REGULAMENT din 14 august 2014privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 78 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014.
  Notă
  Reproducem prevederile art. V - VII din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020:
  „Articolul V
  Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. actualizează procedurile operaționale și/sau convențiile în concordanță cu prevederile prezentului ordin, pe care le publică pe pagina proprie de internet și le aplică de la 1 septembrie 2020.
  Articolul VI
  (1) Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. actualizează procedurile necesare funcționării pieței intrazilnice de energie electrică cu prevederile specifice referitoare la participarea agregatorului la piețele intrazilnice, prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.
  (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020.
  Articolul VII
  În aplicarea prevederilor art. 3 lit. o) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare), prin contract de furnizare pe termen lung se înțelege contractul cu perioada de livrare mai mare de 1 an”.
   +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește un cadru organizat pentru tranzacționarea, în regim concurențial, în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu, a energiei electrice, inclusiv prin încheierea contractelor de procesare a combustibilului, și anume:a) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanți;b) modul de stabilire a ofertelor de procesare a combustibilului;c) modul de organizare a licitațiilor/sesiunilor de tranzacționare;d) modul de stabilire a tranzacțiilor și de contractare a energiei tranzacționate, respectiv de stabilire a prevederilor contractelor de procesare a combustibilului;e) modul de gestionare și publicare a informațiilor privind participanții, ofertele și tranzacțiile efectuate.  +  Articolul 2Prin implementarea modalităților de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă, negociere continuă și prin contracte de procesare se urmărește asigurarea unui cadru eficient și transparent de tranzacționare pe piața concurențială de energie electrică și nediscriminarea participanților la piață.  +  Articolul 3Prezentul regulament se aplică:a) participanților la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;b) operatorului pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică. (la 01-04-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Capitolul II Definiții și abrevieri  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (2), au semnificațiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare) (în continuare Regulamentul 943/2019) și în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  (2) Semnificația termenilor utilizați este următoarea:a) caracteristici ferme - caracteristici ale unei oferte, ale căror valori de pornire sunt precis determinate, iar după încheierea tranzacțiilor pe baza regulilor descrise pentru fiecare modalitate de tranzacționare în prezentul regulament, acestea determină valori precise, fixe, constante la nivelul celor stabilite la tranzacționare pe toată perioada de valabilitate a contractului ale cantității pe interval de decontare și totale și prețului tranzacției și asupra cărora contractul asociat tranzacției nu permite modificări; (la 01-04-2021, sintagma: cantității orare a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) b) contract-cadru - contract cu structură și prevederi predefinite, care conține prevederi care nu pot fi modificate, utilizate de toți participanții înregistrați la modalitatea respectivă de tranzacționare, precum și prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene și modalități de plată, garanții și penalități, pe care inițiatorul le poate modifica, specificând propriile condiții; c) contract standard - contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu structură, termeni și condiții predefinite, utilizat de toți participanții înregistrați pentru tranzacționarea în modalitatea de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă; d) convenție de participare la o modalitate de tranzacționare aferentă pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - convenție standardizată stabilită de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, care prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la modalitatea respectivă de tranzacționare aferentă pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;e) cel mai bun preț - cel mai mic preț dintre prețurile ofertelor de vânzare, respectiv cel mai mare preț dintre prețurile ofertelor de cumpărare, la un moment dat;f) agregator - participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019; (la 01-04-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  g) licitație extinsă - licitație în