ORDIN nr. 371 din 11 august 2002pentru aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002  În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Industriei și Resurselor, aprobat prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 129/2001,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările ulterioare,ministrul industriei și resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normativele și prescripțiile tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  București, 11 august 2002.Nr. 371.  +  Anexa nr. 1
  DEFINIȚII
  1. Acord petrolier - orice act juridic încheiat, potrivit legii, între stat, reprezentat prin autoritatea competentă - ministrul industriei și resurselor - și o persoană juridică română sau străînă, în vederea realizării de operațiuni petroliere.2. Contract de concesiune (concesiune) petrolieră - dreptul acordat de stat prin autoritatea competentă - ministrul industriei și resurselor - unei persoane juridice române sau străine de a efectua operațiuni cu produse petroliere în virtutea unui acord petrolier.3. Distanta de protecție - distanta minima care asigura accesul în vederea exploatării Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere, inclusiv realizarea interventiilor la acesta. Distanta se măsoară din axul conductei de o parte și de alta a acesteia.4. Distanta de siguranță - distanta minima care trebuie asigurata în vederea menținerii gradului de securitate al obiectivelor din cadrul Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere și vecinătăți. Aceasta se măsoară din axul conductei la punctul cel mai apropiat al unei instalații, construcții etc. sau ca distanta între punctele cele mai apropiate a doua instalații, construcții etc.5. Produse petroliere - amestec de hidrocarburi lichide obținute din prelucrarea țițeiului prin procedee distructive și nedistructive. Ele se clasifica în:● albe: benzina, white-spirit, petroluri și motorine etc.;● negre: pacura, combustibili speciali, uleiuri lubrifiante etc.;● speciale: benzen, toluen, acizi naftenici etc.– Benzina - fracțiune sau produs petrolier ori de sinteza, constituit în general din hidrocarburi parafinice, naftenice, aromatice și olefinice și care distileaza în intervalul de temperatura de 30-220°C.– Motorina - fracțiune petrolieră obținută prin distilarea primara a țițeiului, constituită dintr-un amestec de hidrocarburi C(15)-C(21) cu limite de fierbere între 250-380°C, folosită drept combustibil în motoarele Diesel sau ca materie prima pentru unele procese de cracare termica și catalitica pentru producerea benzinei; amestec de hidrocarburi lichide.– Combustibil lichid ușor - lichid provenit din amestecarea fractiilor medii și grele de la distilarea atmosferica a țițeiului, de la distilarea sub vid a pacurii sau de la prelucrarea distructiva a reziduurilor. De asemenea, se poate obține prin amestecarea petrolurilor și motorinelor și este caracterizat prin vascozitate și intervale de distilare.6. Sistemul național de transport prin conducte al produselor petroliere - totalitatea conductelor magistrale care asigura colectarea benzinei, benzinei de piroliza, motorinei și combustibilului lichid ușor (C.L.U.) din perimetrele rafinariilor și din import și dirijarea la unitățile consumatoare și la export, inclusiv toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora.7. Titular de contract de concesiune (concesionar) a activității de transport al produselor petroliere - orice persoană juridică, română sau străînă, autorizata să efectueze operațiuni cu produse petroliere în virtutea unui acord petrolier.8. Zona de protecție - suprafața delimitata de distanta de protecție a conductei, pe ambele părți de-a lungul acesteia.9. Zona de siguranță - suprafața delimitata de cea mai mare distanta minima de siguranță a conductei, pe ambele părți de-a lungul acesteia.
