ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 2021privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021  Având în vedere măsurile urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare,luând în considerare contextul epidemiologic, precum și necesitatea acordării stimulentului de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților confirmați cu COVID-19,ținând cont de faptul că intenția legiuitorului este aceea ca, de drepturile acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, să beneficieze întreg personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate,întrucât soluțiile legislative preconizate prin Legea nr. 82/2020 nu acoperă problematica privind modul de acordare a stimulentului de risc pentru personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar care și-a desfășurat activitatea într-o altă formă legală de exercitare a profesiei decât în baza unui contract individual de muncă în cadrul cabinetelor medicilor de familie, laboratoarelor de analize medicale, laboratoarelor de imagistică medicală, ambulatoriilor de specialitate și cabinetelor stomatologice organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, reglementează ca aceste drepturi să fie suportate de angajator din fondul de salarii și nu a avut în vedere faptul că principala formă de organizare a unui cabinet medical este potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât majoritatea medicilor nu sunt salariați, ci sunt reprezentanții propriilor cabinete medicale, iar cabinetele medicale nu au fond de salarii, ci venituri ale cabinetului medical, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 82/2020 se impune intervenția legislativă de urgență la nivelul legislației primare care reglementează acordarea stimulentului de risc, în sensul instituirii posibilității ca de acest stimulent de risc să poată beneficia și personalul care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu toate că acestea nu au fond de salarii, ci au venit pe cabinet.întrucât este necesar a avea în vedere toate situațiile, astfel încât, indiferent de forma de organizare a cabinetului medical, personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicale, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate, să poată beneficia de stimulentul de risc,având în vedere că Legea nr. 82/2020 reglementează că stimulentul de risc se acordă lunar, pe întreaga perioadă a stării de urgență, pentru a asigura claritate normei, este necesar a se reglementa că stimulentul de risc se acordă pentru categoriile de personal care și-au desfășurat activitatea oricând pe perioada stării de urgență, respectiv în perioada 16 martie 2020-14 mai 2020,luând în considerare necesitatea clarificării noțiunii de „pacient suspect“, în cazul în care aceste măsuri nu vor fi adoptate, respectivele categorii de persoane nu vor putea beneficia de drepturile bănești acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, creându-se astfel discriminări în cadrul aceleiași categorii de beneficiari,luând în considerare că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va avea un impact negativ, discriminatoriu, asupra categoriilor de beneficiari prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, neacordarea drepturilor astfel stabilite demotivând personalul în cauză angrenat în continuare în procesul de depistare, diagnosticare și monitorizare activă a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2,având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1), literele b) și f^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) personalul care furnizează servicii de asistență medicală comunitară care a acordat servicii de îngrijire medicală și monitorizare medico-socială, de aprovizionare a persoanelor aflate în carantină, inclusiv implementarea de activități prevăzute la lit. a) și c);................................................................................................f^1) personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate și cabinetele stomatologice, indiferent de forma de organizare a acestor cabinete, laboratoare și ambulatorii de specialitate, precum și din farmaciile comunitare, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate;2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) lit. f^1), care și-a desfășurat activitatea în altă formă legală de exercitare a profesiei decât în baza unui contract individual de muncă și care a activat în timpul stării de urgență în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate, stimulentul de risc se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, din venitul cabinetului medical, în cuantumul și potrivit sursei de finanțare prevăzute la alin. (1).3. Alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, după cum urmează:a) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020-14.04.2020;b) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020-14.05.2020.4. După alineatul (5^1) se introduc două noi alineate, alineatele (5^2) și (5^3), cu următorul cuprins:(5^2) Prin excepție de la prevederile alin. (5), lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) lit. f^1), care au activat în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește de reprezentantul legal pentru activitatea desfășurată în cadrul cabinetului medical într-o formă legală de exercitare a profesiei prevăzută de lege. Reprezentantul legal este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la alin. (1) lit. f^1).(5^3) Prin excepție de la prevederile alin. (5^1), categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. f^1), care au activat în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un singur stimulent de risc, chiar dacă acestea au desfășurat activitatea în unul sau mai multe cabinete medicale sau unități angajatoare, conform legii, după cum urmează:a) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020-14.04.2020;b) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020-14.05.2020.5. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Prin sintagma «pacient suspect» prevăzută la alin. (1) lit. f^1) se înțelege persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 lit. l) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se elaborează norme metodologice care se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se elaborează norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 17 martie 2021.Nr. 18.----