HOTĂRÂRE nr. 342 din 19 martie 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (27) se modifică și va avea următorul cuprins:(27) Plafoanele anuale ale garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanțelor, în funcție de ponderea garanțiilor acordate în favoarea fiecărui finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului.2. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (48) se introduce un nou alineat, alineatul (49), cu următorul cuprins:(49) Pentru anul 2021 se alocă un plafon al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 1.500 milioane lei.3. La anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Convenția prevăzută la art. 1 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită convenția privind implementarea programului, va cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind:4. La anexa nr. 1, la articolul 5, literele r) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:r) promisiune unilaterală de creditare - document prin care finanțatorul își exprimă disponibilitatea de a acorda o finanțare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni;s) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM finanțatorului, prin care FNGCIMM își exprimă intenția de a garanta, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea care va fi acordată beneficiarilor de către finanțator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni.5. La anexa nr. 1, la articolul 10^5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Finanțatorul și statul, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, emit acordul pentru efectuarea plății despăgubirilor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului inițial, prevăzută de art. 1 alin. (19) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, către proprietarul locuinței, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.6. La anexa nr. 1, la articolul 10^7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În condițiile art. 1 alin. (17) și (18) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea de către finanțator a modificării contractului de credit, acesta transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanției, însoțită de dovada aprobării sale, precum și documentele privind novarea care urmează să fie efectuată.7. La anexa nr. 1, articolul 19^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19^1În situația achiziției unei locuințe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanțator o cerere de finanțare, însoțită de promisiunea bilaterală de vânzare a locuinței. Finanțatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condițiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva obținerii unei promisiuni de garantare.8. La anexa nr. 2, la articolul 1, literele a) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) fac dovada cu declarație autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă», aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare;.......................................................h) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toată durata finanțării garantate, la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de finanțatori prin solicitarea de garantare, iar drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și a finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a locuinței în condițiile sus-menționate, finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinței pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.  +  Articolul IIPrevederile art. 1 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică tuturor creditelor garantate în cadrul programului, pentru polițele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 19 martie 2021.Nr. 342.----