ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 17 din 17 martie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 18 martie 2021  Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei,în considerarea necesității adoptării unei abordări flexibile față de evoluția pandemiei și a efectelor pe care aceasta le produce în plan social, aspect care impune asigurarea cadrului legal prin stabilirea posibilității luării unor decizii aplicate și adaptate nevoilor locale, în ceea ce privește modalitatea de angrenare a poliției locale pentru derularea activităților specifice,având în vedere faptul că, în urma reluării unor activități sociale și economice la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în strânsă legătură cu evoluția incidenței cazurilor de COVID-19, prin continuarea subordonării operaționale a poliției locale sunt afectate activitățile de menținere a ordinii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, a unităților sanitare publice, în parcuri, piețe și alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea/administrarea unităților administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local,luând în considerare faptul că măsura subordonării operaționale a poliției locale, adoptată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, afectează și atribuțiile poliției locale cu privire la urmărirea respectării prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, a normelor legale privind condițiile de transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, precum și a dispozițiilor legale ce reglementează comerțul stradal și activitățile comerciale,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a poliției locale, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existența unor dificultăți în desfășurarea activității poliției locale.Totodată, în contextul acelorași exigențe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, situația extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de greutățile foarte mari întâmpinate de polițiștii locali în îndeplinirea întregului spectru de atribuții stabilite prin Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina acestora.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 implică o procedură îndelungată, soluție juridică ce presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, instituția să se afle în situația de a nu-și putea desfășura activitatea în parametrii normali, potrivit Legii nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că, în prezent, întâmpină greutăți foarte mari în îndeplinirea atribuțiilor statuate în sarcina sa prin actuala reglementare.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, cu privire la conducerea operațională a poliției locale astfel încât polițiștii locali să își reia activitățile reglementate prin lege în sarcina lor, însă cu menținerea conducerii operaționale a acesteia în cazul instituirii carantinei zonale, având în vedere dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,având în vedere că neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra interesului public, poate periclita climatul de ordine publică și poate genera disfuncționalități la nivelul comunei, al orașului, al municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a unui municipiu, întrucât polițiștii locali nu pot îndeplini, în interesul autorității locale, întregul spectru de atribuții stabilite prin Legea nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Poliția Română conduce operațional, prin inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, poliția locală care funcționează în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a unui municipiu în care a fost instituită carantina zonală în condițiile art. 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata acesteia.2. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52^1(1) Pe perioada stării de alertă, prin protocol încheiat între poliția locală sau, după caz, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și inspectoratul de poliție județean/ Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, se poate stabili preluarea conducerii operaționale a poliției locale de către unitatea teritorială a Poliției Române.(2) Prevederile art. 50 alin. (2) și (3), art. 51 și 52 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul II(1) Conducerea operațională a poliției locale de către Poliția Română se menține pentru o perioadă de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), conducerea operațională a poliției locale de către Poliția Română încetează de drept, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 50 alin. (1) și la art. 52^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, iar autoritățile administrației publice locale urmăresc, prin poliția locală, respectarea aplicării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 17 martie 2021.Nr. 17.-----