   +  Anexa nr. 2
  DISTANȚA DE SIGURANȚĂ - ZONA DE SIGURANȚĂ
  1. Distanțele minime de siguranță au fost stabilite pe baza intensității radiatiei termice, a zonarii mediilor cu pericol de explozie, a prescripțiilor tehnice în domeniu, precum și a altor elemente impuse de lege ori considerate necesare.2. Distanțele minime de siguranță dintre instalațiile tehnologice componente ale Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere și diferite obiective industriale, administrative și sociale învecinate acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5.Obiectivele învecinate instalațiilor componente ale Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:● obiective aparținând industriei de petrol, gaze și petrochimie (conducte, instalații tehnologice în aer liber, instalații cu foc deschis, facle);● obiective aparținând Sistemului național de transport al energiei electrice (instalații, linii și cabluri electrice);● obiective aparținând Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului;● linii de cale ferată;● drumuri;● construcții sociale, industriale și administrative;● centre populate și locuințe individuale;● unități militare;● poligoane de tragere și depozite de exploziv;● balastiere în râuri;● depozite de furaje;● hidrocentrale;● termocentrale;● centrale atomoelectrice.Obiectivele aparținând Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:● conducte subterane și supraterane de benzina, motorina și combustibil lichid ușor (C.L.U.);● stații de pompare a benzinei, motorinei și combustibilului lichid ușor (C.L.U.);● rampe de încărcare a benzinei, motorinei și combustibilului lichid ușor (C.L.U.);● depozite de produse clasele III b, IV b;● depozite de produse clasele I, II, III a, IV a.3. Distanțele minime de siguranță în interiorul și între instalațiile tehnologice ale Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere sunt prevăzute în anexa nr. 6.Obiectivele, instalațiile, construcțiile și unitățile aparținând Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:● conducte de benzina, motorina și combustibil lichid ușor (C.L.U.);● stații de pompare a benzinei, motorinei și combustibilului lichid ușor (C.L.U.);● rampa de încărcare a benzinei, motorinei și combustibilului lichid ușor (C.L.U.);● depozite de benzina, motorina și combustibil lichid ușor (C.L.U.);● rezervoare;● baterii de cazane;● incalzitoare;● coșuri de gaze;● decantoare pentru scurgeri tehnologice;● stații de pompare a apei pentru incendiu;● rezervoare de apa pentru incendiu;● depozite de materiale solide;● depozite de ambalaje combustibile;● schimbatoare de căldura;● braune;● instalații de recuperare a vaporilor;● construcții industriale și civile, instalații auxiliare de diverse grade de rezistenta la foc;● împrejmuire.4. Distanta cea mai mare de siguranță pentru conductele de produse petroliere este de 250 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 250 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun și care transporta țiței, condensat, etan și gaze.5. Zona de siguranță este delimitata de distanta de siguranță a conductei sau fasciculului de conducte, pe ambele părți de-a lungul acestuia.6. Zona de siguranță a conductelor va fi supravegheată de operatorul de camp al titularului de acord petrolier.7. Pentru orice obiectiv social, industrial sau militar ce va fi amplasat în zona de siguranță trebuie obținut avizul titularului de acord petrolier. Acesta are obligativitatea respectării distantelor minime de siguranță stabilite în conformitate cu anexa nr. 5.Când apar neconcordante, se va refuza avizul sau va fi solicitat proiectantul pentru găsirea unor măsuri suplimentare de protecție care vor necesita aprobarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.8. Zona de siguranță a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe placutele indicatoare care marchează traseul conductei și care se vor monta în același timp cu conducta.
   +  Anexa nr. 3
  DISTANȚA DE PROTECȚIE - ZONA DE PROTECȚIE
  1. Distanta de protecție este de 5 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 5 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun.2. Zona de protecție este suprafața delimitata de distanta de protecție a conductei sau a fasciculului de conducte, pe ambele părți de-a lungul acestuia.3. Zona de protecție a conductelor va fi supravegheată de operatorul de camp al titularului de acord petrolier.În zona de protecție sunt interzise următoarele:● efectuarea oricăror lucrări de construcții și montaj, chiar cu caracter provizoriu, cu excepția celor de deservire a conductei respective;● instalarea taberelor de camp;● montarea oricăror rețele electrice sau telefonice, cu excepția celor de deservire a conductei respective;● plantarea culturilor cu rădăcini mai mari de 50 cm.4. Zona de protecție a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe placutele indicatoare care marchează traseul conductei.
