ORDIN nr. 1.503 din 6 mai 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 282 alin. (3)-(8) și art. 324 alin. (12)-(16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 26 și 104 alin. (6) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", cod: 14.13.01.10.11/s.i., prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 4;b) "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 5;c) "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 și 3 sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 5(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 10 aprilie 2013;b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.884/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2014.  +  Articolul 9Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Agenției
  Naționale de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 6 mai 2016.Nr. 1.503.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabilecare aplică sistemul TVA la încasare  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂde radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabilecare aplică sistemul TVA la încasare  +  Anexa nr. 3*) Formularul este reprodus în facsimil.Instrucțiuni de completare a formularului (097) „Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 282 și de art. 324 alin. (12) și (14) din Codul fiscal.În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:a) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;b) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;c) pentru ieșirea din sistem, prin depășirea plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal;d) pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, între data de 1 și 20 a oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care nu depășesc în cursul unui an plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar care renunță la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației de la lit. c).Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:– un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului se face astfel:Secțiunea I „Felul notificării“Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.Secțiunea II „Date de identificare a persoanei impozabile“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA „se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA, atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.Secțiunea III „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal“ se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii.Caseta „Nume, prenume/Denumire“ se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.Secțiunea IV „Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opțiune“ se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cifra sa de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;– persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.Secțiunea V „Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situație, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit;– deși este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, totuși persoana renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune, în această situație, oricând în cursul anului, între data de 1 și 20 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației în care au realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului. (la 19-03-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 409 din 18 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 19 martie 2021 )  +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELORAgenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală de Administrare a Marilor ContribuabiliDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ..............................................Unitatea fiscală .....................................................................Nr. ............................./.................................
  SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C.
  Adresa: .........................Tel.: ...............................Fax: ...............................E-mail: ..........................
  DECIZIE
  de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
  Către: Denumirea/Numele, prenumele .................................................................Domiciliul fiscal:localitatea …………................................., str. ........................................... nr. ................,bl. ................, ap. ................., et. .........., județul/sectorul .....................................................Codul de identificare fiscală ...............................................................................................În baza prevederilor art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, aveați obligația să notificați organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispozițiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.Întrucât nu ați depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înștiințăm că sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (14) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ................................
  Semnătura și ștampila unității ...................
  (la 19-03-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 409 din 18 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 19 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 5 Adresa: ..................... Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .....................
  ÎNȘTIINȚARE
  privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor
  impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ..................................Domiciliul fiscal:Localitatea ............, str. ......... nr. ......., bl. ......., ap. ...... et. ......, județul/sectorul .......Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul dispozițiilor art. 282 alin. (3)-(8) coroborate cu cele ale art. 324 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și ale pct. 26 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că:[] sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA*);*) Se completează în cazul persoanelor impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.[] sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a intrării într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării în grupul fiscal unic, după caz.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ............................
  Semnătura și ștampila unității ...............
  Cod 14.13.07.64/r.Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....
  www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 6 Adresa: ..................... Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .....................
  DECIZIE
  de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea
  în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul
  TVA la încasare
  Către: Denumirea .....................................................Codul de identificare fiscală ..............................Domiciliul fiscal: localitatea .............., str. ........... nr. ......, bl. ........, ap. ....., et. ........., județul/sectorul ..................Având în vedere dispozițiile art. 324 alin. (12)/art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:[] ați fost înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de ............Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost înregistrat eronat, veți fi radiat din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale;ȘI/SAU[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, conform opțiunii exercitate, veți fi înregistrat în registru cu data de la care aveți obligația aplicării acestui sistem.Precizăm că pentru operațiunile efectuate între data înregistrării și data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (13) din Codul fiscal;[] ați fost radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de .......... .Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost radiat eronat din registru, veți fi înregistrat în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale;ȘI/SAU[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care nu mai aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, veți fi radiat din registru cu data de la care nu mai aveți obligația aplicării acestui sistem.Precizăm că pentru operațiunile efectuate între data radierii și data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (15) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin. (1) și art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unități fiscale
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  Cod 14.1.3.02.64/e.m.Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....
  www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 7
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
  de utilizare și de arhivare a formularelor
  1. "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)"1.1. Denumire: "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)"1.2. Cod: 14.13.01.10.11/s.i.1.3. Format: A4/t11.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.1.5. U.M.: set (o filă)1.6. Se difuzează gratuit.1.7. Se utilizează pentru intrarea/ieșirea în/din sistemul TVA la încasare.1.8. Se întocmește în 2 exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal.1.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la persoana impozabilă.1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.2. "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"2.1. Denumire: "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"2.2. Cod: 14.13.02.64/r.o.2.3. Format: A4/t12.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.2.5. U/M: set (2 file)2.6. Se difuzează gratuit.2.7. Se utilizează pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care aveau obligația încetării aplicării sistemului TVA la încasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, peste plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. (la 19-03-2021, sintagma: plafonul de 2.250.000 lei a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 409 din 18 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 19 martie 2021 ) 2.8. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal competent.2.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3. "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"3.1. Denumire: "Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"3.2. Cod: 14.13.07.64/r.3.3. Format: A4/t13.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.3.5. U/M: set (2 file)3.6. Se difuzează gratuit.3.7. Se utilizează pentru înștiințarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care își încetează activitatea economică și pentru care anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care au depus declarația de încetare a activității sau a persoanelor impozabile care au intrat într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal.3.8. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal competent.3.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.4. "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.1. Denumire: "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m.4.3. Format: A4/t14.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.4.5. U/M: set (2 file)4.6. Se difuzează gratuit.4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.4.8. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal competent.4.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.NOTĂ:Pentru formularele de decizii și înștiințare prevăzute în ordin, în chenarul în care este menționată sigla Direcției generale regionale a finanțelor publice/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla Direcției generale regionale a finanțelor publice/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
  -------