REGULAMENT din 12 iulie 2013 privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iulie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 49 din 12 iulie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 467 din 29 iulie 2013.
  Notă
  Reproducem prevederile art. V - VII din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020:
  „Articolul V
  Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. actualizează procedurile operaționale și/sau convențiile în concordanță cu prevederile prezentului ordin, pe care le publică pe pagina proprie de internet și le aplică de la 1 septembrie 2020.
  Articolul VI
  (1) Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. actualizează procedurile necesare funcționării pieței intrazilnice de energie electrică cu prevederile specifice referitoare la participarea agregatorului la piețele intrazilnice, prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.
  (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020.
  Articolul VII
  În aplicarea prevederilor art. 3 lit. o) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare), prin contract de furnizare pe termen lung se înțelege contractul cu perioada de livrare mai mare de 1 an”.
   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește un cadru organizat pentru tranzacționarea centralizată în regim concurențial a energiei electrice prin contracte bilaterale negociate direct între participanții înscriși pe piața centralizată cu negociere dublă continuă, respectiv:a) modalitatea de realizare a ofertelor de vânzare sau cumpărare a energiei electrice de către participanți;b) modalitatea de organizare a licitațiilor;c) modalitatea în care tranzacțiile încheiate sunt asumate de către părți în vederea realizării livrării fizice a energiei electrice;d) modalitatea de înregistrare, gestionare și publicare a informațiilor privind tranzacțiile efectuate.  +  Articolul 2Prin crearea pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică se urmărește asigurarea unui cadru de tranzacționare în timp real prin contracte de vânzare/cumpărare a energiei electrice în condiții de transparență și acces nediscriminatoriu al participanților la piață, bazat pe criterii de eligibilitate proprii fiecărui participant la piață.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezentul regulament se aplică:a) participanților la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică; (la 01-04-2020, Litera a) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
  b) operatorului pieței centralizate cu negociere dublă continuă.c) abrogată. (la 01-04-2020, Litera c) din Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, abrogarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Capitolul III Definiții și abrevieri  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (2), au semnificațiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare) (în continuare Regulamentul 943/2019) și în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) În prezentele reguli, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) convenție de participare la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - acord standardizat stabilit de operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;c) formular de confirmare a tranzacțiilor - document conținând tranzacțiile efectuate în conformitate cu rezultatele sesiunii de tranzacționare, transmis în format electronic participantului de către operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă;d) listă de eligibilitate - listă pe care fiecare participant o va menține și actualiza pe platforma de tranzacționare care cuprinde partenerii eligibili, distinct pe vânzare/cumpărare și produs; lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim de 8 (opt) parteneri eligibili cu limita de creditare diferită de zero;e) negociere dublă continuă - modalitate de negociere în care atât vânzătorul, cât și cumpărătorul își pot actualiza ofertele în timp real;f) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind profilul livrărilor, perioada de livrare, puterea și prețul oferite spre cumpărare/vânzare, ferm asumate în momentul introducerii lor pe platformă;g) operator al pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică - persoană juridică titulară de licență care asigură organizarea și administrarea pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă;h) participant la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - participant la piață, potrivit prevederii art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piață și respectă convenția de participare aferentă acestei piețe, precum și reglementările aplicabile;i) piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - cadrul organizat de desfășurare a tranzacțiilor de energie electrică între participanții la piață, în timp real, organizat și administrat de operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, pe baza unor reguli specifice, ce permite încheierea de tranzacții cu energie electrică conform criteriilor de eligibilitate proprii participanților la piață și subscrise contractelor bilaterale semnate între părți; tranzacționarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalități, având ca bază tranzacționarea continuă a energiei electrice pe termen determinat, la un preț ferm, transparent, rezultat din echilibrul cererii și al ofertei;j) platformă de tranzacționare - sistem informatic realizat și administrat de operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în scopul realizării tranzacțiilor pe piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică; k) prețul de referință - prețul rezultat ca medie aritmetică a propunerilor participanților la PC-OTC, transmise prin e-mail pe adresa administratorului platformei de tranzacționare (pcotc@opcom.ro), până la ora 18,00 a zilei lucrătoare anterioare zilei de tranzacționare;l) intermediere - procedura de identificare a unui al treilea (3) partener care să accepte intermedierea tranzacției între doi (2) parteneri aflați în imposibilitatea tranzacționării în mod direct, conform listelor de eligibilitate;m) raport tranzacții - raport generat de platforma de tranzacționare ce afișează detaliile complete ale tranzacțiilor încheiate pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică și cele referitoare la tranzacțiile anulate;n) agregator - participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019. (la 01-04-2020, Articolul 4 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 5Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) EFET - Federația Europeană a Furnizorilor de Energie;c) OTC (over the counter) - modalitate de tranzacționare centralizată a contractelor bilaterale conform căreia tranzacțiile dintre părți sunt încheiate prin negociere dublă continuă;d) OPC-OTC - operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică;e) PC-OTC - piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;f) regulament - regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică;g) TG - componenta tarifului de transport corespunzătoare introducerii de energie electrică în rețea;h) EBIT - marja operațională (EBIT margin) - termen financiar/bursier, care arată cât din cifra de afaceri a companiei reprezintă profitul operațional.