care se acceptă oferte de ambele părți, vânzare și cumpărare;h) marcă de timp - identificator care asociază unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul și secunda;i) negociere continuă - modalitate de negociere în care atât prețul ofertelor de pe partea inițiatoare, cât și al celor de pe partea respondentă pot fi modificate, iar tranzacțiile se încheie în orice moment în care se îndeplinesc condițiile de corelare;j) ofertă coinițiatoare - ofertă de același tip, și anume care prevede aceeași cantitate de energie electrică, același profil zilnic de livrare și aceeași durată a livrării, aceeași opțiune privind tranzacționarea integrală/parțială, dacă este cazul, și are același obiect, și anume vânzarea sau cumpărarea, cu o ofertă inițiatoare și care implică aderarea la același contract cu aceasta;k) ofertă inițiatoare - ofertă de energie electrică sau de procesare a combustibilului care inițiază procesul de tranzacționare conform prevederilor prezentului regulament;l) ofertă de răspuns - ofertă care răspunde cerințelor unei oferte inițiatoare;m) ofertă fermă - ofertă care nu poate fi anulată sau modificată pe parcursul derulării licitației;n) operator al pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - persoană juridică titulară de licență care asigură organizarea și administrarea unei piețe centralizate de contracte de energie electrică, inclusiv de contracte de procesare a combustibilului, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;o) participant la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - participant la piață, în înțelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piață și respectă convenția de participare la modalitatea respectivă de tranzacționare aferentă PCCB, precum și reglementările aplicabile; (la 01-04-2020, Litera o) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  p) piață centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - cadrul organizat de încheiere între participanții la piață în mod transparent, prin licitație publică, a contractelor cu livrare fizică de energie electrică, inclusiv a contractelor de procesare, organizat și administrat de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, pe baza unui ansamblu de modalități având ca bază ofertarea publică și nediscriminatorie, cu scopul de a contracta energia electrică pe termen determinat, la un preț transparent, rezultat din echilibrul cererii și al ofertei;q) platformă de tranzacționare - sistem informatic stabilit și menținut de operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică în scopul realizării tranzacțiilor pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, pentru fiecare dintre modalitățile prevăzute în prezentul regulament;r) produs echivalent - unul sau combinația dintre mai multe produse tranzacționate pe piața concurențială, prin cumpărarea sau, după caz, prin vânzarea căruia/căreia s-ar putea reconstitui cantitatea neprimită/nelivrată în perioada de livrare rămasă în urma rezilierii unui contract, cu același profil zilnic de livrare;s) valori de pornire - valorile caracteristicilor unei oferte la momentul introducerii sale pe piață în vederea tranzacționării.
   +  Articolul 5Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CET - ora Europei Centrale;c) OPCCB - operatorul pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;d) PCCB - piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;e) PCCB-LE - modalitate de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, cu posibilitatea existenței mai multor ofertanți de ambele părți;f) PCCB-NC - modalitate de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă;g) PCCB-PC - modalitate de încheiere, pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, a contractelor de procesare a combustibilului;h) PC-OTC - piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică, care funcționează în baza Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013, cu modificările și completările ulterioare;i) PZU - piața pentru ziua următoare;j) Regulament - regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare;k) UE - Uniunea Europeană;l) T_G - componenta tarifului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea.
