REGULAMENT din 31 martie 2020privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 1 aprilie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 64 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 272 din 1 aprilie 2020.
     +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește cadrul organizat pentru tranzacționarea în regim concurențial, în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu a energiei electrice, și anume:a) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanți;b) modul de organizare a licitațiilor/sesiunilor de tranzacționare;c) modul de stabilire a tranzacțiilor și de contractare a energiei tranzacționate;d) modul de gestionare și publicare a informațiilor privind participanții, ofertele și tranzacțiile efectuate.  +  Articolul 2Prin implementarea modalității de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării se urmărește asigurarea unui cadru de tranzacționare eficient și transparent pe piața concurențială de energie electrică și acces nediscriminatoriu al participanților la piață.  +  Articolul 3Prezentul regulament se aplică:a) participanților la piață;b) operatorului pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică.  +  Capitolul II Definiții și abrevieri  +  Articolul 4Semnificația termenilor utilizați este următoarea:a) agregator - participantul la piață implicat în agregare care îndeplinește funcția definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică;b) caracteristicile ofertei - elemente specifice ale unei oferte, ferm stabilite înaintea introducerii ofertei pentru tranzacționare, conform regulamentului;c) contract-cadru - contract cu structură și prevederi predefinite, care conține prevederi care nu pot fi modificate, acceptate de toți participanții înregistrați și prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene și modalități de plată, garanții și penalități, pe care inițiatorul le poate modifica, specificând propriile condiții;d) convenție de participare - convenție standardizată stabilită de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, care prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la modalitatea de tranzacționare descrisă în prezentul regulament;e) cel mai bun preț - cel mai mic preț dintre prețurile ofertelor de vânzare, respectiv cel mai mare preț dintre prețurile ofertelor de cumpărare, la un moment dat;f) licitație extinsă - licitație în care se acceptă oferte de ambele părți, vânzare și cumpărare; g) marca de timp - identificator care asociază unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul și secunda;h) ofertă coinițiatoare - ofertă de același tip, și anume care prevede aceeași cantitate de energie electrică, același profil zilnic de livrare și aceeași durată a livrării, aceeași opțiune privind tranzacționarea integrală/parțială, dacă este cazul, și are același obiect, și anume vânzarea sau cumpărarea, cu o ofertă inițiatoare și care implică aderarea la același contract cu aceasta;i) ofertă inițiatoare - ofertă de energie electrică care inițiază procesul de tranzacționare conform prevederilor regulamentului;j) ofertă de răspuns - ofertă care răspunde cerințelor unei oferte inițiatoare;k) ofertă fermă - ofertă propusă de participanții la piață în baza prevederilor regulamentului care devine angajantă în momentul introducerii în piață, prin publicarea ofertei pe pagina proprie de internet a operatorului pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică; l) operator al pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - persoană juridică care asigură organizarea și administrarea unei piețe centralizate de contracte de energie electrică, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;m) participant la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării - participant la piață, potrivit prevederii art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, care se înscrie la această piață și respectă convenția de participare aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și prevederile prevăzute în reglementările naționale și/sau comunitare corespunzătoare participării la piața de energie electrică; n) piață centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - cadrul organizat de încheiere între participanții la piață, în mod transparent, prin licitație publică a contractelor, cu livrare fizică de energie electrică, organizat și administrat de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, pe baza unui ansamblu de reguli având ca bază ofertarea publică și nediscriminatorie, cu scopul de a contracta energia electrică pe termen determinat, la un preț transparent, rezultat din echilibrul cererii și al ofertei;o) platformă de tranzacționare - sistem informatic stabilit și menținut de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică în scopul realizării tranzacțiilor pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică; p) produs similar - produs disponibil pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, cu o perioadă de livrare egală cu cea stabilită în contractul încheiat pe această piață, sau, dacă un astfel de produs nu a fost tranzacționat în ultimele 12 luni față de momentul de referință, cu un produs disponibil/combinație de produse disponibile care să echivaleze perioada de livrare a produsului aferent contractului încheiat pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, pe orice altă piață concurențială organizată de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică.  +  Articolul 5Abrevierile utilizate în cadrul regulamentului au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) OPCCB - Operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;c) OPCOM - Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A.;d) PCCB - piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;e) PCCB-LE-flex - modalitate de tranzacționare pe PCCB conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, cu posibilitatea existenței mai multor ofertanți de ambele părți și a utilizării unor produse care să asigure flexibilitatea tranzacționării;f) regulament - Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării;g) RPUPCD - Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, cu modificările și completările ulterioare;h) T_G - componenta tarifului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea;i) UE - Uniunea Europeană.  +  Capitolul III Reguli generale  +  Articolul 6OPCCB administrează și dezvoltă PCCB pe baza principiilor de nediscriminare, transparență, caracter public și centralizat, stabilite de lege și de prevederile regulamentului.  +  Articolul 7Înregistrarea participanților la PCCB-LE-flex se face la solicitarea acestora, adresată OPCCB, conform procedurilor operaționale specifice și prin semnarea convenției de participare la PCCB-LE-flex.  +  Articolul 8OPCCB stabilește, după parcurgerea unui proces de consultare publică, conținutul-cadru al convenției de participare la modalitatea de tranzacționare PCCB-LE-flex, care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPCCB și ale fiecărui participant la această piață. OPCCB publică convenția pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 9(1) Participanții la PCCB-LE-flex au obligația să plătească OPCCB contravaloarea tarifelor aferente participării la această modalitate de tranzacționare, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor convenției de participare.(2) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe surse, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB ține seama de puterea instalată a capacităților de producere agregate.(3) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienți finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB ține seama de suma puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienților agregați.  +  Articolul 10(1) Un participant la piață poate încheia tranzacții cu energie electrică pe PCCB-LE-flex în mod individual sau agregat.(2) Agregarea participanților la piață se realizează separat pentru activitatea de producție, respectiv pentru consum.(3) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacționează energia electrică și căruia îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile prevăzute în convenția de participare la PCCB-LE-flex.  +  Articolul 11Tranzacționarea se realizează pe baza ofertelor inițiatoare/coinițiatoare și ale contractelor publicate de către OPCCB anterior sesiunii de tranzacționare, propuse de inițiator/coinițiator, cu respectarea unui contract-cadru, conform prevederilor aferente PCCB-LE-flex.  +  Articolul 12Contractul-cadru este elaborat de către OPCCB, în cadrul unui grup de lucru constituit cu participanții la piață, cu reținerea sau respingerea argumentată a propunerilor și observațiilor primite în urma consultării publice.  +  Articolul 13Contractul propus de inițiator/coinițiator poate fi completat față de contractul-cadru cu clauze specifice, privind exclusiv termenele de plată și modalitățile de plată, garanțiile și penalitățile de natură financiară.  +  Articolul 13^1Prin derogare de la prevederile art. 13, pentru contractele încheiate pe PCCB-LE-flex după data de 1 februarie 2021 și care intră în efectivitate după data de 1 iulie 2021, flexibilitatea cantităților poate fi stabilită prin act adițional la contract și pentru intervale de decontare cu durată de 15 minute, cu condiția ca ambele părți contractante să fie de acord. (la 01-04-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul VIII din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 )  +  Articolul 14Se interzice introducerea în contractul-cadru sau în contractul propus de inițiator/coinițiator a clauzelor privind denunțarea unilaterală.  +  Articolul 15Contractul poate fi reziliat doar cu plata de către partea din culpa căreia se produce rezilierea a unei sume compensatorii, conform prevederii art. 19 alin. (4).  +  Articolul 16Este interzisă includerea clauzelor specifice de modificare ulterioară, prin înțelegerea părților sau pe baza unor acte adiționale, a unor prevederi ale contractului cunoscute în urma procesului de licitație, referitoare la prețul stabilit la tranzacționare, durata livrării, cantitatea pe interval de decontare de energie electrică/profilul de livrare, precum și adăugarea altor servicii, dar fără a se limita la acestea. (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 )  +  Articolul 17OPCCB verifică conformitatea cu reglementările aplicabile și prevederile regulamentului a oricărui tip de oferte propuse de oricare participant și a contractului, le acceptă pe cele conforme și le respinge pe cele neconforme, publicând pe pagina proprie de internet lista ofertelor respinse și motivația acestei acțiuni.  +  Articolul 18(1) Identitatea participanților la PCCB-LE-flex este publicată pe pagina proprie de internet a OPCCB conform prevederilor prezentului regulament.(2) În cazul participării agregate, agregatorul comunică OPCCB lista clienților finali/producătorilor agregați, iar OPCCB o include, ca anexă, în Convenția de participare la PCCB-LE-flex; agregatorul notifică OPCCB ori de câte ori intervin modificări ale listei.  +  Articolul 19(1) În cazul retragerii ofertei, a prezentării pentru semnare a unui contract cu clauze diferite/modificate față de ofertă sau a refuzului încheierii contractului, participantul în cauză plătește OPCCB o sumă penalizatoare.(2) OPCCB repartizează suma penalizatoare prevăzută la alin. (1) participanților care au introdus oferte în sesiunea respectivă de tranzacționare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), un participant poate refuza semnarea contractului fără aplicarea vreunei măsuri penalizatoare în cazul în care în termen de 3 zile lucrătoare acesta prezintă OPCCB documente din care să rezulte că partenerul de contract face parte dintr-o listă de persoane fizice/juridice cărora le este interzis, prin reglementări naționale/UE, să deruleze activități comerciale.(4) În cazul rezilierii contractului după semnarea de către părți, participantul în culpă plătește celeilalte părți o sumă compensatorie care reprezintă produsul dintre cantitatea nelivrată/nepreluată de energie electrică și valoarea diferenței dintre prețul de atribuire a contractului sau prețul ajustat de atribuire a contractului, dacă este activată această opțiune, și prețul produsului/produselor similar/similare disponibil/ disponibile la data cea mai apropiată de momentul rezilierii, astfel:a) dacă diferența este pozitivă și cumpărătorul a cauzat rezilierea, suma compensatorie se plătește vânzătorului de către cumpărător; iar b) dacă diferența este negativă și vânzătorul a cauzat rezilierea, suma compensatorie se plătește cumpărătorului, de către vânzător;c) dacă diferența este negativă și cumpărătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata sumelor compensatorii;d) dacă diferența este pozitivă și vânzătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata sumelor compensatorii.(5) Contractul propus de inițiator/coinițiator poate prevedea plata unor sume suplimentare celor prevăzute la alin. (4) de către partea în culpă celeilalte părți.(6) Participantul prevăzut la alin. (1) este suspendat de la tranzacționare pe PCCB-LE-flex conform art. 22 lit. c), între data constatării abaterii și 10 zile după data efectuării plății sumei penalizatoare.  +  Articolul 20Dispozițiile art. 19 alin. (1)-(3) se includ în convenția de participare la PCCB-LE-flex, iar obligația suportării sumei compensatorii de către partea în culpă în cazul rezilierii se include în contractul-cadru aplicabil pe PCCB-LE-flex, iar nivelul penalității prevăzute la art. 19 alin. (1), precum și modul de repartizare a acesteia se stabilesc în cadrul unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfășurat de OPCCB. (la 28-04-2020, sintagma: contractul-cadru aplicabil pe PCCB-LE-flex a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 64 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 28 aprilie 2020 ) (la 28-04-2020, sintagma: sumei penalizatoare a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 64 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 28 aprilie 2020 ) (la 28-04-2020, sintagma: convenția de participare la PCCB-LE-flex a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 64 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 28 aprilie 2020 )  +  Articolul 21Orice participant la PCCB-LE-flex se poate retrage din proprie inițiativă de la piață, în baza unei înștiințări adresate OPCCB.  +  Articolul 22OPCCB poate suspenda sau revoca, temporar sau definitiv, înregistrarea unui participant la PCCB-LE-flex, cu publicarea și motivarea acestei acțiuni, în oricare dintre următoarele cazuri:a) nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru înregistrarea ca participant, definite în procedurile specifice;b) nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin conform regulamentului;c) nu respectă convenția de participare la PCCB-LE-flex.  +  Articolul 23Înscrierea, depunerea ofertelor și organizarea sesiunilor de tranzacționare, suspendarea și revocarea participanților ca urmare a unei conduite necorespunzătoare ulterioare înscrierii în competiție se desfășoară în conformitate cu procedurile operaționale specifice, elaborate de OPCCB, rezultate în urma unui proces de consultare publică.  +  Capitolul IV Modalitatea de tranzacționare PCCB-LE-flex  +  Articolul 24În cazul tranzacționării energiei electrice prin modalitatea denumită PCCB-LE-flex, se parcurg următoarele etape:1. Acceptarea contractului-cadru;2. Fiecare ofertant inițiator își definește oferta proprie de vânzare sau de cumpărare de energie electrică, care cuprinde următoarele caracteristici:a) durata livrării, respectiv data de începere și data de finalizare a livrării; durata livrării trebuie să fie de minimum o lună;b) cantitatea pe interval de decontare de energie electrică/profilul zilnic de livrare definit de ofertant și, subsecvent, cantitatea totală de energie electrică, care pot fi:(i) livrare în bandă la putere constantă (luni-duminică, 00,00-24,00 CET);(ii) livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină (luni-duminică, 06,00-22,00 CET);(iii) livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină (luni-vineri, 06,00-22,00 CET);(iv) livrare la putere constantă la ore gol sarcină (luni-vineri, 00,00-06,00 CET și 22,00-24,00 CET și sâmbătă-duminică, 00,00-24,00 CET);(v) alte profiluri de livrare zilnică, și anume orice perioadă din zi formată din intervale de decontare succesive; perioadele zilnice de livrare aferente fiecărui profil de livrare sunt clar definite ca moment de început și moment de sfârșit de către OPCCB, iar acesta poate introduce sau elimina de la tranzacționare un profil de livrare zilnică în funcție de cerințele pieței, conform unor criterii cuprinse într-o procedură proprie rezultată în urma unui proces de consultare publică. (la 01-04-2021, Punctul (v) din Litera b) , Punctul 2. , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul VIII din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) c) prețul minim solicitat (P_min), în cazul unei oferte de vânzare, respectiv prețul maxim oferit (P_max), în cazul unei oferte de cumpărare; ofertantul trebuie să includă în preț componenta T_G, corespunzătoare introducerii de energie electrică în rețea;d) opțiunea dintre tranzacționarea integrală cu un singur participant și cea parțială și/sau cu mai mulți participanți a cantității ofertate; pentru puteri pe intervale de decontare mai mari de 10 MW nu este permisă decât opțiunea de tranzacționare parțială/cu mai mulți participanți; tranzacționarea parțială înseamnă tranzacționarea unor tranșe de putere constantă mai mică decât puterea solicitată, cu păstrarea profilului de livrare propus și a duratei livrării; alegerea opțiunii de tranzacționare parțială/cu mai mulți participanți nu exclude posibilitatea tranzacționării integrale cu un singur participant, dacă așa rezultă în urma aplicării regulilor de corelare; (la 01-04-2021, sintagma: puteri orare a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) e) opțiunea privind utilizarea unei formule de ajustare a prețului de atribuire a contractului/contractelor (prețul de închidere a licitației) în funcție de evoluția unui indice bursier public din domeniul energiei electrice, inclusiv formula aferentă. Aceasta conține ca variabilă doar indicele bursier ales. Formula de ajustare a prețului se aplică lunar, începând cu prima zi de livrare, dacă există acordul părților exprimat la semnarea contractului;f) opțiunea privind procentul de variație maximă a cantității pe intervale de decontare față de valoarea prevăzută în ofertă, care se aplică la solicitarea unei părți, dacă există acordul exprimat la semnarea contractului. Valoarea procentului de variație maximă a cantității pe intervale de decontare față de valoarea prevăzută în ofertă este stabilită de către ofertantul inițiator și nu poate depăși 25%, respectiv 100% pentru producătorii de energie din surse regenerabile. În situația activării opțiunii privind variația puterii pe intervale de decontare, aceasta se realizează implicit, caz în care cantitatea de energie electrică din contract este reciproc notificată la operatorul pieței de echilibrare, conform prevederilor RPUPCD. În situația activării de către ambele părți a opțiunii privind variația puterii pe intervale de decontare, se va lua în considerare notificarea cu valoarea mai mică. (la 11-09-2020, Litera f) din Punctul 2. , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 9 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 11 septembrie 2020 ) (la 01-04-2021, sintagma: cantității orare a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (la 01-04-2021, sintagma: cantității orare a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (la 01-04-2021, sintagma: puterii orare a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (la 01-04-2021, sintagma: puterii orare a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) g) prevederile specifice ale contractului propus, prevăzute de participantul inițiator în conformitate cu prevederile art. 13-16; h) pentru utilizarea opțiunilor aferente lit. e) și f), acestea se specifică clar în cadrul anexelor contractului și sunt acceptate de către părți prin semnarea contractului.3. După acceptarea ofertei inițiatoare conform art. 17, OPCCB programează câte o sesiune de tranzacționare pentru fiecare ofertă inițiatoare de vânzare sau de cumpărare acceptată și desfășoară/asigură desfășurarea următoarelor activități preliminare, în condițiile unei proceduri proprii elaborate conform art. 23:a) aducerea la cunoștința participanților la piață a ofertei inițiatoare, prin publicarea acesteia pe pagina de internet a OPCCB, inclusiv a identității inițiatorului, împreună cu formatul de contract propus;b) depunerea la OPCCB a ofertelor coinițiatoare și publicarea completă a fiecăreia, imediat după depunere, până la o dată prealabilă celei de începere a sesiunii de tranzacționare, publicată odată cu oferta inițiatoare, dacă au fost acceptate conform art. 17;c) depunerea la OPCCB a ofertelor ferme de răspuns, conținând cantitatea oferită, dacă aceasta este diferită de cea din oferta inițiatoare, în cazul în care inițiatorul a optat pentru tranzacționarea parțială/cu mai mulți participanți, opțiunea privind tranzacționarea parțială și prețul-limită acceptat; până la deschiderea sesiunii de tranzacționare, acestea sunt supuse procesului de verificare conform art. 17 și nu sunt dezvăluite altor participanți sau publicului.4. În intervalul de timp cuprins între termenul de la pct. 3 lit. b) și deschiderea sesiunii de tranzacționare, participantul inițiator și cei cu oferte coinițiatoare pot modifica o singură dată prețul ofertei proprii, doar în sensul facilitării încheierii de tranzacții, și anume în creștere, în cazul ofertelor de cumpărare, respectiv în scădere, în cazul ofertelor de vânzare, și nu cu mai mult de 5% față de oferta inițiatoare/coinițiatoare cu cel mai bun preț; aceste modificări nu sunt dezvăluite altor participanți sau publicului înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare.5. Sesiunea de tranzacționare începe prin publicarea concomitentă a celor mai recente oferte ale participantului inițiator/participanților coinițiatori și a ofertelor de răspuns.6. În cazul retragerii unei oferte până la începerea sesiunii de tranzacționare, participantul este obligat să plătească o sumă penalizatoare, conform dispozițiilor art. 19.7. Încheierea tranzacțiilor se realizează conform următoarelor reguli:a) ofertele se ordonează în sensul crescător al prețului, pentru cele de vânzare, respectiv în sensul descrescător al prețului, pentru cele de cumpărare;b) în cazul ofertelor cu obiect identic, și anume de vânzare, respectiv de cumpărare care au același preț, acestea se ordonează în ordine cronologică, în funcție de data și ora la care au fost depuse/modificate;c) succesiv:(i) oferta de vânzare inițiatoare/coinițiatoare cu prețul cel mai mic sau, în cazul ofertelor cu opțiunea de tranzacționare parțială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecția curbelor cererii și ofertei conduce la secționarea cantității ofertate, se corelează cu oferta de cumpărare de răspuns cu prețul cel mai mare și care este mai mare sau egal cu cel al ofertei inițiatoare/coinițiatoare de vânzare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opțiunea de tranzacționare parțială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecția curbelor cererii și ofertei conduce la secționarea cantității ofertate; sau(ii) oferta de cumpărare inițiatoare/coinițiatoare cu prețul cel mai mare sau, în cazul ofertelor cu opțiunea de tranzacționare parțială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecția curbelor cererii și ofertei conduce la secționarea cantității ofertate, se corelează cu oferta de vânzare de răspuns cu prețul cel mai mic și care este mai mic sau egal cu cel al ofertei inițiatoare/coinițiatoare de cumpărare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opțiunea de tranzacționare parțială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecția curbelor cererii și ofertei conduce la secționarea cantității ofertate.d) în situația în care intersecția curbelor cererii și ofertei conduce la tranzacționarea parțială a unei oferte de răspuns cu opțiunea de tranzacționare integrală, aceasta este îndepărtată și înlocuită cu următoarea ofertă cu același obiect, și anume de vânzare sau de cumpărare, iar procesul se reia cu verificarea respectării condițiilor corespunzătoare noii oferte.8. Pentru fiecare cuplu corelat, ofertele de răspuns declarate