   +  Capitolul IV Cadrul de organizare - drepturi și obligații  +  Articolul 6OPC-OTC organizează și dezvoltă PC-OTC, pe baza prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 7(1) OPC-OTC definește produse standard de vânzare și cumpărare de energie electrică, caracterizate prin următoarele elemente:a) puterea minimă pe interval de decontare oferită spre tranzacționare: 1 MW; (la 01-04-2021, sintagma: puterea minimă orară a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 27 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) b) durata livrării: zi, zile de sfârșit de săptămână, săptămână, lună, trimestru, semestru, an – clar definite ca dată de începere și finalizare a livrării;c) profilul zilnic al livrărilor:(i) livrare în bandă (luni-duminică 00,00–24,00 CET);(ii) livrare la ore de vârf de sarcină (luni–vineri 06,00-22,00 CET);(iii) livrare la ore de gol de sarcină (luni–vineri 00,00-06,00 CET, 22,00-24,00 CET și sâmbătă-duminică 00,00-24,00 CET);d) utilizarea contractelor agreate între părți, pe baza contractelor de tip EFET.(2) OPC-OTC poate defini și alte tipuri de profile zilnice, în cadrul procedurii operaționale specifice elaborate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în urma unei consultări cu participanții la această piață.(3) Vânzarea/Cumpărarea de energie electrică tranzacționată pe PC-OTC se face pe baza contractelor bilaterale agreate înainte de participarea la tranzacționare, încheiate de participanți în baza contractului de tip EFET. În cadrul contractului sunt stabiliți toți termenii contractuali cu excepția: profilului de livrare, prețului, perioadei de livrare. (la 29-01-2018, Articolul 7 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 29 ianuarie 2018 )  +  Articolul 8OPC-OTC verifică conformitatea contractelor transmise de participanții la PC-OTC cu prevederile din contractul-cadru EFET. (la 29-01-2018, Articolul 8 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 29 ianuarie 2018 )  +  Articolul 9(1) Participanții inițiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform alin. (1) prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacționare al PC-OTC; TG trebuie să fie inclusă în acest preț.(2) Pentru tranzacționarea ofertelor, OPC-OTC programează perioadele de tranzacționare specifice fiecărui produs standard.(3) Participarea pe PC-OTC se realizează în baza listelor de eligibilitate a potențialilor parteneri contractuali, notificate OPC-OTC de către fiecare participant la piață conform listei participanților la piață, publicată pe website-ul OPC-OTC.(4) Responsabilitatea conținutului listei de eligibilitate și actualizării conținutului său odată cu modificarea listei de participanți la PC-OTC revine fiecăruia dintre participanții la piață.(5) OPC-OTC răspunde pentru configurarea și actualizarea în sistemul de tranzacționare al pieței a listelor de eligibilitate comunicate de către participanții la piață.(6) OPC-OTC organizează sesiuni de tranzacționare în sistem online, care se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:a) sesiunile de tranzacționare sunt organizate în zilele lucrătoare conform programului de ofertare stabilit de către OPC-OTC;b) participanții la piață pot introduce simultan atât oferte de cumpărare, cât și oferte de vânzare pentru același produs.  +  Articolul 10(1) Pe tot parcursul sesiunii de licitație, tranzacționarea se realizează prin două modalități:a) selectarea (accesare la «click») și acceptarea ofertei eligibile de vânzare/cumpărare în platforma de tranzacționare. Ofertele neeligibile nu vor putea fi tranzacționate prin această metodă;b) corelare automată, cu sau fără inițierea procedurii de intermediere. În cazul în care pentru un produs PC-OTC se ajunge la situația de corelare a ofertelor:1. acestea sunt corelate automat, dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili, și se încheie tranzacții asumate de către participanții eligibili ale căror oferte au fost corelate;2. acestea vor fi automat rezervate de către platformă, iar administratorul platformei de tranzacționare va desfășura activitățile prevăzute pentru modalitatea de intermediere și încheiere a tranzacțiilor, dacă ofertele sunt introduse de participanții la piață, alții decât partenerii eligibili.