   +  Capitolul III Reguli generale  +  Articolul 6OPCCB administrează și dezvoltă piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică pe baza principiilor de nediscriminare, transparență, caracter public și centralizat, stabilite de lege, și a prevederilor prezentului regulament stabilite pentru fiecare modalitate de tranzacționare.  +  Articolul 7(1) Înregistrarea participanților la piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică se face la solicitarea acestora, adresată OPCCB, conform procedurilor operaționale specifice și prin semnarea convenției de participare la modalitatea respectivă de tranzacționare aferentă PCCB. (2) Un participant la piață poate efectua tranzacții cu energie electrică pe PCCB în mod individual sau agregat.(3) Agregarea participanților la piață se realizează separat pentru activitatea de producție, respectiv pentru consum.(4) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacționează energia electrică și căruia îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile prevăzute în convenția de participare la PCCB, precum și cele prevăzute în reglementări naționale și/sau ale Uniunii Europene corespunzătoare participării la piața de energie electrică. (la 01-04-2020, Articolul 7 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 8OPCCB stabilește, după parcurgerea unui proces de consultare publică cu reținerea sau respingerea argumentată a propunerilor și observațiilor primite, conținutul-cadru al fiecărei convenții de participare la o modalitate de tranzacționare aferentă PCCB, care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPCCB și ale fiecărui participant la această piață. OPCCB face publică fiecare convenție de participare pe pagina sa de internet.  +  Articolul 9(1) Participanții la PCCB au obligația să plătească OPCCB contravaloarea tarifelor aferente participării la modalitatea de tranzacționare respectivă, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor convenției de participare la PCCB.(2) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe instalații de producere, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB se realizează pe baza puterii instalate însumate a capacităților de producere agregate.(3) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienți finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB se realizează pe baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienților finali agregați. (la 01-04-2020, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 10Tranzacționarea se realizează pe baza unor contracte publicate anterior de OPCCB, care pot fi propuse de inițiator cu respectarea unui contract-cadru sau pot fi contracte standard, corespunzător prevederilor aferente fiecărei modalități de tranzacționare.  +  Articolul 11(1) Contractele-cadru și cele standard sunt elaborate de către OPCCB, în urma analizării într-un grup de lucru constituit cu participanții la piață și reținerii sau respingerii argumentate a propunerilor și observațiilor primite în urma consultării publice.(2) Contractele-cadru și cele standard nu prevăd posibilitatea denunțării unilaterale, a modificării prețului, a cantității pe interval de decontare și totale sau a profilului de livrare zilnică față de cele stabilite la încheierea tranzacției. (la 01-04-2021, sintagma: cantității orare a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 )  +  Articolul 12În modalitățile de tranzacționare pe baza contractelor propuse de inițiator, și anume PCCB-LE și PCCB-PC, acesta poate introduce clauze specifice, suplimentare/diferite de cele din contractul-cadru, privind exclusiv termenele de plată și modalitățile de plată, garanțiile și penalitățile de natură financiară.  +  Articolul 13Este interzisă includerea de clauze specifice:a) care modifică contractul-cadru și caracterul fix, cunoscut în urma procesului de licitație, al cantităților pe interval de decontare/totale și al prețului stabilite la tranzacționare sau al duratei livrării; (la 01-04-2021, sintagma: cantităților orare a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) b) de modificare ulterioară a unor prevederi, prin înțelegerea părților sau pe baza unor formule, care să altereze celelalte caracteristici ale ofertei, inclusiv prețul; c) care să permită denunțarea unilaterală și, în cazul contractelor încheiate pe PCCB-LE, să afecteze dreptul părții care nu este în culpă la compensare integrală în situația rezilierii;d) care adaugă alte servicii.  +  Articolul 14OPCCB verifică conformitatea cu reglementările și cu prevederile prezentului regulament a oricărui tip de oferte propuse de oricare participant și a contractului, le acceptă pe cele conforme și le respinge pe cele neconforme, publicând pe pagina proprie de internet lista ofertelor respinse și motivația acestei acțiuni.  +  Articolul 15(1) Identitatea participanților la sesiunile de tranzacționare este publicată pe pagina proprie de internet a OPCCB conform prevederilor prezentului regulament aferente fiecărei modalități de tranzacționare.(2) Agregatorul comunică OPCCB lista clienților finali/producătorilor agregați, iar OPCCB o include, ca anexă, în Convenția de participare la PCCB; agregatorul notifică OPCCB ori de câte ori intervin modificări ale listei. (la 01-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 16(1) În cazul retragerii ofertei sau în cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform pentru PCCB-LE sau PCCB-PC, iar pentru PCCB-NC, în cazul refuzului de semnare a contractului/prezentării unui contract neconform, participantul/participanții în cauză plătește/plătesc OPCCB o sumă penalizatoare.