automatizate și atribuirea codului numeric personal  +  Articolul 17(1) De la data operaționalizării S.I.I.E.A.S.C., actualizarea R.N.E.P. potrivit procedurilor prevăzute de secțiunile 2-7 din prezentul capitol se realizează prin proceduri automate.(2) De la data prevăzută la alin. (1), actualizarea S.I.I.E.A.S.C. cu privire la statutul persoanei se realizează prin preluarea informațiilor relevante din R.N.E.P. prin proceduri automate.(3) Documentele prin care se face dovada desfacerii căsătoriei în străinătate sau încetării acesteia prin decesul soțului/soției depuse de cetățeni în susținerea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate se transmit structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea, în scopul înscrierii mențiunii pe marginea actului de stare civilă.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se soluționează după actualizarea datelor relevante în R.N.E.P. potrivit alin. (1).  +  Articolul 18(1) C.N.P. este alcătuit din 13 cifre, structurate în trei părți: semnificativă, secvențială și o cifră de control.(2) Partea semnificativă este alcătuită din 7 cifre, care exprimă sexul, secolul și data nașterii, sub forma SAALLZZ.(3) S reprezintă sexul și secolul în care s-a născut persoana și poate fi:a) 1 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1900-1999;b) 2 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1900-1999;c) 3 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1800-1899;d) 4 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1800-1899;e) 5 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 2000-2099;f) 6 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 2000-2099.(4) AALLZZ reprezintă data nașterii și cuprinde ultimele două cifre ale anului nașterii (AA), luna nașterii, cu valori între 01 și 12 (LL), și ziua nașterii, cu valori între 01 și 28, 29, 30 sau 31, după caz (ZZ).(5) Partea secvențială este formată din 5 cifre sub forma JJNNN, cu următoarea semnificație:a) JJ reprezintă secvența atribuită județului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reședința în momentul acordării C.N.P.;b) NNN reprezintă un număr de secvență (între 001 și 999), repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferențiază persoanele de același sex, născute în același loc și cu aceeași dată de naștere (an, lună, zi).(6) Cifra de control (C) este atribuită de calculator și permite depistarea eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componența C.N.P.  +  Articolul 19(1) Generarea, atribuirea, înscrierea, gestionarea și administrarea C.N.P. se realizează în condițiile stabilite de Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Metodologia în materie de stare civilă.(2) Verificarea operațiunilor de atribuire și de înscriere a C.N.P. revine S.P.C.J.E.P., sub coordonarea D.E.P.A.B.D., și, după caz, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României.(3) Soluționarea cazurilor de coduri numerice personale duble sau eronate se realizează de către S.P.C.L.E.P. cu avizul S.P.C.J.E.P.  +  Articolul 20Un nou C.N.P. se atribuie aceleiași persoane în una dintre următoarele situații:a) actul de naștere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.;b) rubrica din actul de naștere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat;c) C.N.P. a fost atribuit greșit;d) solicitantul și-a schimbat sexul;e) există neconcordanțe privind C.N.P.  +  Articolul 21În situațiile prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul S.P.C.E.P. comunică noul C.N.P., cu adresă scrisă, structurii de stare civilă care a înregistrat nașterea, în vederea înscrierii acestuia în actul de naștere.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea datelor privind persoana fizică și actualizarea acestora  +  Articolul 22Actualizarea datelor ce formează conținutul R.N.E.P. se realizează prin înregistrarea continuă a informațiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizică, prevăzute la art. 10 alin. (3), pe baza:a) documentelor prezentate de fiecare cetățean când solicită S.P.C.E.P. eliberarea unui act de identitate sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței ori când primește înștiințare scrisă de la serviciul public comunitar, care conține datele proprii sau, după caz, datele copiilor minori sau ale persoanelor față de care este numit tutore;b) comunicărilor și documentelor transmise S.P.C.E.P. și, după caz, D.E.P.A.B.D. în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23În vederea înregistrării și actualizării datelor privind persoana fizică, fac obiectul comunicărilor prevăzute la art. 22 lit. b) următoarele evenimente sau situații:a) nașterea pentru născuții vii, modificările intervenite cu privire la datele de stare civilă și statutul civil ale persoanei fizice, decesul, precum și nașterea/căsătoria/decesul transcrise/ înscrise în registrele de stare civilă române;b) dobândirea, redobândirea sau pierderea cetățeniei române;c) schimbarea domiciliului din România în străinătate;d) interzicerea prezenței sau părăsirii localității/țării;e) interzicerea exercitării drepturilor electorale;f) darea în urmărire;g) punerea sub interdicție;h) instituirea măsurii prin ordin de protecție;i) instituirea unei măsuri preventive: privind controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu;j) căutarea unor persoane pentru participare la proceduri judiciare.  +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea în R.N.E.P. a nașterii  +  Articolul 24(1) Personalul cu atribuții de stare civilă transmite, în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, comunicările nominale de naștere S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea la nivelul căreia funcționează structura de stare civilă care a înregistrat nașterea, pentru născuții vii și persoanele înregistrate tardiv, cetățeni români, sau, după caz, extrase de pe actele de naștere transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române, cu precizarea domiciliului și a C.N.P.-ului părinților la rubrica „mențiuni“.(2) Personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. înregistrează în R.N.E.P. datele născuților vii și ale persoanelor înregistrate tardiv, cetățeni români, precum și ale persoanelor cărora li s-au transcris/înscris actele de naștere, după ce efectuează verificări în evidențe pentru a stabili dacă datele nu au fost înregistrate anterior.  +  Articolul 25În situația înregistrării nașterii la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al sectorului 1 al municipiului București actualizează datele corespunzătoare în R.N.E.P.  +  Articolul 26(1) Pentru copiii care au decedat în cadrul termenului legal de înregistrare a nașterii, personalul cu atribuții de stare civilă trimite S.P.C.L.E.P. comunicarea de naștere, pe care se înscrie mențiunea de deces.(2) Personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. înregistrează în R.N.E.P. atât datele referitoare la naștere, cât și pe cele referitoare la deces.  +  Articolul 27Personalul S.P.C.L.E.P. preia din comunicările/ extrasele de pe actele de naștere, în R.N.E.P., următoarele date:a) C.N.P.-ul;b) data nașterii;c) numele;d) prenumele;e) prenumele părinților;f) C.N.P.-urile părinților;g) numărul și data actului de naștere;h) localitatea și județul unde a avut loc nașterea, în cazul nașterii în România, iar în cazul nașterii în străinătate, țara și denumirea localității;i) domiciliul născutului viu/persoanei înregistrate tardiv/persoanei căreia i s-a transcris/înscris actul de naștere; în cazul minorilor ai căror părinți au domicilii diferite se are în vedere rubrica privind domiciliul copilului din comunicarea de naștere;j) informațiile referitoare la certificatul de naștere emis, respectiv: seria, numărul, data emiterii, structura emitentă, localitatea, județul/țara unde a fost înregistrată nașterea.  +  Secţiunea a 4-a Înregistrarea în R.N.E.P. a modificărilor intervenite asupra datelor de stare civilă  +  Articolul 28(1) Personalul cu atribuții de stare civilă trimite, în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, comunicări nominale de modificări privind datele de stare civilă, extrase de pe actele de căsătorie transcrise/înscrise și copii de pe certificatele de divorț, însoțite, după caz, de acordurile parentale, S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea la nivelul căreia funcționează structura de stare civilă care a înregistrat modificarea, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare în R.N.E.P.(2) În cazul minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani, fac obiectul comunicării următoarele modificări intervenite cu privire la datele de stare civilă:a) stabilirea filiației, prin recunoaștere sau hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz;b) încuviințarea purtării numelui de familie;c) contestarea recunoașterii sau tăgăduirea paternității;d) adopția, desfacerea sau anularea acesteia;e) schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă;f) schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui părinților;g) anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului de naștere și a mențiunilor înscrise pe acesta;h) schimbarea sexului, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive.(3) În situația înregistrării modificărilor privind datele de stare civilă la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al sectorului 1 al municipiului București actualizează datele corespunzătoare în R.N.E.P.  +  Articolul 29La primirea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (1), personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. actualizează R.N.E.P. cu informațiile referitoare la modificările intervenite cu privire la datele de stare civilă și la statutul civil, respectiv:a) tipul documentului;b) denumirea instituției emitente a documentului;c) numărul, data și motivul emiterii documentului;d) localitatea în care își are sediul instituția emitentă;e) datele de stare civilă modificate: numele și/sau prenumele titularului, numele și/sau prenumele părinților, locul nașterii, data nașterii.  +  Articolul 30În cazul adopțiilor, se preiau informațiile referitoare la:a) tipul documentului prezentat, numărul, data emiterii, instituția emitentă și localitatea în care își are sediul instituția emitentă;b) numărul actului de stare civilă, data întocmirii actului, precum și localitatea unde a fost întocmit;c) informațiile privind datele înscrise în certificatul de naștere: seria și numărul, data eliberării și emitentul, C.N.P., numele de familie și prenumele persoanei adoptate și ale celui/celor care au adoptat;d) informațiile privind noul domiciliu, dacă este cazul.  +  Articolul 31În cazul în care persoanele nu figurează înregistrate în R.N.E.P. se efectuează verificări, după caz, în evidența manuală, în registrele de stare civilă și/sau în teren, până la clarificarea fiecărei situații în parte.  +  Secţiunea a 5-a Înregistrarea în R.N.E.P. a decesului  +  Articolul 32Personalul cu atribuții de stare civilă transmite, în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, comunicări nominale privind decesul, inclusiv pe cele privind reconstituirea ori întocmirea ulterioară sau stabilirea identității persoanelor din categoria cadavrelor cu identitate necunoscută ori ca urmare a unei hotărâri judecătorești declarative de moarte și extrase de pe actele de deces transcrise/înscrise de S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea la nivelul căreia funcționează structura de stare civilă care a înregistrat decesul.  +  Articolul 33(1) După verificarea documentelor prevăzute la art. 32, personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. actualizează R.N.E.P. cu informațiile referitoare la numărul actului de deces, data și locul decesului, data și locul înregistrării decesului, seria, numărul, data și emitentul certificatului de deces.(2) În situația în care decesul a fost înregistrat în străinătate, după transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române se preiau datele privind numărul actului, data acestuia, denumirea statului și a localității în care a fost înregistrat decesul.  +  Articolul 34(1) În situația decesului survenit în străinătate și înregistrat/înscris la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al sectorului 1 al municipiului București actualizează în mod corespunzător R.N.E.P.(2) În cazul decesului survenit în străinătate și înregistrat la autoritățile competente din statul respectiv, care nu a fost transcris/înscris în registrele de stare civilă române, comunicat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, D.E.P.A.B.D. transmite comunicări S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu sau, după caz, actualizează R.N.E.P. cu informațiile aferente decesului.(3) În cazul informărilor transmise de misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României cu privire la decesul survenit în străinătate din care nu rezultă date aferente înregistrării decesului, D.E.P.A.B.D. transmite comunicări S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu sau, după caz, actualizează R.N.E.P. cu mențiune privind decesul persoanei în străinătate.  +  Secţiunea a 6-a Înregistrarea în R.N.E.P. a dobândirii sau redobândirii, precum și a pierderii cetățeniei române  +  Articolul 35(1) Autoritatea Națională pentru Cetățenie din subordinea Ministerului Justiției transmite la D.E.P.A.B.D., în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, documentele privind pierderea cetățeniei române, prevăzute de Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea actualizării R.N.E.P. cu informațiile corespunzătoare.(2) Dacă persoana în cauză nu figurează înregistrată în R.N.E.P., D.E.P.A.B.D. dispune S.P.C.J.E.P. actualizarea datelor corespunzătoare.  +  Articolul 36(1) D.E.P.A.B.D. înregistrează documentele prevăzute la art. 35 alin. (1), după care întocmește și transmite S.P.C.J.E.P. comunicări cu datele persoanelor care au dobândit sau redobândit cetățenia română sau, după caz, cu datele persoanelor care au renunțat ori cărora li s-a retras cetățenia română, în vederea înscrierii mențiunilor corespunzătoare pe actele de stare civilă.(2) Actualizarea R.N.E.P. cu datele privind dobândirea sau redobândirea cetățeniei române sau, după caz, cu informațiile privind renunțarea ori retragerea cetățeniei romane, corespunzătoare situațiilor prevăzute la alin. (1), se realizează de către D.E.P.A.B.D.(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu figurează în R.N.E.P., D.E.P.A.B.D. întocmește și transmite comunicări la S.P.C.J.E.P. în vederea actualizării informațiilor corespunzătoare în R.N.E.P. după ce sunt desfășurate activitățile prevăzute la art. 24 alin. (2).  +  Secţiunea a 7-a Înregistrarea în R.N.E.P. a schimbării domiciliului din România în străinătate  +  Articolul 37(1) Serviciile publice comunitare de pașapoarte transmit S.P.C.J.E.P., în vederea actualizării datelor în R.N.E.P., informații referitoare la cetățenii români care și-au stabilit domiciliul în străinătate. Adresa din partea Serviciului public comunitar de pașapoarte va fi însoțită de dovada anulării actului de identitate - colțul actului de identitate recuperat -, iar în lipsa acestuia de declarația celui în cauză din care să rezulte motivul pentru care nu a putut prezenta documentul în vederea anulării.(2) În situația în care serviciile publice comunitare de pașapoarte constată că persoana vizată nu este înregistrată în R.N.E.P. sau că au intervenit modificări în statutul civil al acesteia (schimbări nume/prenume), vor transmite S.P.C.J.E.P., concomitent cu informațiile de migrare, și fotocopii ale certificatelor de stare civilă/sentințelor de divorț, documente necesare actualizării datelor de interes în R.N.E.P.(3) S.P.C.J.E.P. dispune actualizarea R.N.E.P. cu următoarele informații:a) noile date de stare civilă și informațiile din documentele care au stat la baza schimbărilor intervenite;b) numărul și data comunicării, denumirea instituției care a comunicat eliberarea pașaportului în care s-a înscris domiciliul în străinătate;c) data de la care persoana și-a stabilit domiciliul în străinătate;d) statul în care persoana și-a stabilit domiciliul.  +  Articolul 38(1) Datele privind statul și data de la care persoana și-a stabilit domiciliul în străinătate referitoare la cetățenii care și-au schimbat domiciliul din România în străinătate sunt preluate, zilnic, în R.N.E.P., prin mecanisme electronice de tip asincron, din Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, denumit în continuare R.N.E.P.S. Mecanismele electronice de tip asincron presupun că între actualizarea datelor din R.N.E.P.S. și cea din R.N.E.P. există o întârziere.(2) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, datele privind cetățenii cărora li s-au eliberat pașapoarte cu menționarea statului de domiciliu se preiau în R.N.E.P., prin mecanisme electronice de tip sincron, din R.N.E.P.S., actualizarea datelor fiind imediată.  +  Secţiunea a 8-a Înregistrarea informațiilor necesare în evidența operativă a R.N.E.P.  +  Articolul 39(1) Datele referitoare la interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenței în anumite localități, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauțiune ori a arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, precum și pentru persoanele față de care s-a luat măsura limitării accesului într-o zonă ori la o adresă sau a apropierii de o persoană, sunt introduse în R.N.E.P. sub forma unor alerte.(2) Pentru asigurarea coerenței activității de evidență a persoanelor se colectează și se prelucrează informații asociate persoanei care cuprind date a căror acuratețe nu poate fi asigurată prin documente emise de autoritățile publice române sau străine. Acestea se înregistrează în R.N.E.P. sub forma unor notificări.(3) Datele referitoare la persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecție dispuse printr-un ordin de protecție, precum și pentru persoanele puse sub interdicție sunt introduse în R.N.E.P. sub forma unor mențiuni.  +  Articolul 40(1) D.E.P.A.B.D. are competență generală în materia introducerii în R.N.E.P. a evaluării și rectificării alertelor, notificărilor și mențiunilor.(2) Organele judiciare transmit către D.E.P.A.B.D., în condițiile legii, copia dispozitivului hotărârii judecătorești definitive prin care s-au dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenței sau părăsirii localității/țării, punerea sub interdicție ori copia ordinului de protecție, respectiv datele, în sistem informatic, privind persoanele urmărite, precum și adrese privind persoane căutate pentru participare la proceduri judiciare, în vederea actualizării evidenței operative a R.N.E.P.(3) Personalul D.E.P.A.B.D. efectuează, în evidența operativă a R.N.E.P., mențiunile corespunzătoare preluate din documentele prevăzute la alin. (2), respectiv monitorizează actualizarea în sistem informatic a datelor privind persoanele urmărite.(4) Organele judiciare transmit către S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu al persoanei vizate copia dispozitivului hotărârii prin care s-au instituit, revocat, întrerupt ori suspendat măsurile preventive prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. k).(5) Personalul S.P.C.L.E.P. efectuează, în evidența operativă a R.N.E.P., mențiunile corespunzătoare preluate din documentele prevăzute la alin. (4).(6) În situația în care documentele prevăzute la alin. (4) sunt transmise D.E.P.A.B.D., acestea se remit S.P.C.L.E.P. competent cu informarea autorității competente.  +  Articolul 41(1) Alertele cuprinzând date referitoare la persoanele căutate pentru participarea la proceduri judiciare se introduc în R.N.E.P. pentru o perioadă de 60 de zile.(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) alertele se invalidează prin proceduri automate.(3) Valabilitatea alertei poate fi prelungită, pentru o nouă perioadă de 60 de zile, la solicitarea instituției interesate, fără a se depăși un termen de 180 de zile.(4) Alertele sau, după caz, mențiunile privind instituirea unei măsuri de protecție se introduc pentru o perioadă nedeterminată, cu excepția situației în care în ordinul de protecție se prevede un termen.(5) Instituțiile care au transmis informații sau documente în baza cărora au fost introduse în R.N.E.P. alerte/mențiuni potrivit alin. (1) și (3) ori, după caz, alin. (4) au obligația de a comunica de îndată, în scris, date cu privire la revocarea măsurii în vederea invalidării mențiunii.(6) Introducerea notificărilor se realizează de către D.E.P.A.B.D. și S.P.C.E.P. cu informațiile din documentele transmise de persoanele fizice și juridice interesate sau cu datele comunicate de poliție.(7) Informațiile referitoare la notificare se introduc pentru o perioadă nedeterminată, iar ștergerea acestora se realizează de către D.E.P.A.B.D. și S.P.C.E.P. atunci când situația a fost clarificată.  +  Capitolul IV Eliberarea actelor de identitate  +  Secţiunea 1 Actele de identitate și condiții de eliberare  +  Articolul 42(1) Actul de identitate se eliberează în condițiile art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după achitarea contravalorii acestuia.(2) În funcție de opțiunea persoanei exprimată în limitele art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.P.C.E.P. eliberează:a) carte de identitate simplă;b) carte electronică de identitate, în una dintre variantele prevăzute de art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Până la data generalizării eliberării cărții electronice de identitate, în termenul prevăzut la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererile pentru eliberarea cărții electronice de identitate se preiau la S.P.C.E.P. anume desemnate de către D.E.P.A.B.D.(4) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document, făcându-se mențiune despre acest aspect pe cererea de eliberare a actului de identitate.(5) Pentru eliberarea actului de identitate, solicitantul sau, după caz, reprezentantul legal completează rubricile prezente pe prima pagină a cererii pe care o semnează. În situația minorilor, cererea este semnată de către solicitant și de către reprezentantul legal.(6) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează în sistem informatic și se semnează de către solicitant sau, după caz, de reprezentantul legal, în prezența lucrătorului S.P.C.E.P. ori a personalului misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate. În situația minorilor, cererea se semnează și de către reprezentantul legal.  +  Articolul 43(1) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cetățeanul român cu domiciliul în România, aflat temporar în străinătate, poate solicita eliberarea actului de identitate astfel:a) cartea electronică de identitate sau cartea de identitate simplă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate;b) cartea de identitate simplă sau cartea de identitate provizorie la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv.(2) Procura prevăzută la alin. (1) lit. b) se completează și se emite în sistem informatic astfel încât să conțină atât datele de identificare, cât și imaginea facială preluată solicitantului.(3) În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost dată, respectiv depunerea cererii și ridicarea actului de identitate, precum și motivul/motivele pentru care se solicită actul de identitate.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), preluarea imaginii faciale, a semnăturii și, după caz, a imaginii impresiunilor papilare ale titularului, necesare în procesul de producere și eliberare a cărții electronice de identitate sau a cărții de identitate simple, se realizează de către personalul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate.(5) Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.(6) Competența de soluționare a cererii pentru eliberarea cărții electronice de identitate sau a cărții de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate revine S.P.C.E.P. pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul.  +  Articolul 44(1) Actul de identitate se înmânează personal titularului, pe bază de semnătură.(2) În cazul în care, după depunerea cererii, titularul nu se mai poate prezenta pentru ridicarea actului de identitate, înmânarea acestuia se realizează astfel:a) pentru titularul care se află în țară, unei persoane împuternicite pe bază de procură specială autentificată la notarul public român;b) pentru titularul aflat temporar în străinătate, unei persoane împuternicite pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, procura va fi prezentată tradusă și legalizată, potrivit normelor în vigoare;c) pentru titularul care se află pe raza localității de domiciliu în una dintre situațiile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) și c), personal, în condițiile prevăzute la art. 50 alin. (4) lit. a) și b);d) pentru titularul care se află în situația prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. c), prin intermediul polițiștilor, în condițiile prevăzute la art. 50 alin. (5).(3) În cuprinsul procurii speciale prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se înscrie, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv „ridicarea actului de identitate“.(4) Persoana împuternicită și cea desemnată care solicită ridicarea sau, după caz, primește actul de identitate, în numele titularului, prezintă documentele care fac dovada identității și a calității sale.(5) În situația prevăzută la alin. (2) lit. d), cetățeanul înscrie pe cerere, la rubrica „alte mențiuni“: „Solicit înmânarea actului de identitate prin intermediul polițistului din mediul rural/unei alte persoane.“ și, după caz, menționează numele, prenumele și codul numeric personal ale persoanei desemnate.  +  Articolul 45(1) Șeful S.P.C.E.P. poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere și de eliberare a actelor de identitate, în condițiile art. 41 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Acordarea scutirii se face în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:a) solicitarea scrisă a furnizorului de servicii sociale sau a persoanei interesate, după caz;b) adeverința sau adresa scrisă a serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei, prin care se confirmă că persoana în cauză nu realizează venituri;c) solicitarea scrisă a unității de poliție, pentru persoanele reținute ori arestate, respectiv a penitenciarului, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate.(3) Persoanele care sunt victime ale calamităților naturale, ale incendiilor sau ale altor dezastre și care declară la S.P.C.L.E.P. în a cărui rază teritorială domiciliază ori își au reședința faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situații sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere și eliberare a actelor de identitate, în baza unui document eliberat de primăria locului de domiciliu la solicitarea serviciului public comunitar în cauză.  +  Articolul 46(1) Cheltuielile pentru schimbarea actelor de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor, a renumerotării imobilelor, a schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un alt rang a unităților administrativ-teritoriale, ce se suportă de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, în condițiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează în evidențele financiar-contabile ale primăriei localității pentru care s-a aprobat modificarea.(2) Situația nominală a persoanelor cărora li s-au schimbat documentele potrivit prevederilor alin. (1) se transmite primăriei care suportă cheltuielile pentru producerea și eliberarea acestora până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară.  +  Secţiunea a 2-a Activități care se desfășoară pentru eliberarea cărții de identitate simple, a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință  +  Articolul 47(1) S.P.C.L.E.P., prin personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor, asigură:a) primirea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și/sau a dovezii de reședință;b) efectuarea operațiunilor necesare preluării datelor solicitanților și actualizării R.N.E.P. potrivit celor înscrise în documentele prezentate;c) soluționarea cererilor trimise de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate;d) transmiterea, prin sistemul de comunicații electronice, a solicitărilor de producție a cărților de identitate simple și a cărților electronice de identitate;e) personalizarea cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință.(2) În vederea personalizării cărților de identitate simple și a cărților electronice de identitate, D.E.P.A.B.D. transmite, centralizat, prin sistemul de comunicații electronice, solicitările de producție Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte, denumită în continuare D.G.P.(3) Cărțile de identitate simple și cărțile electronice de identitate personalizate se transmit structurilor județene teritoriale ale D.E.P.A.B.D. pentru a fi puse la dispoziția S.P.C.L.E.P. care a formulat solicitarea de producție.(4) Cărțile electronice de identitate/Cărțile de identitate simple solicitate la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate se transmit, după personalizare, la Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea expedierii acestora, prin curier, la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate.(5) Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe expediază cărțile electronice de identitate/cărțile de identitate simple către misiunile diplomatice și oficiile consulare în termene care curg de la data primirii acestora conform alin. (4) și nu pot depăși:a) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea cărților electronice de identitate/cărților de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;b) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea cărților electronice de identitate/cărților de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în state terțe în raport cu Uniunea Europeană.(6) În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea cărții electronice de identitate sau a cărții de identitate simple în străinătate, dar optează pentru ridicarea acesteia de la S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu, termenul de eliberare este cel prevăzut la art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea cărții electronice de identitate în țară, dar optează pentru ridicarea acesteia de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, cel stabilit la alin. (5) lit. a) sau b).  +  Articolul 48(1) În vederea eliberării cărții de identitate simple și a cărții electronice de identitate, personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor desfășoară următoarele activități:a) verifică datele de identificare ale solicitantului în R.N.E.P., în funcție de cele declarate pe cerere și documentele prezentate de acesta;b) identifică solicitantul prin compararea fizionomiei acestuia cu fotografia din actul de identitate pe care îl deține și cu imaginea din R.N.E.P. sau cu o fotografie de dată recentă dintr-un alt document emis de instituții sau autorități publice, precum pașaport sau permis de conducere, pe care acesta trebuie să îl prezinte, în cazul în care actul de identitate a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, iar în R.N.E.P. nu se regăsește imaginea acestuia;c) solicită efectuarea de verificări, în teren, de către lucrătorii poliției naționale, pentru definitivarea identificării, atunci când nu sunt întrunite condițiile prevăzute la lit. b) sau în situația în care, deși sunt prezentate documentele de la lit. a) și b), există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului;d) verifică documentele prezentate de solicitant pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile legale; în situația în care dovada adresei de domiciliu se realizează cu un extras de carte funciară, se verifică validitatea acestuia prin introducerea codului de identificare în interfața de preluare a cererii;e) până la asigurarea infrastructurii tehnice necesare, înregistrează cererea în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței și certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul“, datează, semnează și restituie originalele, împreună cu actul de identitate valabil sau cel anulat potrivit legii;f) de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, completează în sistem informatic cererea de emitere a cărții de identitate simple și cărții electronice de identitate, ce conține datele de identificare din R.N.E.P., completate, după caz, cu cele noi, și o prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise și semnarea acesteia;g) preia imaginea facială, semnătura olografă și, după caz, imaginea impresiunilor papilare a două degete;h) scanează copiile documentelor prezentate, în vederea constituirii mapei electronice;i) solicită șefului S.P.C.E.P. sau persoanei desemnate avizarea cererii înainte de actualizarea datelor în R.N.E.P.;j) efectuează, în R.N.E.P., modificările, corecțiile și actualizările care se impun, potrivit datelor din documentele prezentate;k) primește cărțile de identitate simple și cărțile electronice de identitate produse, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (3);l) completează cererile titularilor cu datele privind seria și numărul actului de identitate;m) la înmânarea noului act de identitate, solicită documentul de identitate lăsat în posesia titularului, pe care îl anulează și îl restituie acestuia; în situația în care persoana nu mai deține documentul respectiv, i se solicită o declarație din care să rezulte motivul pentru care nu îl poate prezenta;n) de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, aplică procedura de activare a suportului de stocare electronică;o) verifică persoana în R.N.E.P. și în R.N.E.P.S. pentru a se asigura că nu are eventuale alerte și/sau cerere de stabilire a domiciliului în străinătate;p) verifică datele personalizate pe cartea de identitate simplă/cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și o înmânează titularului sau, după caz, reprezentantului legal, persoanei împuternicite sau desemnate de solicitant ori polițistului, care semnează de primire pe cererea pentru eliberarea actului de identitate;r) în cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face mențiune despre aceasta pe cerere de către lucrătorul S.P.C.E.P.;s) efectuează, în R.N.E.P., mențiunea privind data înmânării actului de identitate.(2) În vederea eliberării cărții de identitate provizorii, personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), l, m), o)-s), precum și activitatea de emitere în sistem informatic a cărții de identitate provizorii.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e), personalul care efectuează activitățile de primire a cererii, de certificare a identității și de înmânare a actului de identitate completează cererea pe verso, la rubricile corespunzătoare fiecărei activități desfășurate; în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. f) informațiile se completează în sistem informatic.(4) Pentru constituirea mapei electronice, documentele prezentate în susținerea cererii de eliberare a actului de identitate trebuie să permită realizarea unei imagini scanate lizibile.  +  Articolul 49(1) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, primirea cererilor pentru eliberarea și înmânarea cărții electronice de identitate sau cărții de identitate simple, emise cetățenilor români, se poate realiza în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României, prin personalul consular.(2) Personalul consular de la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României din străinătate desfășoară activitățile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a), b), d), f)-h), l)-s) și primește cărțile electronice de identitate/cărțile de identitate simple transmise în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (4) pentru eliberarea acestora.  +  Articolul 50(1) La solicitarea instituțiilor sau a persoanelor interesate, S.P.C.L.E.P., în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, participă la organizarea unor activități în teren, de preluare a cererii, a documentelor și informațiilor necesare eliberării actelor de identitate și dovezilor de reședință, folosind echipamentele din dotare, pentru persoanele:a) netransportabile sau internate în unități sanitare ori în unități de ocrotire socială;b) reținute, arestate ori care execută pedepse privative de libertate;c) care locuiesc în localități izolate sau aflate la distanțe mari de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.(2) D.E.P.A.B.D. poate să inițieze și să organizeze acțiuni precum cele prevăzute la alin. (1).(3) La solicitarea instituțiilor sau a persoanelor interesate, misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate desfășoară activități de preluare a cererii, a documentelor și informațiilor necesare eliberării actelor de identitate, folosind echipamentele din dotare, pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).(4) Înmânarea actelor de identitate persoanelor prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (3) se face după cum urmează:a) de către personalul S.P.C.L.E.P., în cazul persoanelor care domiciliază pe raza unității administrativ-teritoriale unde funcționează acesta;b) de către lucrătorii de poliție, în cazul persoanelor care domiciliază în mediul rural;c) de către personalul consular, în cazul persoanelor aflate în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).(5) Activitatea prevăzută la alin. (4) lit. b) se realizează astfel:a) personalul S.P.C.E.P. predă actul de identitate lucrătorului de poliție din mediul rural;b) polițistul din mediul rural înmânează actul de identitate cetățeanului.  +  Secţiunea a 3-a Eliberarea primei cărți de identitate  +  Articolul 51(1) Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, în termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor documente:a) certificatul de naștere, cu care se face dovada identității și a cetățeniei române, original și copie;b) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;c) certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie;d) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.(2) Copia certificatului de divorț prevăzută la alin. (1) lit. c) însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă se realizează în extras, doar pentru părțile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1).(3) În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care acesta le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate al minorului.(4) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, solicitarea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată la misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră al României din străinătate, însoțită de documentele prevăzute de alin. (1) și (3).(5) Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, cu domicilii diferite, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și semnătura celuilalt părinte.(6) Atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuiește statornic.(7) Declarația prevăzută la alin. (6) poate fi dată la ghișeu, în fața personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, în condițiile alin. (4), a celui consular, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.(8) În situația în care declarația de consimțământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanța a hotărât că are locuința nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuiește minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte.(9) În situația în care părinții divorțați exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuința acestuia este stabilită la unul dintre părinți cu menționarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul își schimbă domiciliul odată cu acesta, în condițiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.(10) În situația în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredințarea minorului a fost pronunțată în străinătate, aceasta se prezintă, în original și copie, însoțită de traducerea legalizată, precum și de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Copia hotărârii judecătorești definitive/irevocabile se realizează în extras, doar pentru părțile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 52(1) Minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecție specială i se eliberează act de identitate de către S.P.C.E.P. în a cărui rază de competență teritorială are domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidențial, la solicitarea scrisă a acestora.(2) Pentru minorul aflat în situația prevăzută la alin. (1), S.P.C.E.P. înscrie în actul de identitate al acestuia domiciliul la adresa persoanei sau a serviciului specializat de protecție a copilului la care s-a instituit o măsură specială de protecție, după efectuarea verificărilor specifice în R.N.E.P. și, după caz, în alte evidențe sau a colaborării cu administrația furnizorului de servicii sociale.  +  Articolul 53(1) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, opțional, se poate elibera carte electronică de identitate la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentantului legal, a persoanei desemnate din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistență socială ori a persoanei căreia i-a fost încredințat în plasament.