HOTĂRÂRE nr. 295 din 10 martie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 29 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (4), art. 48 și 52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă forma și conținutul cărții de identitate, cărții de identitate provizorii, ale autocolantului privind stabilirea reședinței, cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, dovezii de reședință, ale cărții de imobil pentru imobile cu destinația de locuință și ale cărții de imobil pentru unitățile de cazare în comun, prevăzute în anexele nr. 2-9.(3) Elementele grafice de securitate și de personalizare ale cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, cărții de identitate provizorii, precum și ale dovezii de reședință se stabilesc, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.(4) Fluxul detaliat al activităților care se desfășoară de către personalul instituțiilor cu atribuții pentru eliberarea actelor de identitate și a dovezilor de reședință se stabilește, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, denumit în continuare Regulament, cu privire la cartea electronică de identitate.  +  Articolul 3(1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulament se desemnează Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., ca punct de contact pentru punerea în aplicare a Regulamentului.(2) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulament, D.E.P.A.B.D. dezvoltă mecanismele necesare și asigură cooperarea cu instituțiile relevante la nivelul Uniunii Europene, în scopul asigurării finalității serviciilor de informare și de asistență, incluse în portalul digital unic prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 295 din 21 noiembrie 2018.(3) D.E.P.A.B.D. îndeplinește obligația de notificare a Comisiei Europene și a statelor membre potrivit prevederilor art. 9 din Regulament.  +  Articolul 4(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. constituie și actualizează, cel puțin o dată pe an, lista autorităților competente care au acces la datele biometrice înscrise pe suportul de stocare. Lista se publică pe pagina de internet a D.E.P.A.B.D.(2) În aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. inițiază procedura de notificare a Comisiei Europene.(3) În limitele competențelor proprii, D.E.P.A.B.D. furnizează Comisiei Europene informațiile relevante prevăzute la art. 13 alin. (3) din Regulament.(4) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Regulament se desemnează D.E.P.A.B.D. ca organism responsabil cu emiterea cărților de identitate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Documentele prevăzute în anexele nr. 5-7 se eliberează de la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate.(3) Dispozițiile art. 86 din anexa nr. 1 se aplică de la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate.(4) Până la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate se realizează prin aplicarea autocolantului prevăzut în anexa nr. 4 pe cartea de identitate prevăzută în anexa nr. 2 sau, după caz, pe cartea de identitate provizorie prevăzută în anexa nr. 3.(5) Înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate se realizează la cererea persoanei. Pentru soluționarea cererii, personalul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor efectuează activitățile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-e), i), j), o) și r) din anexa nr. 1 și preia imaginea facială a solicitantului, dacă aceasta nu este înregistrată în Registrul național de evidență a persoanelor.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 10 martie 2021.Nr. 295.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privindevidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precumși pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședințăși ale cărții de imobil  +  Anexa nr. 2
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  cărții de identitate
  1. Cartea de identitate*) se emite în sistem informatizat și cuprinde următoarele elemente:a) denumirea statului;b) denumirea documentului;c) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre;d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - denumirea abreviată, inițialele județului, după caz, și codul structurii emitente;e) termenul de valabilitate;f) fotografia titularului;g) codul numeric personal;h) numele de familie și prenumele;i) cetățenia;j) locul nașterii;k) sexul;l) domiciliul.2. Cartea de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură față, având următoarele dimensiuni:a) lungimea - 105 mm;b) lățimea - 74 mm;c) grosimea - 0,7 mm.Cartea de identitate*) Modelul cărții de identitate este reprodus în facsimil.3. Structura cărții de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text și alte inscripționări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar. Fotografia este color, are dimensiunile de 38 x 30 mm și este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărții de identitate.4. Elementele de particularizare a cărții de identitate sunt:a) drapelul României, având dimensiunile de 45 x 7 mm și poziționarea în partea superioară a cărții de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu completările ulterioare;b) stema țării, având dimensiunile de 30 x 41 mm și poziționarea în centrul spațiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare;c) sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conținând abrevierea sintagmei „evidența persoanelor“ - „evp“ -, poziționat sub fotografie și încadrat la stânga de codul structurii emitente și de simbolul județului sau, după caz, al municipiului București, la dreapta;d) fondul - fonta de siguranță - cuprinde curbilinii de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinația de culori și procedeul de imprimare, asigură protecția împotriva falsificării.5. Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:a) este poziționată în partea inferioară a cărții de identitate;b) are lungimea de 102 mm și lățimea de 17 mm;c) conține: tipul documentului, codul țării emitente, numele și prenumele titularului, seria și numărul documentului, cetățenia, data nașterii, sexul, valabilitatea și codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data nașterii.6. Textul cărții de identitate este tipărit la imprimantă laser color, utilizându-se codificarea standardizată a setului de caractere românești și tastatura standard românească.
