ORDIN nr. 410 din 17 martie 2021pentru reglementarea unor aspecte contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 martie 2021    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 264, după alineatul (3^1) se introduc două noi alineate, alineatele (3^2) și (3^3), cu următorul cuprins:(3^2) În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile își reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micșorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidențiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute.(3^3) În situația în care se aplică prevederile alin. (3^2), rezerva corespunzătoare acțiunilor prevăzute la alin. (3^1) se transferă la venituri la cedarea acțiunilor respective.2. La punctul 339, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prevederile prezentului punct se aplică inclusiv în cazul în care angajații primesc beneficii direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.3. După punctul 407 se introduce un nou punct, punctul 407^1, cu următorul cuprins:407^1. (1) Prevederile prezentei secțiuni, referitoare la tratamentul contabil aplicabil operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică, sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020. Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil este cel prevăzut la alin. (2)-(4).(2) Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia. (3) Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct). (4) Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile prevăzute la alin. (3) și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut la pct. 227 și 228.4. Punctul 485 se modifică și va avea următorul cuprins:485. - Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepția cazului în care prezentarea separată este necesară pentru înțelegerea efectelor tranzacțiilor cu părțile legate asupra situațiilor financiare ale entității.  +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 37, alineatul (4) se abrogă.2. După punctul 145^3 se introduce un nou punct, punctul 145^4, cu următorul cuprins:145^4. (1) Prevederile prezentei secțiuni, referitoare la tratamentul contabil aplicabil operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică, sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020. Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil este cel prevăzut la alin. (2)-(4).(2) Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia.(3) Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct).(4) Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile prevăzute la alin. (3) și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil costurilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut de reglementări.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Alexandru Nazare
    București, 17 martie 2021.Nr. 410.----