HOTĂRÂRE nr. 697 din 17 august 2000privind cartea de alegator
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 24 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 14 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Cartea de alegator este documentul pe baza căruia cetăţenii înscrişi în listele electorale permanente îşi executa dreptul de vot. (2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot vota şi fără carte de alegator. (3) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, înscrişi în listele electorale permanente, pot vota în ţara pe baza pasaportului.  +  Articolul 2Cartea de alegator se întocmeşte de Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea, pentru toţi alegatorii înscrişi în listele electorale permanente ale localităţii în care domiciliază.  +  Articolul 3 (1) Cărţile de alegator sunt valabile pentru toate consultarile electorale, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor. (2) Numărul fiecărui scrutin din cartea de alegator se aproba prin hotărâre a Guvernului, o dată cu stabilirea datei alegerilor.  +  Articolul 4 (1) Cartea de alegator conţine următoarele informaţii: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul cărţii de identitate, fotografia color, codul formatiunii emitente, seria şi numărul cărţii de alegator şi data emiterii. (2) Modelul cărţii de alegator este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Fiecare alegator primeşte o singura carte de alegator. Cartea de alegator nu este transmisibila, se păstrează şi se foloseşte numai de către titular.  +  Articolul 6 (1) Cartea de alegator se editează de Ministerul de Interne şi se eliberează titularului pe baza actului de identitate, prin formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei. (2) Pentru cetăţenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de identitate, cărţile de alegator se eliberează concomitent cu cărţile de identitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Ministerul de Interne organizează acţiunea de eliberare a cărţilor de alegator, scop în care aduce la cunoştinţa publică, prin orice mijloc de publicitate, sediul formatiunii de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea respectiva, precum şi programul stabilit.  +  Articolul 8 (1) Eliberarea cărţii de alegator se face pe baza actului de identitate, sub semnatura titularului, de către: a) formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea de domiciliu; b) formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea de reşedinţa a titularului. În acest scop solicitantul adresează şefului formatiunii de evidenta informatizata a persoanei o cerere, care va conţine datele de identificare: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal. Acesta solicita şefului formatiunii de evidenta informatizata a persoanei, la care este arondata localitatea de domiciliu, trimiterea cărţii de alegator; c) biroul electoral al secţiei de votare din localitatea în care alegatorul îşi exercită dreptul de vot, pentru cărţile de alegator neridicate. În acest scop cărţile de alegator neridicate şi tabelele de evidenta a acestora se predau de către formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, primarilor, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, cu 3 zile înainte de data alegerilor, pe bază de proces-verbal, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. Primarul le va preda preşedinţilor secţiilor de votare pe bază de proces-verbal. Preşedintele secţiei de votare le va elibera alegătorilor în ziua votării. (2) Pentru distribuirea cărţilor de alegator, formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei sunt sprijinite, la nevoie, de formaţiunile de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi de alte structuri ale Ministerului de Interne. (3) În situaţia în care se organizează al doilea tur de scrutin ori în cazul balotajului, preşedintele secţiei de votare preda primarului, pe bază de proces-verbal, cărţile de alegator neridicate, inclusiv tabelele de evidenta a acestora. Primarul are obligaţia de a asigura păstrarea lor în condiţii de siguranţă. Cu 24 de ore înaintea celui de-al doilea tur de scrutin primarul preda documentele respective preşedintelui secţiei de votare în aceleaşi condiţii. (4) Cărţile de alegator neridicate de la secţiile de votare, împreună cu procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 2 şi cu tabelele de evidenta a acestora se restituie formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei, de către primari, în termen de 5 zile de la încheierea votării.  +  Articolul 9 (1) În cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului cărţii de alegator, formatiunea de evidenta informatizata a persoanei eliberează, la cerere şi pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, un duplicat. (2) Formatiunea de evidenta informatizata a persoanei face menţiunea privind eliberarea duplicatului în tabelul de evidenta a cărţii de alegator. (3) Pentru cetăţenii care votează pe baza duplicatului cărţii de alegator se face precizarea la rubrica "Menţiuni" din lista electorală permanenta. (4) Cartea de alegator declarata pierdută, furata, distrusa sau deteriorata este nulă de drept. Utilizarea unei astfel de cărţi de alegator se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 10 (1) Persoanelor cu drept de vot, în cazul în care li se eliberează o noua carte de identitate, li se va elibera şi o noua carte de alegator, potrivit datelor înscrise în noua carte de identitate. (2) În situaţia eliberării unei noi cărţi de alegator, cea veche se anulează şi se retine la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei care a emis noua carte, făcând menţiune despre aceasta în tabelul de evidenta a eliberării cărţilor de alegator şi în lista electorală permanenta.  +  Articolul 11Cărţile de alegator anulate se distrug de formatiunea de evidenta informatizata a persoanei, anual, încheindu-se în acest scop un proces-verbal.  +  Articolul 12Evidenta cărţilor de alegator şi a duplicatelor eliberate se tine de către Ministerul de Interne la formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei. În acest scop formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei întocmesc tabelele "Evidenta eliberării cărţilor de alegator", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 13Sesizările privitoare la datele înscrise în cărţile de alegator se soluţionează cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 14În vederea exercitării dreptului de vot posesorii cărţilor de alegator vor prezenta şi actul de identitate.  +  Articolul 15 (1) Pentru efectuarea cheltuielilor privind editarea, actualizarea şi distribuirea cărţilor de alegator, aferente alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din anul 2000, se aproba suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 33 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, din care: 3,23 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de personal", 15,47 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", 14,3 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital". (2) Achiziţia hârtiei, a materialelor consumabile şi a echipamentelor necesare în vederea prelucrării datelor şi editării cărţilor de alegator se efectuează centralizat, de către Ministerul de Interne, prin Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei, dintr-o singura sursa, cu aplicarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. (3) Sumele puse la dispoziţie Ministerului de Interne potrivit alin. (1), rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.  +  Articolul 16Cărţile de alegator întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 729/1992 privind organizarea activităţii de întocmire şi eliberare a cărţii de alegator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 758/1993 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, cu modificările ulterioare, sunt declarate nule, iar cele aflate în păstrarea primăriilor se predau pentru topire agenţilor economici specializaţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17 (1) Pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 2000 Ministerul de Interne asigura întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator numai pentru cetăţenii posesori ai cărţii de identitate. (2) Cetăţenii care nu deţin carte de identitate, respectiv carte de alegator, îşi vor exercita dreptul de vot, după caz, pe baza buletinului de identitate, a adeverintei care tine loc de buletin de identitate, pasaportului diplomatic sau de serviciu ori a carnetului de serviciu militar.  +  Articolul 18Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului de Interne şi în bugetul de stat pe anul 2000.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 - MODELUL CĂRŢII DE ALEGATOR - se găseşte publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000 la pagina 90.* - Dimensiuni: 105 mm lungime x 74 mm latime* Conţinut faţa: nume, prenume, cod numeric personal, seria şi numărul cărţii de identitate, domiciliul, foto color, codul formatiunii emitente, numărul cărţii de alegator, data emiterii* Conţinut spate: caroiaj cu 12 scrutinuri pentru aplicarea ştampilei de vot şi datei* Notă: pentru duplicat, se face menţiunea corespunzătoare pe cartea de alegator  +  Anexa 2- model -Antet emitent (predator)Nr. ..... din ......PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRESubsemnatul ....................... reprezentind ...................... şi subsemnatul ................... reprezentind ....................am procedat la predarea, respectiv primirea cărţilor de alegator neridicate şi tabelului privind evidenta eliberării cărţilor de alegator, în baza prevederilor din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file* pentru secţia de votare nr. ..... - număr de cărţi de alegator neridicate .......- evidenta eliberării C.A. ........... file Procesul-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, din care fiecare parte a primit câte unul.Am predat Am primit.............. ............  +  Anexa 3
      - model -
      pag. nr. ...
      Judeţul ........ |_|_|
      Circumscripţia electorală nr. |_|_|_|
      Municipiul/Oraşul/Comuna ............
      Secţia de votare nr. |_|_|_|_| Denumirea ............
                            Tabel privind evidenta eliberării
                                  cărţilor de alegator
                                                                  Sat/Str. ....
  Nr. crt. Numele şi prenumele Seria şi număr C.I. Domiciliul (număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector Data inma- narii Semnatura de primire Observaţii
  Şef formaţiune de evidenta informatizata a persoanei, Întocmit,---------------