NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017  Notă
  Aprobate de Hotărârea nr. 42 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017.
  Notă
  Conform art. 21, Cap. IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 2 iunie 2020, plățile/decontările aflate în curs de efectuare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data la care au fost începute.
   +  Articolul 1 În prezentele norme metodologice, termenul de "legitimație de călătorie" semnifică biletul de călătorie care se eliberează de la casele de bilete, din tren, de la automatele de vânzare legitimații de călătorie sau on-line de către operatorii de transport feroviar.  +  Articolul 2(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. (la 02-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie gratuite și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe durata anului calendaristic. (la 02-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (3) Abrogat. (la 15-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (4) Abrogat. (la 15-10-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (5) Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cușetă sau la clasa I, toate categoriile de elevi vor plăti integral următoarele diferențe tarifare: diferență de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cușetă, după caz.(6) Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi și a legitimațiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport și de la personalul de tren. (la 15-10-2020, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (6^1) Legitimațiile de călătorie pot fi achiziționate și on-line de la automate de vânzare legitimații de călătorie, în baza confirmării/validării calității de elev la casele de bilete, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (la 15-10-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (6^2) Confirmarea/Validarea calității de elev, conform prevederilor de la alin. (6^1), se efectuează o singură dată pentru fiecare an școlar în cadrul căruia au loc călătoriile. (la 15-10-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (7) Eliberarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie. (la 15-10-2020, Alineatul (7) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (7^1) În primele 30 de zile de la începutul anului școlar, elevii, cu excepția celor la care unitatea de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului școlar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar anterior. (la 15-10-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (7^2) În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi se poate face și în baza unei adeverințe care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs emisă de către unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original, și a unui act de identitate pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original. (la 15-10-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (8) La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii din învățământul primar și gimnazial vor prezenta numai legitimația de călătorie/abonamentul lunar și carnetul de elev, iar ceilalți elevi vor prezenta legitimația de călătorie/abonamentul lunar, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original. (la 15-10-2020, Alineatul (8) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (8^1) În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, elevii pot prezenta fie carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, fie adeverința care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs emisă de către unitatea de învățământ de apartenență și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original. (la 15-10-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (9) În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (8) și (8^1), fie prezintă alte documente eliberate de unitățile de învățământ de apartenență, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie/abonament și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar. (la 15-10-2020, Alineatul (9) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (10) În cazul achiziționării mai multor legitimații de călătorie/ abonamente în aceeași zi, pentru călătoria cu același tren sau pentru relații diferite în același timp de către aceeași persoană, contravaloarea călătoriilor suplimentare se va imputa posesorului de carnet de elev sau reprezentantului său legal.  +  Articolul 3(1) Studenții români/străini, în vârstă de până la 26 de ani, care sunt prevăzuți la art. 205 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau de rutele călătoriilor. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.(2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenților legitimații de călătorie cu tarif de transport redus 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, și tarif de rezervare redus 50% pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare, precum și abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii, clasa a II-a, cu tarif redus 50%.(3) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenților orfani sau proveniți din casele de copii legitimații de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii.(4) Achiziționarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare cu tarif redus 50% sau gratuite pentru studenți se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport și de la personalul de tren, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(5) Legitimațiile de călătorie pot fi achiziționate și on-line/de la automate de vânzare legitimații de călătorie, fie în baza confirmării calității de student transmise on-line operatorilor de transport feroviar de către instituțiile de învățământ superior ale căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate la operatorul feroviar, fie a confirmării/validării calității de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pe anul universitar în curs, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(6) Confirmarea/Validarea calității de student, beneficiar de reducere/gratuitate la transportul pe calea ferată, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile, conform prevederilor alin. (5).(7) Pentru achiziționarea de legitimații de călătorie/ abonamente lunare cu tarif redus 50% sau gratuite, studenții poartă responsabilitatea documentelor prezentate, precum și a datelor declarate în sistemul de achiziționare on-line/automate de vânzare legitimații de călătorie.(8) În cazul achiziționării mai multor legitimații de călătorie/abonamente lunare cu reducere/gratuite în aceeași zi, pentru călătoria cu același tren sau pentru relații diferite în același timp de către aceeași persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimație de student pentru gratuitate la transport.