ORDIN nr. 434 din 26 martie 2021privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 26 martie 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. VVV 3.701 din 25.03.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 și 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul de măsuri pentru organizarea spitalelor și unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Lista menționată la alin. (1) cuprinde spitalele și unitățile de dializă care raportează zilnic în platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS“ și care au cel puțin capacitățile de investigație și tratament, precum și resursele umane prevăzute în planul de măsuri. (3) Lista menționată la alin. (1) se actualizează lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, și ori de câte ori este nevoie, prin ordin al ministrului sănătății, în vederea introducerii sau eliminării unor noi spitale și unități de dializă și a modificării clasificării, dacă este cazul, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. (4) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București transmit lunar Ministerului Sănătății, până în data de 5 a fiecărei luni, lista actualizată a spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, precum și nivelul de competență actualizat al acestor unități. (5) Propunerile privind actualizarea listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, precum și a nivelului de competență al acestora sunt stabilite de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pe baza avizelor pe care le emit pentru modificarea capacităților de investigații și tratament și a resurselor umane disponibile. (6) Numărul de paturi aferente îngrijirii pacienților cu COVID-19 din unitățile medicale cuprinse în anexa nr. 2 este cel avizat de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.  +  Articolul 3(1) Conducerea spitalelor care au capacitățile de investigație și tratament minime prevăzute în anexa nr. 1 are obligația ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să asigure personalul medical necesar pentru complinirea la cerințele încadrării în nivelul corespunzător dotării tehnice și să aprobe proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, acolo unde acestea lipsesc.(2) Spitalele care nu au acele capacități de investigație și tratament minime ce sunt prevăzute în anexa nr. 1 și nu se regăsesc în anexa nr. 2 vor fi evaluate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în vederea identificării soluțiilor care să permită asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în condițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Unitățile sanitare publice și private menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării îngrijirilor medicale pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, cu respectarea planului de măsuri prevăzut în anexa nr. 1.(2) Toate unitățile sanitare, publice și private, care nu sunt menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării asistenței medicale pacienților suspecți sau confirmați cu COVID-19 în decursul internării pentru o altă patologie. Asistența medicală este oferită potrivit competenței, într-o zonă dedicată care respectă măsurile de prevenire a transmiterii infecției cu SARS-CoV-2, până la stabilirea diagnosticului și transferul într-un spital adecvat fazei clinice a COVID-19. (3) Obligațiile prevăzute la alin. (2) se aplică și pacienților care necesită acordarea asistenței medicale de urgență.  +  Articolul 5În spitalele și unitățile de dializă care folosesc orice modalitate de administrare a oxigenului este interzisă utilizarea oricărui produs ori dispozitiv nemedical sau neautorizat care funcționează cu flacără deschisă ori închisă sau cu orice modalitate de încălzire.  +  Articolul 6În tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unitățile sanitare care acordă servicii medicale pacienților infectați cu COVID-19 se va lua în considerare Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 24 de ore de la publicare.
  p. Ministrul sănătății,
  Andreea-Anamaria Moldovan,
  secretar de stat
  București, 26 martie 2021.Nr. 434.  +  Anexa nr. 1PLAN DE MĂSURIpentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți,
  cazuri confirmate și suspecte COVID-19
  JUDEȚSPITALNIVEL corectat    NIVEL OBSTETRICĂ- GINECOLOGIEPSIHIATRIEUNITATE DIALIZĂ
  ABSPITALUL MUNICIPAL AIUDIIISpitalul Municipal AiudSpital Județean de Urgență AlbaToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia - cazuri grave și critice
  ABSPITALUL MUNICIPAL BLAJIII
  ABSPITALUL PNF AIUDIII
  ABSPITALUL MUNICIPAL SEBEȘIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CUGIRII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC ABRUDIII
  ABSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIAI
  AGSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTIISpitalul Municipal CâmpulungSpitalul Județean de Urgență Pitești Spitalul de Psihiatrie VedeaToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice
  AGSPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTIII
  AGSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNGIII
  AGSPITALUL ORĂȘENESC MIOVENIIII
  AGSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNGII
  AGSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ANDREI" VALEA IAȘULUIIII
  AGSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENIII
  ARSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARADISpitalul Județean de Urgență AradSpitalul Orășenesc IneuDializa S.C. Avitum Braun - centru local Arad, tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Arad - cazuri grave și critice
  ARSPITALUL ORĂȘENESC INEUII
  AREXPO ARAD - SPITAL DE CAMPANIEIII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTIIMaternitatea Bucur INSMC "Alessandrescu Rusescu"Spitalul clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos"Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULAREmonospe- cialitate   III
  BCETTT SF. STELIANIII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ SF. PANTELIMONI
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE PROF. DR. MATEI BALȘI
  BSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ȘTEFAN"III
  BSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ"I
  BINSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTAII
  BINSTITUTUL CLINIC FUNDENIIII
  BSPITALUL CLINIC DR.I.CANTACUZINOIII
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII DR.V.GOMOIUII
  BSPITALUL DE URGENȚĂ PROF.DR. D GEROTAII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII M.S. CURIEI
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIASI
  BINSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF. C.C. ILIESCUmonospe- cialitate   III
  BSPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTINGIII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "SF. IOAN"I
  BSPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCUIII
  BSPITALUL CLINIC COLENTINAI
  BSPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"II
  BSPITALUL CLINIC COLȚEAII
  BSPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILAmonospe- cialitate   III
  BSC POLICLINICO DI MONZA SRLIII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚE OFTALMOLOGICE BUCUREȘTImono- speciali- tate    III
  BINSMC ALESSANDRESCU RUSESCU - SP. POLIZUII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII GR. ALEXANDRESCUI
  BSPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘORmonospe- cialitate   II
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚE BAGDASAR ARSENII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ''PROF. DR. AGRIPPA IONESCU''II
  BSPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA BUCUREȘTIIII
  BSpitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București - Spital militar de campanie de nivel ROL2-COVID-19, amplasat în perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan"I Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" OneștiToate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești - cazuri grave și critice
  BCSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂUISpitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești
  BCSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTIIII
  BCSPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTII
  BCSPITALUL PROF DR EDUARD APETREI BUHUȘIII
  BCSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂUIII
  BCSPITALUL IOAN LASCAR COMĂNEȘTIIII
  BCSC ELITYS CARE SRLIII
  BHSPITALUL CLINIC JUD. DE URGENȚĂ ORADEAISpitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" OradeaSpitalul Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" OradeaSpitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea
  BHSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR. GAVRIL CURTEANU ORADEAI
  BHSPITALUL PELICAN ORADEAI
  BHSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIXIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL EP.NICOLAE POPOVICI BEIUȘII
  BHSPITALUL MUNICIPAL DR.POP MIRCEA MARGHITAIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL SALONTAIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ȘTEIII
  BNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚAISpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaCentrul de Dializă "Diaverum" - tură suplimentară
  BNSPITAL ORĂȘENESC "DR.GEORGE TRIFON" NĂSĂUDIIISpitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave și critice
  BRSPITAL PSIHIATRIE " SF. PANTELIMON " BRĂILAIIISpitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" BrăilaCentrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri grave și critice
  BRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILAIII
  BRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAI
  BTSPITALUL DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOȘANIIIISpitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniSpitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniToate centrele - tură suplimentară/distinctă Spitalul Județean de Urgență Botoșani - cazuri grave și critice
  BTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANII
  BTSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANIIII
  BTSPITALUL MUNICIPAL DOROHOIIII
  BVSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOVISpitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. A. I. Sbârcea» BrașovSpitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie BrașovToate centrele - tură suplimentară Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici
  SPITALUL GENERAL CF BRAȘOVIII
  SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE DR. I A SBÂRCEA BRAȘOVI
  SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA BRAȘOVI
  SPITALUL MUNICIPAL SĂCELEIII
  SPITALUL ORĂȘENESC DR CT SPÂRCHEZ ZĂRNEȘTIII
  SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOVII
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOVII
  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIEIII
  SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘII
   SPITALUL MUNICIPAL CODLEAIII
   CENTRUL MEDICAL MARIA SÂNPETRUIII
  BZSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂUISpitalul Municipal Râmnicu Sărat Centrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice
  BZSPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRATIII
  CJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCAISpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj- NapocaSpitalul Clinic Municipal Cluj- Napoca Spitalul de Boli Psihice Cronice BorșaToate centrele de dializă private
  CJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCAII
  CJSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCAIII
  CJSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO, CLUJ-NAPOCAIISpitalul Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
  CJSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN PAPILIAN" CLUJ-NAPOCAISpitalul Municipal OltenițaSpitalul de Psihiatrie SăpunariSecția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj- Napoca - hemodiafiltrare
  CJINSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE "PROF. DR. O. FODOR" CLUJ-NAPOCAIII
  CJSPITALUL ORĂȘENESC HUEDINIII
  CJSPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZIIIII
  CJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ- NAPOCAI
  CJSPITALUL MUNICIPAL DEJIII
  CLSPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚAIIICentrul de dializă Diaverum
  CLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘIIII
  CSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚAISpitalul Municipal de Urgență Caransebeș Centrul de dializă Avitum Reșița - tură suplimentară Spitalul Județean Caraș-Severin - Reșița - pacienți gravi și critici
  CSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘI
  CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ " SF. ANDREI" CONSTANȚAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Andrei"Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici
  CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ " SF. ANDREI" CONSTANȚA - SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEAIII
  CTSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚAI
  CTSPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚAII
  CTSPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIAII
  CTSPITALUL MUNICIPAL MANGALIAII
  CTSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU GAFENCU " CONSTANȚAI
  CVSPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESCIIISpitalul Județean de Urgență "Fogolyan Kristof" Sfântu GheorgheSpitalul Municipal Târgu SecuiescCentrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe - pacienți gravi și critici
  CVSPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ "DR. BENEDEK GEZA" DIN COVASNAIII
  CVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. FOGOLYAN KRISTOF" DIN SFÂNTU GHEORGHEI
  DBSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTEI
  DBSPITALUL MUNICIPAL MORENIIII
  DBSPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASAIII
  DBSPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTIIII
  DJSPITALUL ORĂȘENESC "AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI" DĂBULENIIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia CraiovaSpitalul Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" DăbuleniToate centrele - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici
  DJSPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BĂILEȘTIIII
  DJSPITALUL CLINIC CF CRAIOVAIII
  DJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEȘ" CRAIOVAII
  DJSPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAIIISpitalul de Neuropsihiatrie Craiova
  DJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVAIII
  DJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNAIII
  DJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVAI
  GJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIUISpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave și critice
  GJSPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTII
  GJSPITALUL MUNICIPAL MOTRUIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC ROVINARIIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC NOVACIIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC TURCENIIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIUIII
  GJSPITALUL DE PNEUMOLOGIE T.V. RUNCUIII
  GLSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI " GALAȚIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Buna Vestire" GalațiSpitalul de Psihiatrie GalațiCentrul de dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați - pacienți critici și gravi
  GLSPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCIIII
  GLSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚIIII
  GLSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ARISTIDE SERFIOTI" GALAȚII
  GLSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚIIII
  GLSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. IOAN"" GALAȚII
  GLSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAȚIIISpitalul Orășenesc Bolintin-Vale S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară Pacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
  GLSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SF.CUVIOASA PARASCHEVA" GALAȚIIII
  GRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIUI
  GRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORUIII
  GRS.C. QUALITY COMPAS S.R.L. - OBSERVAȚII * CONTRACT CU MEDIC DE BOLI INFECȚIOASEIII
  GRSPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALEIII
  HDSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVAISpitalul Municipal LupeniSpitalul de Psihiatrie ZamToate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara - cazuri grave și critice
  HDSPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARAI
  HDSPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANIIII
  HDSPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIEII
  HDSPITALUL MUNICIPAL LUPENIIII
  HDSPITALUL ORĂȘENESC HAȚEGIII
  HDSPITALUL MUNICIPAL VULCANIII
  HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRADIII
  HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUIII
  HDSPITALUL GENERAL C.F. SIMERIAII
  HDSPITALUL DE PSIHIATRIE ZAMIII
  HDSPITALUL MUNICIPAL BRADIII
  HRSPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESCIISpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat Spitalul Județean de Urgență Miercurea- Ciuc - cazuri grave și critice
  HRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUCII
  HRSPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚAIII
  HRSPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENIIII
  IFSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOVIISpitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov vezi București
  ILSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIAIISpitalul Județean de Urgență Slobozia S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice
  ILSPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTIIIISpitalul Municipal "Anghel Saligny" Fetești
  ILSPITALUL MUNICIPAL URZICENIIII
  ILSPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREIIII
  ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. N. OBLU" IAȘIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Elena Doamna" IașiInstitutul de Psihiatrie SocolaSpitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» - centru de dializă dedicat COVID- 19 S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - stația de hemodializă S.C. Nefrocare MS - S.R.L. cu punctul de lucru în Iași S.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă
  ISSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANII
  ISSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘIII
  ISSPITALUL CLINIC C.F. IAȘIIII
  ISSPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANIIII
  ISSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. IACOB CZIHAC"III
  ISSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SFÂNTA PARASCHEVA" IAȘIIISpitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri
  ISSPITAL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA"III
  ISSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘIII
  ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘIII
  ISSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURIIII
  ISSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE SF. SPIRIDON IAȘII
  ISSPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂUIII
  MHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERINIISpitalul Municipal Orșova Toate centrele de dializă - tură suplimentară
  MHSPITALUL MUNICIPAL ORȘOVAIII
  MHSPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂIIISpitalul Orășenesc Baia de AramăSpitalul de Boli infecțioase și PsihiatrieSpitalul Județean de Urgență Drobeta- Turnu Severin - cazuri grave și critice Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice
  MMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN OPRIȘ" BAIA MAREISpitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare
  MMSPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MAREIII
  MMSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUSDEA" BAIA MAREIIISpitalul de Pneumoftiziolo- gie "Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare
  MMSPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEIIII
  MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘISpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean MureșToate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice
  MSSPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARA - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIEII
  MSCLINICA BOLI INFECȚIOASE I TÂRGU MUREȘII 
  MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘISpitalul Clinic Județean Mureș
  MSSPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TÂRNĂVENIIII
  MSINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREȘII
  MSSPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" REGHINII
  MSSPITALUL MUNICIPAL DR. VALERIU RUSSU LUDUȘIII
  NTSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANIIIISpitalul Județean de Urgență Piatra- NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra- NeamțToate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi și critici
  NTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA-NEAMȚI
  OTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINAISpitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal CaracalToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Olt - cazuri grave și critice
  OTSPITALUL MUNICIPAL CARACALI
  OTSPITALUL ORĂȘENESC CORABIAIII
  OTSPITALUL ORĂȘENESC BALȘIII
  PHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTIISpitalul Obstetrică Ginecologie PloieștiSpitalul de Psihiatrie VoilaToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice
  PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNAIII
  PHDENTIRAD HOSPITAL S.R.L.III
  PHSPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZAIII
  PHSC PATRIK MEDICAL CENTER S.R.L.III
  PHSPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTIIIISpitalul Municipal Câmpina
  PHSPITALUL DE PSIHIATRIE VOILAIII
  PHSPITALUL MUNICIPAL CÂMPINAIII
  PHS.C. SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED S.R.LIII
  PHSPITALUL ORĂȘENESC BĂICOIIII   
  SBSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIEIIISpitalul Clinic Județean de Urgență SibiuSpitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" SibiuToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  SBSPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIEIII
  SBSPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIUI
  SBSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU AUGUSTIN"III
  SBSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIUI
  SBSPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘI
  SBSPITALUL GENERAL CF SIBIUIII
  SJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂUISpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuNefromed Sălaj - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și grave
  SJSPITALUL ORĂȘENESC "PROF. DR. IOAN PUSCAS" ȘIMLEU SILVANIEIIIISpitalul Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Șimleu Silvaniei
  SJSPITALUL ORĂȘENESC JIBOU DR. TRAIAN HERȚAIII
  SĂLAJSPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNAIII   
  SMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MAREISpitalul Municipal CareiSpitalul Municipal CareiS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice
  SMSPITALUL MUNICIPAL CAREIIII
  SMSPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘIII
  SMSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MAREIII
  SVSPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUIIIISpitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava Toate centrele - tură suplimentară (la nevoie) Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave și critice
  SVSPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEIIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESCIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL "SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN" RĂDĂUȚIIII
  SVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVAI
  SVSPITALUL DE BOLI CRONICE SIRETIII
  TLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEAISpitalul Municipal Medgidia S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave și critice
  TMSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ,,P.BRÂNZEU"TIMIȘOARAIMaternitatea Bega Timișoara Toate centrele - tură suplimentară distinctă Spitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave și critice
  TMSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARAI
  TMSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOLOGIE ,,V.BABEȘ"TIMIȘOARAI
  TMSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "L.ȚURCANU" TIMIȘOARAI
  TMSPITALUL CLINIC CF TIMIȘOARAIII
  TMINSTITUTUL DE BOLI CARDIVASCULARE TIMIȘOARAII
  TMMATERNITATEA BEGAII
  TMSPITALUL MUNICIPAL ,,TEODOR ANDREI" LUGOJIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC DETAIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MAREIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC FĂGETIII
  TRSPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDEIISpitalul Caritas Roșiori de Vede Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice
  TRSPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELEIII
  VLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEAI Spitalul Județean de Urgență Vâlcea Spital Psihiatrie DragoeștiS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave și critice
  VLSPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANIIII
  VLSPITALUL ORĂȘENESC HOREZUIII
  VLSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU MIHĂEȘTIIII
  VLSPITAL ORĂȘENESC BREZOIIII
  VNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. PANTELIMON" FOCȘANI- JUDEȚ VRANCEAISpitalul Municipal Adjud Centrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave și critice
  VNSPITALUL MUNICIPAL ADJUD- JUDEȚ VRANCEAIII
  VSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUIISpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad - Centrul de hemodializă Nefromed Dialysis Center Bârlad -
  VSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ "ELENA BELDIMAN" BÂRLADI
  VSSPITALUL MUNICIPAL "DIMITRIE CASTROIAN" HUȘIII
   Listă întocmită conform datelor raportate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București la data de 19.03.2021