ORDONANTA nr. 80 din 24 august 2000privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Echipamentele, piesele de schimb şi materialele produse în ţara sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere, care contribuie la siguranţa circulaţiei şi la protecţia mediului, pot fi comercializate numai dacă sunt certificate şi/sau omologate din punct de vedere tehnic de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", organism tehnic desemnat de Ministerul Transporturilor în acest scop.  +  Articolul 2Certificarea şi/sau omologarea se solicita de către producători, importatori sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora.  +  Articolul 3Produsele certificate şi/sau omologate vor fi inscriptionate cu însemne prin care să se poată identifica producătorul, data fabricaţiei, certificatul de conformitate sau de omologare şi emitentul acestuia. În cazul în care produsul nu poate fi inscripţionat, datele de identificare se înscriu pe ambalajul acestuia.  +  Articolul 4Echipamentele, piesele de schimb şi materialele produse în ţara sau importate, prevăzute la art. 1, vor fi însoţite de un certificat de garanţie şi de o declaraţie de conformitate, întocmite de producători, importatori sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5Documentele de certificare şi/sau de omologare emise de Ministerul Transporturilor şi de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sunt singurele care permit din punct de vedere tehnic comercializarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 6 (1) Comercializarea de echipamente, piese de schimb şi materiale, produse în ţara sau importate, necertificate şi/sau neomologate, constituie contravenţie în măsura în care, potrivit legii penale, nu este considerată infracţiune şi se sancţionează potrivit art. 41 liniuţa a patra din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 105/2000. (2) Personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor să constate contravenţia prevăzută la alin. (1) poate dispune, în funcţie de gravitatea faptei care constituie contravenţie, oprirea definitivă sau temporară a fabricării, importului sau comercializării de produse necertificate şi/sau neomologate în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările şi normele tehnice privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 170/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999. (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei Uniunii Europene şi a caracteristicilor tehnice ale parcului naţional de vehicule rutiere.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu-------------