(2) Cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie să fie semnată de către ambii părinți sau, după caz, de către persoanele prevăzute la alin. (1) și însoțită de documentele prevăzute la art. 51 alin. (1); în situația în care minorul este însoțit numai de unul dintre părinți, se prezintă și declarația celuilalt părinte, din care să rezulte că este de acord cu eliberarea actului de identitate, autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public din țară ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.(3) Prevederile art. 48 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.(4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, minorului i se poate elibera o carte electronică de identitate în condițiile art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare. După această vârstă se poate elibera cartea electronică de identitate cu imaginile impresiunilor papilare.  +  Articolul 54(1) În situația în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetățenii români cu domiciliul în România, sunt necesare următoarele documente:a) certificatul de naștere, original și copie;b) declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. b) se dă în prezența personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primește cererea de eliberare a actului de identitate.  +  Articolul 55Persoanele care au dobândit/redobândit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, însoțită de următoarele documente:a) certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original și două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;b) certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naștere și, după caz, de căsătorie, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie;c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/ irevocabilă, după caz, original și copie; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;d) extrasul de carte funciară sau documentul, în original și fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;e) un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la lit. g), original și copie;f) dovada achitării contravalorii actului de identitate;g) documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original și copie, după caz.  +  Articolul 56(1) La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie română.(2) În situația în care persoana nu mai deține documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, i se solicită o declarație privind condițiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente.  +  Secţiunea a 4-a Eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 57(1) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reședința eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:a) actul de identitate, cu excepția cazului prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) certificatul de naștere, original și copie;c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;e) certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;f) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;g) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.(2) În cazul în care din verificări rezultă că minorii figurează în R.N.E.P. cu neconcordanțe ori nu sunt înregistrați, șeful serviciului dispune efectuarea de verificări în registrele de stare civilă și, după caz, sesizează unitatea de poliție competentă teritorial pentru clarificarea situației.(3) Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naștere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deține, șeful serviciului poate dispune obținerea unui extras pentru uz oficial sau a unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.(4) Obținerea unui extras pentru uz oficial poate fi dispusă în situații speciale, cu luarea în considerare a volumului de lucrări și numai dacă eliberarea actului de identitate implică o urgență de natură a nu permite obținerea certificatului/certificatelor de stare civilă.(5) În situația prevăzută la alin. (3) cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.(6) În situația în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț ori certificatul de naștere/căsătorie cu mențiunea de divorț, întrucât nu mai deține un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune și o cerere pentru eliberarea unui certificat de naștere/căsătorie cu mențiunea de divorț. Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 58De la data prevăzută la art. 17 alin. (1), pentru eliberarea unei noi cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate, în cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, solicitantul prezintă, după caz, în original și copie, documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a)-e) și g) ori actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă doar în situația în care acestea nu pot fi generate prin proceduri automatizate.  +  Articolul 59Pentru eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate ca urmare a schimbării adresei de domiciliu, solicitantul prezintă documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) și g).  +  Articolul 60(1) Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu în condițiile art. 28 alin. (1) lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă în toate cazurile de eliberare a unui act de identitate, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (1). Extrasul de carte funciară, care poate fi prezentat și în format electronic, sau documentul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.(2) Atunci când persoana care solicită eliberarea actului de identitate declară că are domiciliul într-un imobil care este proprietatea altei persoane, proprietarul, în calitate de găzduitor, trebuie să își dea consimțământul de primire în spațiu și să prezinte documentul cu care face dovada dreptului de proprietate în condițiile alin. (1).(3) În cazul în care actul de identitate este solicitat de către o persoană care, în ceea ce privește dreptul de proprietate al imobilului în care locuiește, se află într-o altă situație decât cele menționate la alin. (2), dovada adresei de domiciliu se face cu declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care proprietarul spațiului de locuit este în viață, dispozițiile art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică.(4) Dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consimțământul găzduitorului ori al reprezentantului legal/persoanei împuternicite se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a personalului consular.(5) În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.(6) Declarația găzduitorului, prevăzută la alin. (5), se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate.(7) Declarația pe propria răspundere a solicitantului, prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consemnează numai în prezența personalului S.P.C.E.P.  +  Articolul 61Pentru eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate pentru două sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul prezintă documentele necesare potrivit tuturor modificărilor intervenite.  +  Articolul 62(1) În situația în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliției Române.(2) În cazul în care se constată că persoana fizică în cauză nu mai locuiește la adresa declarată ca domiciliu, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează mențiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilității mențiunii privind domiciliul, astfel încât aceste date să reprezinte date de istoric, în sensul prevăzut de dispozițiile art. 10 alin. (4).(3) În situația sesizării din oficiu că o persoană fizică nu mai locuiește la adresa cu care figurează înregistrată în R.N.E.P., lucrătorii de evidență solicită lucrătorilor de poliție efectuarea de verificări în teren în condițiile alin. (1).(4) Lucrătorul de poliție desemnat să dea curs solicitării prevăzute la alin. (3) ia o declarație proprietarului imobilului care a primit în spațiu persoana în cauză și, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informații privind prezența persoanei la adresa respectivă și întocmește un proces-verbal, dispozițiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(5) Actul de identitate al persoanei aflate în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (3) se anulează de către lucrătorii cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor potrivit art. 81 alin. (2) și (3), cu efectuarea mențiunii aferente în R.N.E.P., iar colțul acestuia se distruge în condițiile alin. (4) al aceluiași articol.(6) Atunci când persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (3) nu poate fi identificată pentru anularea actului de identitate, se efectuează în R.N.E.P. mențiunea corespunzătoare anulării și cea privind necesitatea reținerii documentului la momentul legitimării în vederea transmiterii către instituția emitentă.(7) În situația în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate mențiunea de reședință la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliției Române și vor fi desfășurate activitățile prevăzute la alin. (2) și (3), precum și efectuarea mențiunii aferente în R.N.E.P.(8) În situația în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire la faptul că fostul proprietar are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează mențiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilității mențiunii privind domiciliul, astfel încât aceste date să reprezinte date de istoric, în sensul prevăzut de dispozițiile art. 10 alin. (4), în baza documentului cu care face dovada proprietății.  +  Articolul 63(1) Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să își schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la S.P.C.L.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia își stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde depun documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g), precum și următoarele:a) pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, sau certificatul de cetățenie română, original și copie; în situația în care solicitantul nu poate prezenta pașaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetățenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. și, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetățean român, precum și informații cu privire la data și țara în care acesta și-a stabilit domiciliul;b) actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de către autoritățile străine, în original și copie.(2) Dacă solicitantul nu prezintă unul dintre documentele prevăzute la alin. (1), acesta va da o declarație în fața lucrătorului de evidență a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deține.