   +  Anexa nr. 4
  REGLEMENTĂRI
  privind accesul titularului de acord petrolier în zona de siguranță și în zona de protecție
  1. Sistemul național de transport prin conducte al produselor petroliere face parte din domeniul public de interes național și este de importanță strategică.2. Pentru a asigura întreținerea Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere și pentru a elimina apariția posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecție și de siguranță în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 37/2002.3. Dreptul de acces în zona de protecție și de siguranță este diferențiat în funcție de natura operațiunilor ce urmează să se efectueze, astfel:● permanent, pentru verificarea zilnica a stării traseului și a echipamentelor montate pe conducta, pentru verificarea stării izolatiei conductelor și a sistemului de protecție catodica, cu informarea anuală a proprietarilor de terenuri;● ocazional, pentru lucrări de intervenție și reparații în caz de avarii, cu anunțarea, pentru fiecare situație, a proprietarilor de terenuri.4. În cazul interventiilor ocazionale unitățile specializate/titularul de contract de concesiune a activității de transport al produselor petroliere vor lua măsuri de limitare pe cat posibil a pagubelor aduse dreptului de proprietate asupra terenurilor.5. Operațiunile petroliere ce trebuie efectuate în limitele zonelor de protecție și de siguranță constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operațiuni, precum și construcțiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publică, în condițiile legii. Operațiunile petroliere se efectuează numai în cadrul zonelor de siguranță și de protecție stabilite de autoritatea competentă.6. Asupra terenurilor necesare operațiunilor petroliere ce trebuie să fie realizate în afară zonelor de protecție și de siguranță, altele decât cele declarate de utilitate publică, prevăzute la pct. 5, precum și asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare și oricăror alte operațiuni pe care acestea le implica, inclusiv cele privind asigurarea exploatării și protecției Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere, se instituie în favoarea titularului operațiunilor un drept de servitute legală.7. Exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plății unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate, de către unitățile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere, benzinei, motorinei și combustibilului lichid ușor. Durata servituții legale este cea a operațiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează să fie afectate vor fi determinate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.8. Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabilește prin negocieri între unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere, benzinei, motorinei și combustibilului lichid ușor și proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalității de tratament și al echității.9. Orice neintelegeri între unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.10. Dacă statul vinde bunurile expropriate în condițiile pct. 2, foștii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preempțiune, scop în care vor fi înștiințați despre condițiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.11. Obținerea folosinței terenurilor necesare amplasării unor noi conducte ale Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere se realizează pe baza acordului deținătorilor și cu plata despăgubirilor cuvenite de către unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere, în condițiile legii.12. Unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere au dreptul sa realizeze lucrări de intervenții la conducte numai cu anunțarea proprietarului terenului. Despăgubirile ce vor fi plătite de către unitățile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere pentru intervențiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior prin negocieri cu proprietarul terenului. Orice neintelegeri între unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.13. Pentru orice paguba produsă proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți, cuantumul despăgubirilor fiind stabilit prin negocieri cu unitățile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere, care au/a provocat paguba. În cazul în care nu se ajunge la înțelegere, litigiul se soluționează pe cale judecătorească.14. Accesul în terenurile necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii și executarea unor lucrări de întreținere la Sistemul național de transport prin conducte al produselor petroliere, care au caracter urgent și care se executa într-o perioada de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deținătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, se va proceda conform legislației în vigoare.
