ORDIN nr. 409 din 18 martie 2021pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 19 martie 2021  Având în vedere dispozițiile:– art. 5 alin. (4), art. 282 alin. (3)-(8) și art. 324 alin. (12)-(16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 26 și pct. 104 alin. (6) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare,precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 739.090 din 17.03.2021,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 27 mai 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „plafonul de 2.250.000 lei“ se înlocuiește cu sintagma „plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal“.2. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 6, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) șeful Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București;3. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 7, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București;4. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.5. La anexa nr. 1 capitolul II, punctele 2-4 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (formular 097) și se depune la organul fiscal competent, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.3.1. Notificările depuse în termenul prevăzut la pct. 2 se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, potrivit dispozițiilor art. 324 alin. (16) teza a III-a din Codul fiscal.3.2. Notificările depuse peste termenul prevăzut la pct. 2 nu se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit dispozițiilor art. 324 alin. (16) teza a IV-a din Codul fiscal.4. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care și-au exercitat, în termen, opțiunea, potrivit dispozițiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs.6. La anexa nr. 1 capitolul III, punctele 1-4 se modifică și vor avea următorul cuprins: 1. Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, în cursul anului calendaristic, pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.2.1. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, care optează să aplice sistemul TVA la încasare, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să depună la organele fiscale competente, odată cu declarația de înregistrare/mențiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, notificarea (formular 097), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.2.2. Notificările depuse în termenul prevăzut la pct. 2.1 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, care optează să aplice sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA.3.1. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior înregistrării în scopuri de TVA, în cursul anului înregistrării, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, notificarea (formular 097), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, din care să rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, și că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.3.2. Notificările depuse în termenul prevăzut la pct. 3.1 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, care optează să aplice sistemul TVA la încasare ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.4. Notificările depuse peste termenul prevăzut la pct. 2.1 sau 3.1, după caz, nu se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit dispozițiilor art. 324 alin. (16) teza a IV-a din Codul fiscal.7. La anexa nr. 1 capitolul IV, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.8. La anexa nr. 2 capitolul II, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (formular 097) și se depune la organul fiscal competent, oricând în cursul anului, între data de 1 și 20 a lunii, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.9. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, au obligația, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună notificarea prevăzută de lege (formular 097), completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depășit plafonul.10. La anexa nr. 2 capitolul IV, punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:2.1. Identificarea persoanelor impozabile care utilizează luna ca perioadă fiscală la TVA și care îndeplinesc condiția de radiere din oficiu din registru se face lunar, începând cu data de 26 a fiecărei luni, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) și a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale anterioare.2.2. Identificarea persoanelor impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală la TVA și care îndeplinesc condiția de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) și a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate, din oficiu, din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare, cifra de afaceri realizată, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent și sfârșitul lunii/trimestrului de referință, de persoanele impozabile care sunt înregistrate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.11. La anexa nr. 2 capitolul IV, la punctul 5, sintagma „cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei“ se înlocuiește cu sintagma „cifra de afaceri mai mare decât plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal“.12. La anexa nr. 2 capitolul IV, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Împotriva deciziei privind radierea, din oficiu, din registru se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.13. La anexa nr. 2 capitolul VI, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.14. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.15. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 11, în formularul de Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700), la capitolul III. „Date privind secțiunile completate“, în secțiunea B - „Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA“, subsecțiunea IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. 2. La anexa nr. 11, în Instrucțiunile de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale“, la subsecțiunea IV -Notificare privind sistemul TVA la încasare, instrucțiunile de completare ale rândului 1.20.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rândul 1.20.1 se marchează cu «X» în căsuța corespunzătoare de către persoanele impozabile care notifică organul fiscal că optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cifra sa de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Notificarea se depune până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum și data de la care persoana optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare; – persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, rândul nu se bifează de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.3. La anexa nr. 11, în Instrucțiunile de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale“, la subsecțiunea IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare, instrucțiunile de completare ale rândului 1.20.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rândul 1.20.2 se marchează cu «X» în căsuța corespunzătoare de către persoana impozabilă care notifică organul fiscal că încetează aplicarea sistemului TVA la încasare și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Notificarea se depune în această situație până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum și data de la care încetează aplicarea sistemului TVA la încasare;– deși este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, totuși persoana renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune în această situație oricând în cursul anului, între data de 1 și 20 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației în care au realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum și data de la care persoana impozabilă renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VDispozițiile art. II intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.136/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1311 din 30 decembrie 2020.  +  Articolul VIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 18 martie 2021.Nr. 409.  +  Anexa nr. 1*)(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.503/2016)*) Formularul este reprodus în facsimil.Instrucțiuni de completare a formularului (097) „Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 282 și de art. 324 alin. (12) și (14) din Codul fiscal.În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:a) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;b) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;c) pentru ieșirea din sistem, prin depășirea plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal;d) pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, între data de 1 și 20 a oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care nu depășesc în cursul unui an plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar care renunță la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației de la lit. c).Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:– un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului se face astfel:Secțiunea I „Felul notificării“Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.Secțiunea II „Date de identificare a persoanei impozabile“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA „se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA, atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.Secțiunea III „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal“ se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii.Caseta „Nume, prenume/Denumire“ se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.Secțiunea IV „Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opțiune“ se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cifra sa de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;– persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.Secțiunea V „Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit;– deși este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, totuși persoana renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune, în această situație, oricând în cursul anului, între data de 1 și 20 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației în care au realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului.  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.503/2016)MINISTERUL FINANȚELORAgenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală de Administrare a Marilor ContribuabiliDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ..............................................Unitatea fiscală .....................................................................Nr. ............................./.................................
  SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C.
  Adresa: .........................Tel.: ...............................Fax: ...............................E-mail: ..........................
  DECIZIE
  de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
  Către: Denumirea/Numele, prenumele .................................................................Domiciliul fiscal:localitatea …………................................., str. ........................................... nr. ................,bl. ................, ap. ................., et. .........., județul/sectorul .....................................................Codul de identificare fiscală ...............................................................................................În baza prevederilor art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, aveați obligația să notificați organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispozițiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.Întrucât nu ați depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înștiințăm că sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (14) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ................................
  Semnătura și ștampila unității ...................
   +  Anexa nr. 3*
  Subsecțiunea IV din anexa nr. 11 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017
  *Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  ----