   +  Anexa nr. 3
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  cărții de identitate provizorii
  1. Cartea de identitate provizorie*) este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau, după caz, de personalul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.2. Pe fața documentului sunt pretipărite următoarele elemente:a) denumirea statului;b) denumirea documentului;c) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre.3. Pe verso documentul conține spațiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum și următoarele elemente:a) codul numeric personal;b) numele de familie și prenumele;c) cetățenia;d) locul nașterii;e) domiciliul;f) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidență a persoanelor emitent sau, după caz, a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;g) termenul de valabilitate;h) motivul eliberării;i) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre;j) numele și funcția persoanei care completează cartea de identitate provizorie;k) semnătura șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.4. Elementele de particularizare a cărții de identitate provizorii sunt:a) materialul din care este confecționată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran reprezentând un model geometric pe care este imprimată, în zona centrală, stema României;b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm lățime;c) indicativele serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, care se aplică prin ștanțarea fotografiei pe latura din dreapta și prin ștampilarea pe banda albă de 7 mm, după completarea documentului.*) Modelul cărții de identitate provizorii este reprodus în facsimil.5. De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cartea de identitate provizorie se emite în sistem informatizat, în format ID1, la nivelul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.6. Cartea de identitate provizorie în format ID1 este tipărită pe o singură față și conține date și informații, după cum urmează:a) numele de familie și prenumele;b) data nașterii;c) codul numeric personal (C.N.P.);d) domiciliul;e) imaginea facială;f) semnătura olografă;g) denumirea statului emitent;h) tipul documentului;i) seria și numărul documentului;j) perioada de valabilitate;k) autoritatea emitentă.7. Structura cărții de identitate în format ID1 este alcătuită dintr-un suport special securizat.8. Fotografia este color și se execută cu mijloace informatice, direct pe suportul cărții de identitate.
   +  Anexa nr. 4
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  autocolantului privind stabilirea reședinței
  1. Informațiile privind adresa de reședință a titularului se înscriu într-o etichetă autocolantă*) care se aplică pe versoul cărții de identitate și care cuprinde următoarele elemente:a) adresa de reședință;b) perioada de valabilitate a reședinței;c) data stabilirii reședinței;d) codul numeric personal al titularului;e) semnătura șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a directorului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;f) locul destinat aplicării ștampilei structurii emitente, pe care sunt înscrise denumirea și codul acesteia.2. Autocolantul privind stabilirea reședinței are următoarele dimensiuni:a) lungimea - 90 mm;b) lățimea - 35 mm.*) Modelul autocolantului privind stabilirea reședinței este reprodus în facsimil.
   +  Anexa nr. 5
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  cărții electronice de identitate
  1. Cartea electronică de identitate conține datele prevăzute la art. 17 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se emite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație și are format: ID1, document electronic.2. Conținut - informații - cartea electronică de identitate va conține informații înscrise cu privire la:A. Fațăa) denumirea statului emitent;b) tipul documentului;c) numele de familie;d) prenumele;e) genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);f) cetățenia;g) data nașterii;h) codul numeric personal (C.N.P.);i) numărul documentului;j) data expirării valabilității;k) semnătura olografă a titularului;l) imaginea facială a titularului.B. Versoa) domiciliul;b) data emiterii și autoritatea emitentă;c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ);d) zonă cip.3. Cartea electronică de identitate românească conține toate elementele de securitate obligatorii prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.
   +  Anexa nr. 6
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  cărții de identitate simple
  1. Cartea de identitate simplă conține date și informații, înscrise pe față și pe verso, astfel:A. Fațăa) denumirea statului emitent;b) tipul documentului;c) numele de familie;d) prenumele;e) sexul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);f) cetățenia;g) data nașterii;h) codul numeric personal (C.N.P.);i) numărul documentului;j) data expirării valabilității;k) semnătura olografă a titularului;l) imaginea facială a titularului.B. Versoa) domiciliul;b) data emiterii și autoritatea emitentă;c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ).2. Cartea de identitate simplă are formatul ID1, de tip card.
   +  Anexa nr. 7
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  dovezii de reședință
  1. Dovada de reședință se emite în sistem informatizat la nivelul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și conține următoarele date și informații:a) numele de familie și prenumele;b) codul numeric personal (C.N.P.);c) data nașterii;d) adresa de reședință;e) denumirea statului emitent;f) tipul documentului;g) numărul documentului;h) perioada de valabilitate;i) autoritatea emitentă.2. Forma și dimensiunile documentuluia) formatul dovezii de reședință este ID1;b) structura dovezii de reședință este realizată utilizând un suport special securizat.
   +  Anexa nr. 8
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  cărții de imobil, pentru imobile cu destinația de locuință
  1. Cartea de imobil pentru imobilele cu destinație de locuință este documentul de evidență în care se înscriu, în condițiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinație de locuință.2. Cartea de imobil are forma și conținutul prezentate în tabelul de mai jos:
  Numele de familie și prenumele (cu litere de tipar)Actul de identitateData mutării în imobil și felul adresei (de domiciliu sau de reședință)Domiciliul persoanei (înscris în actul de identitate)Data mutării din imobil
  SeriaNumărul
  ATENȚIE!Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 9
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  cărții de imobil, pentru unitățile de cazare în comun
  1. Cartea de imobil pentru unitățile de cazare în comun este documentul de evidență în care se înscriu, în condițiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unitățile de asistență socială, cămine, internate sau alte locuri de cazare în comun, cu excepția unităților de cazare turistice.2. Cartea de imobil are forma și conținutul prezentate în tabelul de mai jos:
  Numele de familie și prenumele (cu litere de tipar)Domiciliul persoanei (înscris în actul de identitate)Actul de identitateData cazării în imobilData plecării din imobilData expirării vizei de reședință
  SeriaNumărul
  ATENȚIE!Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)