ORDIN nr. 383 din 19 martie 2021privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 26 martie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.382/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Finanțarea testării de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a testării genetice pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate, întocmite distinct și însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 8^1 la prezentele norme tehnice.2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Din fondurile alocate la titlul 20 «Bunuri și servicii», D.S.P. pot încheia contracte pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme tehnice, cu următoarele unități de specialitate:a) unități sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, definite conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) unități sanitare private;c) autoritățile administrației publice locale;d) instituții publice. Pentru testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României D.S.P. încheie acte adiționale la contractul încheiat cu unitățile de specialitate pentru testarea RT-PCR standard prevăzută în Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare. Actul adițional se întocmește după modelul contractului prevăzut la litera A din anexa nr. 9 la prezentele norme tehnice, adaptat.3. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Achiziționarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 12 și 14, se realizează după cum urmează:a) de unitățile de specialitate prin care se derulează programele, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție;b) de Ministerul Sănătății în baza Regulamentului (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, prin încheierea de contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Comisia Europeană cu ofertanții selectați pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19, a testelor rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2, precum și a altor materiale sanitare sau dispozitive medicale utilizate pentru controlul pandemiei COVID-19.4. În anexa nr. 2, la capitolul I ,,Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.1 „Programul național de vaccinare“, la litera C „Activități“, punctul 2 „Vaccinarea grupelor populaționale la risc“ se modifică și va avea următorul cuprins:2. Vaccinarea grupelor populaționale la risc
  Tipul de vaccinareGrupe populaționale la risc
  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (DTPa)gravide
  HPV^1fete din grupa de vârstă 11-14 ani
  Vaccin gripalpersoanele din grupele populaționale la risc stabilite de Organizația Mondială a Sănătății conform metodologiei, precum și personalul implicat în asigurarea și menținerea capacității operaționale a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Telecomunicații Speciale
  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)contacții din focar
  Alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătății și aplicabile în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internaționalăpersoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecțioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), personalul din cadrul instituțiilor cu rețele sanitare proprii care desfășoară misiuni la frontieră sau în afara granițelor țării, imigranți, refugiați, azilanți; vaccinarea împotriva COVID-19 se realizează la grupele populaționale prevăzute la Secțiunea 2 „Descrierea grupelor populaționale pentru vaccinarea împotriva COVID-19“, Cap. XI „Organizarea și desfășurarea campaniilor de vaccinarea împotriva COVID-19“ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare
  ^1 Vaccinarea anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV:a) se realizează la solicitarea părinților/reprezentanților legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare și trimestrial se va solicita direcției de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11-14 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea.
  5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, la litera C, punctul 2.4 „Activități desfășurate la nivelul centrelor de vaccinare“ se modifică și va avea următorul cuprins:2.4. Activități desfășurate la nivelul centrelor de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/ 4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, litera E „Indicatori de evaluare:“ se modifică și va avea următorul cuprins:E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de vaccinări (fără includerea vaccinării împotriva COVID-19): 2.500.000 vaccinări/an;1.2. număr carnete de vaccinări tipărite de INSP/an: 130.000;1.3. număr de activități desfășurate de către INSP/an: 350; 1.4. număr doze de vaccin împotriva COVID-19 achiziționate: 46.798.222 doze;2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/vaccinare^1: 65 lei;^1 Costul mediu estimat/vaccinare se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate și numărul de vaccinări efectuate, fără a fi luate în calcul și cheltuielile efectuate de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin și seringilor utilizate și prestării de servicii pentru serviciile de vaccinare la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care țin de transportul vaccinurilor și întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum și cheltuieli rezultate din întreținerea sistemului informațional și informatic necesar derulării programului.2.2. cost mediu estimat/carnet tipărit de către INSP: 1 leu;2.3. cost mediu estimat/activitate desfășurată de către INSP: 970 lei;2.4. cost mediu estimat/doză de vaccin împotriva COVID-19 achiziționat: 49 lei;3. Indicatori de rezultat:3.1. acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul național de vaccinare la vârstele de 12 luni: 95%;3.2. acoperirea vaccinală cu antigenele din vaccinurile opționale la grupurile la risc incluse în program (fără includerea vaccinului împotriva COVID-19): 50%; 3.3. acoperirea vaccinală pentru vaccinul împotriva COVID-19: 70%. 