ORDIN nr. 107 din 1 septembrie 2017privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 7 septembrie 2017  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează asistența juridică a entităților MAI, desfășurată de consilieri juridici aflați în raporturi de serviciu sau de muncă cu acestea.(2) În sensul prezentului ordin expresia entitate MAI desemnează, generic, Ministerul Afacerilor Interne, orice unitate a aparatului central al MAI sau orice unitate, instituție ori structură aflată în subordinea/în cadrul MAI, precum și în cele din subordinea acestora.  +  Articolul 2Asistența juridică a entităților MAI reprezintă acea activitate prin care se asigură consultanța, reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora în raporturile cu alte autorități publice, instituții de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic ori participarea la procesul de elaborare și adoptare a actelor normative.  +  Articolul 3(1) Profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI se exercită de către persoana care ocupă un post de consilier juridic, de execuție sau de conducere.(2) Consilierul juridic aflat în raporturi de serviciu cu entitățile MAI are, potrivit legii și categoriei profesionale din care face parte, statutul de polițist, cadru militar sau funcționar public.(3) Consilierul juridic aflat în raporturi de muncă cu entitățile MAI are, potrivit legii, statutul de personal contractual.  +  Articolul 4(1) Asistența juridică a entităților MAI se realizează prin consilieri juridici încadrați în:a) Direcția generală juridică, denumită în continuare DGJ, și alte unități ale aparatului central al MAI sau subordonate acestora;b) unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea/în cadrul MAI, precum și în cele din subordinea acestora.(2) În scopul asigurării asistenței juridice, în entitățile MAI cu personalitate juridică se înființează, organizează și funcționează direcții generale, direcții, servicii, birouri sau compartimente juridice, subordonate direct și nemijlocit conducătorilor entităților respective.(3) În entitățile MAI fără personalitate juridică pot fi înființate, organizate și pot funcționa servicii, birouri sau compartimente juridice, subordonate direct și nemijlocit conducătorilor entităților respective.(4) Activitatea consilierilor juridici poate fi sprijinită de agenți, subofițeri, maiștri militari sau personal contractual, cu atribuții procedurale și/sau administrative, încadrați în structura de asistență juridică sau în alte structuri ale entităților MAI. (la 19-03-2021, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (5) Asistența juridică a entităților MAI fără personalitate juridică, aflate în subordinea nemijlocită/subordinea aceluiași inspectorat general/similar, în care nu sunt înființate servicii, birouri sau compartimente juridice și care sunt citate în procesele referitoare la soluționarea plângerilor contravenționale se asigură potrivit competențelor stabilite prin dispoziție/ordin a/al conducătorului inspectoratului general/similar. (la 19-03-2021, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Articolul 5Cu excepția cazurilor în care prin acte normative de nivel superior se prevede altfel, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, consilierului juridic din entitățile MAI îi este interzis:a) să asigure asistență juridică altor autorități, instituții, structuri, persoane juridice sau persoane fizice decât entităților MAI;b) să avizeze acte cu caracter juridic, emise sau elaborate de alte autorități, instituții, structuri, persoane juridice sau persoane fizice decât entitățile MAI.  +  Articolul 6(1) Consilierul juridic din entitățile MAI are drepturile, obligațiile, îndatoririle și răspunderea juridică prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, precum și cele izvorâte din prevederile care reglementează statutul categoriei de personal din care face parte.(2) Consilierul juridic din entitățile MAI are dreptul să constituie sau să facă parte din asociații profesionale potrivit Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare.  +  Capitolul II Asistența juridică  +  Secţiunea 1 Atribuțiile consilierilor juridici din entitățile MAI  +  Articolul 7(1) Consilierul juridic exercită atribuții cu caracter juridic, izvorâte din legi și din alte acte normative, potrivit fișei postului.