   +  Anexa nr. 5
  Distanțele minime de siguranță dintre instalațiile tehnologice componente ale sistemului de transport al
  hidrocarburilor lichide, gazoase și diferite obiective industriale, administrative și sociale învecinate acestuia
  Nr. crt.Denumirea obiectivelor învecinate instalațiilor tehnologice componente Sistemului național de transport al produselor petroliere
  Conducte*)
  Benzină Motorină
  Subterane Supraterane Subterane Supraterane
  0 1 2 3 4 5
  1.A Obiective din industria de petrol și gaze și petrochimie inclusiv Sistemul Naționalde transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului
  1.1.Conducte de transport țiței, condensat, etan și gazolina T T T T
  1.2.Conducte de transport al gazelor cu p < 6 bar T T T T
  1.3.Conducte de transport al gazolinei sau gazelor cu 6 bar < p < 40 bar T T T T
  1.4.Conducte de transport al etanului sau gazelor cu p > 40 bar T T T T
  1.5.Instalații tehnologice în aer liber, categoriile A,B,C, pericol de incendiu T T T T
  1.6.Instalații tehnologice în aer liber, categoriile D,E, pericol de incendiu 30 30 10 10
  1.7.Instalații tehnologice cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă) 100 100 10 10
  1.8.Facla de gaze neintegrataă (c) 100 100 10 35
  2. Instalații electrice de tip exterior; cu tensiunea nominală de 10 kV sau mai mare 25 25 25 25
  3. Instalații electrice de tip interior, instalații electrice de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mica de 110 kV; posturi de transformare de interior și exterior 20 20 20 20
  4. L.E.A. de medie tensiune (mai mare de 1 kV)
  4.1.Paralelisme (d) H(st) (f) H(st)+ 3(f) 5(e) H(st)+3(f)
  4.2.Intersecții (d) H(st) (f) (g) 5(e) (g)
  5. L.E.A. de joasa tensiune (mai mica de 1 kV)
  5.1.Paralelisme (d) H(st) H(st) (f) H(st) H(st) (f)
  5.2.Intersecții (d) H(st) (g) H(st) (g)
  6. Cabluri electrice subterane
  6.1.Paralelisme 0,6(h) - 1 -
  6.2.Intersecții (distanta masurata în plan vertical) 0,25(j)- 0,5(i) -
  7. Linii de cale ferată
  7.1.Paralelisme 100(k) 100(k) 100(k) 100 (k)
  7.2.Intersecții (l) (l) (l) (l)
  8. Drumuri
  8.1.Paralelisme și apropieri cu autostrăzi 50 (m) 50 (m) 50 (m) 50 (m)
  8.2.Paralelisme și apropieri cu drumuri naționale 22 (m) 22 (m) 22 (m)11 (m)
  8.3.Paralelisme și apropieri cu drumuri județene 20 (m) 20 (m) 20 (m)20 (m)
  8.4.Paralelisme și apropieri cu drumuri comunale 18 (m) 18 (m) 18 (m)18 (m)
  8.5.Intersecții (n) (n) (n) (n)
  9. Construcții sociale, industriale și administrative 100 100 10 10
  10. Centre populate și locuințe individuale 100 100 10 10
  11. Unități militare (o) 150 150 150 150
  12. Poligoane de tragere și depozite de exploziv (o) 250 250 250 250
  13. Balastiere în râuri (p), (r) 150 150 150 150
  14. Depozite de furaje 100 100 60 80
  15. Hidrocentrale 100 100 60 80
  16. Termocentrale 100 100 60 80
  17. Centrale atomoelectrice 500 500 500 500
  DISTANȚA DE SIGURANȚĂ (*)
  Stații de pompare Rampe de încărcareDepozite
  Comb. lichid ușor Benzina Motorina Comb. lichid ușor Benzină Motorină + CLU Benzina Motorina CLU
  Subterane Supraterane
  6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
  T T - - - T T T T T
  T T T T T T T T T T
  T T T T T T T T T T
  T T T T T T T T T T
  T T 20 20 20 60 30 40 20 20
  10 10 30 20 20 60 30(a) 40 25(b) 25(b)
  10 10 100 35 35 100 50(a) 40 30 30
  10 35 80 100 100 80 100 60 80 100
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  5(e) H(st)+ 3(f) - - - - - - - -
  5(e) (g) - - - - - - - -
  H(st) H(st) (f) - - - - - - - -
  H(st) (g) - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  1 - - - - - - - - -
  0,5(i) - - - - - - - - -
  100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k)
  (l) (l) - - - - - - - -
  50(m) 50(m) 100 80 80 100 80 80 60 60
  22(m) 22(m) 100 80 80 100 80 80 60 60
  20(m) 20(m) 20 20 20 20 20 80 60 60
  18(m) 18(m) 18 18 18 18 18 80 60 60
  (n) (n) - - - - - - - -
  10 10 25 25 25 100 50(a) 40 30 30
  10 10 60 50 50 60 30(a) 80 60 100
  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
  60 80 100 80 80 100 80 80 60 60
  60 80 100 80 80 100 80 80 60 60
  60 80 100 80 80 100 80 80 60 60
  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
  *) În sensul normativelor PE 104/93 și PE 106/95, toate elementele amplasate deasupra solului ale conductei îngropate vor fi tratate drept conducte supraterane.
