HOTĂRÂRE nr. 720 din 22 august 2000privind listele electorale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 28 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 13^1 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Listele electorale permanente sunt documente în care se înscriu cetăţenii români care au drept de vot şi care domiciliază în localitatea pentru care se întocmesc. Listele electorale permanente cuprind toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani şi care au exerciţiul drepturilor civile şi politice. (2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. (3) Înscrierea în listele electorale permanente se face din oficiu. (4) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot fi înscrişi, la cererea lor, în listele electorale permanente ale localităţii în care s-au născut ori în care au avut ultimul domiciliu în ţara. Cererea se depune la misiunea diplomatică a României din statul în care domiciliază sau direct la serviciul judeţean de evidenta informatizata a persoanei. Cererile depuse la misiunile diplomatice ale României vor fi trimise Ministerului de Interne prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 2 (1) Listele electorale permanente se întocmesc în doua exemplare oficiale de către Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei. Un exemplar se preda spre păstrare primăriei, iar celălalt, judecătoriei, în a carei raza teritorială se afla localitatea pentru care au fost întocmite, pe bază de proces-verbal, precizându-se numărul de file. (2) Listele electorale permanente se semnează de şeful formatiunii de evidenta informatizata a persoanei şi de primar. Listele electorale permanente se păstrează la primărie şi la judecătorie, în registre speciale cu file detasabile, iar la formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei care le-au întocmit, pe suport magnetic.  +  Articolul 3 (1) Ministerul de Interne stabileşte prin ordin al ministrului de interne, emis în termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, arondarea localităţilor pe formaţiuni de evidenta informatizata a persoanei care întocmesc listele electorale permanente. (2) Arondarea localităţilor pe formaţiuni de evidenta informatizata a persoanei se comunică primarilor, care o aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei.  +  Articolul 4 (1) Listele electorale permanente pentru comune se întocmesc pe sate, iar pentru oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi. (2) Pentru oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor listele electorale permanente se întocmesc pe străzi, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegatorii, iar în cadrul aceluiaşi imobil, în ordinea alfabetica a cetăţenilor cu drept de vot. Fiecare strada va începe pe o pagina noua, chiar dacă ultima pagina de pe strada anterioară nu a fost completată integral. (3) În situaţia în care, potrivit delimitării secţiilor de votare, imobilele de pe o strada sunt arondate la secţii de votare diferite, listele electorale permanente se întocmesc pe file separate pentru imobilele arondate la fiecare secţie de votare.  +  Articolul 5 (1) Listele electorale permanente cuprind în mod obligatoriu: numele şi prenumele alegătorilor, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale şi al secţiei de votare. (2) Modelul listei electorale permanente este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Înscrierea pe lista electorală permanenta este obligatorie. Un alegator nu poate fi înscris decât într-o singura lista electorală permanenta.  +  Articolul 7Listele electorale permanente se păstrează de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi, respectiv, de grefierul-şef al judecătoriei, în registre speciale. Aceştia au obligaţia să asigure integritatea registrelor şi a listelor electorale permanente. Pe coperta registrului se înscriu menţiuni referitoare la judeţul, comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială, circumscripţia electorală, secţia de votare.  +  Articolul 8 (1) Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei, actualizează listele electorale permanente şi le comunică primăriilor şi judecătoriilor în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării. (2) Prin actualizare se înţelege orice operaţiune care impune modificarea listei electorale permanente anterioare. Actualizarea are în vedere şi înscrierea în lista a persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv.  +  Articolul 9 (1) Radierea din listele electorale permanente a unei persoane se face în următoarele situaţii: a) în cazul decesului, pe baza comunicării serviciului public local unde s-a înregistrat decesul, în 24 de ore de la înregistrare, către formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la ultimul domiciliu al persoanei decedate; b) în cazul pierderii cetateniei române, pe baza comunicării Ministerului Justiţiei către serviciul judeţean de evidenta informatizata a persoanei de la ultimul domiciliu al acesteia; c) în cazul pierderii drepturilor electorale, pe baza comunicării instanţei de judecată către serviciul judeţean de evidenta informatizata a persoanei de la domiciliul acesteia. (2) Reînscrierea în listele electorale permanente a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se face la cerere, în temeiul actului prin care se dovedeşte încetarea situaţiei care a impus radierea.  +  Articolul 10Modificările în listele electorale permanente referitoare la schimbarea domiciliului se efectuează din oficiu, potrivit actelor normative în vigoare care reglementează activitatea de evidenta a populaţiei.  +  Articolul 11 (1) Evidenta comunicărilor şi a oricărei corespondente referitoare la listele electorale permanente se tine de către formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, în registrul de intrare-ieşire constituit special în acest scop. (2) Comunicările privind persoanele cuprinse în listele electorale permanente se păstrează de şeful formatiunii de evidenta informatizata a persoanei, în dosare speciale.  +  Articolul 12Alegatorii au dreptul sa verifice înscrierea în listele electorale permanente. În acest scop, după primirea listelor de la formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei, primării aduc la cunoştinţa publică locul unde şi perioadele când pot fi verificate.  +  Articolul 13 (1) Omisiunile, înscrierile gresite, precum şi orice erori în listele electorale permanente se soluţionează conform dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Modificările efectuate de formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei ca urmare a admiterii intampinarilor formulate se comunică de îndată primăriei şi judecătoriei.  +  Articolul 14 (1) Pentru efectuarea cheltuielilor privind prelucrarea datelor, tipărirea, actualizarea şi distribuirea listelor electorale permanente aferente alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din anul 2000 se aproba suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 25 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, din care 1 miliard lei la titlul "Cheltuieli de personal", 4,540 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" şi 19,460 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital". (2) Achiziţionarea hârtiei, a materialelor consumabile şi a echipamentelor necesare în vederea prelucrării datelor şi editării listelor electorale permanente se efectuează centralizat de către Ministerul de Interne, prin Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei, dintr-o singura sursa, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. (3) Specialiştii şi personalul tehnic auxiliar care participa în afară orelor de program la realizarea acţiunilor legate de editarea şi distribuirea listelor electorale permanente au dreptul, pe lângă salariu, şi la plata orelor suplimentare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar cheltuielile aferente se suporta din fondurile prevăzute la alin. (1). (4) Sumele puse la dispoziţie Ministerului de Interne potrivit alin. (1), rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, fără a se depăşi data de 31 decembrie 2000.  +  Articolul 15Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului de Interne şi în bugetul de stat pe anul 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexă                                                                     - Model -ROMÂNIAJudeţul .................... Circumscripţia electorală nr. .....Municipiul ......., sectorul .... Secţia de votare nr. ...........Oraşul ......, comuna ...., satul ......Str. ...................................                LISTA ELECTORALĂ PERMANENTA
    Nr. crt.Numele şi prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătoruluiSeria şi numărul actului de identitateMenţiuni
               
               
               
               
       
    Şeful formatiunii de evidenta informatizata a persoanei, Primar,.......................................................... ...............------------