REGULAMENT din 31 martie 2020de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 bis din 6 aprilie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 61 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2020.
  Notă
  REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE ȘI DE DECONTARE A PIEȚEI DE ECHILIBRARE din 31 martie 2020 APROBAT PRIN ORDINUL nr. 61 din 31 martie 2020 SE ABROGĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2023 ÎNTRUCÂT, CONFORM LITEREI C) A ALINEATULUI (2) AL ARTICOLULUI 7 DIN ORDINUL NR. 127 din 8 decembrie 2021, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1196 din 17 decembrie 2021, CU MODIFICĂRILE ADUSE DE PUNCTUL 2 AL ARTICOLULUI I DIN ORDINUL NR. 121 DIN 28 SEPTEMBRIE 2022, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 949 DIN 29 SEPTEMBRIE 2022, LA DATA DE 1 OCTOMBRIE 2023 SE ABROGĂ ORDINUL PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI NR. 61/2020, PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE PROGRAMARE A UNITĂȚILOR DE PRODUCȚIE DISPECERIZABILE, A CONSUMATORILOR DISPECERIZABILI ȘI A INSTALAȚIILOR DE STOCARE DISPECERIZABILE, A REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE ȘI DE DECONTARE A PIEȚEI DE ECHILIBRARE ȘI A REGULAMENTULUI DE CALCUL ȘI DE DECONTARE A DEZECHILIBRELOR PĂRȚILOR RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 287 ȘI 287 BIS DIN 6 APRILIE 2020, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
   +  Capitolul 1 DISPOZIȚII GENERALE  +  Articolul 1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru procurarea și utilizarea energiei electrice necesare pentru echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național în timp real în ordinea de prioritate economică, prin mecanisme concurențiale, transparente, publice și nediscriminatorii, precum și pentru decontarea și plata tranzacțiilor corespunzătoare.  +  Articolul 2 Prezentul regulament se aplică participanților la piața de echilibrare, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică.  +  Articolul 3 Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații: ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; BNR - Banca Națională a României; CD - Consumator dispecerizabil; Codul RET - Codul linie al Rețelei Electrice de Transport; DD - Declarația de disponibilitate; ENTSO-E - Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru electricitate; EBGL - Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică ID - Interval de decontare ISD - Instalație de stocare dispecerizabilă NFA - Notificare fizică aprobată ODPE - Operatorul de decontare a pieței de echilibrare; OTS - Operatorul de transport și de sistem; PE - Piața de echilibrare; PI - Piața intrazilnică; PIP - Prețul de închidere al pieței pentru ziua următoare în zona națională de ofertare; PPE - Participant la piața de echilibrare; PRE - Parte responsabilă cu echilibrarea; PZU - Piața pentru ziua următoare; Regulamentul PD - Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; Regulament PRE - Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; Regulament PZU - Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE; Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale, aprobate prin ordin al președintelui ANRE; SB - Schimb bloc; SEN - Sistemul Electroenergetic Național; SRE - Sursă regenerabilă de energie; STS - Servicii tehnologice de sistem; UD - Unitate dispecerizabilă de producere energie electrică; UD - EE - Unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie eoliană; UD - EF - Unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie solară; UE - Uniunea Europeană  +  Articolul 4(1) În înțelesul specific prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. Bancă de decontare - Bancă la care un PPE/OTS și-a deschis contul din/în care se achită obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de ODPE2. Banda disponibilă - Domeniul de putere corespunzător reglajului secundar în care o UD/CD/IS poate răspunde la dispozițiile OTS atât pentru creștere, cât și pentru reducere de putere, pe durata unui ID3. Cod de identificare pe PE - Cod alfanumeric alocat fiecărui PPE de către OTS4. Cont de echilibrare - Cont bancar deschis de un PPE/OTS la o bancă de decontare în scopul utilizării sale exclusive pentru plățile și încasările corespunzătoare tranzacțiilor încheiate pe PE și penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare5. Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN6. Convenție de participare la PE - Convenție standardizată elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică, în care sunt prevăzute drepturile și responsabilitățile reciproce dintre OTS și un PPE conform prevederilor prezentului regulament7. Creștere de putere - Livrarea energiei de echilibrare pentru acoperirea unui deficit de producție/excedent de consum în SEN prin creșterea producției unei UD, reducerea consumului unui CD sau injecția de putere de către o ISD8. Energie disponibilă pentru echilibrare - Cantitatea de energie de echilibrare ce poate fi pusă la dispoziția OTS de o UD, de un CD sau de o ISD într-un ID9. Entitate agregată SRE - Rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulți producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piața concurențială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare10. Fișă de decontare pentru echilibrare - Situație întocmită și actualizată de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată și a încasărilor/plăților corespunzătoare acestora, aferente tranzacțiilor definitive încheiate pe PE11. Fișă de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare - Situație întocmită și actualizată de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea obligațiilor de plată ale acestuia și a încasării - corespunzătoare, aferente penalităților aplicate pentru livrarea incompletă a energiei electrice angajate pe PE12. Abrogat. (la 01-09-2020, Punctul 12. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 13. Luna de livrare - Luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare14. Marca de timp - Informație în formă electronică atașată în mod unic unei oferte, care certifică faptul că aceasta a fost primită de către OTS la un moment de timp bine determinat15. Notă de informare pentru decontarea lunară - Notă de informare întocmită de ODPE, în care sunt prezentate toate obligațiile de plată, respectiv drepturile de încasare ce trebuie plătite, respectiv încasate prin intermediul conturilor bancare deschise de fiecare PPE și de OTS16. Notă lunară de regularizare pe PE - Notă de regularizare lunară întocmită de OTS, pentru fiecare PPE, care sintetizează tranzacțiile angajate și tranzacțiile definitive de energie de echilibrare ale PPE pe PE în fiecare lună calendaristică17. Ofertă - Ofertă pentru creștere de putere și/sau pentru reducere de putere a unei UD/CD/ISD pentru fiecare ID, specificând prețul minim solicitat de către PPE pentru creșterea puterii într-un domeniu specificat, respectiv prețul maxim oferit pentru reducerea puterii într-un domeniu specificat18. Operator de decontare a pieței de echilibrare - Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică care stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare ale PPE și ale OTS, precum și dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE19. Ordine de merit - Ordonarea după preț a perechilor preț-cantitate din ofertele validate, stabilită și utilizată de OTS pentru determinarea perechilor preț-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare20. Pereche preț-cantitate - O combinație între un preț și o cantitate, indicând prețul minim la care un PPE intenționează să vândă, în cazul ofertelor pentru creștere de putere sau prețul maxim la care este dispus să cumpere, în cazul ofertelor pentru reducere de putere, o cantitate de energie electrică ce nu va depăși cantitatea specificată21. Producție netă - Energia electrică care este livrată de o unitate de producție în rețelele electrice de transport sau distribuție ale SEN22. Punct de racordare - Punctul fizic în care un utilizator este racordat la SEN sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr-un punct de măsurare23. Reducere de putere - Livrarea energiei de echilibrare pentru compensarea unui excedent de producție/deficit de consum în SEN prin reducerea producției unei UD/ISD sau creșterea consumului unui CD/ISD24. Regim de pompare - Regimul de funcționare a unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare, caracterizat de acumularea de energie primară hidro prin ridicarea apei din bazinul inferior în bazinul superior, cu consum de energie electrică25. Reglaj necesar - Cantitatea de energie de echilibrare pe care OTS are nevoie să o selecteze într-un anumit moment conform prevederilor prezentului regulament26. Reglaj terțiar rapid - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD/ISD, în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar (la 01-09-2020, Punctul 26. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 27. Reglaj terțiar lent - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD/ISD, în scopul refacerii rezervei de reglaj terțiar rapid (la 01-09-2020, Punctul 27. din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) 28. Regulator central - Echipament destinat reglării automate a frecvenței în SEN prin generarea, ca mărime de execuție, a semnalelor de repartiție pe centralele/grupurile reglante selectate, a variației de putere activă necesară29. Responsabilitatea echilibrării - Responsabilitatea fiecărui PPE față de OTS pentru menținerea echilibrului între valorile realizate și cele contractate ale producției, consumului și schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre30. Restricție de rețea - Sinonim cu termenii de congestie31. Rezerve - Disponibilitatea pentru reglajul secundar și terțiar, la nivelul garantat în cazul în care OTS a contractat în avans servicii tehnologice de sistem cu UD/CD/ISD conform reglementărilor referitoare la achiziția acestora sau la nivelul rezultat în urma notificărilor fizice ale UD/CD/ISD32. Scala de preț - Domeniul între cel mai mic și cel mai mare preț, în care trebuie să se situeze prețul unor oferte transmisă pe PE33. Tranzacție - Convenție încheiată între două părți pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanță cu prezentul regulament34. Unitate de producție - Un singur ansamblu de mașini destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică35. Unitate dispecerizabilă termo - Unitate dispecerizabilă formată din grupuri turbogeneratoare care funcționează pe baza energiei termice provenită din combustibili fosili sau din biomasă, precum și din combustibil nuclear36. Ziua de livrare - Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare), în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, în Regulamentul PD, în Regulamentul PZU și în Regulile de măsurare.  +  Capitolul 2 REGULILE PIEȚEI CENTRALIZATE DE ECHILIBRARE  +  Secţiunea 2.1. Principii generale de funcționare a PE  +  Articolul 5 Regulile PE creează cadrul legal pentru vânzarea și cumpărarea de către OTS a energiei de echilibrare, necesare pentru:a) asigurarea flexibilității și stabilității SEN șib) rezolvarea restricțiilor de rețea din SEN.  +  Articolul 6 Pentru fiecare PPE care a contractat rezerve cu OTS conform prevederilor reglementărilor referitoare la asigurarea STS, este obligatorie ofertarea pe PE a capacității de echilibrare contractate pe fiecare tip de rezervă și fiecare sens, pe baza capacității UD/CD/ISD disponibilă după realizarea programării conform prevederilor Regulamentului PD.  +  Articolul 7Orice PPE are dreptul să oferteze pe PE capacitatea disponibilă a UD/CD/ISD pe care le operează. În cazul în care un CD a avut tranzacții pe o piață anterioară PE cu livrare într-un ID, pe acel ID nu mai este permisă ofertarea pe PE pe baza sarcinii acestuia. (la 01-09-2020, Articolul 7 din Sectiunea 2.1. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 8(1) În vederea unei ierarhizări în selectarea de către OTS a ofertelor cu același preț, pentru aplicarea dispecerizării prioritare se stabilesc următoarele categorii, în ordinea descrescătoare a priorității la creștere, respectiv în ordinea crescătoare a priorității la reducere:a) UD puse în funcțiune înainte de 4 iulie 2019 și care la data punerii în funcțiune făceau obiectul dispecerizării cu prioritate cuprinsă în reglementările ANRE în vigoare la data respectivă:i. UD - EE;ii. UD - EF;iii. UD de producere a energiei electrice în cogenerare, inclusiv pe bază de SRE, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în limita capacității electrice de înaltă eficiență calificate de ANRE;iv. UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată. Se consideră situație de hidraulicitate ridicată situația în care, pentru UD respectivă, există pericol de deversare;b) UD care produc energie electrică din SRE, altele decât cele prevăzute la lit. a).c) UD care utilizează SRE și/sau în cogenerare de înaltă eficiență puse în funcțiune după 4 iulie 2019 și care au puterea instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW, pentru care se aplică dispecerizarea prioritară; pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, dispecerizarea prioritară se aplică în limita capacității electrice de înaltă eficiență calificate de ANRE;d) UD altele decât cele prevăzute la lit. a), b) și c), CD și ISD, precum și UD prevăzute la lit. a) și b) începând cu data de la care acestea suferă modificări semnificative stabilite conform alin. (2) lit. c).(2) OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică, publică pe pagina proprie de internet și aplică proceduri de verificare a:a) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) pct. iii., corespunzător listelor actualizate ale capacităților de producere energie electrică și termică în cogenerare, cu acreditare finală și/sau preliminară, aprobate de ANRE;b) situațiilor de hidraulicitate ridicată și a energiei electrice aferente, conform prevederilor alin. (1) lit. a) pct. iv.c) menținerii UD prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în categoriile beneficiare de dispecerizare prioritară, conform prevederilor art. 12 alin. (6) al Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.(3) PPE transmite la OTS încadrarea fiecărei UD pentru care este responsabil într-una din categoriile prevăzute la alin. (1) conform prevederilor procedurilor prevăzute la alin. (2) și actualizează aceste informații ori de câte ori acestea suferă modificări.(4) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură care să detalieze modul de aplicare a dispecerizării cu prioritate pe baza ierarhizării prevăzută la alin. (1) cu respectarea condițiilor pentru asigurarea funcționării în siguranță a SEN și o publică pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 9 Pe PE se tranzacționează energia de echilibrare corespunzătoare:a) Reglajului secundarb) Reglajului terțiar rapidc) Reglajului terțiar lent  +  Articolul 10 În cazul în care nu sunt disponibile suficiente rezerve sau energie de echilibrare, OTS întreprinde acțiuni specifice în conformitate cu prevederile Codului RET.  +  Articolul 11 OTS este responsabil pentru înregistrarea participanților la PE, colectarea și verificarea ofertelor, precum și pentru realizarea calculelor de cantități necesare decontării tranzacțiilor aferente PE.  +  Articolul 12 PE începe după aprobarea notificărilor fizice pentru ziua de livrare și se termină la sfârșitul zilei de livrare.  +  Articolul 13 Tranzacțiile pe PE sunt încheiate prin acceptarea parțială sau totală a ofertelor de către OTS. În situația în care o tranzacție încheiată pe PE prin acceptarea parțială sau totală a ofertelor de către OTS ar pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, se aplică prevederile privind rezolvarea restricțiilor de rețea din prezentul regulament.  +  Articolul 14 Tranzacțiile încheiate pe PE stabilesc obligația respectivului PPE de a furniza serviciul corespunzător către OTS, în conformitate cu specificațiile din ofertă și dispozițiile de dispecer emise de OTS. Tranzacțiile sunt specifice unui anumit ID.  +  Articolul 15 Stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în cazul tranzacțiilor încheiate pe PE se face pe baza:a) celei mai mici cantități dintre cantitatea acceptată de OTS și cantitatea efectiv livrată de PPE șib) prețului marginal sau, în cazul tranzacțiilor folosite pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, prețului de ofertă.  +  Articolul 16 OTS este partea contractantă pentru fiecare PPE, în toate tranzacțiile încheiate pe PE.  +  Articolul 17 Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:a) creșterea de putere, care poate fi furnizată prin creșterea producției unei UD/ISD sau prin reducerea consumului unui CD/ISD;b) reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producției unei UD/ISD sau creșterea consumului unui CD/ISD.  +  Articolul 18 Centralele cu acumulare prin pompare sunt considerate CD atunci când sunt exploatate în regim de pompare.  +  Articolul 19 Energia de echilibrare tranzacționată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:a) în punctele de racordare unde o UD, un CD sau o ISD, după caz, este racordat/racordată la SEN;b) în momentele pentru care au fost emise dispozițiile de dispecer de către OTS, acestea trebuind să fie situate în ID specificat în oferta acceptată.  +  Articolul 20 OTS poate, în colaborare cu OTS din celelalte țări, să elaboreze proceduri pentru a permite folosirea reciprocă a energiei achiziționate pe PE sau prin intermediul unor mecanisme asemănătoare existente în alte țări. Aceste proceduri se elaborează în conformitate cu prevederile din EBGL.  +  Secţiunea 2.2. Participarea la PE  +  Articolul 21Participanții la piață trebuie să dețină confirmarea OTS a capabilității unităților de producție/consum/instalațiilor de stocare pentru care sunt responsabili și cu care doresc să participe la PE de a fi considerate UD/CD/ISD pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent, terțiar rapid și/sau reglajului secundar, după caz, pe baza procedurilor OTS de calificare, certificare sau asimilate acestora. (la 01-09-2020, Articolul 21 din Sectiunea 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 22(1) Participanții la piață care sunt responsabili pentru UD/CD/ISD calificate trebuie să se înregistreze în prealabil ca PPE dacă doresc să participe la PE sau dacă doresc să participe la procesul de achiziție desfășurat de OTS pentru asigurarea STS sub forma capacității de echilibrare.(2) Înregistrarea PPE realizată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea, iar documentele emise de OTS care confirmă capabilitățile lor tehnice își păstrează valabilitatea până la o nouă evaluare realizată conform procedurilor OTS aplicabile. (la 01-09-2020, Articolul 22 din Sectiunea 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 23(1) Un PPE înregistrat poate să delege drepturile și responsabilitățile care îi revin în această calitate, altui/altor PPE, prin includerea uneia sau a mai multora dintre UD/grupurile generatoare pe care le exploatează/ISD în una sau mai multe UD/ISD exploatate de acel/acei PPE, respectiv prin includerea CD/ISD pe care îl exploatează în CD/ISD exploatat de acel/acei PPE, în conformitate cu prevederile Regulamentului PD, cu condiția ca rezultatul acestei operațiuni să constituie o UD sau un CD sau o ISD.(2) În cazul în care delegarea drepturilor și responsabilităților conform prevederilor alin. (1) are ca efect constituirea unei UD formate doar din grupuri generatoare aparținând membrilor unei entități agregate SRE, această UD este încadrată, în conformitate cu prevederile Art. 8, de către PPE desemnat de entitatea agregată SRE, în categoria corespunzătoare tehnologiei care are puterea instalată cea mai mare în cadrul entității agregate SRE.(3) Participantul desemnat al unei entități agregate SRE trebuie să dețină calitatea de producător ce exploatează UD și acestuia îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile corespunzătoare participării la PE.  +  Articolul 24 Prevederile care urmează din cadrul prezentului regulament se aplică PPE care nu și-au delegat responsabilitățile pentru toate UD/CD/ISD pe care le exploatează și celor care și-au asumat explicit responsabilitățile referitoare la UD/CD/ISD formate conform Art. 23. Prin UD/CD/ISD proprie, în prezentul regulament se va înțelege atât UD/CD/ISD pe care PPE o exploatează, cât și UD, CD, sau ISD formată conform Art. 23, aflată în responsabilitatea acestuia.  +  Articolul 25 În cazul în care cel puțin una din părți denunță convenția de delegare a drepturilor și responsabilităților ca PPE, prevăzută în Regulamentul PD, pentru anumite UD/CD/ISD sau unități generatoare/consumatoare/instalații de stocare, aceasta transmite o informare către OTS, iar toate responsabilitățile și drepturile ca PPE se reatribuie fiecăreia dintre părți pentru fiecare din aceste unități.  +  Articolul 26 Dacă OTS revocă acordul său pentru agregarea într-o singură UD sau CD sau ISD a mai multor UD sau CD sau ISD, respectiv unități generatoare sau consumatoare sau instalații de stocare exploatate de PPE diferiți, acesta comunică părților decizia sa și motivele acesteia, caz în care toate responsabilitățile și drepturile se reatribuie PPE pentru fiecare din aceste unități pe care o exploatează; condițiile în care OTS poate revoca acordul său sunt cuprinse în procedura privind condițiile de agregare, elaborată de OTS în conformitate cu prevederile Regulamentului PD.  +  Articolul 27 Operatorii economici care se înregistrează ca PPE conform prevederilor Art. 21 inclusiv consumatorii cu CD care doresc să se înregistreze ca PPE fac o cerere scrisă către OTS. Cererea include un formular completat corespunzător, este însoțită de toată documentația suport relevantă și trebuie să fie semnată de reprezentantul legal al solicitantului.  +  Articolul 28 Conținutul și formatul formularului prevăzut la Art. 27, precum și procedura de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a acestora sunt elaborate de OTS. OTS publică aceste informații pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 29 OTS stabilește, în urma unui proces de consultare publică, conținutul cadru al convenției de participare la PE, care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OTS și ale fiecărui PPE. Conținutul cadru al convenției de participare la PE este publicat de OTS pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 30 Înregistrarea unui nou PPE devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a convenției de participare la PE.  +  Articolul 31 Un PPE se poate retrage din proprie inițiativă de la PE, printr-o înștiințare scrisă, semnată de un reprezentant autorizat al PPE. Această înștiințare trebuie transmisă cu cel puțin o lună înaintea datei la care înregistrarea PPE trebuie să fie anulată. După primirea unei astfel de înștiințări, OTS informează imediat ODPE.  +  Articolul 32 OTS poate revoca înregistrarea unui PPE în oricare din următoarele cazuri:a) dacă PPE nu mai îndeplinește la un moment dat una sau mai multe din condițiile necesare pentru înregistrarea ca PPE;b) dacă PPE nu respectă prevederile convenției de participare la PE;c) dacă PPE este găsit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PE, inclusiv a celor de decontare.  +  Articolul 33 Înregistrarea unui PPE este revocată automat cu efect imediat, dacă licența respectivului PPE a fost retrasă de ANRE.  +  Articolul 34 Dacă un PPE se retrage de pe PE conform prevederilor Art. 31 sau dacă înregistrarea unui PPE este revocată de OTS conform prevederilor Art. 32 sau ale Art. 33:a) PPE efectuează toate plățile datorate OTS în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea pe PE;b) OTS efectuează toate plățile către PPE datorate pentru perioada anterioară retragerii/revocării PPE;c) după efectuarea tuturor plăților datorate de respectivul PPE, OTS anulează înregistrarea acestuia în registrul PE, informând PPE respectiv și pe ODPE în legătură cu această anulare.  +  Articolul 35 PPE care au fost acceptați de OTS sunt înregistrați în registrul PE, care este întocmit și actualizat de către OTS.  +  Articolul 36 Registrul PE conține, pentru fiecare PPE, cel puțin următoarele informații:a) numele complet, sediul social și datele de contact ale PPE;b) data și numărul condiției de participare la PE corespunzătoare;c) codul de identificare pe PE al PPE;d) numele și datele de contact ale tuturor persoanelor autorizate să acționeze în numele PPE;e) numele, codul de identificare al PRE și datele de contact pentru fiecare PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul PPE;f) lista cu toate UD sau CD sau ISD care sunt exploatate de respectivul PPE și componența fiecăreia dintre acestea.  +  Articolul 37 Fiecare PPE are dreptul să consulte informațiile din registrul PE care îl privesc și să solicite corectarea oricărei inexactități constatate.  +  Articolul 38 Informațiile cuprinse în registrul PE sunt puse de către OTS la dispoziția ODPE și ANRE la cerere.  +  Secţiunea 2.3. Ofertarea pe PE  +  Articolul 39 PPE poate transmite oferte la creștere de putere și/sau la reducere de putere pentru fiecare ID al fiecărei zile de livrare și pentru:a) fiecare UD pentru care este responsabilb) fiecare CD pentru care este responsabilc) fiecare ISD pentru care este responsabil.  +  Articolul 40 PPE transmite oferte pe fiecare ID pentru oricare UD/CD/ISD pentru cantitatea de energie de echilibrare pe care dorește să o facă disponibilă, separat pentru:a) creștere de putereb) reducere de putere.  +  Articolul 41 Pentru oricare UD de care este responsabil, PPE transmite o ofertă la reducere de putere care în raport cu producția planificată din NFA reflectă puterea minimă până la care este valabilă și o ofertă de creștere de putere care în raport cu producția planificată din NFA reflectă puterea maximă până la care este valabilă; aceste limite trebuie să se încadreze în capacitatea de producție disponibilă inclusă în DD realizată conform prevederilor Regulamentului PD.  +  Articolul 42 Pentru oricare CD de care este responsabil, PPE transmite o ofertă la reducere de putere care în raport cu consumul planificat din NFA reflectă consumul maxim până la care este valabilă și o ofertă de creștere de putere care în raport cu consumul planificat din NFA reflectă consumul minim până la care este valabilă.  +  Articolul 43 Pentru oricare ISD de care este responsabil, PPE transmite o ofertă la reducere de putere care în raport cu producția/consumul planificat din NFA reflectă după caz, puterea minimă sau consumul maxim până la care este valabilă și o ofertă la creștere de putere care în raport cu producția/consumul planificat din NFA reflectă după caz, consumul minim sau producția maximă până la care este valabilă.  +  Articolul 44 Fiecare ofertă poate conține cel mult 10 perechi preț-cantitate.  +  Articolul 45 Fiecare pereche preț-cantitate din oferta pentru creștere de putere definește valoarea cea mai mică a prețului unitar pentru energia de echilibrare, la care PPE dorește să realizeze creștere de putere, pentru o cantitate care nu depășește cantitatea prevăzută în perechea preț-cantitate respectivă; o ofertă de creștere de putere la preț negativ semnifică dorința de a livra cantitatea respectivă concomitent cu plata prețului în valoare absolută, către OTS.  +  Articolul 46 Fiecare pereche preț-cantitate din oferta pentru reducere de putere definește valoarea cea mai mare a prețului unitar pentru energia de echilibrare, pe care PPE este dispus să îl plătească atunci când realizează reducere de putere, pentru o cantitate care nu depășește cantitatea prevăzută în perechea preț-cantitate respectivă; o ofertă de reducere de putere la preț negativ semnifică dorința de a nu mai livra cantitatea respectivă, în cazul UD/ISD, sau de a consuma suplimentar cantitatea respectivă, în cazul CD/ISD, concomitent cu primirea prețului în valoare absolută, de la OTS.  +  Articolul 47 OTS calculează energia disponibilă pentru echilibrare, care reprezintă cantitatea totală de energie de echilibrare ce este pusă la dispoziție de o UD, de un CD sau o ISD în ID, separat pentru:a) fiecare ID;b) fiecare tip de energie de echilibrare conform prevederilor Art. 9;c) creștere de putere, respectiv reducere de putere.  +  Articolul 48 OTS verifică dacă sunt respectate obligațiile de asigurare a serviciilor de sistem asumate prin contracte.  +  Articolul 49 Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare pe fiecare tip de reglaj, OTS are în vedere:a) tipurile de reglaj pentru care este calificată respectiva UD sau CD sau ISD, după caz;b) în cazul reglajului terțiar rapid, energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;c) în cazul reglajului terțiar lent, energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și reglajului terțiar rapid;  +  Articolul 50 Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare pe tip de reglaj și sens, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar. Pentru energia rămasă, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid.  +  Articolul 51 În cazul în care OTS constată că energia electrică disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare ofertelor primite nu este suficientă pentru menținerea siguranței și stabilității în funcționare a SEN luând în considerare procesul de compensare a dezechilibrelor cu alte sisteme, acesta poate solicita tuturor PPE să ofere integral sau parțial capacitatea de producție neutilizată sau alte resurse de echilibrare, suplimentar față de ofertele deja transmise; în situațiile de urgență prevăzute de legislația aplicabilă, anunțate de către OTS odată cu solicitarea, PPE trebuie să transmită oferte pentru întreaga energie disponibilă pentru echilibrare.  +  Articolul 52 PPE pot transmite oferte la OTS cel târziu până la ora de închidere a PE, și anume până la ora ID-50 minute a zilei de livrare. Transmiterea ofertelor se realizează cu maxim o săptămână înainte de ziua de livrare în cauză.  +  Articolul 53 Ofertele sunt transmise în format electronic, prin mijloacele de comunicație prevăzute de OTS.  +  Articolul 54 Oferta se consideră transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.  +  Articolul 55 Imediat ce o nouă ofertă a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare conține numărul de înregistrare și ora la care această ofertă a intrat în sistemul PE.  +  Articolul 56 Înainte de ora de închidere a PE, ofertele pot fi oricând modificate sau anulate. Toate modificările sunt marcate temporal și înregistrate în sistemul PE. Orice modificare stabilește o nouă ofertă, anulând automat oferta care a fost validată anterior pentru același ID și aceeași UD, CD sau ISD, după caz.  +  Articolul 57 Dacă un PPE nu primește de la OTS, într-un interval de 5 minute de la transmiterea unei noi oferte, confirmarea de primire a respectivei oferte, PPE trebuie să contacteze imediat OTS.  +  Articolul 58 Formatul și conținutul - cadru pentru oferte sunt stabilite de către OTS în urma unui proces de consultare publică. OTS publică aceste informații, precum limitele de preț tehnice pentru oferte, pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 59 Limitele tehnice de preț pentru oferte sunt reprezentate de un preț minim, care este echivalentul în lei la cursul BNR din ziua anterioară celei de livrare al valorii de -99999 Euro/MWh și un preț maxim, care este echivalentul în lei la cursul BNR din ziua anterioară celei de livrare al valorii de +99999 Euro/MWh, între care trebuie să se încadreze prețul oricărei perechi preț-cantitate dintr-o ofertă.  +  Articolul 60 Pentru fiecare UD/CD/ISD, energia de echilibrare ofertată la creștere, respectiv energia de echilibrare ofertată la reducere, raportare la producția sau consumul planificat, corespunzător NFA, trebuie să se încadreze în limitele cuprinse în DD, iar în cazul UD, să respecte puterea minimă tehnic a UD, și anume valoarea celei mai mici puteri minime tehnic dintre cele ale grupurilor din componența sa, cu asigurarea reglajului primar în măsura în care are această obligație, sau dacă PPE ofertează inclusiv oprirea UD, perechea preț-cantitate ofertată la reducere cu prețul cel mai mic trebuie să conțină cel puțin o cantitate egală cu puterea minimă tehnic.  +  Articolul 61 Ofertele conțin cel puțin următoarele informații:a) codul de identificare pe PE al PPE;b) codul de identificare pe PE al UD, al CD sau al ISD pentru care se face oferta;c) ziua de livrare pentru care este valabilă oferta;d) ID pentru care este valabilă oferta;e) sensul ofertei: la creștere sau la reducere;f) cel puțin una, dar nu mai mult de 10 perechi preț-cantitate consecutive.  +  Articolul 62 Prețurile din oferte sunt exprimate în lei/MWh și trebuie să se încadreze între limita tehnică minimă și limita tehnică maximă conform Art. 59, care sunt publicate zilnic de OTS pentru fiecare zi de livrare. Prețurile cuprinse în perechile preț-cantitate consecutive trebuie să fie constant crescătoare.  +  Articolul 63 OTS elaborează procedura de validare a ofertelor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și o publică pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 64 Imediat după introducere și cel târziu după ora de închidere a PE, OTS verifică toate ofertele intrate în sistemul PE. Dacă o ofertă pentru o UD, un CD sau o ISD nu respectă condițiile prevăzute la Art. 60 sau Art. 62, după caz, aceasta este invalidată, fiind considerată ca netransmisă de respectivul PPE.  +  Articolul 65 OTS confirmă PPE validarea unei oferte pe care acesta a transmis-o, după introducerea acesteia, dar nu mai târziu de ora ID-45 de minute din ziua de livrare. Confirmarea conține, de asemenea, numărul de înregistrare pentru respectiva ofertă și ora la care aceasta a fost validată.  +  Articolul 66 Dacă un PPE nu a primit de la OTS, până la ora ID-45 de minute, confirmarea de validare a ofertelor transmise, acesta trebuie să contacteze imediat OTS pentru clarificare.  +  Articolul 67După validarea tuturor ofertelor, dar nu mai târziu de sfârșitul ID, OTS transmite ofertele validate la ODPE. (la 01-09-2020, Articolul 67 din Sectiunea 2.3. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 68 Ofertele validate reprezintă angajamente ferme pentru respectivul PPE.  +  Articolul 69 Dacă după ID-45 de minute, OTS constată din DD actualizată a unui PPE, o reducere a capacității disponibile de producție/consum a unei UD/CD/ISD față de valoarea maximă declarată, OTS reduce oferta validată pentru UD a respectivului PPE până la capacitatea disponibilă.  +  Articolul 70 În condițiile prevăzute la Art. 69, pentru fiecare ID relevant, OTS reduce cantitatea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate din oferta la creștere validată, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț, până când suma, respectiv diferența dintre puterea, respectiv consumul planificat cuprinse în NFA și cantitatea agregată la creștere a respectivei oferte devine egală cu capacitatea disponibilă de producție, respectiv consum.  +  Secţiunea 2.4. Reguli de selectare a ofertelor pe PE  +  Articolul 71 Procedurile de selectare a energiei de echilibrare sunt elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 72 Imediat după validarea ofertelor, OTS poate utiliza ofertele validate pentru managementul restricțiilor de rețea în etapa de programare, conform prevederilor referitoare la managementul restricțiilor de rețea din prezentul regulament. Pentru echilibrarea SEN în etapa de dispecerizare, OTS utilizează de asemenea ofertele validate.  +  Articolul 73 Atunci când selectează și utilizează energia de echilibrare, conform procedurilor de selecție prevăzute la Art. 71, OTS se asigură permanent că utilizarea energiei de echilibrare este fezabilă din punct de vedere tehnic și se încadrează în limitele caracteristicilor tehnice, DD și notificării fizice pentru toate UD, CD sau ISD corespunzătoare, după caz.  +  Articolul 74 Înainte de ora ID-40 de minute a zilei de livrare, OTS stabilește rezerva necesară, aceasta fiind cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie disponibilă în decursul ID respectiv al zilei de livrare, separat pe tip de reglaj, la creștere de putere și la reducere de putere și verifică existența acesteia. Dacă este necesar, OTS poate stabili diferite rezerve necesare pentru diferite părți ale SEN.  +  Articolul 75 Dacă este necesar, OTS poate modifica oricând valoarea stabilită pentru rezerva necesară, înainte sau în timpul zilei de livrare.  +  Articolul 76 Rezerva necesară poate depăși cantitatea de rezerve corespunzătoare tipului respectiv de energie de echilibrare, pentru fiecare sens, pe care OTS a contractat-o pentru ID respectiv.  +  Articolul 77 De fiecare dată când este necesar, OTS calculează banda disponibilă de reglaj secundar pentru un anumit ID.  +  Articolul 78 La calculul benzii disponibile de reglaj secundar, OTS ia în considerare cel puțin următorii factori:a) limitele definite prin caracteristicile tehnice pentru CD/UD/ISD respectiv(ă);b) nivelul de producție al UD/de consum al CD sau ale ISD, în concordanță cu NFA/consumul de referință corespunzător PE pentru aceasta/acesta;c) pentru fiecare UD/CD/ISD, cea mai mică valoare dintre suma cantităților perechilor preț-cantitate ofertate la creștere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD și suma cantităților perechilor preț-cantitate ofertate la reducere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD.  +  Articolul 79 Pentru determinarea cantității de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, respectiv de reducere de putere, după caz, care poate fi făcută disponibilă de o UD, de un CD sau o ISD, pe parcursul unui ID, OTS ia în considerare cel puțin următorii factori:a) limitele definite prin caracteristicile tehnice ale CD/UD/ISD respectiv(ă);b) nivelul de producție al UD/ISD sau nivelul de consum al CD/ISD, în concordanță cu NFA pentru acestea;c) suma cantităților perechilor preț-cantitate ofertate de UD/CD/ISD la creștere, respectiv la reducere;d) suma cantităților perechilor preț-cantitate ofertate la creștere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD, respectiv suma cantităților perechilor preț-cantitate ofertate la reducere aflate în semibanda de reglaj secundară a UD/CD/ISD.  +  Secţiunea 2.5. Selectarea ofertelor pentru reglaj secundar  +  Articolul 80 Pentru fiecare ID, OTS determină ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate echivalente ale fiecărei UD/CD/ISD conform prevederilor Art. 81, sortate în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț și continuând până la perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț cerut.  +  Articolul 81 Perechile preț-cantitate echivalente ale unei UD/CD/ISD realizate în vederea selectării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar se determină astfel:a) se calculează minimul dintre cantitatea perechii preț-cantitate la creștere cu prețul cel mai mic și cantitatea perechii preț-cantitate la reducere cu prețul cel mai mare;b) cantității prevăzute la lit. a), i se asociază ca preț, diferența dintre prețul perechii preț-cantitate la creștere și prețul perechii preț-cantitate la reducere, reținându-se această pereche ca prima pereche preț-cantitate echivalentă a UD/CD/ISD necesară selectării energiei de echilibrare pentru reglaj secundar;c) se elimină provizoriu perechea preț-cantitate echivalentă determinată conform lit. b) și se identifică în mod similar următoarea pereche preț-cantitate echivalentă;d) procesul de mai sus se încheie când se epuizează cantitatea reprezentată de cea mai mică valoare dintre suma cantităților perechilor preț-cantitate ofertate la creștere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD și suma cantităților perechilor preț-cantitate ofertate la reducere aflate în semibanda de reglaj secundar a UD/CD/ISD.  +  Articolul 82 La stabilirea ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, OTS se asigură că:a) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate echivalente pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar provenite din ofertele validate care se aplică pentru ID în cauză;b) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate echivalente aferente UD/CD/ISD care au fost calificate pentru reglaj secundar, în conformitate cu procedurile OTS aplicabile și care sunt sincronizate cu SEN;c) pentru fiecare UD/CD/ISD, cantitatea agregată din toate perechile preț-cantitate echivalente intrate în ordinea de merit nu depășește jumătate din valoarea benzii disponibile determinate pentru respectiva UD CD/ISD.  +  Articolul 83 Pe baza valorilor stabilite pentru rezerva necesară de reglaj secundar, OTS acceptă perechi preț-cantitate echivalente din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în conformitate cu următoarele condiții:a) OTS poate accepta mai mult de o singură pereche preț-cantitate;b) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate echivalente acceptate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar este egală cu jumătate din valoarea rezervei necesare corespunzătoare reglajului secundar;c) perechile preț-cantitate echivalente pot fi acceptate doar cu o parte din cantitatea ofertată;d) atunci când acceptă perechile preț-cantitate echivalente, OTS se asigură că prețul oricărei perechi preț-cantitate echivalente acceptate este mai mic decât prețul oricărei perechi preț-cantitate echivalente care face parte din ordinea de merit și care nu a fost acceptată.  +  Articolul 84 După acceptarea perechilor preț-cantitate echivalente conform Art. 83, OTS identifică cele două perechi preț-cantitate ofertate pentru fiecare UD/CD/ISD a fiecărui PPE corespunzătoare unei perechi preț-cantitate echivalente care a fost acceptată integral sau parțial și le desemnează pe acestea ca acceptate integral sau parțial.  +  Articolul 85 Cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere, acceptată parțial sau total conform prevederilor Art. 84, determină prețul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere. Cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, acceptată parțial sau total conform prevederilor Art. 84, determină prețul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere.  +  Articolul 86 Perechile preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate total sau parțial în conformitate cu prevederile Art. 84, stabilesc o obligație fermă a PPE care a transmis respectiva ofertă de a pune la dispoziția OTS cantitatea corespunzătoare de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în ID considerat.  +  Articolul 87 OTS informează fiecare PPE asupra cantității agregate de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care a fost acceptată conform prevederilor Art. 84, separat pentru fiecare din UD/CD/ISD pentru care este responsabil respectivul PPE. Atunci când primește o solicitare în acest sens de la OTS, PPE trebuie să seteze în consecință banda de reglaj aferentă fiecărei UD/CD/ISD calificate pentru reglaj secundar, în ID corespunzător.  +  Articolul 88 UD/CD/ISD cărora li se solicită să pună la dispoziție o anumită bandă de reglaj pentru reglajul secundar în conformitate cu prevederile Art. 87 furnizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, răspunzând semnalelor proporționale cu banda selectată a fiecăreia, primite de la regulatorul central al OTS în timp real.  +  Articolul 89 Fiecare semnal pe care o UD/CD/ISD îl primește de la regulatorul central al OTS într-un anumit ID stabilește o tranzacție între OTS, pe de o parte, și PPE care este responsabil pentru respectiva UD/CD/ISD, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar; caracteristicile acestei tranzacții sunt determinate de semnalul primit de la regulatorul central al OTS, proporțional cu banda de reglaj setată pentru respectiva UD/CD/ISD conform prevederilor Art. 87 și de prețul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere sau pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, după caz, stabilit conform prevederilor Art. 85.  +  Articolul 90 Perechile preț-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate parțial sau total în conformitate cu prevederile Art. 84, sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) numărul de înregistrare al ofertei validate și perechea preț-cantitate acceptată;b) cantitatea acceptată;c) prețul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 85;d) prețul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 85.  +  Articolul 91 Tranzacțiile stabilite conform prevederilor Art. 89 determină o ajustare a notificării fizice pentru respectiva UD/CD/ISD în concordanță cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.  +  Articolul 92 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de creștere de putere dacă se estimează un deficit continuu de producție în SEN pe o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Articolul 93 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de reducere de putere, dacă se estimează un excedent continuu de producție în SEN pe o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Articolul 94 OTS finalizează selecția și acceptarea perechilor preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar înainte de începutul ID corespunzător.  +  Secţiunea 2.6. Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar rapid de creștere  +  Articolul 95 OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creștere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de creștere de putere.  +  Articolul 96 Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 95, acesta stabilește:a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, care trebuie:i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziția de dispecer șiii. să se încheie nu mai târziu de sfârșitul ID aferent începerii livrării;b) cantitatea necesară de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, referită în această secțiune ca reglaj necesar.  +  Articolul 97 Intervalul de timp prevăzut la Art. 96 lit. a) este referit în această secțiune ca intervalul solicitat.  +  Articolul 98 OTS stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate care sunt încă disponibile și nu au fost selectate pentru reglaj secundar pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț și continuând până la perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț cerut.  +  Articolul 99 Atunci când stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, OTS se asigură că:a) ordinea de merit conține numai perechile preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terțiar rapid de creștere de putere din ofertele validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;b) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate corespunzătoare UD, CD sau ISD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terțiar rapid în concordanță cu procedurile OTS aplicabile;c) pentru fiecare UD, CD sau ISD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate intrate în ordinea de merit nu depășește cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 79. Dacă este necesar, perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț dintre toate perechile preț-cantitate, aferente respectivei UD, CD sau ISD, care fac parte din ordinea de merit, este luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiție să fie îndeplinită.  +  Articolul 100 După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 96 și a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere conform prevederilor Art. 98 și Art. 99, OTS acceptă perechi preț-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;b) prețul oricărei perechi preț-cantitate acceptate este mai mic decât prețul oricărei perechi preț-cantitate care face parte din ordinea de merit și care nu a fost acceptată;c) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar;d) în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creșterii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 8 alin. (4);e) toate perechile preț-cantitate cu un preț mai mic decât cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, sunt acceptate cu întreaga cantitate ofertată, cu condiția respectării prevederilor lit. f) și g);f) cu condiția respectării prevederilor lit. g), pentru toate perechile preț-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preț egal cu cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, numai o cotă S (0 Reg(nec) = Σ Q(întreg,i) + S . Σ Q(ultim,j) i j unde: Reg(nec) reprezintă reglajul necesar, Q(întreg,i) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate i, care are un preț mai mic decât cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, Q(ultim,j) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate j, care are un preț egal cu cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate;g) în situația în care aplicarea relației prevăzute la lit. f) conduce la cantități mai mici de 1 MWh/h pentru o UD/CD/ISD, selecția energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităților mai mari de 1 MWh/h.  +  Articolul 101 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 100 stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, la prețul specificat în perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț dintre cele acceptate pentru respectivul ID, numit în această secțiune preț marginal pentru reglajul terțiar rapid la creștere, și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 100.  +  Articolul 102 Tranzacțiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 101 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate și perechea preț-cantitate care a fost acceptată;b) intervalul solicitat;c) cantitatea acceptată;d) prețul marginal pentru reglajul terțiar rapid la creștere;e) momentul la care a fost acceptată respectiva pereche preț-cantitate.  +  Articolul 103 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere angajate conform prevederilor Art. 102 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 104 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 100 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD respectiv, în conformitate cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.  +  Articolul 105 Dacă o tranzacție încheiată conform prevederilor Art. 101 determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea perechii preț-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS trebuie să rezolve restricția de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacții în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit prețul marginal pentru reglajul terțiar rapid la creștere, acesta rămâne cel corespunzător situației în care aceasta nu ar fi fost anulată.  +  Articolul 106 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producție în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Secţiunea 2.7. Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar rapid de reducere  +  Articolul 107 OTS utilizează energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de reducere de putere.  +  Articolul 108 Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 107, acesta stabilește:a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, care trebuie:i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziția de dispecerii. să se încheie nu mai târziu de sfârșitul ID aferent începerii livrării;b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere necesară, referită în această secțiune ca reglaj necesar.  +  Articolul 109 Intervalul de timp prevăzut la Art. 108 lit. a) este referit în această secțiune ca intervalul solicitat.  +  Articolul 110 OTS stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate care sunt încă disponibile și nu au fost selectate pentru reglaj secundar pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț și continuând până la perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț cerut.  +  Articolul 111 Atunci când stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, OTS se asigură că:a) ordinea de merit conține numai perechile preț-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terțiar rapid de reducere de putere din ofertele validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;b) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate corespunzătoare UD, CD sau ISD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terțiar rapid în concordanță cu Codul RET;c) pentru fiecare UD, CD sau ISD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate intrate în ordinea de merit nu depășește cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 79. Dacă este necesar, perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț dintre toate perechile preț-cantitate aferente respectivei UD/CD/ISD, care fac parte din ordinea de merit, va fi luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiție să fie îndeplinită.  +  Articolul 112 După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 108 și a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere conform prevederilor Art. 110 și Art. 111, OTS acceptă perechi preț-cantitate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;b) prețul oricărei perechi preț-cantitate acceptate este mai mare decât prețul oricărei perechi preț-cantitate care face parte din ordinea de merit și care nu a fost acceptată;c) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar;d) în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 8 alin. (4);e) toate perechile preț-cantitate cu un preț mai mare decât cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, sunt acceptate cu întreaga cantitate ofertată, cu condiția respectării prevederilor lit. f) și g);f) cu condiția respectării prevederilor lit. g) pentru toate perechile preț-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preț egal cu cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, numai o cotă S (0 Reg(nec) = Σ Q(întreg,i) + S . Σ Q(ultim,j) i j unde: Reg(nec) reprezintă reglajul necesar, Q(întreg,i) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate i, care are un preț mai mare decât cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, și Q(ultim,j) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate j, care are un preț egal cu cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate,g) în situația în care aplicarea relației prevăzute la lit. f) conduce la cantități mai mici de 1 MWh/h pentru o UD/CD/ISD, selecția energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităților mai mari de 1 MWh/h.  +  Articolul 113 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 112 stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, la prețul specificat în perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț dintre cele acceptate pentru respectivul ID, numit în această secțiune preț marginal pentru reglajul terțiar rapid la reducere, și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 112;  +  Articolul 114 Tranzacțiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 113 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate și perechea preț-cantitate care a fost acceptată;b) intervalul solicitat;c) cantitatea acceptată;d) prețul marginal pentru reglajul terțiar rapid la reducere;e) momentul la care a fost acceptată perechea preț-cantitate.  +  Articolul 115 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere angajate conform Art. 114 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 116 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 112 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD respectiv, în conformitate cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.  +  Articolul 117 Dacă o tranzacție încheiată conform prevederilor Art. 113 determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea perechii preț-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS trebuie să rezolve restricția de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacții în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit prețul marginal pentru reglajul terțiar rapid la reducere, acesta rămâne cel corespunzător situației în care aceasta nu ar fi fost anulată.  +  Articolul 118 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producție în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Secţiunea 2.8. Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent de creștere  +  Articolul 119 OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creștere de putere pe durata unui ID, începând nu mai devreme de sfârșitul ID curent.  +  Articolul 120 Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere în conformitate cu prevederile Art. 119, acesta precizează:a) ID pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere;b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere necesară, referită în această secțiune ca reglaj necesar.  +  Articolul 121 După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere conform prevederilor Art. 120, OTS acceptă perechi preț-cantitate pentru creștere de putere din ofertele validate, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS ia în considerare numai perechile preț-cantitate din ofertele validate aplicabile pentru ID prevăzut la Art. 120 lit. a);b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;c) alegerea perechilor preț-cantitate trebuie să respecte următoarele condiții:i. prețul oricărei perechi preț-cantitate acceptate să fie mai mic decât prețul oricărei perechi preț-cantitate care face parte din ordinea de merit și care nu a fost acceptată, cu respectarea prevederilor Art. 122 și Art. 123;ii. să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în limitele caracteristicilor tehnice pentru UD, CD sau ISD respectiv;d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar pentru ID prevăzut la Art. 120;e) perechile preț-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;f) perechile preț-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate cu o parte din cantitatea ofertată;g) în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creșterii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 8 alin. (4);h) ulterior acceptării perechilor preț-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 121:i. banda disponibilă agregată pentru toate UD/CD/ISD pentru care au fost transmise oferte validate cu perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul ID;ii. cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terțiar rapid de creștere de putere pe parcursul ID.  +  Articolul 122 Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate care să satisfacă ambele condiții prevăzute la Art. 121 lit. h), într-o primă fază se va considera numai respectarea condiției prevăzute la Art. 121 lit. h) pct. i. Dacă nici astfel nu reușește să determine o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate conform prevederilor Art. 121, se va considera că nici una dintre condițiile prevăzute la Art. 121 lit. h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, OTS va accepta numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere.  +  Articolul 123 Dacă OTS nu a reușit să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, sau dacă acceptarea perechilor preț-cantitate determină o încălcare a condițiilor prevăzute la Art. 121 lit. h), acesta poate:a) să exploreze posibilitățile de creștere a cantității de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și/sau terțiar rapid de creștere de putere prin transmiterea de solicitări către PPE pentru ofertarea unor UD/CD/ISD suplimentare pentru PE și/saub) să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantități rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și/sau terțiar rapid de creștere de putere.  +  Articolul 124 Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 121 determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preț-cantitate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS rezolvă această restricție de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 125 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 121 stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, pe durata intervalului solicitat conform prevederilor Art. 120, la prețul specificat în perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț dintre cele acceptate, numit în această secțiune preț marginal pentru reglajul terțiar lent la creștere, și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 121.  +  Articolul 126 Tranzacțiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 125 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;b) în cazul unei oferte:i. perechea preț-cantitate care a fost acceptată;ii. toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 125.c) momentul la care a fost acceptată perechea preț-cantitate.  +  Articolul 127 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere angajate conform prevederilor Art. 126 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 128 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 121 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD respectiv, în conformitate cu prevederile din Regulamentul PD, dar numai pentru ID respectiv.  +  Articolul 129 Dacă o tranzacție încheiată conform prevederilor Art. 125 determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea perechii preț-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS trebuie să rezolve restricția de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacții în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit prețul marginal pentru reglajul terțiar lent la creștere, acesta rămâne cel corespunzător situației în care aceasta nu ar fi fost anulată.  +  Secţiunea 2.9. Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent de reducere  +  Articolul 130 OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere pe durata unui ID, începând nu mai devreme de încheierea ID curent.  +  Articolul 131 Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere în conformitate cu prevederile Art. 130, acesta precizează:a) ID pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere;b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere necesară, referită în această secțiune ca reglaj necesar.  +  Articolul 132 După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere conform prevederilor Art. 131, OTS acceptă perechi preț-cantitate pentru reducere de putere din ofertele validate, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS ia în considerare numai perechile preț-cantitate din ofertele validate aplicabile pentru ID prevăzut la Art. 131 lit. a);b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;c) alegerea perechilor preț-cantitate trebuie să respecte condițiile:i. prețul oricărei perechi preț-cantitate acceptate să fie mai mare decât prețul oricărei perechi preț-cantitate care face parte din ordinea de merit și care nu a fost acceptată, cu respectarea prevederilor Art. 133 și Art. 134;ii. să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în limitele caracteristicilor tehnice pentru UD, CD sau ISD respectiv;d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar pentru ID prevăzut la Art. 131;e) perechile preț-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, sunt acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată; 0 perechile preț-cantitate aferente UD, ISD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate cu o parte din cantitatea ofertată;g) în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute, la Art. 8 alin. (4);h) ulterior acceptării perechilor preț-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 132:i. banda disponibilă agregată pentru toate UD/CD/ISD, pentru care au fost transmise oferte validate cu perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul ID;ii. cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terțiar rapid de reducere de putere, pe parcursul ID.  +  Articolul 133 Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate care să satisfacă ambele condiții prevăzute la Art. 132 lit. h), într-o primă etapă se va lua în considerare numai respectarea condiției prevăzute la Art. 132 lit. h) pct. i. Dacă nici astfel nu reușește să determine o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate conform prevederilor Art. 132, se va considera că nici una dintre condițiile prevăzute la Art. 132 lit. h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere, OTS acceptă numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere.  +  Articolul 134 Dacă OTS nu a reușit să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere, sau dacă acceptarea perechilor preț-cantitate determină o încălcare a condițiilor prevăzute la Art. 132 lit. h), OTS poate să ia măsurile pe care Ie consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantități rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și/sau terțiar rapid de reducere de putere.  +  Articolul 135 Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preț-cantitate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS rezolvă această restricție de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 136 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere, la prețul specificat în perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț dintre cele acceptate, numit în această secțiune preț marginal pentru reglajul terțiar lent la reducere și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 132;  +  Articolul 137 Tranzacțiile stabilite conform prevederilor Art. 136 sunt înregistrate de către OTS în sistemul PE, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;b) în cazul unei oferte:i. perechea preț-cantitate care a fost acceptată;ii. toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 136;c) momentul la care a fost acceptată perechea preț-cantitate.  +  Articolul 138 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere angajate conform Art. 137 vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 139 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD, CD sau ISD, dar numai pentru ID respectiv.  +  Articolul 140 Dacă o tranzacție încheiată conform prevederilor Art. 136 determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea perechii preț-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS trebuie să rezolve restricția de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare; în cazul anulării unei tranzacții în conformitate cu Art. 143 care ar fi stabilit prețul marginal pentru reglajul terțiar lent la reducere, acesta rămâne cel corespunzător situației în care aceasta nu ar fi fost anulată.  +  Articolul 141(1) În orice ID în care la nivel SEN există echilibru, iar în ordinea de merit la creștere există o pereche preț-cantitate la preț mai mic decât prețul unei perechi preț-cantitate din ordinea de merit la scădere, OTS are dreptul să accepte aceste oferte de sens contrar, în limita cantității celei mai mici dintre cantitățile acestor perechi preț-cantitate.(2) OTS poate revoca parțial acceptarea unei perechi preț-cantitate doar pe perioada rămasă dintr-un ID, dacă sensul necesarului de reglaj se schimbă pe parcursul ID respectiv. (la 01-09-2020, Articolul 141 din Sectiunea 2.9. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 142 OTS publică pe pagina proprie de internet prețurile marginale stabilite conform prevederilor Art. 85, Art. 101Art. 113 , Art. 125 și Art. 136, cu respectarea prevederilor Art. 144 sau Art. 147 dacă este cazul, în maxim 30 de minute după terminarea ID respectiv. Obligația de publicare poate fi îndeplinită prin indicarea explicită pe pagina proprie de internet a unei legături la o pagină de internet unde acestea sunt publicate.  +  Secţiunea 2.10. Reguli privind managementul restricțiilor de rețea prin redispecerizare  +  Articolul 143 În cazul în care OTS constată că o tranzacție angajată în vederea echilibrării sistemului, stabilită în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terțiar rapid sau lent, determină apariția unei restricții de rețea care pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, acesta trebuie:a) să anuleze tranzacția angajată corespunzătoare, marcând-o în sistemul PE ca anulată din cauza unei restricții de rețea;b) să înlocuiască energia de echilibrare pierdută din cauza anulării respectivei tranzacții angajate prin acceptarea unei (unor) alte perechi preț-cantitate cu aceeași cantitate de energie de echilibrare, în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar și terțiar rapid, cu condiția ca energia de echilibrare acceptată astfel să nu determine apariția nici unei restricții de rețea.  +  Articolul 143^1În cazul în care OTS constată că nu dispune de oferte în piața de echilibrare prin acceptarea cărora să înlocuiască energia de echilibrare pierdută prin anularea unei tranzacții angajate în condițiile art. 143 lit. a), acesta stabilește o tranzacție în afara PE cu o UD sau un CD sau o ISD care nu conduce la apariția unei restricții de rețea, pe criteriul compensației financiare celei mai mici pe care trebuie să o plătească acestuia, în condițiile respectării regulilor de dispecerizare prioritară și redispecerizare care nu se bazează pe piață, prevăzute la art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, conform regulilor de compensare financiară pentru redispecerizarea care nu se bazează pe piață. (la 01-09-2020, Sectiunea 2.10. din Capitolul 2 a fost completată de Punctul 8, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 144După încheierea ID pentru care OTS a efectuat operațiunile prevăzute la art. 143, acesta reface procesul de stabilire a tranzacțiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care nu ar fi anulat perechea/perechile preț-cantitate marcată/marcate ca anulată/anulate din cauza unei restricții de rețea, fără a include tranzacțiile în afara PE cu compensație, iar prețul marginal rezultat în această situație pentru fiecare tip de reglaj și sens este utilizat ca preț marginal pentru tranzacțiile angajate conform prevederilor art. 85, 101, 113, 125 și 136. (la 01-09-2020, Articolul 144 din Sectiunea 2.10. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 9, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 145Fiecare dintre perechile preț-cantitate selectate pentru a înlocui energia de echilibrare pierdută din cauza anulării unei tranzacții conform art. 143 și care sunt suplimentare față de cele rezultate conform art. 144 stabilește o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă, la prețul specificat în perechea preț-cantitate și pentru cantitatea acceptată, care va fi identificată drept tranzacție înlocuitoare a celei anulate; tranzacțiile realizate conform art. 143^1 sunt identificate drept tranzacții înlocuitoare cu compensație, modifică automat NF aprobată a PRE din care face parte participantul la piață responsabil de UD/CD/ISD respectivă/respectiv și sunt înregistrate separat cu cantitatea angajată, iar drept preț, cu compensația unitară corespunzătoare, căreia i se atribuie semn pozitiv în cazul dispozițiilor la creștere și semn negativ în cazul dispozițiilor la reducere. (la 01-09-2020, Articolul 145 din Sectiunea 2.10. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 10, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 146 În cazul în care OTS constată, din analiza notificărilor fizice transmise de PPE corelate cu disponibilitatea elementelor de rețea, că într-un ID va apărea o restricție de rețea care pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN și observă că aceasta ar putea fi evitată prin utilizarea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate care însă nu ar fi primele acceptate, indiferent de sens, în ordinea de merit conform prevederilor referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terțiar rapid sau lent, acesta acceptă integral sau parțial, după caz, perechea/perechile preț-cantitate respective și stabilește tranzacții angajate cu PPE corespunzători, la prețul din perechea preț-cantitate respectivă, pe care le marchează în sistemul PE ca fiind utilizate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea.  +  Articolul 146^1În cazul în care OTS constată că nu dispune de oferte în piața de echilibrare prin acceptarea cărora să evite restricțiile de rețea rezultate din NF acceptate transmise de PPE, acesta stabilește o tranzacție/tranzacții în afara PE cu UD/CD/ISD, indiferent de sens, care nu conduce/nu conduc la apariția unei restricții de rețea, pe criteriul compensației financiare celei mai mici pe care trebuie să o plătească acestuia/acestora în condițiile respectării regulilor de dispecerizare prioritară și redispecerizare care nu se bazează pe piață, prevăzute la art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică conform regulilor de compensare financiară pentru redispecerizarea care nu se bazează pe piață; fiecare din aceste tranzacții este identificată drept tranzacție cu compensație utilizată pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, modifică automat NF aprobată a PRE din care face parte participantul la piață responsabil de UD/CD/ISD respectivă/respectiv și sunt înregistrate separat cu cantitatea angajată, iar drept preț, cu compensația unitară corespunzătoare, căreia i se atribuie semn pozitiv în cazul dispozițiilor la creștere și semn negativ în cazul dispozițiilor la reducere. (la 01-09-2020, Sectiunea 2.10. din Capitolul 2 a fost completată de Punctul 11, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 147După încheierea ID pentru care OTS a efectuat operațiunile prevăzute la art. 146, acesta reface procesul de stabilire a tranzacțiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care nu ar fi selectat perechea/perechile preț-cantitate marcată/marcate ca fiind utilizată/utilizate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea sau nu ar fi realizat tranzacțiile identificate drept tranzacții cu compensație utilizate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, iar prețul marginal rezultat în această situație pentru fiecare tip de reglaj și sens, fără a include tranzacțiile în afara PE cu compensație, este utilizat ca preț marginal pentru tranzacțiile angajate conform prevederilor art. 85, 101, 113, 125 și 136. (la 01-09-2020, Articolul 147 din Sectiunea 2.10. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 12, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 148 Tranzacțiile rezultate în urma procesului prevăzut la Art. 147 și care sunt suplimentare celor angajate conform prevederilor Art. 85, Art. 101, Art. 113, Art. 125 și Art. 136 sunt marcate distinct de sistemul PE, cu cantitatea și prețul marginal rezultat conform Art. 147 și sunt identificate drept tranzacții virtuale.  +  Articolul 149 Atunci când trebuie să rezolve o restricție de rețea prin redispecerizare, OTS reține toate informațiile care trebuie incluse în raportul prevăzut la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare).  +  Articolul 150 În măsura în care este posibil, OTS rezolvă orice restricție de rețea constatată după aprobarea notificărilor fizice, în primul rând prin utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent. În cazul în care acest lucru nu este posibil, OTS rezolvă pe cât posibil restricțiile de rețea utilizând energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid.  +  Secţiunea 2.11. Tranzacții angajate pe PE  +  Articolul 151Tranzacțiile angajate pe PE și/sau în afara PE cu compensație pentru rezolvarea restricțiilor de rețea care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau la managementul restricțiilor de rețea și care nu sunt anulate conform prevederilor prezentului regulament sunt executate de OTS prin emiterea dispozițiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD în conformitate cu prevederile Codului RET. (la 01-09-2020, Articolul 151 din Sectiunea 2.11. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 13, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 152Conformarea cu dispozițiile de dispecer emise de OTS este obligatorie pentru participanții la PE/participanții la piață responsabili de UD/CD/ISD în cauză. (la 01-09-2020, Articolul 152 din Sectiunea 2.11. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 14, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 153În prima zi lucrătoare care urmează zilei de livrare în cauză, OTS pregătește confirmările de tranzacție angajată pentru toate tranzacțiile angajate de furnizare a energiei de echilibrare care au fost încheiate pe PE și/sau în afara PE cu compensație pentru rezolvarea restricțiilor de rețea. Pentru fiecare zi de livrare și pentru fiecare UD, CD sau ISD, după caz, acesta transmite confirmări de tranzacție angajată separate către PPE/participantul la piață responsabil de UD/CD/ISD corespunzător. (la 01-09-2020, Articolul 153 din Sectiunea 2.11. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 15, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 154 Fiecare confirmare de tranzacție angajată conține cel puțin următoarele informații:a) codul de identificare pe PE al PPE;b) codul de identificare pe PE al UD, CD sau ISD, după caz;c) ziua de livrare;d) toate specificațiile tranzacției conform prevederilor Art. 90, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;e) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 102, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere;f) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 114, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere;g) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 126, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere;h) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 137, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere.  +  Articolul 155În confirmările de tranzacție angajată, OTS marcheazǎ distinct fiecare tranzacție înlocuitoare, incluzând, dacă este cazul, și marcând fiecare tranzacție înlocuitoare cu compensație în conformitate cu prevederile art. 145, precum și fiecare tranzacție utilizată pentru rezolvarea restricțiilor de rețea în conformitate cu prevederile art. 146, incluzând, dacă este cazul, și marcând fiecare tranzacție cu compensație utilizată pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, în conformitate cu prevederile art. 146^1. (la 01-09-2020, Articolul 155 din Sectiunea 2.11. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 16, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 156Odată cu transmiterea la PPE/la participantul la piață responsabil de UD/CD/ISD, confirmările de tranzacție angajată se transmit de către OTS și la ODPE. De asemenea, OTS transmite la ODPE și confirmări de tranzacție angajată pentru fiecare tranzacție pe PE care a fost anulată conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea, inclusiv marcarea acesteia ca anulată. (la 01-09-2020, Articolul 156 din Sectiunea 2.11. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 17, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 157 Sunt acceptate contestații la conținutul confirmărilor de tranzacție angajată numai în cazul unor erori rezultate din acțiunile OTS.  +  Articolul 158 Orice contestație asupra conținutului unei confirmări de tranzacție angajată este transmisă la OTS de către PPE responsabil nu mai târziu de 2 zile lucrătoare după transmiterea de către OTS a respectivei confirmări de tranzacție angajată.  +  Articolul 159 OTS informează PPE asupra acceptării sau respingerii contestației respective nu mai târziu de 2 zile lucrătoare după termenul limită prevăzut la Art. 158. În cazul acceptării unei contestații, OTS transmite PPE o confirmare de tranzacție angajată corectată.  +  Articolul 160 În cazul în care sunt aprobate contestații la confirmările de tranzacție angajată încheiate în PE, OTS transmite ODPE confirmările de tranzacție angajată corectate, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare după ziua de livrare.  +  Articolul 161 Dacă, în perioada prevăzută la Art. 158, un PPE nu transmite nici o contestație la confirmările de tranzacție angajată primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.  +  Articolul 162 Orice contestație transmisă nu exonerează respectivul PPE de îndeplinirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile angajate contestate.  +  Articolul 163 Procedurile pentru situațiile de nefuncționare pentru PE sunt elaborate de OTS și publicate pe pagina proprie de internet a acestuia.  +  Articolul 164 Procedurile pentru situațiile de nefuncționare pentru PE sunt utilizate de OTS și PPE în cazul apariției condițiilor de nefuncționare, după cum urmează:a) incapacitatea totală sau parțială de funcționare sau altă defecțiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru primirea, verificarea și validarea ofertelor pe PE;b) incapacitatea totală sau parțială de funcționare sau altă defecțiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru procesarea și selectarea ofertelor pe PE, precum și de emitere a dispozițiilor de dispecer;c) întreruperea liniilor de comunicație ale OTS.  +  Articolul 165(1) Procedurile pentru situațiile de nefuncționare pentru PE pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicație, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie respectate de OTS și PPE, inclusiv ora de închidere a PE.(2) Atât OTS, cât și fiecare PPE, specifică în convenția de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariției unei situații de nefuncționare, precum și numerele corespunzătoare de telefon și fax. Atât OTS, cât și fiecare PPE, se informează reciproc în cazul modificării acestor informații.  +  Articolul 166 OTS publică ofertele și tranzacțiile angajate pe PE ale fiecărui PPE pentru fiecare ID pe pagina proprie de internet, în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează după luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.  +  Articolul 167 Tranzacțiile definitive încheiate pe PE, caracterizate prin preț, cantitate și numele PPE sunt publicate pe pagina proprie de internet a OTS în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează lunii de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.  +  Capitolul 3 REGULI PENTRU DECONTAREA TRANZACȚIILOR PE PIAȚA DE ECHILIBRARE ȘI A PENALITĂȚILOR PENTRU LIVRAREA PARȚIALĂ A ENERGIEI DE ECHILIBRARE  +  Secţiunea 3.1. Prevederi generale  +  Articolul 168 Regulile pentru decontare asigură un cadru pentru decontarea tranzacțiilor și stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un PPE și OTS.  +  Articolul 169 Regulile pentru decontare stabilesc principiile și condițiile care stau la baza calculelor pentru decontare, pentru tranzacțiile încheiate pe PE, inclusiv aplicarea penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare.  +  Articolul 170 Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent și nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:a) stabilirea unui program de determinare, confirmare/contestare și transmitere a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării pe PE;b) efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate pe PE;c) informarea părților în legătură cu obligațiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;d) facturarea și efectuarea plăților;e) stabilirea și utilizarea garanțiilor;f) măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligațiilor.  +  Articolul 171 ODPE și OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcțiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentelor reguli pentru decontare și în urma unui proces de consultare publică. ODPE și OTS publică aceste proceduri pe paginile proprii de internet.  +  Articolul 172 ODPE stabilește formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontare, în urma unui proces de consultare publică. ODPE publică aceste informații pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 173 ODPE este responsabil pentru calculul de decontare și emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară.  +  Articolul 174 OTS și PPE achită, în termenele prevăzute în prezentul regulament, obligațiile de plată reciproce conform facturilor emise în baza notelor de informare pentru decontare.  +  Secţiunea 3.2. Fișe de decontare și conturi bancare  +  Articolul 175 OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația sa cu PPE, prin înființarea următoarelor tipuri de fișe de decontare:a) Fișe de decontare pentru echilibrare, pentru fiecare PPE;b) Fișe de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE.  +  Articolul 176 Fiecare PPE este titularul de fișă pentru fișa de decontare corespunzătoare înființată de OTS conform prevederilor Art. 175.  +  Articolul 177 OTS stabilește fișele de decontare prevăzute la Art. 175 pentru titularul de fișă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PPE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca PPE devine efectivă.  +  Articolul 178 Obligațiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de OTS într-o fișă de decontare pentru echilibrare sau într-o fișă de decontare a penalităților contra livrarea parțială a energie de echilibrare se întemeiază pe relația contractuală dintre OTS, pe de o parte, și titularul de fișă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de participare la PE, ale cărei dispoziții reflectă prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 179 Fiecare operator economic care se înregistrează în calitate de PPE deschide un cont bancar pentru echilibrare la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.  +  Articolul 180 În scopul îndeplinirii obligațiilor sale conform prezentului regulament, OTS deschide la o bancă comercială de pe teritoriul României un cont bancar pentru echilibrare pentru încasările și plățile aferente tranzacțiilor încheiate pe PE și pentru cele aferente penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare.  +  Articolul 181 Titularii de cont asigură solvabilitatea conturilor bancare pentru echilibrare proprii la datele scadente stabilite conform prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 182 Conturile bancare prevăzute la Art. 179 și Art. 180 sunt deschise în moneda națională din România.  +  Secţiunea 3.3. Garanții de plată a obligațiilor pe PE  +  Articolul 183 OTS are dreptul să solicite constituirea unei garanții înainte ca respectivul operator să fie înregistrat ca PPE; în cazul în care PPE nu și-a delegat responsabilitatea echilibrării altei PRE și nu a preluat alți participanți în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile Regulamentului PRE, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale operatorului atât în calitate de PPE, cât și de PRE.  +  Articolul 184 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru determinarea necesarului și a tipurilor de garanții solicitate, procedurile pentru realizarea și verificarea constituirii garanțiilor și suplimentării acestora, dacă este cazul, precum și procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanția depusă de către PPE. Nivelul garanției solicitate ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale PPE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă și este adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare. OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.  +  Secţiunea 3.4. Determinarea energiei electrice pe ID corespunzătoare tranzacțiilor angajate pe PE  +  Articolul 185Cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, OTS elaborează proceduri detaliate pentru calculul cantităților de energie de echilibrare care trebuie livrate de un PPE/un participant la piață responsabil de UD/CD/ISD în conformitate cu tranzacțiile angajate încheiate pe PE/în afara PE și pentru calculul, în baza valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD, CD sau ISD, al cantităților de energie de echilibrare efectiv livrate de o UD, de un CD sau de o ISD, pe fiecare tip de reglaj și în fiecare sens. OTS publică aceste proceduri și orice modificare la ele pe pagina proprie de internet. (la 01-09-2020, Articolul 185 din Sectiunea 3.4. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 18, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 186Cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată de un PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD se determină luând în considerare orice tranzacție în care a intrat respectivul PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD în conformitate cu tranzacțiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacție angajate, separat pentru fiecare ID și pentru fiecare UD, CD sau ISD, după cum este cazul. (la 01-09-2020, Articolul 186 din Sectiunea 3.4. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 19, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 187 OTS determină cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată pentru reglaj secundar în timpul ID(i), ca sumă algebrică a cantităților rezultate din integrarea pe ID(i) a comenzilor primite de UD/CD/ISD de la regulatorul central de reglaj secundar frecvență-putere.  +  Articolul 188 OTS determină cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în timpul ID(i), în conformitate cu tranzacțiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacție angajată, astfel: EE^T(i) = ± Lent(i) ± Rapid(ii), unde:– EE^T(i), reprezintă cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în timpul ID(i);– Lent(i) reprezintă cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent care trebuie livrată în timpul ID(i), determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție angajată;– Rapid(i) - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid care trebuie livrată în timpul ID/, determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție angajată aferente ID/.  +  Articolul 189 Energia de echilibrare se exprimă în valori pozitive în cazul creșterii de putere și în valori negative, în cazul reducerii de putere.  +  Secţiunea 3.5. Determinarea energiei electrice efectiv livrate pe PE  +  Articolul 190Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o UD, un CD sau de o ISD se determină de către OTS pe baza NFA înaintea selectării pentru furnizarea de energie de echilibrare în PE și/sau în afara PE a UD sau ISD sau a consumului net de energie electrică corespunzător celui de referință pentru PE al CD, a cantității de energie de echilibrare cuprinse în confirmările de tranzacție angajată și a producției nete sau consumului net al respectivei UD, CD sau ISD, după caz. Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare ID se determină separat pentru fiecare UD, CD sau ISD, după caz. (la 01-09-2020, Articolul 190 din Sectiunea 3.5. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 20, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 191 Se consideră realizate efectiv toate dispozițiile primite pentru reglaj secundar de UD/CD/ISD de la regulatorul central frecvență-putere, conform înregistrărilor.  +  Articolul 192Cantitățile de energie de echilibrare pentru creștere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD pentru reglaj terțiar în cadrul PE și/sau în afara PE cu compensație sunt stabilite în baza următoarelor reguli:a) dacă pe ID respectiv UD a fost selectată pentru reglaj secundar, la cantitatea pe ID de energie electrică rezultată din NFA înaintea oricărei selecții pe PE//în afara PE cu compensație, se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispozițiile primite de UD de la regulatorul central frecvență-putere, conform înregistrărilor;b) dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către UD;c) dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către UD se consideră zero;d) dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către UD se consideră zero;e) dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare în modul dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către UD. (la 01-09-2020, Articolul 192 din Sectiunea 3.5. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 21, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 193Cantitățile de energie de echilibrare pentru creștere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de un CD pentru reglaj terțiar în cadrul PE și/sau în afara PE cu compensație sunt stabilite în baza următoarelor reguli:a) dacă pe ID respectiv CD a fost selectat pentru reglaj secundar, la consumul net de energie electrică corespunzător celui de referință pentru PE se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispozițiile primite de CD de la regulatorul central frecvență-putere, conform înregistrărilor;b) dacă diferența dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către CD, cu semn pozitiv;c) dacă diferența dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către CD se consideră zero;d) dacă diferența dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către CD se consideră zero;e) dacă diferența dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către CD, cu semn negativ. (la 01-09-2020, Articolul 193 din Sectiunea 3.5. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 22, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 194În cazul în care CD este rezultatul agregării mai multor locuri de consum și a participat la PE prin intermediul unui PPE implicat în agregare, atunci valorile consumului net prevăzut la art. 193 sunt stabilite prin însumarea consumurilor nete măsurate ale locurilor de consum implicate în oferta PPE respectiv, iar consumul net corespunzător celui de referință pentru PE este stabilit prin însumarea valorilor consumurilor de referință aferente PE ale locurilor de consum respective. (la 01-09-2020, Articolul 194 din Sectiunea 3.5. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 23, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 195Cantitățile de energie de echilibrare pentru creștere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de un ISD pentru reglaj terțiar în PE și/sau în afara PE cu compensație sunt stabilite în baza următoarelor reguli:a) dacă pe ID respectiv ISD a fost selectat pentru reglaj secundar, la producția netă, considerată cu semn pozitiv, sau consumul net, considerat cu semn negativ, de energie electrică, după caz, rezultate din NFA înaintea oricărei selecții pe PE//în afara PE cu compensație, se adună algebric soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispozițiile primite de ISD de la regulatorul central frecvență-putere, conform înregistrărilor;b) dacă atât valoarea determinată conform lit. a) reprezintă producție, precum și valoarea măsurată a energiei electrice este de producție și dacă:(i) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, iar diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către ISD, cu semn pozitiv;(ii) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, iar diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către ISD se consideră zero;(iii) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, iar diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către ISD se consideră zero;(iv) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, iar diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către ISD, cu semn negativ.c) dacă valoarea determinată conform lit. a) reprezintă producție, iar valoarea măsurată a energiei electrice este de consum și dacă:(i) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către ISD se consideră zero;(ii) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre aceasta și suma dintre valoarea măsurată în valoare absolută a energiei electrice consumate de ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către ISD, cu semn negativ.d) dacă atât valoarea determinată conform lit. a) reprezintă consum, cât și valoarea măsurată a energiei electrice este de consum și dacă:(i) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, iar diferența dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci se consideră energie de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către ISD cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, cu semn pozitiv;(ii) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, iar diferența dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către ISD se consideră zero;(iii) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, iar diferența dintre valoarea măsurată, în valoare absolută, a consumului net de energie electrică al ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) în valoare absolută este pozitivă, atunci este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către ISD cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, comparate în valoare absolută, cu semn negativ;(iv) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă, iar diferența dintre valoarea măsurată, în valoare absolută, a energiei electrice consumate de ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), în valoare absolută, este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către ISD se consideră zero.e) dacă valoarea determinată conform lit. a) reprezintă consum, iar valoarea măsurată a energiei electrice este de producție și dacă:(i) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este pozitivă, atunci este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către ISD, cea mai mică valoare dintre suma algebrică de mai sus și suma dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), cu semn pozitiv;(ii) suma algebrică a cantităților acceptate în PE pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent și/sau dispuse în afara PE cu compensație în ID respectiv este negativă și valoarea măsurată a energiei electrice este de producție, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către ISD se consideră zero. (la 01-09-2020, Articolul 195 din Sectiunea 3.5. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 24, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Secţiunea 3.6. Stabilirea tranzacțiilor definitive pe PE  +  Articolul 196În cazul în care cantitatea corespunzătoare creșterii de putere pentru reglaj terțiar, efectiv livrată într-un ID de o UD, un CD sau o ISD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile art. 192 sau 193, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacții pentru livrarea creșterii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent începând cu cel mai mic preț marginal determinat în conformitate cu art. 101 și 125 și/sau preț ofertat în cazul realizării de tranzacții înlocuitoare sau marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare creșterii de putere efectiv livrată. (la 01-09-2020, Articolul 196 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 25, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 197În cazul în care respectiva/respectivul UD/CD/ISD a avut și tranzacții la creștere dispuse în afara PE cu compensație, metoda prevăzută la art. 196 se utilizează luându-se în considerare drept preț și compensația unitară corespunzătoare, cu semn pozitiv, determinată ținând seama de cantitățile efectiv livrate de fiecare componentă a UD în cazul participării agregate. (la 01-09-2020, Articolul 197 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 26, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 198În cazul în care cantitatea corespunzătoare reducerii de putere, efectiv livrată într-un ID de o UD, un CD sau o ISD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile art. 192 sau 193, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacții pentru livrarea reducerii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent începând cu cel mai mare preț marginal determinat în conformitate cu art. 113 și 136 și/sau preț ofertat în cazul realizării de tranzacții înlocuitoare sau marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare reducerii de putere efectiv livrată; numai în aplicarea prezentului articol, cantitatea corespunzătoare reducerii de putere se exprimă în valori pozitive. (la 01-09-2020, Articolul 198 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 27, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 199În cazul în care respectiva/respectivul UD/CD/ISD a avut și tranzacții la reducere dispuse în afara PE cu compensație, metoda prevăzută la art. 198 se utilizează luându-se în considerare drept preț și compensația unitară corespunzătoare, cu semn negativ, determinată ținând seama de cantitățile efectiv livrate de fiecare componentă a UD în cazul participării agregate. (la 01-09-2020, Articolul 199 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 28, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 200Cantitățile corespunzătoare creșterii de putere și reducerii de putere prevăzute la art. 191-194 se exprimă în MWh, cu 3 zecimale. (la 01-09-2020, Articolul 200 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 29, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 201Cantitățile de energie de echilibrare pentru creștere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD, un CD sau o ISD, după caz, se consideră ca fiind cantitățile de energie de echilibrare aferente tranzacțiilor definitive pe piața de echilibrare sau în afara PE cu compensație, împreună cu prețurile determinate conform prevederilor art. 196-199, respectiv cu compensațiile unitare corespunzătoare. (la 01-09-2020, Articolul 201 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 30, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 202Cantitățile și prețurile corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE și/sau în afara PE cu compensație determinate pentru fiecare ID pentru fiecare UD, CD sau ISD sunt transmise lunar de către OTS la fiecare PPE/participant la piață responsabil cu acestea și la ODPE incluse în notele lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206, cel târziu după 2 zile lucrătoare de la termenul-limită pentru primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate de fiecare UD/CD/ISD stabilit conform Regulilor de măsurare. (la 01-09-2020, Articolul 202 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 31, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 203 În cazul unei tranzacții marcate ca anulată din cauza restricțiilor de rețea, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de către UD/CD/ISD se consideră zero.  +  Articolul 204 OTS elaborează proceduri pentru monitorizarea și testarea conformării unui PPE cu obligațiile sale de a furniza energie de echilibrare către OTS în condițiile de timp și limitări tehnice conforme cu Codul RET și în condițiile tranzacțiilor în care respectiva parte a intrat în PE.  +  Articolul 205 OTS stabilește obligațiile contractuale angajate pentru livrarea energiei de echilibrare și cantitățile efectiv livrate separat pentru fiecare ID al lunii de livrare, pentru fiecare PPE și pentru fiecare tranzacție pe PE pe care respectivul PPE a încheiat-o în luna de livrare.  +  Articolul 206Pentru fiecare PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD, OTS întocmește o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate cantitățile de energie de echilibrare care trebuiau să fie livrate conform confirmărilor de tranzacție angajată și pe cele care au fost efectiv livrate de respectivul PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD, precum și prețurile marginale corespunzătoare acestora sau, în cazul tranzacțiilor marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea și al celor înlocuitoare ale unor tranzacții anulate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, cele ofertate, respectiv compensațiile unitare corespunzătoare dispozițiilor de dispecer în afara PE pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, dacă este cazul. Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde cel puțin următoarele informații:a) cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată de respectivul PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD către OTS, determinată conform prevederilor art. 187 și 188; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, pentru fiecare tranzacție angajată pe care respectivul PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD a încheiat-o pe PE/în afara PE cu compensație în luna de livrare și pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacție angajată se specifică prețul acesteia stabilit conform prevederilor art. 85, 101, 113, 125 și 136, coroborate cu prevederile art. 144 și 145 și/sau art. 146 și 147, dacă este cazul, prețul de ofertă, precum și compensațiile unitare corespunzătoare, dacă este cazul, stabilite conform prevederilor art. 145 și art. 146^1, și în plus, UD, CD sau ISD corespunzător;b) cantitatea de energie de echilibrare care a fost efectiv livrată de respectivul PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD către OTS rezultată conform algoritmului prevăzut la art. 191-195; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, pentru fiecare tranzacție definitivă pe care respectivul PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD a încheiat-o pe PE/în afara PE cu compensație în luna de livrare și pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacție definitivă se precizează prețul acesteia, stabilit conform prevederilor art. 196-199, după caz, și dacă a rezultat dintr-o tranzacție care a fost folosită pentru rezolvarea restricțiilor de rețea realizată în PE sau în afara PE cu compensație și, în plus, UD, CD sau ISD corespunzător;c) informațiile prevăzute la lit. a), agregate la nivel lunar pe fiecare UD, CD sau ISD ale PPE, după caz; d) informațiile prevăzute la lit. b), agregate la nivel lunar pe fiecare UD, CD sau ISD ale PPE, după caz. (la 01-09-2020, Articolul 206 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 32, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 207OTS transmite PPE/participanților la piață responsabili de UD/CD/ISD notele lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate. (la 01-09-2020, Articolul 207 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 33, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 208Fiecare PPE/participant la piață responsabil de UD/CD/ISD verifică notele lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206 și, în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile și/sau cu valorile măsurate și/sau calcule eronate, transmite la OTS în termen de o zi lucrătoare de la primire contestații motivate la notele lunare de regularizare. (la 01-09-2020, Articolul 208 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 34, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 209OTS analizează contestația PPE/participantului la piață responsabil de UD/CD/ISD și răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primire, refăcând calculele și corectând notele lunare de regularizare eronate. (la 01-09-2020, Articolul 209 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 35, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 210OTS transmite către PPE/participantul la piață responsabil de UD/CD/ISD corespunzător nota lunară de regularizare pe PE prevăzută la art. 206, care cuprinde corecțiile rezultate în urma analizării contestațiilor primite, și către ODPE toate notele lunare de regularizare, în termenul prevăzut la art. 209; pentru PPE/participanții la piață responsabili de UD/CD/ISD care n-au trimis contestații, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial. (la 01-09-2020, Articolul 210 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 36, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 211 În fiecare lună calendaristică, ODPE efectuează calculele în vederea decontării pe PE, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor Art. 210.  +  Articolul 212Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare și pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea sumelor zilnice de plătit și separat a celor de încasat corespunzătoare tranzacțiilor definitive cu energie electrică pe PE ale respectivului PPE, după cum urmează:unde: – DZI_d reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare/obligațiilor zilnice de plată pentru ziua d din tranzacții definitive la creștere realizate în urma participării la PE;– OZP_d reprezintă valoarea obligațiilor zilnice de plată/drepturilor zilnice de încasare pentru ziua d din tranzacții definitive la reducere realizate în urma participării la PE;– p_i,t reprezintă prețul marginal/ofertat aferent tranzacției definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare la creștere de către PPE în IDi al zilei d, stabilit conform prevederilor art. 196;– p_i,s reprezintă prețul marginal/ofertat aferent tranzacției definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare la reducere de către PPE în IDi al zilei d, stabilit conform prevederilor art. 198;– q_i,t reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de PPE în cadrul PE rezultată conform algoritmului prevăzut la art. 191 și 192 sau art. 193 și 194 sau art. 195, în cadrul tranzacției definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare în IDi al zilei d, în concordanță cu nota lunară de regularizare pe PE prevăzută la art. 206 transmisă de OTS;– q_i,s reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la reducere de PPE rezultată conform algoritmului prevăzut la art. 191 și 192 sau art. 193 și 194 sau art. 195, în cadrul tranzacției definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare în IDi al zilei d, în concordanță cu nota lunară de regularizare pe PE prevăzută la art. 206 transmisă de OTS;– Nid reprezintă numărul de ID din ziua d. (la 01-09-2020, Articolul 212 din Sectiunea 3.6. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 37, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 213 Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare determinate conform prevederilor Art. 212 și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare prin însumarea obligațiilor zilnice de plată determinate conform prevederilor Art. 212 corespunzătoare respectivului PPE.  +  Secţiunea 3.7. Determinarea energiei de echilibrare nelivrate și a penalității corespunzătoare  +  Articolul 214Pentru fiecare ID în care, conform notei lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206, cantitatea efectiv livrată pe PE este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată pe PE, PPE care este responsabil pentru UD/CD/ISD respectivă/respectiv suportă o penalitate pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, P (lei), calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creștere sau la reducere, după cum urmează:unde: – k^cres_d,i ,kred_d,i - penalitatea specifică aplicată pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare în ziua d și în IDi, la creștere, respectiv la reducere;– q_d,i^ech,nelivrat - energie de echilibrare nelivrată, egală cu diferența dintre energia electrică care trebuia să fie livrată pe PE în IDi din ziua d, stabilită prin însumarea cantităților determinate conform prevederilor art. 187 și 188, prevăzută în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor art. 206, și energia electrică efectiv livrată pe PE în IDi din ziua d de către UD sau CD, stabilită prin însumarea cantităților determinate conform prevederilor art. 191 și 192 sau art. 191 și 193 sau art. 191 și 195, prevăzută în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor art. 206. (la 01-09-2020, Articolul 214 din Sectiunea 3.7. , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 38, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 215Penalitatea specifică k_d,i^cres, respectiv k_d,i^red, prevăzută la art. 214, care se aplică pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere, respectiv la reducere, în ziua d și în IDi, se determină astfel: unde:a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1; Pcres_MAX,i - prețul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la creștere de putere în IDi al zilei d;P_min,i^red - prețul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/ managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la reducere de putere în Idi al zilei d;pin_dez,i - prețul inițial unic de dezechilibru în IDi al zilei d. (la 01-01-2021, Articolul 215, Sectiunea 3.7,Capitolul 3 a fost modificat de Articolului 5 din ORDINUL nr. 213 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 09 decembrie 2020 ) Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 2 din ORDINUL nr. 230 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 18 decembrie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor art. 1, art. 3-6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se prorogă până la 1 februarie 2021.
   +  Articolul 216 Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea lunară a penalității pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare prin însumarea tuturor penalităților pe care respectivul PPE le are de plătit în luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 214.  +  Articolul 217 Pentru fiecare PPE, ODPE întocmește o notă de informare pentru decontarea lunară, care conține cel puțin următoarele informații:a) situația lunară privind cantitatea de energie de echilibrare livrată de PPE pe PE către OTS, defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, precum și valorile corespunzătoare; (la 01-09-2020, Litera a) din Articolul 217 , Sectiunea 3.7. , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 39, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) b) valorile sumelor zilnice de plătit și separat a celor de primit corespunzătoare tranzacțiilor cu energie electrică pe PE, determinate conform prevederilor Art. 212;c) valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare și a obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform prevederilor Art. 213;d) penalitățile care trebuie plătite de respectivul PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare pe PE, separat pentru fiecare ID al fiecărei zile calendaristice din luna de livrare și însumate separat pentru fiecare zi a lunii de livrare, determinate conform prevederilor art. 214. (la 01-09-2020, Litera d) din Articolul 217 , Sectiunea 3.7. , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 39, Articolul 5 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) e) valoarea penalității lunare de plată, determinată conform prevederilor Art. 216.  +  Articolul 218(1) ODPE pune la dispoziția PPE corespunzători și a OTS, în platforma informatică dedicată, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor Art. 217, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea notei lunare de regularizare pe PE prevăzută la Art. 210.(2) Platforma informatică dedicată consemnează și reține data la care orice notă elaborată de ODPE conform prevederilor prezentului regulament a fost făcută disponibilă părților implicate.
   +  Secţiunea 3.8. Facturare obligațiilor pe PE  +  Articolul 219 OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele aferente obligațiilor de plată ale respectivului PPE către OTS conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la Art. 217.  +  Articolul 220 Fiecare PPE emite o factură către OTS cuprinzând sumele corespunzătoare obligațiilor de plată ale OTS către respectivul PPE, conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la Art. 217.  +  Articolul 221 Facturile emise în prima zi lucrătoare după punerea la dispoziție pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontarea lunară trebuie achitate într-un interval de 7 zile lucrătoare de la data emiterii. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar deschis de PPE, respectiv de OTS.  +  Secţiunea 3.9. Efectuarea plăților, executarea garanțiilor și penalități de întârziere pe PE  +  Articolul 222 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăților conform prevederilor Art. 221 și le publică pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 223 Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 222 includ modalități de confirmare a plăților și mențiuni privind executarea garanțiilor în cazul plăților întârziate.  +  Articolul 224 Fiecare parte care primește o factură trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva factură, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.  +  Articolul 225 Orice PPE, precum și OTS, trebuie să plătească o penalizare de întârziere celeilalte părți în oricare din următoarele cazuri:a) dacă respectivul PPE sau OTS nu a achitat sumele datorate până la data limită de plată;b) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluționării unei dispute din care au rezultat plăți întârziate;c) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluționării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.  +  Articolul 226 În situațiile prevăzute la Art. 225 lit. a) și b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară față de suma datorată, care trebuie efectuată, și cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate și neplătite, începând cu ziua imediat următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate, și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.  +  Articolul 227 În situația prevăzută la Art. 225 lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară față de suma plătită, dar justificat contestată de cealaltă parte, și cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăți, începând cu ziua imediat următoare datei la care plățile au fost efectuate de cealaltă parte, și sfârșind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.  +  Articolul 228 Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute de Art. 225 pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul limită de plată este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.  +  Articolul 229 Un PPE se află într-o situație de îndeplinire a obligațiilor în oricare din următoarele cazuri:a) dacă acesta nu îndeplinește cerințele privind garanțiile;b) dacă acesta nu își îndeplinește obligațiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile prezentului regulament până la datele limită corespunzătoare;c) dacă acesta intră în faliment sau își pierde licența.  +  Articolul 230 OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică procedurile aplicabile pentru situații de neîndeplinire a obligațiilor. Acestea ar putea include instrucțiuni pentru creșterea garanției, blocarea plăților datorate respectivei părți, sau compensarea obligațiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanției disponibile pentru asigurarea plăților sau orice alte măsuri adecvate.  +  Articolul 231 OTS publică pe pagina proprie de internet procedurile elaborate conform prevederilor Art. 230.  +  Articolul 232 Fiecare titular de fișă este îndreptățit să solicite oricând la OTS informații în legătură cu situația oricăreia dintre fișele proprii înființate de OTS. După înregistrarea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de fișă informațiile solicitate în maxim 3 zile lucrătoare, informații care pot include soldul fișei/fișelor respective pentru ultimele 3 luni precum și orice sume debitate sau creditate într-o fișă, împreună cu datele și motivele acestor operațiuni.  +  Articolul 233 OTS poate de asemenea să își îndeplinească obligațiile prevăzute la Art. 232 prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fișă să poată avea acces direct la toate informațiile relevante în legătură cu oricare dintre fișele proprii.  +  Secţiunea 3.10. Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară  +  Articolul 234 Dacă o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată de către ODPE sau de către OTS, după caz, conform prevederilor prezentului regulament, este incorectă, oricare dintre părțile implicate o poate contesta la emitent, adică la OTS sau ODPE, după caz, și poate pune în discuție orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.  +  Articolul 235 Orice contestație va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în susținerea contestației.  +  Articolul 236 Orice parte implicată poate contesta o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului regulament într-un interval de o zi lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată de ODPE sau OTS.  +  Articolul 237 Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestație în legătură cu o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului regulament în intervalul prevăzut la Art. 236, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de partea implicată.  +  Articolul 238 OTS sau ODPE, după caz, analizează orice contestație transmisă conform prevederilor Art. 236, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.  +  Articolul 239 Atunci când verifică o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părților implicate informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptățit să respingă contestația respectivă.  +  Articolul 240 Emitentul informează părțile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele și va transmite o notă corectată tuturor părților implicate.  +  Articolul 241 Dacă ODPE sau OTS, după caz, constată existența unei informații eronate într-o notă de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată conform prevederilor prezentului regulament, emitentul reface calculele și transmite o notă corectată tuturor părților implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care nota eronată a fost transmisă PPE și/sau publicată de ODPE sau OTS.  +  Articolul 242 În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare prevăzute la Art. 236 sau Art. 241, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, de întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați sau de calcule efectuate de OTS sau ODPE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.  +  Articolul 243(1) În termen de 3 zile lucrătoare, OTS informează ODPE și părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate, și anume OR, OM, PRE, OTS, după caz, solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare părților implicate, și publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentația aferentă.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a OTS decizia, argumentele și documentele primite.(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piață poate transmite OTS o contestație argumentată, care este publicată pe pagina de internet a OTS în maxim o zi de la primire.(4) În termen de 3 zile lucrătoare, OTS și ODPE analizează contestațiile primite și publică decizia finală pe pagina de internet a OTS, împreună cu motivarea acesteia.(5) În cazul apariției unei situații atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a OTS.(6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.  +  Articolul 244 OTS și ODPE au obligația de a actualiza și publica pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.  +  Articolul 245 În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și transmitere și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentul regulament, operatorii trebuie să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.