(2) Activitatea consilierului juridic este destinată asigurării legalității actelor cu caracter juridic emise/semnate de conducătorul entității MAI căreia îi asigură asistența juridică, legalității actelor care angajează răspunderea juridică a entității MAI, precum și reprezentării și apărării intereselor legitime ale acesteia, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 8Consilierul juridic exercită următoarele atribuții generale:a) întocmește sau contribuie la întocmirea documentelor programatice de la nivelul entității MAI sau superior, referitoare la planificarea promovării proiectelor de acte normative;b) desfășoară activități de documentare pentru fundamentarea proiectelor de acte normative inițiate de entitatea MAI;c) elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al MAI;d) analizează, formulează observații și/sau propune avizarea proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități publice, cu care a fost sesizat MAI;e) formulează propuneri și observații, motivate juridic, la propunerile legislative care privesc activitatea entităților MAI;f) susține proiectele de acte normative din domeniul de activitate al MAI, precum și propunerile și observațiile formulate, în raporturile cu alte autorități, organisme sau comisii, potrivit competențelor și, dacă există, pe baza mandatului încredințat;g) asigură consultanță juridică și reprezentare pentru elaborarea și negocierea unor proiecte de documente de cooperare internațională cu caracter juridic care privesc domeniul de activitate al MAI sau propune avizarea și contrasemnarea pentru legalitate a acestora;h) formulează propuneri și observații, motivate juridic, sau avizează sub aspectul legalității proiecte de acte normative care se emit la nivelul entității MAI, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de entitatea MAI ori alte asemenea proiecte cu care aceasta a fost sesizată;i) reprezintă și apără interesele legitime ale entității MAI în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, organelor Ministerului Public, autorităților administrației publice, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care aceasta este citată/parte;j) formulează și introduce plângeri prealabile/contestații, acțiuni, depune întâmpinări și răspunsuri la întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii entității MAI renunțarea la acțiuni și căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale entității MAI la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție, în cauzele în care aceasta este citată/parte;k) sesizează conducerea entității MAI cu privire la deficiențele constatate ca urmare a soluționării litigiilor la instanțele judecătorești sau la alte organe de jurisdicție, pentru luarea măsurilor de înlăturare și asigurarea legalității și a ordinii de drept;l) ia măsuri, potrivit legii, pentru obținerea titlurilor executorii în cauzele în care entitatea MAI pe care o reprezintă este parte, pe care le trimite entităților competente din cadrul MAI care răspund pentru punerea în executare; (la 19-03-2021, Litera l) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) m) acordă asistență juridică, în problematici care privesc activitatea entității MAI, conducerii acesteia;n) pregătește sau examinează, sub aspectul legalității, documentația care stă la baza deciziilor conducerii entității MAI;o) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înțelegeri sau alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a entității MAI, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de conducătorul entității, precum și alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a entității MAI;p) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziții legale și acordă asistență și consultații cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;q) acordă asistență juridică consiliilor de disciplină și consiliilor de onoare, la cererea acestora; (la 19-03-2021, Litera q) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) r) participă, în cazuri justificate, în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziție publică sau a acordurilor-cadru;s) formulează puncte de vedere sau proiecte de răspuns la interpelările și întrebările adresate de senatori sau deputați ministrului afacerilor interne și prim-ministrului ori la petiții;ș) efectuează acțiuni de îndrumare și sprijin, în vederea aplicării corecte și unitare a dispozițiilor legale, și participă la acțiuni de control privind activitatea de asistență juridică;t) contribuie la perfecționarea pregătirii personalului în probleme legate de cunoașterea și aplicarea unitară a unor acte normative sau care privesc respectarea actelor juridice internaționale, a dreptului umanitar și a drepturilor omului;ț) propune măsuri pentru îmbunătățirea activității pe linie juridică.  +  Articolul 9Pe baza atribuțiilor generale prevăzute la art. 8, în regulamentul de organizare și funcționare al entității MAI se prevăd atribuțiile structurii de asistență juridică, adaptate la specificul domeniului de activitate și la nivelul ierarhic la care acestea se exercită.  +  Secţiunea a 2-a Acordarea asistenței juridice  +  Articolul 10(1) Consilierul juridic este obligat să apere în toate situațiile, ferm, onest, principial și în concordanță cu cerințele legii, drepturile și interesele legitime ale entității MAI pe care o reprezintă.