ORDIN nr. 398 din 16 martie 2021pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa capacității de cazare“
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 18 martie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 85 alin. (4^7) și (4^8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.500 din 2.03.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului „Fișa capacității de cazare“, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Formularul de la art. 1 se completează conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul 2021.  +  Articolul 4Caracteristicile de editare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 16 martie 2021.Nr. 398.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului „Fișa capacității de cazare“
  I. Dispoziții generale1. Formularul se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul unui an fiscal, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuințe proprietate personală, cuprins între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. Formularul se completează și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal.Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistice, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și de maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.2. Contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare.3. Se completează câte o anexă pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.II. Completarea formularului4. În rubrica „Anul“ se înscrie anul de realizare a venitului.5. Secțiunea A „Date de identificare a contribuabilului/ contribuabililor“5.1. „Nume și prenume“ - se înscriu numele și prenumele contribuabilului/contribuabililor.5.2. „Cod de identificare fiscală“ - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.6. Secțiunea B „Date privind activitatea desfășurată“Număr camere închiriate în scop turistic“ - se înscrie numărul de camere închiriate în scop turistic, în anul de raportare.7. Secțiunea C „Date privind venitul anual“Venitul anual“ - se înscrie venitul anual corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic, din anul fiscal de raportare, stabilit prin însumarea venitului anual corespunzător fiecărei camere, înscris la rd. 3 de la secțiunea IV „Determinarea venitului anual“ din „Anexa nr. ..... la Fișa capacității de cazareIII. Completarea anexei la Fișa capacității de cazare8. Secțiunea I „Date referitoare la camera închiriată în scop turistic“ - se înscriu adresa imobilului în care este situată camera închiriată în scop turistic, precum și elementele care permit identificarea acesteia.9. Secțiunea II „Criterii de ajustare a normei anuale de venit“Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare criteriului/ criteriilor de ajustare a normei anuale de venit pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.În situația în care sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre criterii, norma anuală de venit poate fi ajustată de contribuabil prin reducerea acesteia cu 30%.10. Secțiunea III „Perioada de închiriere a camerei, în scop turistic“10.1. „Începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic“ - se înscrie prima zi de închiriere a camerei.10.2. „Încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic“ - se înscrie ultima zi de închiriere a camerei.10.3. În secțiune se evidențiază perioada/perioadele din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.Prin începerea realizării de venituri se înțelege prima zi de închiriere a unei camere, iar prin încetarea realizării de venituri se înțelege ultima zi de închiriere a aceleiași camere.11. Secțiunea IV „Determinarea venitului anual“Rd. 1 „Norma anuală de venit“ - se înscrie norma anuală de venit aferentă unei camere, corespunzătoare localității în care este amplasată locuința proprietate personală.Normele anuale de venit ale unei camere, situată în locuință proprietate personală, pe categorii de localități, sunt publicate de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.Rd. 2 „Norma anuală de venit ajustată“ - se înscrie, dacă este cazul, norma anuală de venit ajustată prin reducerea cu 30% a normei anuale de venit înscrise la rd. 1, în situația în care sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre criteriile prevăzute la secțiunea II „Criterii de ajustare a normei anuale de venit“, pct. 1-6.În situația în care nu sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre criteriile prevăzute la secțiunea II „Criterii de ajustare a normei anuale de venit“, rd. 2 „Norma anuală de venit ajustată“ nu se completează.Rd. 3. „Venitul anual“ - se înscrie venitul anual corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic a camerei, în cursul anului fiscal respectiv, determinat în funcție de norma anuală de venit (rd. 1) sau norma anuală de venit ajustată (rd. 2), după caz, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristicile de editare, de utilizare și de păstrare a formularului „Fișa capacității de cazare“
  1. Denumirea formularului: „Fișa capacității de cazare“2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare și completare.4. Se utilizează de către contribuabil pentru înscrierea informațiilor care au stat la baza completării formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.5. Se întocmește un exemplar de către contribuabil.6. Se păstrează de către contribuabil.
  -----