(9) Eliberarea legitimațiilor de călătorie cu tarif redus 50%, precum și a abonamentelor lunare cu tarif redus 50% pentru studenți la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, precum și seria și numărul pașaportului pentru studenții străini. Legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport este prevăzută în anexele nr. 2 și 2^1. Pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, precum și a abonamentelor lunare gratuite la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului, codul numeric personal, respectiv seria și numărul pașaportului, și a unei adeverințe care atestă dreptul la gratuitate, eliberată pentru anul curent de instituția de învățământ de apartenență.(10) De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru reducere/ gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior.(11) În cazul renunțării la călătorie, beneficiarii facilității la transport sunt obligați să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimațiile de călătorie cu reducere/gratuitate, în condițiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.(12) La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții vor prezenta legitimația de călătorie achiziționată de la operatorul de transport și legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs; studenții orfani sau proveniți din casele de copii vor prezenta, pe lângă documentele prevăzute la alin. (9), și adeverința eliberată de instituția de învățământ de apartenență, care atestă dreptul la gratuitate pentru anul curent.(13) Prin excepție, în perioada stării de urgență sau de alertă, pentru verificarea legalității călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverința de la instituția de învățământ superior transmisă on-line care atestă statutul de student pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.(14) În cazul în care, în tren, studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (12) și (13), fie prezintă alte documente eliberate de instituțiile de învățământ superior la care este înmatriculat studentul sau prezintă legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(15) În cazul în care, în tren, sunt depistați călători care sunt în posesia unor legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparțin, acestea vor fi reținute de către organele de control și vor fi înapoiate instituțiilor de învățământ superior de apartenență, iar călătorii vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport și legislației în vigoare.(16) În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituțiile implicate și beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită și prin prezentarea, inclusiv în format electronic, a unei adeverințe emise pentru anul universitar în curs, în condițiile în care calitatea de student, beneficiar de gratuitate la transportul feroviar, a fost confirmată și transmisă on-line operatorului de transport feroviar de către instituția de învățământ superior ale cărei date de contact oficiale sunt înregistrate și validate conform prevederilor alin. (5). Acest document emis cu caracter temporar înlocuiește legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilității obținerii fizice a vizei pe legitimație. Informațiile cuprinse în adeverință vizează în mod obligatoriu datele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 2^1. (la 25-03-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 341 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 25 martie 2021 )  +  Articolul 4(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului calendaristic.(2) Studenții români/străini care sunt prevăzuți la art. 205 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul.(3) Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului universitar.(4) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și al cărții de identitate pentru elevii de peste 14 ani sau al certificatului de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani. Pentru elevii claselor pregătitoare, eliberarea abonamentului lunar gratuit se face în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, sau a cărții de identitate, în original sau copie, în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani, pe suport hârtie sau electronic. În primele 30 de zile de la începerea anului școlar, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior.(5) Pentru elevii și studenții prevăzuți la alin. (3) și (4) operatorul de transport cu metroul va elibera abonament lunar gratuit.(6) Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% și gratuite pentru studenți se face în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport. De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie, inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru gratuitate la transport; pentru eliberarea titlurilor de transport pentru studenți se va accepta legitimația de student, pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar anterior.(7) Titlurile de transport pentru elevi și studenți vor fi eliberate de operatorul de transport cu metroul prin casieriile special amenajate din stațiile de metrou, de către casierul de serviciu, care va completa formularul prevăzut în anexa nr. 5, urmând ca toate titlurile de transport pentru elevi/studenți din oferta tarifară să poată fi eliberate pe carduri contactless la toate casieriile din stațiile de metrou.(8) Elevii prevăzuți la alin. (1) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit.(9) Studenții prevăzuți la alin. (2) și (3) beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere de 50% sau gratuit la călătoria cu metroul, după caz.(10) Pe perioada valabilității abonamentului lunar studenții nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de transport cu metroul. Dacă studenții optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceștia pot achiziționa maximum 4 abonamente săptămânale sau maximum 3 cartele cu 10 călătorii sau maximum 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive.(11) La verificarea legalității călătoriei cu metroul, elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs, iar studenții vor prezenta legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs.(12) La verificarea legalității călătoriei cu metroul, în cazul în care, la un control al documentelor de călătorie, elevii sau studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (11), fie după data de 31 octombrie prezintă alte documente eliberate de unitățile/instituțiile de învățământ la care sunt înmatriculați, respectiv adeverințe ori carnete de student sau prezintă carnete de elev/legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul școlar/universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără titlu de transport și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport cu metroul, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (la 15-10-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 18, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 )  +  Articolul 5(1) Carnetele de elev și legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt nominale și netransmisibile.