7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera C „Activități“, la punctul 2 „Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP“, după subpunctul 2.23 se introduc 5 noi subpuncte, subpunctele 2.24-2.28, cu următorul cuprins:2.24. realizează distribuirea testelor rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2 către unitățile de specialitate care implementează programul; 2.25. identificarea cazurilor care îndeplinesc criteriile epidemiologice prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP, colectarea probelor biologice recoltate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 și transportul acestora către DSP-ul regional, conform arondării teritoriale a județelor în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante; DSP-urile din regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Sud-Est și Sud Muntenia asigură transportul probelor biologice direct la laboratoarele arondate; arondarea teritorială a județelor și municipiului București în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante este prevăzută în anexa la prezenta anexă; 2.26. selectarea unui număr de 25 de probe biologice recoltate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 de la cazurile simptomatice, conform definiției de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP și transportul acestora către laboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă, conform arondării teritoriale a județelor în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante, prevăzută în anexa la prezenta anexă; 2.27. DSP-urile regionale organizează colectarea probelor biologice pozitive la RT-PCR standard evaluate prin RT-PCR specific de variantă în vederea efectuării secvențierii întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS de la laboratoarele care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă aflate în teritoriul administrativ-teritorial al acestora;2.28. DSP-urile regionale asigură transportul probelor biologice prevăzute la pct. 2.25, precum și al probelor biologice prevăzute la pct. 2.27 către laboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2, conform arondării teritoriale a județelor în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante, prevăzută în anexa la prezenta anexă.8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera C, punctul 4 „Activități desfășurate la nivelul unităților de specialitate pentru identificarea virusului SARS-COV-2“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Activități desfășurate la nivelul unităților de specialitate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 și a variantelor circulante pe teritoriul României:4.1. testarea de laborator prin metoda RT-PCR standard pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 a persoanelor stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de INSP, prin CNSCBT sau prin ordin al ministrului sănătății;4.2. testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României prin:4.2.1. RT-PCR specific de variantă pentru selecționarea cazurilor de interes dintre cele la care testul RT-PCR standard este pozitiv; 4.2.2. secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS (next generation sequencing) la cazurile pozitive selectate prin test RT-PCR specific de variantă.9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera D „Beneficiarii programului“, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Pentru testarea de laborator efectuată în scopul stabilirii diagnosticului infecției cu virusul SARS-CoV-2 sunt eligibile persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1, precum și criteriile pentru inițierea testării pentru SARS-CoV-2 stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de INSP sau prin ordin al ministrului sănătății; efectuarea testelor genetice pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante se realizează numai la cazurile ce îndeplinesc criteriile epidemiologice și de laborator recomandate prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus.10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E „Indicatori de evaluare“, punctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea de laborator în scopul stabilirii diagnosticului infecției cu virusul SARS-CoV-2:1.3.1. număr teste rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2 achiziționate: 3.000.000; 1.3.2. număr testări RT-PCR standard pentru identificarea SARS-CoV-2: 1.500.000;1.3.3. număr testări RT-PCR specific de variantă: 78.000;1.3.4. număr secvențieri ale întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: 9.000.11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E, punctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:2.3. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea de laborator în scopul stabilirii diagnosticului infecției cu virusul SARS-CoV-2: 2.3.1. cost/test rapid pentru detecția antigenului SARS-CoV-2: 7,26 lei;2.3.2. cost/testare RT-PCR standard efectuată pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: 200 lei; începând cu data de 1 aprilie 2021 cost/testare RT-PCR standard efectuată pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: 175 lei;2.3.3. cost/testare RT-PCR specific de variantă: 100 lei;2.3.4. cost/secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: 1.000 lei.12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E, la punctul 3, subpunctul 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR standard pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: ponderea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2: minimum 1%.13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E, la punctul 3, după subpunctul 3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.3, cu următorul cuprins:3.3. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea genetică pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante: ponderea variantelor mutante confirmate prin secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici de nouă generație (NGS): 50%.14. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, la punctul 8, subpunctul 8.11 se modifică și va avea următorul cuprins:8.11. serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR standard pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică după cum urmează:8.11.1. la un tarif de 200 lei/testare RT-PCR standard realizată și raportată în cazul probelor biologice recoltate până la data de 31 martie 2021;8.11.2. la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată și raportată în cazul probelor biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.15. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera F, la punctul 8, după subpunctul 8.11 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 8.12 și 8.13, cu următorul cuprins:8.12. serviciul de testare genetică prin metoda RT-PCR specific de variantă se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 100 lei/testare realizată și raportată;8.13. serviciul de testare genetică prin metoda secvențierii întregului genom SARS-CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 1.000 lei/testare realizată și raportată;16. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera G „Unități de specialitate care implementează:“, titlul punctului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. unități de specialitate care efectuează testarea RT-PCR standard, evaluate în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătății:....17. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera G, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 5-7, cu următorul cuprins:5. unități de specialitate care efectuează testarea genetică prin RT-PCR specific de variantă:5.1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș; 5.2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca; 5.3. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeș», Timișoara; 5.4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; 5.5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sfânta Parascheva», Iași; 5.6. Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»; 5.7. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Dr. Victor Babeș», București; 5.8. Institutul de Virusologie «Ștefan S. Nicolau», București; 5.9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», București;5.10. Institutul Național de Sănătate Publică, prin laboratoarele CRSP; 6. unități de specialitate care efectuează testare genetică prin metoda secvențierii întregului genom SARS-CoV-2:6.1. Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»; 6.2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»;7. unități de specialitate ce efectuează testarea rapidă pentru detecția antigenului SARS-CoV-2:7.1. unități sanitare publice sau private care au calitatea de furnizori de servicii medicale în cadrul sistemului de sănătate; 7.2. instituții publice din cadrul sistemului de sănătate publică.18. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, după litera G se introduce o nouă literă, litera H, cu următorul cuprins:H. Criterii de selecție a unităților de specialitate care implementează testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României:1. pentru RT-PCR specific de variantă: instituții sau unități sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor următoare:1.1. are experiență de cel puțin 5 ani în diagnosticul molecular; 1.2. deține acreditare SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 15189:2013 pentru cel puțin o tehnică de diagnostic molecular (poate fi alta decât SARS-CoV-2) sau face parte din structura Institutului Național de Sănătate Publică, a rețelei de genetică medicală, organizată conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.358/2014 privind înființarea rețelei de genetică medicală sau din rețeaua laboratoarelor de mare performanță pentru diagnosticarea infecției HIV și monitorizarea terapiei anti-HIV; 1.3. deține expertiză și capacitate de instruire/formare teoretică și practică în diagnostic molecular individual sau în parteneriat cu o instituție de învățământ superior;1.4. are capacitate de testare prin RT-PCR standard de minimum 400 de probe biologice/zi și prin RT-PCR specific de variantă de minimum 200 de probe biologice/zi;1.5. are capacitate de stocare a probelor biologice lucrate într-un interval de 6 luni la o temperatură de –80^0C;2. pentru secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: instituții sau unități sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la punctul 1, precum și a următoarelor criterii:2.1. are istoric de încărcare de secvențe SARS-CoV-2 de bună calitate în baze de date recunoscute internațional precum „Global initiative on sharing all influenza data“ (GISAID) și altele asemenea;2.2. are publicații relevante pentru activitatea curentă în jurnale științifice peer-reviewed.19. În anexa nr. 2, la final, se introduce o nouă anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.20. În anexa nr. 4, la capitolul III ,,Programul național de securitate transfuzională’’, litera C „Activități“, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. controlul imunologic și virusologic suplimentar pentru plasma proaspăt congelată recoltată de la donator vindecat de COVID-19, denumită în continuare PPC-DV-COVID-19, conform legislației în vigoare.21. În anexa nr. 4, la capitolul III, litera D „Indicatori de evaluare:“, punctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Indicatori fizici: 1.1. număr donări/unități recoltate și testate pe an: 410.000 donări;1.2. număr donări/unități recoltate și testate pe an de PPC-DV-COVID-19:10.000 donări.2. Indicatori de eficiență: 2.1. cost mediu estimat/unitate de sânge recoltată și testată: 285 lei; 2.2. cost mediu estimat/unitate PPC-DV-COVID-19 testată suplimentar: 987 lei.22. Anexa nr. 8^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă,
  secretar de stat
  București, 19 martie 2021.Nr. 383.  +  Anexa nr. 1(Anexa la anexa nr. 2 la normele tehnice)Arondarea teritorială a județelor din regiunile de dezvoltare: București-Ilfov, Sud-Est și Sud Muntenia în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante:
  Regiunea de dezvoltareJudețul/municipiulLaboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantăLaboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS
  București-IlfovBucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș», BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»
  IlfovINSP-CRSP București
  Sud-EstBrăila Constanța TulceaInstitutul de Virusologie «Ștefan S. Nicolau», București
  Buzău Galați VranceaSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Dr. Victor Babeș», București
  Sud MunteniaArgeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova TeleormanInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»
  Diagrama*^) procesului de secvențiere a genomului SARS-CoV-2: se aplică pentru județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman și municipiul București.Diagrama*^) procesului de secvențiere a genomului SARS-COV2: se aplică pentru județele Ilfov, Brăila, Constanța, Tulcea, Buzău, Galați, Vrancea.*^) Diagramele sunt reproduse în facsimil.LEGENDĂ:(a): probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvențierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP;(b): 25 de probe biologice recoltate de la cazurile simptomatice, conform definiției de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă;(c): probe biologice pozitive la RT-PCR standard și evaluate prin RT-PCR specific de variantă. Pentru fiecare regiune de dezvoltare se transmit către laboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS un număr de 15 probe biologice testate pozitiv la RT-PCR specific de variantă/zi.Arondarea teritorială pentru județele din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante:
  Regiunea de dezvoltareJudețul/ MunicipiulDSP regionalLaboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantăLaboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS
  Nord-EstIașiBacăuBotoșaniSuceavaDSP IașiSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva, IașiInstitutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș
  VasluiNeamțDSP IașiINSP-CRSP Iași
  CentruAlbaBrașovCovasnaHarghitaMureșSibiuDSP MureșSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  Nord-VestClujMaramureșSatu MareSălajDSP ClujSpitalul Clinic de BoliInfecțioase Cluj-NapocaInstitutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  Bistrița-NăsăudBihorDSP ClujINSP-CRSP Cluj-Napoca
  Sud-VestOlteniaDoljGorjMehedințiOltVâlceaDSP DoljSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
  VestTimișCaraș-SeverinDSP TimișSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, Timișoara
  AradHunedoaraDSP TimișINSP-CRSP Timișoara
  Diagrama*^) procesului de secvențiere a genomului SARS-CoV-2: se aplică pentru județele din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Vest, Sud-Vest Oltenia:*^) Diagrama este reprodusă în facsimil.LEGENDĂ:(a): probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvențierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP;(b): 25 de probe biologice recoltate, la nivelul fiecărui județ, de la cazurile simptomatice, conform definiției de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă;(c): probe biologice pozitive la RT-PCR standard și evaluate prin RT-PCR specific de variantă. Pentru fiecare regiune de dezvoltare se transmit către laboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS un număr de 15 probe biologice testate pozitiv la RT-PCR specific de variantă/zi.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 8^1 la normele tehnice) UNITATEA DE SPECIALITATE^1 ............................................JUDEȚUL ............................................
  CERERE DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂ
  pentru serviciile medicale de testare RT-PCR standard și, după caz, de testare RT-PCR specific de variantă
  și secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate și raportate în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare
  Sursa de finanțare: buget de stat, titlul de cheltuieli^2 ......................... pentru luna .........................
  Nr. .................. din ...................
  -lei-
  Denumirea programului/activitățiiPrevedere bugetară aprobată pentru anul ….Prevedere bugetară aprobată în trimestrul ...., inclusiv disponibilul din trimestrele anterioareSume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusivluna curentă)Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anteriorDisponibilSume necesare pentru luna curentă
  Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:Se utilizează în luna pentru care se solicită finanțareaTotal necesar pentru luna curentă, din care:Se acoperă din disponibil.Necesar de alimentat
  012345 = 4/36 = 3 – 478 = 9 + 109 = 710
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare TOTAL, din care:
  RT-PCR
  RT-PCR specific de variantă
  Secvențierea integrală a genomului SARS-CoV-2
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele .....................Funcția ...........................................Semnătura ...................................Responsabil financiarNumele și prenumele ......................Funcția ...........................................Semnătura ......................................NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare titlu de cheltuieli cu încadrarea în bugetul aprobat, în două exemplare, din care unul se depune la DSP, în situația în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcția de sănătate publică și, respectiv, la unitatea de asistență tehnică și management (UATM) din cadrul INSP, după caz.2. Cererea de finanțare fundamentată va fi însoțită de anexele:2.1. borderou centralizator al testelor RT-PCR standard și, după caz, al testelor RT-PCR specific de variantă și de secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2, realizate și raportate;2.2. desfășurătorul sau, după caz, desfășurătoarele privind evidența persoanelor testate RT-PCR standard și, după caz, a persoanelor testate RT-PCR specific de variantă și prin secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2 generat(e) din aplicația informatică Corona Forms, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, validat(e) de direcțiile de sănătate publică. Validarea numărului de teste RT-PCR standard, și, după caz, a numărului de teste RT-PCR specific de variantă și de secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate și raportate de o unitate de specialitate, indiferent de subordonarea acesteia, se efectuează de către direcția de sănătate publică care asigură coordonarea asistenței medicale în teritoriul la nivelul căruia s-a realizat recoltarea probelor biologice, în termen de maximum 2 săptămâni de la transmiterea solicitărilor de validare de către unitățile de specialitate care au realizat testările; 2.3. factură pentru contravaloarea testării RT-PCR standard și, după caz, a testării RT-PCR specific de variantă și de secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate și raportate, în situația în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcția de sănătate publică.^1 Unitatea de specialitate este, după caz:a) direcția de sănătate publică (DSP);b) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății;c) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităților administrației publice locale;d) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii;e) furnizorii privați de servicii medicale;f) Institutul Național de Sănătate Publică (INSP);g) alte instituții publice aflate în relație contractuală cu direcțiile de sănătate publică.^2 Se consemnează titlul de cheltuieli:a) „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru activitatea implementată de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităților administrației publice locale;b) „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de direcțiile de sănătate publică, furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, furnizori privați de servicii medicale sau Institutul Național de Sănătate Publică;c) „Transferuri“ pentru programele naționale de sănătate publică implementate de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății.Unitate de specialitate .....................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al testelor RT-PCR standard și, după caz, al testelor RT-PCR specific de variantă și de secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate și raportate
  Raportare pentru luna ..................