(2) OPCCB distribuie suma penalizatoare prevăzută la alin. (1) participanților care au introdus oferte în sesiunea respectivă de tranzacționare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), un participant poate refuza semnarea contractului fără aplicarea vreunei măsuri penalizatoare în cazul în care, în termen de 3 zile lucrătoare, acesta prezintă OPCCB documente din care să rezulte că partenerul de contract face parte dintr-o listă de persoane fizice/juridice cu care este interzisă, prin reglementări naționale/ale UE, derularea de activități comerciale în domeniul energiei.  +  Articolul 17Dispozițiile art. 16 sunt incluse în convenția de participare la modalitatea respectivă de tranzacționare aferentă PCCB, iar nivelul penalității, precum și modul de repartizare a acesteia se stabilesc în cadrul unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfășurat de OPCCB; participantul în cauză este suspendat de la tranzacționare pe platforma respectivă conform art. 21 alin. (2) lit. c), între data constatării abaterii și 10 zile după data efectuării plății acestei penalități.  +  Articolul 18Contractul aferent unei tranzacții intră în vigoare la data semnării.  +  Articolul 19(1) În cazul rezilierii unui contract încheiat prin modalitățile de tranzacționare PCCB-LE sau PCCB-NC, partea din cauza căreia se produce rezilierea plătește părții care nu este în culpă o compensație egală cu valoarea diferenței dintre valoarea energiei nelivrate/nepreluate la prețul de contract și valoarea energiei nelivrate/nepreluate la prețul produsului echivalent, evaluat pe baza prețurilor produselor tranzacționate pe PCCB-NC sau, dacă acestea nu au fost tranzacționate în ultimele 6 luni, a celor tranzacționate pe PC-OTC și/sau PCCB-LE, din ultimele 6 luni începând cu data cea mai apropiată de momentul rezilierii, astfel:a) dacă diferența este pozitivă și cumpărătorul a cauzat rezilierea, compensația se plătește vânzătorului de către cumpărător; b) dacă diferența este negativă și vânzătorul a cauzat rezilierea, suma, în modul, se plătește cumpărătorului de către vânzător;c) dacă diferența este negativă și cumpărătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata compensației de mai sus;d) dacă diferența este pozitivă și vânzătorul a cauzat rezilierea, contractul poate fi reziliat fără plata compensației de mai sus.(2) În cazul în care în ultimele 6 luni anterioare rezilierii nu se găsește niciun produs echivalent format din produse tranzacționate pe oricare dintre cele trei piețe, PCCB-NC, PC-OTC și PCCB-LE, contractul-cadru și cel standard pot prevedea alte modalități de compensare integrală de către participantul din cauza căruia se reziliază contractul a partenerului său, inclusiv, în cazul rezilierii imediat anterioare începerii perioadei de livrare sau în timpul acesteia, prin referirea la prețul mediu de închidere pe PZU, aplicabil livrărilor pe o durată de maximum o săptămână ulterioară datei rezilierii. (3) Contractul-cadru și cel standard pot prevedea și plata unor sume suplimentare celor de la alin. (1) de către partea în culpă celeilalte părți.  +  Articolul 20Partea care reziliază contractul transmite OPCCB o notificare cuprinzând părțile, durata și profilul de livrare, respectiv instrumentul, data încheierii contractului, data rezilierii și motivul acesteia, iar OPCCB publică aceste informații pe pagina proprie de internet și exclude respectivul contract din calculul indicilor de piață corespunzători.  +  Articolul 21(1) Orice participant la PCCB se poate retrage din proprie inițiativă de la piață în baza unei înștiințări adresate OPCCB.(2) OPCCB poate suspenda un participant de la tranzacționare sau poate revoca înregistrarea unui participant la PCCB, în caz de neconformare cu caracter repetat sau definitiv, cu publicarea și motivarea acestei acțiuni, în oricare dintre următoarele cazuri:a) nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru înregistrarea ca participant, definite în procedurile specifice; b) nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin conform prezentului regulament; c) nu respectă convenția de participare la modalitatea respectivă de tranzacționare aferentă PCCB.  +  Articolul 22Înscrierea, depunerea ofertelor și organizarea sesiunilor de tranzacționare, suspendarea, revocarea și excluderea participanților ca urmare a unei conduite necorespunzătoare ulterioare înscrierii în competiție se desfășoară în conformitate cu procedurile operaționale specifice, elaborate de OPCCB, rezultate în urma unui proces de consultare publică.