câștigătoare în urma corelării determină obligația respectivului participant la PCCB-LE-flex de a încheia contractul în forma propusă de participantul inițiator cu participantul cu a cărui ofertă a fost corelat, pentru cantitatea rezultată din corelare și la prețul de închidere a licitației, aflat la intersecția dintre curba ofertei de vânzare și curba ofertei de cumpărare.9. Prețul de închidere se determină după următoarele reguli:a) curbele ofertei de vânzare și a celei de cumpărare sunt rezultate din unirea prin linii verticale a reprezentării ofertelor ordonate în funcție de preț și prin terminarea fiecărei curbe printr-o linie verticală;b) dacă există un singur punct de intersecție sau dacă toate punctele de intersecție au același preț, acel preț este prețul de închidere a licitației;c) dacă există mai multe puncte de intersecție, iar acestea au prețuri diferite, prețul de închidere este media aritmetică a prețului minim și a celui maxim corespunzătoare punctelor de intersecție.10. OPCCB verifică încheierea fiecărui contract rezultat din tranzacționare/conformitatea contractului semnat cu cel propus. În cazul nerespectării acestei condiții sau dacă se constată erori de redactare a contractului, OPCCB anunță părțile contractante în vederea corectării și retransmiterii contractului în decurs de o zi lucrătoare, iar în caz de refuz sau neîncadrare în termen, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunță public identitatea acestuia și neconformitatea contractului cu prevederile legale, suspendă participanții conform art. 22, publică informații despre suspendare pe pagina proprie de internet și informează ANRE.  +  Capitolul V Transparența PCCB-LE-flex  +  Articolul 25După încheierea fiecărei sesiuni de tranzacționare pe PCCB-LE-flex, OPCCB publică pe pagina proprie de internet, în plus față de cerințele prevăzute la art. 24, o sinteză cuprinzând următoarele informații:a) caracteristicile ofertei inițiatoare: numele participantului inițiator, obiectul ofertei, vânzare sau cumpărare, și codul ofertei inițiatoare, cantitatea pe interval de decontare și profilul zilnic al livrărilor, opțiunea de tranzacționare integrală/parțială, perioada de livrare (data de început și de sfârșit a livrării), prețul de deschidere, contractul propus; (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) b) prețul de închidere a licitației;c) pentru fiecare tranzacție încheiată, numele vânzătorului, numele cumpărătorului și cantitatea pe interval de decontare și totală de energie electrică tranzacționată și existența condițiilor de actualizare de preț și variație a puterii pe intervale de decontare; (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (la 01-04-2021, sintagma: puterii orare a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul VIII ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) d) prețul și cantitatea aferente fiecărei oferte, inclusiv ale celor netranzacționate.  +  Articolul 26Informațiile publicate vor fi disponibile pe pagina de internet a OPCCB timp de cel puțin 5 ani, într-un format care să permită exportul datelor în format editabil, pentru o perioadă definită aleasă de utilizator.  +  Articolul 27OPCCB publică pe pagina proprie de internet tarifele percepute pentru serviciile efectuate în calitate de OPCCB și toate procedurile/avizele aferente acestei piețe.  +  Capitolul VI Monitorizare  +  Articolul 28OPCCB supraveghează funcționarea PCCB-LE-flex în conformitate cu prevederile regulamentului și ale legislației incidente și publică pe pagina proprie de internet rapoarte periodice de sinteză privind rezultatele funcționării acestei piețe, inclusiv indicii de preț relevanți.  +  Articolul 29OPCCB actualizează Procedura operațională privind supravegherea funcționării PCCB-LE-flex, a comportamentului participanților și de detectare a acțiunilor cu caracter anticoncurențial, în vederea aplicării prevederilor regulamentului.  +  Articolul 30(1) În vederea asigurării rolului ANRE de monitorizare a pieței de energie electrică, OPCCB transmite ANRE rapoarte periodice, în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare, privind performanța și indicatorii specifici aferenți fiecărei modalități de tranzacționare.(2) OPCCB sesizează ANRE și, după caz, Consiliul Concurenței cu privire la orice aspect privind nerespectarea reglementărilor sau care conduce la o funcționare inadecvată a PCCB-LE-flex, precum și la orice comportament anticoncurențial, anormal sau inadecvat sau de încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie ale participanților la PCCB, prezentând soluții posibile pentru remedierea situației constatate.  +  Articolul 31La solicitarea ANRE, OPCCB transmite, în afara rapoartelor periodice, date istorice din baza de date deținută, care trebuie să fie disponibile cel puțin 5 ani, precum și analize specifice cu privire la funcționarea PCCB-LE-flex sau la orice situație deosebită semnalată.