(3) În situația în care, în urma confruntării fizionomiei solicitantului cu fotografiile din documentele prezentate, nu se poate certifica identitatea acestuia, se efectuează verificări suplimentare în teren cu sprijinul structurii teritoriale a Poliției Române, în evidențele D.G.P. și, după caz, la autoritățile din străinătate, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(4) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.(5) Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate atât pentru ei, cât și pentru copiii minori, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România sau consimțământul celuilalt părinte, dat în fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația privind consimțământul va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 64(1) La primirea cererii, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează activitățile prevăzute la art. 48 alin. (1) și (3) și comunică solicitantului care, la data depunerii cererii, a făcut dovada cetățeniei cu pașaport românesc faptul că, la înmânarea actului de identitate, este necesar să prezinte pașaportul cu menționarea țării de domiciliu și, după caz, pașapoartele copiilor declarați pe cerere.(2) La data înmânării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează pașaportul titularului cu menționarea țării de domiciliu și, după caz, pașapoartele copiilor, pe care le restituie solicitantului sau, după caz, solicită celui în cauză o declarație din care să rezulte motivele pentru care nu poate prezenta pașaportul său/pașapoartele copiilor.(3) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data eliberării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. transmite structurii de pașapoarte emitente o comunicare privind anularea pașaportului ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România.  +  Articolul 65(1) Pentru eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate în cazul în care se schimbă denumirea unor unități administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unități administrativ-teritoriale, precum și în situația în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, solicitantul prezintă documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) și g), după caz.(2) Personalul S.P.C.E.P. sau, după caz, personalul consular de la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României înscrie, în rubrica „Alte mențiuni“ de pe versoul cererii pentru eliberarea actului de identitate, mențiunea „Scutit de la cheltuielile pentru schimbarea cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate, în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare“.(3) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, mențiunea prevăzută la alin. (2) se realizează în sistem informatic.  +  Articolul 66În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite S.P.C.E.P. ori misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate, după caz, prezentând documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g), precum și următoarele:a) pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. - un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere, original și copie, sau pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului;b) actul de identitate, în cazul deteriorării.  +  Articolul 67(1) În cazul în care imaginea solicitantului nu se regăsește în R.N.E.P. sau acesta nu poate prezenta un document cu fotografie ori se constată diferențe între fizionomia acestuia și documentele prezentate/informațiile din R.N.E.P., personalul S.P.C.E.P. solicită, în scris, unității teritoriale a Poliției Române verificarea identității solicitantului.(2) La solicitare se atașează datele de stare civilă extrase din R.N.E.P. și imaginea persoanei, preluată cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.(3) În situația prevăzută la alin. (1), unitatea de poliție care a efectuat verificările specifice remite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor documentul prevăzut la alin. (2), în care sunt consemnate rezultatele verificărilor, din care să reiasă dacă se confirmă că datele de stare civilă declinate aparțin persoanei verificate.  +  Articolul 68Actele de identitate pierdute sau furate, care au fost găsite și, ulterior, predate ori transmise S.P.C.E.P. potrivit legii, sunt nule de drept și se distrug în condițiile art. 81 alin. (5).  +  Articolul 69(1) În toate situațiile în care prezentele norme metodologice impun obligația prezentării unui document cu care se face dovada adresei de domiciliu sau reședință se are în vedere următoarea ordine de priorități:a) extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ;b) documentul eliberat de autoritatea administrației publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație de locuință.(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) documentul prevăzut la lit. b) poate fi preluat doar în situația în care nu poate fi prezentat niciunul dintre documentele prevăzute la lit. a).  +  Secţiunea a 5-a Eliberarea cărții de identitate provizorii  +  Articolul 70(1) În situația prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:a) certificatul de naștere;b) certificatul de căsătorie;c) certificatul/hotărârea de divorț;d) dovada adresei de domiciliu.(2) Pentru obținerea unei cărți de identitate provizorii în una dintre situațiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deține din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetățeniei române, a adresei de domiciliu, precum și cel privind achitarea contravalorii cărții de identitate provizorii.(3) În situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliției se constată că locuiesc efectiv la adresă.(4) Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, conform dispozițiilor art. 62 alin. (5), ori pentru cele menționate la alin. (3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum și cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinație de locuință, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului București unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate.(5) În situația prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliției Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competență.  +  Articolul 71De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, în situația în care, temporar, nu se pot prelua datele biometrice, se eliberează carte de identitate provizorie pe baza documentelor necesare pentru eliberarea cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate solicitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e)-j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 72Cetățenii români domiciliați în străinătate care locuiesc temporar în România și doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii și a unei dovezi de reședință se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reședința, unde depun următoarele documente:a) pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;b) certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, original și copie;c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;d) dovada adresei de reședință din România;e) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii, respectiv a dovezii de reședință.  +  Articolul 73În cartea de identitate provizorie, la rubrica „domiciliu“ se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul.  +  Secţiunea a 6-a Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în centrele de reținere și arestare preventivă din cadrul unităților de poliție, în penitenciare și celor internate în instituții sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative  +  Articolul 74(1) Pentru eliberarea actului de identitate persoanei reținute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, aflată în centre de reținere și arestare preventivă ori locuri de deținere din cadrul unităților de poliție sau în penitenciare din țară, sunt necesare următoarele documente:a) adresa scrisă a unității de poliție sau a penitenciarului din care să rezulte solicitarea de eliberare a actului de identitate și persoana desemnată pentru a i se înmâna noul document, însoțită de raportul polițistului sau al polițistului de penitenciare prin care se certifică identitatea persoanei în cauză, aprobat de șeful unității de poliție sau de directorul penitenciarului;b) cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant;c) documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române și a adresei de domiciliu sau de reședință.(2) În situația în care titularul refuză să semneze cererea, actul de identitate se eliberează la solicitarea șefului unității de poliție sau a directorului penitenciarului. Solicitarea poate fi cuprinsă în documentul prevăzut la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 75În cazul în care, din motive temeinice, persoana aflată în centrele de reținere și arestare preventivă ori în locuri de deținere din cadrul unităților de poliție sau în penitenciare nu poate fi adusă la sediul S.P.C.E.P., preluarea imaginii faciale, a semnăturii olografe și, după caz, a imaginilor impresiunilor papilare se realizează la sediul acestor unități de către persoana desemnată din cadrul S.P.C.E.P. pe raza căruia se află unitatea respectivă.  +  Articolul 76(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se soluționează de către S.P.C.E.P. în a cărui rază administrativ-teritorială se regăsește instituția în care se află solicitantul.(2) Actele de identitate ale persoanelor fizice reținute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se înmânează reprezentantului instituției în care se află solicitantul, desemnat în adresa prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. a). Pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, la rubrica destinată semnăturii de primire a actului de identitate, reprezentantul instituției în care se află solicitantul își înscrie numele și prenumele, apoi semnează.  +  Articolul 77(1) Pentru eliberarea actului de identitate persoanei reținute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, aflată în centrele de reținere și arestare preventivă ori în locuri de deținere din cadrul unităților de poliție sau în penitenciare din străinătate, sunt necesare următoarele documente:a) adresa scrisă a unității de poliție sau a penitenciarului din care să rezulte solicitarea de eliberare a actului de identitate și persoana desemnată pentru a i se înmâna noul document;b) cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant;c) documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române și a adresei de domiciliu sau de reședință.