   +  Capitolul IVAbrogat. (la 01-04-2020, Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 5 din ORDINUL nr. 64 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 01 aprilie 2020 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 01-04-2020, Articolul 23 din Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 5 din ORDINUL nr. 64 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 01 aprilie 2020 )  +  Capitolul V Modalitatea de tranzacționare PCCB-NC  +  Articolul 24În cadrul modalității de tranzacționare PCCB-NC, realizată prin licitație publică cu negociere continuă, regulile sunt următoarele:1. OPCCB definește produse standard de vânzare și de cumpărare de energie electrică, cu următoarele caracteristici ferme:a) puterea medie pe interval de decontare pe contract: 0,1 MW; (la 01-04-2021, sintagma: puterea medie orară a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) b) durata livrării: o zi/o săptămână/o lună/un trimestru/un semestru/un an, calendaristice-cu specificarea expresă a perioadei livrării;c) profilul zilnic al livrărilor: livrare la putere constantă în bandă/livrare la putere constantă la ore de vârf de sarcină/livrare la putere constantă la ore de vârf de seară/livrare la putere constantă la ore de gol de sarcină/livrare la putere constantă în orice altă perioadă din zi formată din mai multe ore succesive; perioadele de livrare zilnică aferente fiecărui profil de livrare sunt clar definite ca oră de început și oră de sfârșit de către OPCCB, iar acesta poate introduce sau elimina de la tranzacționare un profil de livrare zilnică al unui produs în funcție de cerințele pieței, conform unor criterii cuprinse într-o procedură proprie elaborată prin consultare publică; d) utilizarea obligatorie a contractului standard de tranzacționare a energiei electrice.2. Contractul standard este stabilit de OPCCB în urma desfășurării activităților prevăzute la art. 11, devenind apoi obligatoriu pentru toți participanții.3. Participanții inițiază sau răspund cu oferte de vânzare sau de cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform pct. 1, specificând numărul de contracte și prețul propus, prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacționare al PCCB-NC; componenta TG a tarifului de transport, corespunzătoare introducerii de energie electrică în rețea, trebuie să fie inclusă în acest preț. 4. Pentru tranzacționarea produselor standard, OPCCB organizează sesiuni zilnice de tranzacționare.5. OPCCB organizează sesiunile de tranzacționare în sistem online. 6. Ofertarea și tranzacționarea se desfășoară anonim; ecranele sistemului de tranzacționare sunt accesibile în timp real publicului, într-o locație publică de pe site-ul OPCCB. 7. Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, participanții pot să introducă, să modifice, să suspende/să activeze și/sau să anuleze ofertele proprii de vânzare/cumpărare, precum și să vizualizeze toate ofertele existente în piață.8. Toate ofertele pentru un produs sunt ordonate în funcție de preț, respectiv în ordine descrescătoare, dacă ofertele sunt de cumpărare, și în ordine crescătoare, dacă ofertele sunt de vânzare. În cazul introducerii mai multor oferte cu același preț, ordonarea acestora se face în funcție de marca de timp.9. Orice modificare adusă unei oferte presupune anularea automată a caracteristicilor ofertei care a fost modificată și actualizarea automată a caracteristicilor pentru noua ofertă, care primește marca de timp corespunzătoare momentului modificării.10. Ofertele nou-intrate/modificate care îndeplinesc condiția de compatibilitate, și anume prețul ofertei de cumpărare este mai mare sau egal cu prețul ofertei de vânzare, respectiv prețul ofertei de vânzare este mai mic sau egal cu prețul ofertei de cumpărare, sunt corelate prin proces automat, derulat în timp real; prețul de atribuire este cel al ofertei nou-introduse în piață, de sens contrar celei existente aflate la cel mai bun preț, compatibilă cu aceasta și având cel mai bun preț, iar numărul de produse standard tranzacționate este cel mai mic dintre cele ale celor două oferte care se corelează.11. Procesul de corelare va asigura corelarea tuturor ofertelor compatibile, astfel:a) în procesul de corelare pe PCCB-NC se respectă regulile de ordonare în funcție de:(i) preț;(ii) marca de timp.b) ofertele de cumpărare se corelează în ordinea descrescătoare a prețului ofertat, și anume prima ofertă de cumpărare corelată este oferta de cumpărare cu prețul cel mai mare;c) ofertele de vânzare se corelează în ordinea crescătoare a prețului ofertat, și anume prima ofertă de vânzare corelată este oferta de vânzare cu prețul cel mai mic;d) dacă sunt mai multe oferte la același preț care pot fi corelate, atunci corelarea se face în funcție de marca de timp, începând de la cea mai veche ofertă până la cea mai recentă ofertă;e) procesul de corelare se încheie în momentul în care toată cantitatea aferentă ofertelor compatibile a fost tranzacționată.12. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacții determină obligația participanților la PCCB-NC notificați de a încheia contractul standard la prețul de atribuire și pentru numărul de produse standard încheiate la acest preț, conform notificării transmise lor de către OPCCB.13. OPCCB verifică încheierea fiecărui contract rezultat din tranzacționare/conformitatea contractului semnat cu cel standard, iar în cazul nerespectării acestei condiții, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunță public identitatea acestuia și lipsa valabilității contractului, suspendă participanții în cauză de la tranzacționare pe o perioadă care se termină la 10 zile calendaristice după data plății penalizării și informează ANRE.  +  Capitolul VI Modalitatea de tranzacționare PCCB-PC  +  Articolul 25Încheierea prin licitație publică, în condiții de transparență și nediscriminatorii, a contractelor de procesare a combustibilului, se face aplicând următoarele reguli:1. Încheierea contractelor de procesare a combustibilului face parte dintre măsurile de salvgardare prevăzute de art. 24 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Acestea se încheie exclusiv în situații de criză pe piața de energie electrică, după emiterea hotărârii Guvernului de punere în aplicare a măsurilor de siguranță, conform legii, iar durata livrărilor nu poate depăși durata situației de criză avute în vedere în respectiva hotărâre. În cazul în care se impune suspendarea funcționării pieței concurențiale în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (8) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, aceste contracte sunt supuse regulilor aplicabile și celorlalte contracte încheiate pe piața concurențială de energie electrică.2. Executarea contractelor de procesare a combustibilului nu exonerează producătorii care le încheie de la obligațiile stabilite prin reglementările comunitare și/sau naționale de raportare a tranzacțiilor cu energie electrică la prețul echivalent al fiecăreia dintre acestea rezultat în urma licitației.3. Contractul-cadru pentru procesare este stabilit conform prevederilor art. 11. Contractul-cadru trebuie să cuprindă prevederi care să stipuleze condițiile și acordul inițiatorului pentru participarea producătorului la piața de echilibrare prin ofertarea întregii puteri electrice disponibile, la creștere și la scădere, conform prevederilor legale; acesta trebuie să conțină o prevedere în care să se precizeze cantitatea de combustibil necesară pentru procesare care rezultă din oferta de răspuns câștigătoare.4. Participanții care pot introduce oferte inițiatoare sunt doar titularii de licență de furnizare de energie electrică.5. Oferta inițiatoare fermă, echivalentă unei oferte ferme de cumpărare de energie electrică, este definită prin următoarele caracteristici ferme:a) tipul și caracteristicile combustibilului supus procesării;b) cantitatea totală - notată în continuare cu E (în MWh) și cantitatea pe interval de decontare complet precizată de energie electrică de livrat în SEN în urma procesării combustibilului (în MWh/h)/profilul zilnic de livrare, prin alegerea uneia din următoarele variante: (la 19-06-2019, sintagma: și cantitatea orară precizată a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 50 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iunie 2019 ) (la 01-04-2021, sintagma:cantitatea orară a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (i) livrare în bandă la putere constantă;(ii) livrare la putere constantă la ore de vârf;(iii) livrare la putere constantă la ore de gol.c) opțional, cantitatea totală limită de combustibil disponibilă pentru procesare - notată în continuare cu F (în MWh combustibil);d) prețul