(2) Pe tot parcursul sesiunii de licitație este permisă introducerea/modificarea/anularea ofertelor, toate operațiunile fiind vizualizate în piață prin ecranele sistemului de tranzacționare.(3) Pe parcursul sesiunii de tranzacționare, în cazul în care ambii parteneri solicită OPC-OTC de comun acord anularea tranzacției în termen de maximum 15 minute de la momentul realizării tranzacției, OPC-OTC va anula tranzacția pe platformă și va consemna în raportul de tranzacții anularea acesteia.(4) Ofertele care au condus la încheierea de tranzacții determină obligația participanților la PC-OTC de a-și asuma tranzacțiile respective.(5) Tranzacțiile încheiate pe PC-OTC se vor înscrie în anexa nr. 2a la contractul agreat de părți, în conformitate cu detaliile cuprinse în Raportul Tranzacții generat de platforma de tranzacționare și cu formularul de confirmare a tranzacțiilor primit de la OPC-OTC.(6) Situațiile de nerespectare de către una dintre părți a obligațiilor ce îi revin în urma încheierii tranzacțiilor pe PC-OTC prevăzute la alin. (4) se notifică de către cealaltă parte la OPC-OTC, care consemnează o abatere de la regulile de tranzacționare pentru tranzacția în cauză și aplică sancțiunile prevăzute în procedurile specifice. (la 29-01-2018, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 29 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11Participarea la PC-OTC este voluntară.  +  Articolul 12Înregistrarea participanților la PC-OTC se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPC-OTC, conform procedurilor operaționale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a convenției de participare.  +  Articolul 12^1(1) Un participant la piață poate efectua tranzacții cu energie electrică pe PC-OTC în mod individual sau agregat.(2) Agregarea participanților la piață se realizează separat pentru activitatea de producție, respectiv pentru consum.(3) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacționează energia electrică și căruia îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile prevăzute în convenția de participare la PC-OTC, precum și cele prevăzute în reglementări naționale și/sau ale Uniunii Europene corespunzătoare participării la piața de energie electrică.(4) Agregatorul comunică OPC-OTC lista clienților finali/producătorilor agregați, iar OPC-OTC o include, ca anexă, în Convenția de participare la PC-OTC; agregatorul notifică OPC-OTC ori de câte ori intervin modificări ale listei. (la 01-04-2020, Articolul 12^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 12^2(1) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe instalații de producere, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPC-OTC se realizează pe baza puterii instalate însumate a capacităților de producere agregate.(2) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienți finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPC-OTC se realizează pe baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienților finali agregați. (la 01-04-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, completarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 13(1) OPC-OTC stabilește conținutul-cadru al convenției de participare la PC-OTC care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPC-OTC și ale fiecărui participant la această piață.(2) Convenția de participare la PC-OTC, avizată de autoritatea competentă, este publicată de OPC-OTC pe pagina sa de web.  +  Articolul 14Un participant la PC-OTC se poate retrage din proprie inițiativă de pe piață în baza unei înștiințări în scris, semnată de reprezentantul legal al participantului la piață.  +  Articolul 15OPC-OTC poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la piața centralizată în oricare dintre următoarele cazuri:a) nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piață definite în procedurile specifice;b) nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin conform prezentului regulament;c) nu respectă convenția de participare la această piață.  +  Articolul 16Înscrierea/Retragerea/Suspendarea/Revocarea participanților, depunerea ofertelor și organizarea licitațiilor se desfășoară în conformitate cu procedurile operaționale specifice, elaborate de OPC-OTC, după ce au fost supuse dezbaterii publice și avizate de autoritatea competentă.