  RT-PCR standard pentruNumărul de teste RT-PCR standard realizate și raportateTarif/test RT-PCR standard^1 (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  persoanele eligibile din teritoriul arondat Direcției de Sănătate Publică 1 ......200
  persoanele eligibile din teritoriul arondat Direcției de Sănătate Publică 2 ......200
  ......200
  1. TOTAL RT-PCR standard:200
  RT-PCR specific de variantăNumărul de teste RT-PCR specific de variantă realizate și raportateTarif/test RT-PCR specific de variantă (lei)Sumă de decontat (lei)
  probe biologice transmise din județul 1 ......100
  probe biologice transmise din județul 2 ......100
  ……100
  2. TOTAL RT-PCR specific de variantă:100
  Secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2Numărul de secvențieri integrale ale genomului SARS-CoV-2Tarif/secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2Sumă de decontat (lei)
  probe biologice transmise din județul 1 ......1.000
  probe biologice transmise din județul 2 ......1.000
  ……1.000
  3. TOTAL secvențiere integrală a genomului SARS-CoV-2
  TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3)XX
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele .........................Funcția ................................................Semnătura .........................................Responsabil financiarNumele și prenumele ..........................Funcția ................................................Semnătura .........................................Coordonatorul activității/șef laboratorNumele și prenumele .........................Funcția ...............................................Semnătura .........................................^1 Finanțarea testelor RT-PCR standard se realizează la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată și raportată pentru probele biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.Direcția de Sănătate Publică .....................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al testelor RT-PCR realizate și raportate
  Raportare pentru luna ...................... pentru sursa buget de stat, titlul bunuri și servicii DSP
  Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR standard realizate și raportateTarif/test RT-PCR standard^1 (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  A. Direcția de Sănătate Publică ......200
  1. furnizor public de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii200
  2. furnizor public de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii200
  .....200
  B. Total furnizori publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii = 1 + 2 + .....200
  1. Furnizor privat de servicii medicale .........200
  2. Furnizor privat de servicii medicale .........200
  .....200
  C. Total furnizori privați de servicii medicale = 1 + 2 + ...200
  1. UMF ......200
  2. IML ......200
  .....200
  D. Total alte instituții = 1 + 2 + ....200
  TOTAL = A + B + C + D200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele .........................Funcția ...............................................Semnătura .........................................Responsabil financiarNumele și prenumele .........................Funcția ...............................................Semnătura ........................................Coordonatorul activității/șef laboratorNumele și prenumele ........................Funcția ...............................................Semnătura .........................................^1 Finanțarea testelor RT-PCR standard se realizează la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată și raportată pentru probele biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.Direcția de Sănătate Publică .....................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al testelor RT-PCR standard realizate și raportate
  Raportare pentru luna ...................... pentru sursa buget de stat, titlul bunuri și servicii AAPL
  Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR standard realizate și raportateTarif/test RT-PCR standard^1 (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  1. Furnizor public de servicii medicale din subordinea AAPL .........200
  2. Furnizor public de servicii medicale din subordinea AAPL .........200
  ......200
  Total furnizori publici de servicii medicale din subordinea AAPL = 1 + 2 + ...200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele .........................Funcția ................................................Semnătura .........................................Responsabil financiarNumele și prenumele ........................Funcția ...............................................Semnătura ..........................................Coordonatorul activității/șef laboratorNumele și prenumele ..........................Funcția ...............................................Semnătura ..........................................^1 Finanțarea testelor RT-PCR standard se realizează la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată și raportată pentru probele biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.
  ----