(2) Cererea și documentele pentru eliberarea actului de identitate sunt primite de către personalul consular din cadrul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din străinătate și se soluționează de către personalul S.P.C.E.P. pe raza căruia persoana are domiciliul.(3) Actele de identitate ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se înmânează reprezentantului instituției în care se află solicitantul, desemnat în adresa menționată la alin. (1) lit. a). Pe cererea pentru eliberarea actului de identitate se precizează că documentul a fost înmânat titularului sau, după caz, reprezentantului instituției străine.(4) Eliberarea actelor de identitate pentru persoanele aflate în situația prevăzută la alin. (1) se poate realiza și pe bază de procură specială autentificată în condițiile art. 43 alin. (1) lit. b) și alin. (3); scopul procurii speciale poate fi numai pentru „depunerea cererii și a documentelor necesare“, iar înmânarea actului de identitate se realizează prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul.  +  Articolul 78(1) Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către persoana internată într-o instituție sanitară, se primește și se soluționează de către S.P.C.E.P. în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituția sanitară, pe baza următoarelor documente:a) adresa scrisă a instituției sanitare, datată, semnată și, opțional, ștampilată de către conducătorul instituției respective sau de către persoana desemnată de acesta;b) documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate ori a unei cărți de identitate provizorii, astfel cum sunt reglementate în prezentele norme metodologice.(2) Pentru soluționarea cererii prevăzute la alin. (1) se desfășoară următoarele activități:a) preluarea cererii, a documentelor necesare, a imaginii faciale, a semnăturii și, după caz, a imaginii impresiunilor papilare se realizează la sediul instituției sanitare de către persoana desemnată din cadrul S.P.C.E.P pe raza căruia se află instituția respectivă;b) actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituției sanitare de către lucrătorul de evidență a persoanelor.  +  Articolul 79(1) Persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de servicii publice cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa instituției sau a centrului respectiv.(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau serviciului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situațiile în care aceste instituții se află în subordinea autorităților administrației publice.(3) Pentru persoanele aflate în instituții de servicii sociale private cu cazare, dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) lit. a), b) sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, cetățeanului român i se refuză temporar eliberarea cărții de identitate, cărții de identitate simple, cărții electronice de identitate, prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul cetățenilor români aflați în străinătate și pentru care autoritățile străine, pe teritoriul statelor cărora au fost localizați, au refuzat executarea mandatelor europene de arestare/de urmărire internațională emise de autoritățile judiciare române, în temeiul unor hotărâri judecătorești rămase definitive sau a unor încheieri prin care s-a dispus arestarea preventivă și dacă cererea de extrădare/mandatul european de arestare se retrage în condițiile legii, se pot elibera acte de identitate, cu excepția cărții de identitate electronice, pe baza procurilor autentificate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.  +  Secţiunea a 7-a Reținerea, anularea și distrugerea actelor de identitate  +  Articolul 80(1) Actul de identitate reținut de polițiști, în situațiile prevăzute de lege, se depune în termen de 24 de ore la cel mai apropiat S.P.C.E.P., însoțit de un proces-verbal din care să rezulte împrejurările și motivul reținerii documentului.(2) Personalul S.P.C.E.P. procedează la anularea și distrugerea actului de identitate în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (4) și efectuează mențiunile corespunzătoare în R.N.E.P.  +  Articolul 81(1) La momentul depunerii cererii sau, în condițiile art. 19 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la momentul înmânării noului act de identitate, a pașaportului cu menționarea țării de domiciliu, în cazul modificării datelor de stare civilă, al declarării decesului ori la pierderea cetățeniei române, actele de identitate se anulează și se restituie titularului, respectiv persoanei care a declarat decesul de către personalul instituțiilor abilitate.(2) Cărțile de identitate simple și cărțile de identitate provizorii se anulează prin tăierea colțului astfel încât să fie cuprins numărul documentului, iar cărțile electronice de identitate și prin deteriorarea suportului de stocare.(3) Buletinele de identitate se anulează prin decuparea colțului uneia dintre cele două coperte care să cuprindă seria și numărul documentului.(4) Colțurile actelor de identitate se distrug prin proceduri care să facă imposibilă distingerea oricărei categorii de date de pe acestea.(5) Distrugerea colțurilor actelor de identitate se realizează la începutul fiecărei luni din semestru, pentru semestrul anterior, de către o comisie desemnată de șeful S.P.C.E.P., respectiv al misiunii diplomatice ori oficiului consular de carieră al României din străinătate.  +  Secţiunea a 8-a Dispoziții comune  +  Articolul 82(1) Serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București pot elibera acte de identitate și dovezi de reședință pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice, pentru soluționarea unor cazuri deosebite.(2) D.E.P.A.B.D. poate elibera acte de identitate și dovezi de reședință în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 83În situația în care se solicită eliberarea unei noi cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate, dacă nu au intervenit modificări cu privire la datele de stare civilă de la data eliberării cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate deținute, se prezintă numai documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) și g).  +  Articolul 84În situația în care, la depunerea cererii, solicitantul completează informația privind statutul civil cu mențiunea „căsătorit“, depunând în susținerea acestei informații documente care atestă căsătoria cu o persoană de același sex, cererea se preia ca atare, însă mențiunea privind statutul marital nu se actualizează în R.N.E.P.  +  Articolul 85(1) Dacă după depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.(2) Decizia de respingere a cererii, precum și motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului în scris, în termenul stabilit pentru soluționarea cererii.(3) Împotriva deciziei de respingere a cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate adresa plângere prealabilă în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Decizia de respingere a cererii este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Stabilirea reședinței  +  Articolul 86(1) Pentru eliberarea dovezii de reședință, persoana interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza căruia locuiește temporar, unde depune personal următoarele documente:a) actul de identitate, în original, care se restituie titularului după ce a fost verificată identitatea solicitatului;b) documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;c) dovada achitării contravalorii dovezii de reședință.(2) În situația în care dovada adresei de reședință se face potrivit art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consimțământul găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea dovezii de reședință, în prezența personalului S.P.C.E.P.(3) În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată la notarul public din țară, în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declarația de primire în spațiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente.(4) Declarația găzduitorului, prevăzută la alin. (3), se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reședință.  +  Articolul 87(1) Pentru soluționarea cererii, personalul S.P.C.E.P. efectuează activitățile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-f), h)-j), o), r) și s), preia semnătura olografă, preia imaginea facială dacă nu este înregistrată în R.N.E.P. și emite în sistem informatic dovada de reședință.(2) Dovada de reședință se înmânează în condițiile prevăzute de art. 44 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3)-(5).(3) Dispozițiile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul eliberării dovezii de reședință.  +  Articolul 88Pentru persoanele care solicită stabilirea reședinței în locuri de cazare în comun - cămine/internate școlare, campusuri universitare, instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie și a prenumelui, a seriei și numărului actului de identitate, a datei și a semnăturii peste care se aplică, opțional, ștampila instituției în cauză.  +  Articolul 89(1) În situația în care găzduitorul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau proprietarul unui imobil, după caz, sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. că o persoană fizică, ce are înscrisă în actul de identitate mențiunea de reședință la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren, cu sprijinul structurii teritoriale a Poliției Române.(2) Atunci când se constată că persoana fizică nu mai locuiește la adresa declarată ca reședință, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează mențiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilității mențiunii privind reședința, datele fiind trecute în istoric, în sensul prevăzut de dispozițiile art. 10 alin. (4).(3) În situația în care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, lucrătorii de evidență se sesizează din oficiu că o persoană fizică nu mai locuiește la adresa de reședință cu care figurează înregistrată în R.N.E.P., solicită efectuarea de verificări în teren, la adresa de reședință, cu sprijinul structurii teritoriale a Poliției Române. Cu această ocazie polițistul va lua o declarație proprietarului imobilului care a primit în spațiu persoana în cauză și, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informații privind prezența persoanei la adresa respectivă și va întocmi un proces-verbal. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(4) Dovada de reședință a persoanei aflate în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (3) se anulează de către lucrătorii cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor, potrivit art. 81 alin. (2), cu efectuarea mențiunii aferente în R.N.E.P., iar colțul acesteia se distruge în condițiile alin. (4) al aceluiași articol.  +  Capitolul VI Organizarea și actualizarea evidenței locatarilor prin cartea de imobil  +  Articolul 90Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile Poliției Române, organizează, îndrumă și controlează activitatea de ținere a evidenței locatarilor prin cartea de imobil.  +  Articolul 91(1) Cartea de imobil se întocmește în termen de 30 de zile de la darea în folosință a imobilului cu destinație de locuință, de regulă, pentru fiecare scară sau corp de clădire.(2) La unitățile de cazare turistice, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, cartea de imobil se poate constitui și sub formă de fișe de anunțare a sosirii și plecării turiștilor.  +  Articolul 92Șefii unităților de poliție pe a căror rază teritorială este situat imobilul răspund de organizarea, funcționarea, ținerea în actualitate și controlul evidenței locatarilor prin cartea de imobil.  +  Articolul 93Responsabilii cărții de imobil, desemnați în condițiile legii, au următoarele atribuții:a) să înscrie în cartea de imobil, în termen de 15 zile de la sosire, datele persoanelor care locuiesc în imobil, pe baza unui act de identitate valabil;b) să atenționeze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care nu și-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea reședinței, în vederea punerii acestora în legalitate;c) să păstreze, să actualizeze și să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); cartea de imobil se prezintă spre verificare numai polițiștilor și lucrătorilor de la S.P.C.E.P. sau, după caz, D.E.P.A.B.D.;d) să păstreze în bune condiții cartea de imobil, să nu o înstrăineze, iar la mutarea din imobil să o predea președintelui asociației de proprietari.  +  Articolul 94Înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naștere. Pentru înscrierea persoanelor în cartea de imobil nu pot fi solicitate fotocopii ale actelor de identitate, certificatelor de stare civilă sau titlurilor de proprietate. Acestea pot fi verificate vizual pentru conformitate.  +  Articolul 95Instruirea responsabililor cărții de imobil se face de către polițistul de ordine publică anume desemnat de șeful structurii Poliției Române pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.  +  Articolul 96(1) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește anual planul de aprovizionare cu cărți de imobil, asigurând tipărirea, gestionarea și distribuirea imprimatelor, cu respectarea prevederilor legale.(2) Cartea de imobil se eliberează gratuit de structura competentă a Poliției Române persoanei care a fost desemnată ca responsabil al cărții de imobil.  +  Capitolul VII Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.  +  Articolul 97(1) Furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. se realizează prin proceduri automate sau neautomate, în condiții care să asigure securitatea datelor cu caracter personal și a transmiterii, în limitele infrastructurii tehnice administrate de D.E.P.A.B.D.(2) Condițiile și limitele furnizării sau verificării datelor din R.N.E.P. sunt stabilite de către D.E.P.A.B.D. cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și a limitelor infrastructurii tehnice administrate de D.E.P.A.B.D.(3) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. presupune transmiterea datelor cu caracter personal către un alt operator de date.(4) Verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. presupune validarea datelor transmise de un operator de date cu caracter personal prin compararea cu datele existente în R.N.E.P. și returnarea unui răspuns corespunzător.(5) În cadrul unor acțiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale aflate în sarcina operatorului de date care solicită validarea, operațiunea de validare a datelor cu caracter personal poate fi combinată cu furnizarea parțială a unor date suplimentare, cu respectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679.(6) În scopul aplicării dispozițiilor alin. (5) imaginea facială a persoanei vizate, existentă în R.N.E.P., poate face obiectul furnizării, în special în situația în care se urmărește validarea identității persoanei.  +  Articolul 98Contractul prevăzut la art. 11 alin. (2) și, respectiv, protocolul prevăzut la art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, produc efecte doar după asigurarea publicității prin publicare pe pagina de internet a D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 99(1) Pentru aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererea persoanei/ autorității solicitante prin care se solicită furnizarea datelor, remisă D.E.P.A.B.D., trebuie să conțină, pe lângă intenția de încheiere a unui contract sau, după caz, protocol, cel puțin următoarele informații:a) dispozițiile legale incidente;b) scopul prelucrării;c) dacă persoana/autoritatea solicitantă este abilitată să prelucreze categoriile de date solicitate în scopul urmărit;d) dacă și modul în care lipsa furnizării/verificării datelor de către D.E.P.A.B.D. împiedică atingerea scopurilor cu care persoana/autoritatea solicitantă este abilitată;e) dacă și în ce măsură obținerea datelor de la persoana vizată ar implica un efort excesiv sau care nu este rezonabil prin raportare la scopul prelucrării;f) modul de asigurare a respectării drepturilor persoanelor vizate în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor prevăzute la art. 12-22 din Regulamentul (UE) 2016/679;g) dacă instituția solicitantă este abilitată cu realizarea de prelucrări de date cu caracter personal în contextul prevăzut la art. 23 din Regulamentul (UE) 2016/679, procedura prin care se asigură finalitatea dispozițiilor legale relevante;h) modul de îndeplinire a dispozițiilor art. 11 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă scopul urmărit de persoana/autoritatea solicitantă este reprezentat de atingerea unui interes public ori de către asigurarea unei bune colectări a sumelor la bugetul de stat ori la bugetele locale, cererea prevăzută la alin. (1) nu trebuie să cuprindă informațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 100În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, responsabilii cărților de imobil au obligația de a constitui sau, după caz, de a reactualiza cărțile de imobil pentru imobilele cu destinație de locuință care au fost date în folosință anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 101(1) Contravaloarea cărții de identitate simple, a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință se stabilește și se actualizează de către Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor.(2) Contravaloarea actelor de identitate și a dovezii de reședință se achită de către persoana care solicită eliberarea acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 102Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face pe bază de proces-verbal, de către polițiști, personalul desemnat să primească și să verifice cererile pentru eliberarea actelor de identitate/dovezilor de reședință și documentele prezentate în susținerea acestora, precum și de către polițiștii locali.  +  Articolul 103(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) refuzul neîntemeiat al conducătorului autorității în subordinea căreia funcționează un serviciu public comunitar de evidență a persoanelor sau al șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor de a primi și soluționa cererile cetățenilor din localitățile arondate;b) neactualizarea sau actualizarea necorespunzătoare a datelor din R.N.E.P. de către personalul abilitat;c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor cu privire la activitățile care trebuie desfășurate pentru soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate și a dovezilor de reședință, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-k), alin. (2)-(4) și art. 87 alin. (1);d) nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (1) lit. l)-s), alin. (2) și art. 87 alin. (2), cu privire la activitățile care trebuie realizate după soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate, respectiv: înmânarea, retragerea, anularea și distrugerea actelor de identitate, după caz.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:a) cu amendă de la 200 lei la 300 lei, contravenția prevăzută la lit. d);b) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, contravențiile prevăzute la lit. b) și c);c) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, contravenția prevăzută la lit. a).(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul desemnat din cadrul D.E.P.A.B.D. și al serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor.(4) Contravențiilor prevăzute în prezentele norme metodologice le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 104Activitățile realizate pentru clarificarea situației minorilor sau a persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate în termenul prevăzut de lege, a persoanelor care dețin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat, precum și activitățile realizate în situația în care există suspiciuni referitoare la identitatea declarată se stabilesc prin instrucțiuni ale directorului D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 105De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, obligația personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. și oficiilor de stare civilă din cadrul U.A.T.-urilor unde nu au fost constituite servicii de evidență a persoanelor de a mai întocmi comunicări pentru actualizarea R.N.E.P. cu datele necesare potrivit evenimentelor de stare civilă înregistrate încetează, actualizarea fiind realizată prin proceduri automate.  +  Articolul 106Cererile preluate până la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice sunt soluționate potrivit normelor în vigoare la data depunerii cererii.----