   +  Capitolul V Accesul nediscriminatoriu la piața centralizată cu negociere dublă continuă  +  Articolul 17Participanții la PC-OTC sunt obligați să aplice un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește stabilirea listei de eligibilitate, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 18Fiecare participant la PC-OTC este obligat să dea curs solicitării primite de la orice participant la PC-OTC, respectiv de la orice solicitant care dorește să se înscrie ca participant la PC-OTC, de a negocia un contract de vânzare/cumpărare de energie electrică. (la 01-04-2020, Articolul 18 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 01 aprilie 2020 ) Notă
  Potrivit art. X alin. (1) din ORDINUL nr. 65 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020, modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
   +  Articolul 19Participantul la PC-OTC care primește o solicitare de tipul celei prevăzute la art. 18 are posibilitatea să efectueze o analiză de risc a solicitantului, prin aplicarea propriului set de criterii de evaluare, stabilite pe baza unor indicatori economici și financiari obiectivi, precum ratingul (evaluarea solvabilității), raportul dintre EBIT și dobânzile de plată, veniturile operaționale, totalul datoriilor față de capitalizare, valoarea activelor corporale nete, comportament de plată. Analiza de risc urmărește, în principal, stabilirea limitei de creditare care poate fi aplicată în raport cu solicitantul respectiv.  +  Articolul 20Criteriile de evaluare se vor aplica în mod identic și nediscriminatoriu tuturor solicitanților. În funcție de rezultatul evaluării, solicitanții vor fi încadrați în categorii diferite de risc.  +  Articolul 21Participanții la PC-OTC pot aplica solicitanților condiții diferite de contractare (în special cu privire la condițiile de plată și de garantare) în funcție de categoria de risc în care aceștia au fost încadrați în urma analizei de risc. Solicitanților încadrați în aceeași categorie de risc li se vor aplica condiții identice sau echivalente de contractare.  +  Articolul 22Fiecare participant la PC-OTC își va stabili lista de eligibilitate prin includerea acelor participanți la PC-OTC înscriși în lista participanților la PC-OTC publicată pe pagina web a OPC-OTC, cu care respectivul participant la PC-OTC a agreat contractul de vânzare/cumpărare de energie electrică.
   +  Capitolul VI Transparența pieței centralizate cu negociere dublă continuă  +  Articolul 23Lista de eligibilitate a fiecărui participant la PC-OTC se va publica pe pagina web a OPC-OTC.  +  Articolul 24După încheierea sesiunilor de licitație, OPC-OTC publică pe pagina sa web date sintetice privind tranzacțiile încheiate, cuprinzând: prețul de atribuire și cantitățile aferente fiecărui preț de atribuire înregistrat.  +  Articolul 25Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacționare vor fi disponibile pe platforma OPC-OTC timp de cel puțin 2 ani și pot fi accesate prin rapoarte de fiecare participant.  +  Articolul 26(1) OPC-OTC va publica pe pagina sa web (www.opcom.ro) informațiile complete aferente tranzacțiilor la care prețul de închidere a variat cu cel puțin cu 10% față de prețul de referință, dacă aceasta a fost prima tranzacție în cursul zilei curente, sau față de prețul tranzacției precedente din ziua curentă ori cantitatea tranzacționată este de peste 50 MW/produs.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) conțin următoarele elemente: numele partenerilor de tranzacționare, produsul tranzacționat, prețul tranzacției și cantitatea tranzacționată.  +  Articolul 27OPC-OTC publică pe pagina sa de web tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OPC-OTC și toate ordinele/regulamentele/procedurile/avizele aferente acestei piețe.  +  Articolul 28OPC-OTC supraveghează funcționarea PC-OTC, publică pe pagina sa web www.opcom.ro, la sfârșitul fiecărei sesiuni de tranzacționare, cantitățile și prețurile, cel mai mare preț de cumpărare, cel mai mic preț de vânzare pentru fiecare tip de produs, precum și rapoarte periodice și indici calculați în baza rezultatelor acestei piețe, în scopul stabilirii unor referințe corecte de preț pentru piața de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii operaționale specifice, avizate de autoritatea competentă.-------