combustibilului de procesat - notat în continuare P_F (în lei/MWh combustibil); acesta este fix pe toată durata contractului;e) cel mai mare preț echivalent al energiei electrice rezultate în urma procesării pe care inițiatorul este dispus să îl plătească;f) durata livrării, respectiv data de începere și data de finalizare a livrărilor, în conformitate cu prevederile pct. 1;g) clauzele specifice ale contractului propus, prevăzute de participantul inițiator în conformitate cu prevederile art. 12 și 13.6. După acceptarea ofertei inițiatoare conform art. 14, OPCCB programează câte o sesiune publică de licitație pentru fiecare ofertă inițiatoare acceptată, echivalentă cu o ofertă de cumpărare de energie electrică, și desfășoară/asigură desfășurarea următoarelor activități preliminare, în condițiile și la termenele stabilite conform prevederilor unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfășurat de OPCCB:a) publicarea ofertei inițiatoare pe pagina proprie de internet a OPCCB, incluzând identitatea participantului inițiator;b) depunerea la OPCCB a ofertelor ferme de răspuns, permisă doar producătorilor deținători de licență emisă de ANRE;c) publicarea concomitentă a identității tuturor participanților respondenți și a tuturor ofertelor de răspuns acceptate conform dispozițiilor art. 14.7. Ofertele ferme de răspuns trebuie să conțină următoarele caracteristici ferme:a) cantitatea pe interval de decontare medie de combustibil procesat - notat în continuare f_h, necesară pentru livrarea cantității pe interval de decontare de energie electrică, în MWh de combustibil/MWh de energie electrică livrată, corespunzător profilului de livrare prevăzut în oferta inițiatoare; (la 01-04-2021, sintagma: cantității orare a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) b) tariful de procesare solicitat, în lei/MWh de energie electrică livrată - notat în continuare t, în care trebuie să fie incluse toate costurile aferente, inclusiv componenta T_G, de introducere a energiei electrice în rețea, a tarifului de transport.8. Dacă energia electrică rezultată din procesarea combustibilului este produsă în capacități de cogenerare, producătorii trebuie să țină seama, la stabilirea parametrilor ofertei de răspuns pe care o introduc, de consumul de combustibil aferent ambelor produse - pentru determinarea cantității pe interval de decontare medii de combustibil, f_h, și de veniturile prognozate rezultate din vânzarea energiei termice, precum și de cele rezultate din bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficiență - pentru determinarea tarifului de procesare, t. (la 01-04-2021, sintagma: cantității orare a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) 9. Oferta de răspuns declarată câștigătoare se determină prin alegerea celei mai mici valori a prețului echivalent al energiei electrice rezultate din procesarea combustibilului din cele calculate pentru fiecare ofertă de răspuns, rezultate din formula:P_E [lei/MWh] = t [lei/MWh] + f_h [MWh/MWh] x P_F [lei/MWh],și care este mai mică decât prețul echivalent maxim pe care inițiatorul a declarat că este dispus să îl plătească, conform ofertei inițiatoare.10. În cazul în care inițiatorul a indicat o cantitate totală limită de combustibil disponibil pentru procesare, intră în licitație doar ofertele de răspuns care respectă relația:f_h [MWh/MWh] ≤ F [MWh]/E [MWh]11. Oferta de răspuns declarată câștigătoare determină obligația respectivului participant la PCCB de a încheia contractul în forma propusă de participantul inițiator, pentru întreaga cantitate de energie electrică din oferta inițiatoare, la tariful de procesare și cu consumul total de combustibil rezultat din oferta de răspuns declarată câștigătoare.12. OPCCB verifică încheierea contractului/conformitatea contractului semnat cu cel propus și publicat, iar în cazul nerespectării acestei condiții, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunță public identitatea acestora și lipsa valabilității contractului, suspendă participanții în cauză de la tranzacționare pe o perioadă care se termină la 10 zile calendaristice după data plății penalizării și informează ANRE.  +  Capitolul VII Transparența pieței centralizate a contractelor bilaterale  +  Articolul 26După încheierea fiecărei sesiuni de tranzacționare pe PCCB-LE, OPCCB publică pe pagina proprie de internet, în plus față de cerințele prevăzute la art. 23, o sinteză cuprinzând următoarele informații:a) caracteristicile ofertei inițiatoare: numele participantului inițiator, obiectul ofertei, vânzare sau cumpărare, și codul ofertei inițiatoare, cantitatea pe interval de decontare și profilul zilnic al livrărilor, opțiunea de tranzacționare integrală/parțială, perioada de livrare, prețul de deschidere, contractul propus; (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) b) prețul de închidere a licitației;c) pentru fiecare tranzacție încheiată, numele vânzătorului, numele cumpărătorului și cantitatea pe interval de decontare și totală de energie electrică tranzacționată; (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) d) prețul final și cantitatea aferente fiecărei oferte, inclusiv ale celor netranzacționate.  +  Articolul 27După încheierea fiecărei zile a unei sesiuni de tranzacționare pe PCCB-NC, OPCCB publică pe pagina proprie de internet următoarele informații, pentru fiecare produs tranzacționat, în plus față de cerințele prevăzute la art. 24:a) caracteristicile produsului tranzacționat;b) caracteristicile fiecărei tranzacții: numărul de contracte tranzacționate, numele vânzătorului și cel al cumpărătorului, prețul tranzacției.  +  Articolul 28După încheierea ședinței de licitație pe PCCB-PC, OPCCB publică pe pagina proprie de internet, în plus față de cerințele prevăzute la art. 25, o sinteză cuprinzând următoarele informații:a) numele participantului inițiator, tipul combustibilului și cantitatea totală limită disponibilă, dacă este cazul;b) cantitatea totală de energie electrică și profilul zilnic al livrărilor;c) perioada de livrare (procesare);d) contractul propus;e) numele participanților respondenți;f) pentru oferta de răspuns declarată câștigătoare: numele participantului, tariful de procesare, prețul combustibilului procesat și prețul energiei electrice rezultate;g) pentru ofertele de răspuns necâștigătoare: tariful de procesare și cantitatea pe interval de decontare medie de combustibil procesat. (la 01-04-2021, sintagma: cantitatea orară a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 )  +  Articolul 29Informațiile publicate vor fi disponibile pe pagina proprie de internet a OPCCB timp de cel puțin 5 ani, într-un format care să permită exportul datelor în format editabil pe o perioadă definită aleasă de utilizator.  +  Articolul 30OPCCB publică pe pagina proprie de internet tarifele percepute pentru serviciile efectuate în calitate de OPCCB și toate procedurile/avizele aferente acestei piețe.  +  Capitolul VIII Monitorizare  +  Articolul 31OPCCB supraveghează funcționarea PCCB în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale legislației incidente și publică pe pagina proprie de internet rapoarte periodice de sinteză privind rezultatele funcționării acestei piețe, inclusiv indicii de preț relevanți.  +  Articolul 32OPCCB actualizează, în urma unui proces de consultare publică, procedura operațională privind supravegherea funcționării piețelor administrate, a comportamentului participanților și de detectare a acțiunilor cu caracter anticoncurențial, în vederea aplicării prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 33(1) În vederea asigurării rolului ANRE de monitorizare a pieței de energie electrică, OPCCB transmite ANRE rapoarte periodice în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare, privind performanța și indicatorii specifici aferenți fiecărei modalități de tranzacționare.(2) OPCCB sesizează ANRE și, după caz, Consiliul Concurenței cu privire la orice aspect privind nerespectarea reglementărilor sau care conduce la o funcționare inadecvată a PCCB, precum și la orice comportament anticoncurențial, anormal sau inadecvat sau de încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) ale participanților, prezentând soluții posibile pentru remedierea situației constatate.  +  Articolul 34La solicitarea ANRE, OPCCB transmite, în afara rapoartelor periodice, date istorice din baza de date deținută, care trebuie să fie disponibile cel puțin 5 ani, precum și analize specifice cu privire la funcționarea PCCB sau la orice situație deosebită semnalată. (la 06-05-2019, Regulamentul din anexă a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 50 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 06 mai 2019 )