(2) Unitățile din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal și liceal, poartă responsabilitatea repartizării carnetelor de elev în timp util, a completării acestora cu datele de identificare ale elevilor, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, și a vizării la începutul fiecărui an școlar. În lipsa acestor documente nu se emit legitimații de călătorie gratuite de către operatorii feroviari sau abonamente lunare gratuite la călătoria cu metroul. (la 15-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 19, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (2^1) Viza de valabilitate constă în aplicarea ștampilei și semnăturii conducerii unității de învățământ pentru fiecare an școlar. În cazul elevilor din ultimul an de liceu și al elevilor din anii terminali ai școlilor postliceale și profesionale, unitatea de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului școlar unde s-a aplicat viza de valabilitate. (la 15-10-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (3) Legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport prezentate în cadrul anexelor nr. 2 și 2^1 tipărite în condițiile legii de Ministerul Educației și Cercetării se vor repartiza instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea completării acestora cu datele de identificare ale studenților, respectiv nume, prenume, codul numeric personal, și distribuirii gratuite către studenții beneficiari, prevăzuți de prezentele norme. (la 15-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (3^1) În cazul studenților străini în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate din România care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau pe pașaport, instituția de învățământ superior de apartenență va completa seria și numărul pașaportului. (la 25-03-2021, Alineatul (3^1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 341 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 25 martie 2021 ) (3^2) Legitimațiile de student pentru reducere/gratuitate la transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 sunt valabile până la sfârșitul anului universitar 2020-2021. Începând cu anul universitar 2020-2021 se vor distribui și repartiza studenților legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 2^1, legitimații care conțin un cod QR cu seria și numărul legitimației. (la 15-10-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 22, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (4) Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenții români/străini în vârstă de până la 26 de ani, prevăzuți la art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în regim gratuit, și a adeverințelor cu datele de identificare ale studenților, respectiv nume, prenume și codul numeric personal, respectiv serie și număr pașaport, după caz, și a vizării acestora la începutul fiecărui an universitar. (la 25-03-2021, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 341 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 25 martie 2021 ) (5) Ministerul Educației și Cercetării, în baza unui protocol încheiat în condițiile legii, va transmite operatorilor de transport feroviar, în format electronic, date din «Registrul matricol unic» cu privire la numele și prenumele studentului, seria și numărul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport și codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de gratuitate la transportul feroviar, în primele două săptămâni după începerea anului universitar. (la 15-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 24, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (6) Ministerul Educației și Cercetării, în baza unui protocol încheiat în condițiile legii, va transmite operatorului de transport cu metroul, în format electronic, date din «Registrul matricol unic» cu privire la numele și prenumele studentului, seria și numărul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport și codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de reducere/gratuitate la transportul cu metroul, anual, până la începerea anului universitar. În lipsa acestor date nu se pot emite legitimații de călătorie cu reducere/gratuitate în sistem on-line/automate de vânzare. (la 15-10-2020, Alineatul (6) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 25, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 ) (7) Modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la alin. (5) și (6) se va face prin ordin comun al ministrului transporturilor și cel al ministrului educației naționale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) Operatorii de transport feroviar și cu metroul vor întocmi lunar deconturi pentru biletele de călătorie și titlurile de transport cu metroul pentru elevi și studenți, conform anexelor nr. 3-7, după caz.(2) Pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. calculul cheltuielilor de transport se face pe baza decontului centralizator prezentat, care are la bază deconturile transmise de către sucursalele regionale de transport feroviar de călători, potrivit anexelor nr. 3, 4 și 4^1. (la 25-03-2021, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 341 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 25 martie 2021 ) (3) Calculul cheltuielilor aferente facilităților acordate elevilor și studenților pentru transportul cu metroul se va face de către S.C. Metrorex - S.A., pe baza tabelelor nominale întocmite în stațiile unde se eliberează titlurile de transport cu metroul pentru elevi și studenți conform anexelor nr. 5-7.(4) Operatorii de transport feroviar și operatorul de transport cu metroul vor transmite deconturile către Ministerul Transporturilor până la data de 25 a lunii pentru biletele și titlurile de transport eliberate în luna precedentă.(5) Decontarea facilităților la transportul pe calea ferată și cu metroul al elevilor și studenților prevăzute în prezentele norme metodologice se va efectua, în condițiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu încadrare în bugetul aprobat, de la capitolul «Asigurări și asistență socială», către operatorii de transport feroviar și cu metroul, în baza deconturilor prezentate, conform anexelor nr. 3, 4 și 7. (la 02-06-2020, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 ) (6) Operatorii de transport feroviar și operatorul de transport cu metroul răspund de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit deconturile, conform legii.  +  Articolul 7 Prevederile referitoare la faza a II-a prevăzute la art. 3 alin. 3, 6, 8 și 9, precum și art. 4 alin. 6 se aplică începând cu data de 1 iulie 2018.  +  Articolul 8 Prevederile privind colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării facilităților de transport intern feroviar și cu metroul se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeMODEL NR. 1  +  Anexa nr. 2la norme MODEL NR. 2*)  +  Anexa nr. 2^1la norme (la 15-10-2020, Actul a fost completat de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 )  +  Anexa nr. 3la normeOperator de transport feroviar de călători Nr. ..........