   +  Anexa nr. 6
  Distanțele minime de siguranță dintre instalațiile tehnologice componente și utilitatile din Sistemul național
  de transport prin conducte al produselor petroliere
  Nr. crt.INSTALAȚIILE TEHNOLOGICE COMPONENTE ȘI UTILAJELE DIN CADRUL "SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT AL PRODUSELOR PETROLIERE"1234567891011121314151617181920212223242526.126.226.327
  0123456789101112131415161718192021222324252627282930
  1.Conducte de benzinăT
  2.Conducte de motorinăTT
  3.Conducte de combustibil lichid ușorTTT
  4.Stații de pompare benzinăTTTT
  5.Stații de pompare motorină și/sau lichid ușorTTTTT
  6.Rampe pentru încărcare/descărcare benzinăTTT2020T
  7.Rampe pentru încărcare/descărcare motorină și/sau combustibil lichid ușorTTT2020TT
  8.Depozite de benzinăTTT20203030T
  9.Depozite de motorină combustibil lichid ușorTTT2020303030T
  10.Depozite de categoria D4TTT2020202020 (a)20 (a)T
  11.Depozite de categoria D5TTT1515151520 (a)20 (a)TT
  12.Depozite de categoria D6TTT1212101020 (a)20 (a)TTT
  13.Depozite de categoria D7TTT----20 (a)20 (a)TTTT
  14.Rezervoare D < 6 mTTT20203020------1,5D
  15.Rezervoare 6 m < D > 35 mTTT20203020------0,35 D0,35 D
  16.Baterie de cazane, încălzitoare cu foc deschis3510103535353510040404040404040T
  17.Încălzitoare cu foc închisTTTTTTT35TTTTTTTTT
  18.Coș de gaze fără posibilitate de aprindereTTTTTTT35TTTTTTTTTT
  19.Decantoare pentru scurgeri tehnologiceTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
  20.Stații de pompare apă PSI (incendiu)10101030303030402525252525252510303030T
  21.Rezervor apă PSI10101010103030501515151515151510101010TT
  22.Depozit de materiale solide necombustibile101010202035203020202020202020T101010TTT
  23.Depozit de ambalaje combustibile50303030304030505050505050505010103030301010T
  24.Schimbătoare de căldură BrauneTTTTTTT50TTTTTTT3535TTT101010T
  25.Instalație de recuperare a vaporilorTTTTTTT25TTTTTTT35TTTT101035T
  26.Construcții industriale și civile, instalații auxiliare:
  26.1Grad de rezistență la foc I, II555151540408020202020202020----1510--202010
  26.2Grad de rezistență la foc III101010151540408020202020202020----2010--20202020
  26.3Grad de rezistență la foc IV101010151540408020202020202020----2010--2020202020
  27.Împrejmuire1555101010102015151515151515T151515TTT51515101010T
  I. LEGENDA SI EXPLICAȚII:a) Pentru motorina și C.L.U. distanțele prevăzute se pot reduce cu 25%. Reducerile se vor stabili prin proiect.b) Fac excepție rezervoarele de combustibil ale centralelor termice.c) Distanta de 100 m se referă la facle cu înălțimi până la 60 m inclusiv. Pentru facle cu înălțimi mai mari de 60 m distanta se stabilește prin proiect în funcție de importanță obiectivului invecinat.d) Pentru conducte subterane se considera distanta minima pe orizontala dintre fundația celui mai apropiat stalp sau element al prizei de pământ și peretele conductei, iar pentru conducte supraterane se considera distanta minima pe orizontala dintre axul liniei și peretele conductei.e) Distanta se poate reduce în cazuri speciale până la 2 m, cu condiția prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de siguranță, în conformitate cu normativul PE 106/95.f) Distanta se poate reduce în limitele stabilite de normativele PE 104/93 și PE 106/95, cu condiția luării unor măsuri suplimentare de siguranță, fundamentate prin proiect.g) Se interzice traversarea L.E.A.; în cazuri excepționale se admit astfel de traversari, cu condiția prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de siguranță, în conformitate cu normativele PE 104/93 și PE 106/95.h) În cazul protejării cablului în tuburi, distanta poate fi marita prin proiect la 2 m, în conformitate cu normativul PE 107/95.i) Distanta în plan vertical dintre cablu și conducta poate fi redusă până la 0,25 m numai în cazul protejării cablului în tuburi pe toată lungimea intersecției plus câte 0,5 m în fiecare parte, în conformitate cu normativul PE 107/95.j) De regula, conducta se pozeaza deasupra cablului. În caz contrar, fie conducta, fie cablul (de regula ultimul care se pozeaza) se introduce în tub de protecție pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersecției.Tubul va fi prevăzut la capete cu rasuflatori. Unghiul minim de traversare este de 60°. Detaliile vor fi stabilite prin proiect în conformitate cu normativul PE 107/95.k) Distanțele fata de linia de cale ferată se pot reduce cu acordul Direcției generale infrastructura din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.l) La executarea intersecțiilor conductelor cu linii de cale ferată se recomandă utilizarea STAS 9312-87. Executarea acestor intersecții se face, cu acordul Direcției generale infrastructură din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996; (la 13-12-2004, Litera l) din Capitolul I. , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 806 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 13 decembrie 2004 ) m) Distanțele dintre conducte și drumuri se pot reduce prin proiect, cu acordul Direcției generale a infrastructurilor terestre, al Administrației Naționale a Drumurilor și al direcției regionale de drumuri și poduri, până la limita zonei de siguranță la drumuri, în limita a:– 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;– 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;– 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00 m inclusiv;– 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,00 m.n) La proiectarea intersecțiilor dintre conducte și drumuri se recomandă utilizarea STAS 9312-87. Proiectul va fi avizat de Direcția generală a infrastructurilor terestre, Administrația Națională a Drumurilor și de Direcția regională drumuri și poduri, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996. (la 13-12-2004, Litera n) din Capitolul I. , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 806 din 24 noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 13 decembrie 2004 ) o) Proiectul va fi avizat de ministrul apărării naționale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.p) Proiectul va fi avizat de Compania Naționala "Apele Române" - S.A. la depistarea limitei zonei de protecție, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.r) Proiectul va fi avizat de Compania Naționala "Apele Române" - S.A. la traversarea apelor de suprafața, în conformitate cu Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și cu ordinele ministrului agriculturii și alimentației nr. 148/1997 și nr. 277/1997.T - tehnologicH(st) - înălțimea stalpului.În sensul N.D. nr. 278/1986, distanta minimala de siguranță reprezintă limita minima care trebuie asigurata în vederea menținerii gradului de securitate al instalațiilor.Distanțele prevăzute în anexa nr. 6 se considera și se măsoară:– pentru localități, de la limita construibila (intravilan);– pentru construcții izolate, de la punctul cel mai apropiat al construcției;– pentru întreprinderi industriale, depozite, stații de compresoare, instalații petrochimice etc., de la punctul cel mai apropiat al imprejmuirii;– pentru drumuri, din axul drumului;– de la piciorul taluzului, la căile ferate în rambleu, și de la muchia taluzului, pentru cele în debleu;– pentru podurile de linii de cale ferată sau de drumuri distanțele minime se considera ca și pentru linia de cale ferată sau categoria de drum respectiva, de la marginea podului.Distanțele minime fata de orice construcție specială necuprinsă în tabelul de mai sus se vor stabili prin proiect.II. LEGENDA SI EXPLICAȚII:1. Categoria depozitului se stabilește conform Normativului IPCT SA P 118-99. În cazul în care se păstrează împreună benzina (lichid combustibil din clasele L I-L II) cu motorina/combustibil (lichid ușor, lichide combustibile din clasele L III-L IV), fiecare 1 mc de lichid combustibil din clasele L I-L II se echivalează cu 5 mc de lichid combustibil din clasele L III-L IV. Temperatura de inflamabilitate a vaporilor determina clasa de combustibilitate a lichidelor. Clasa de combustibilitate a lichidului și capacitatea de depozitare determina categoria depozitului.2. D - diametrul celui mai mare rezervor vecin.3. Distanta minima fata de orice construcție specială necuprinsă în tabel se va stabili prin proiect.
  ---------