  DECONTUL
  biletelor de călătorie gratuită, respectiv al abonamentelor lunare pentru transportul elevilor pe calea ferată
  luna .............. anul ...................
  Nr. crt.Denumirea unității prestatoare (sucursalei regionale de transport feroviar de călători*)Călători expediațiCălători kmValoarea prestației
  Nr. abonamenteValoare imprimatTotal valoare confecționare
  TOTAL
  *) Pentru SNTFC C.F.R. Călători - S.A. (la 02-06-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 20, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 435 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 02 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceOperator de transport feroviar de călători Nr. .............
  DECONTUL
  biletelor de călătorie, respectiv al abonamentelor lunare cu tarif redus 50%
  pentru transportul pe calea ferată al studenților luna ............ anul ..........
  Nr. crt.Denumirea unității prestatoare (sucursalei regionale de transport feroviar de călători*)Călători expediațiCălători kmValoarea prestației
  Nr. abonamenteValoare imprimatTotal valoare confecționare
  TOTAL
  *) Pentru SNTFC CFR Călători - S.A. (la 25-03-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 341 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 25 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 4^1la normele metodologiceOperator de transport feroviar de călători Nr. .................
  DECONTUL
  biletelor de călătorie, respectiv al abonamentelor lunare gratuite pentru transportul
  pe calea ferată al studenților orfani sau proveniți de la casele de copii luna ............ anul ........
  Nr. crt.Denumirea unității prestatoare (sucursalei regionale de transport feroviar de călători*)Călători expediațiCălători kmValoarea prestației
  Nr. abonamenteValoare imprimatTotal valoare confecționare
  TOTAL
  *) Pentru SNTFC CFR Călători - S.A. (la 25-03-2021, Actul a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 341 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 25 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 5la norme
  TABEL NOMINAL
  pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți
  Nr. crt.Numele și prenumeleElevul/StudentulDenumirea unității de învățământ/Nr. și seria legitimației de studentSeria și nr. certificatului de naștere/actului de identitateSeria cartelei card
  NOTĂ:Se va întocmi un tabel nominal pentru fiecare titlu de transport cu metroul. (la 15-10-2020, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 )
   +  Anexa nr. 6la norme
  CENTRALIZATOR
  al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți
  Luna ...Titlul de transportTotal bucăți/stațieTotal valoare cu reducere (lei)
  CasierieZiua ...Ziua ...Ziua .........Ziua ...
  Stația .....
  .........
  Stația .....
  Total bucăți/zi
  Total valoare (lei)
  NOTĂ:Se va întocmi câte un tabel centralizator pentru fiecare titlu de transport. (la 15-10-2020, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 )
   +  Anexa nr. 7la norme
  Formular centralizator de decont Luna ..........
  Luna AnulTitlul de transportNumărul titlurilor de transport eliberate (bucăți)Valoarea unitară a titlurilor de transport (lei)Valoarea totală (lei)Valoarea totală cu reducere
  Reducere 50%0123 = 1*24 = 3*50%
  Total reducere 50%
  Reducere 100%0123 = 1*24 = 3*100%
  Total reducere 100%
  TOTAL
  (la 15-10-2020, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 863 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020 )
  -----