(2) Consilierul juridic este obligat să respecte dispozițiile legale privitoare la interesele contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese, pe care le poate avea cu entitatea MAI pe care o reprezintă.  +  Articolul 11În exercitarea atribuțiilor funcționale care presupun constatarea conformității cu legea și aplicarea legii, consilierul juridic are autonomie profesională și nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice tip ori influenței rezultate din subordonarea ierarhică.  +  Articolul 12(1) Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.(2) Opinia profesională contrară unei alte opinii profesionale, exprimată în cadrul raporturilor de subordonare ierarhică, cu ocazia avizării unor acte cu caracter juridic, trebuie motivată în scris.(3) Refuzul nemotivat de a aviza acte cu caracter juridic nu poate fi considerat ca reprezentând o opinie profesională.  +  Articolul 13(1) Consilierul juridic poate aviza numai acele acte care au caracter juridic și numai dacă sunt prezentate pentru avizare, potrivit legii și competențelor.(2) Avizul pentru legalitate este prealabil, se formulează în scris și se consemnează pe proiectul de act cu caracter juridic.(3) Consilierul juridic decide dacă este suficientă constatarea conformității cu legea sau dacă este necesar să prezinte argumentele care au condus la acordarea avizului.(4) Avizul negativ se motivează. Aceeași obligație subzistă și pentru avizul cu observații, dacă motivarea nu reiese chiar din conținutul acestor observații.  +  Articolul 14(1) În vederea acordării avizului pentru legalitate:a) actele cu caracter juridic trebuie să fie însoțite de documentele relevante la care fac referire, care au stat la baza sau care justifică elaborarea acestora;b) solicitarea trebuie să permită studierea documentelor și a dispozițiilor legale incidente, într-o perioadă de timp rezonabilă.(2) Cu excepția cazurilor în care prin acte normative se dispune altfel, avizul pentru legalitate încheie procedura emiterii avizelor de specialitate. Nu se analizează, în vederea emiterii avizului pentru legalitate, actele cu caracter juridic care nu au fost avizate, în prealabil, de structurile de specialitate ale entității MAI, potrivit domeniilor de competență ale acestora.  +  Articolul 15Contrasemnarea actelor cu caracter juridic se face în cazurile și în condițiile expres prevăzute de actele normative de nivel superior care prevăd această operațiune.  +  Articolul 16(1) Solicitările structurilor de specialitate privind elaborarea unor puncte de vedere referitoare la interpretarea dispozițiilor legale trebuie să cuprindă situația de fapt vizată și punctul de vedere al acestora.(2) Solicitările prevăzute la alin. (1) se adresează structurii de asistență juridică proprii/consilierului juridic din entitatea MAI. (la 19-03-2021, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (3) Solicitările prevăzute la alin. (1) adresate structurii de asistentă juridică a entității MAI ierarhic superioare trebuie însoțite de punctul de vedere al structurii de asistență juridică proprii/consilierului juridic din entitatea MAI. (la 19-03-2021, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (4) Punctele de vedere referitoare la interpretarea dispozițiilor legale exprimate de structurile de asistență juridică/consilierii juridici au caracterul unor opinii profesionale. (la 19-03-2021, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Articolul 17(1) Consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor financiare, economice, tehnice sau de oportunitate. (la 19-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (2) Avizul pentru legalitate, precum și opiniile profesionale exprimate au caracter consultativ.  +  Articolul 18(1) În cazul în care este necesară introducerea unor acțiuni în justiție sau în cazul primirii unor citații în procese, entitățile MAI fără structură de asistență juridică sesizează în scris entitatea MAI cu personalitate juridică în subordinea căreia funcționează sau, dacă aceasta nu există, DGJ.(2) În sesizarea prevăzută la alin. (1) se arată, detaliat, împrejurările care au determinat existența litigiului, punctul de vedere argumentat al entității MAI și al celeilalte părți asupra litigiului, dacă a fost exprimat cu prilejul încercării de conciliere ori de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Se indică totodată martorii care cunosc împrejurările cauzei, cu precizarea numelui, prenumelui și domiciliului, precum și alte probe care ar putea contribui la formularea apărărilor.(3) Entitățile MAI prevăzute la alin. (1) au obligația de a comunica, la cererea structurii de asistență juridică sesizate și în termenul stabilit de aceasta, fotocopii ale actelor solicitate, certificate pentru conformitate cu originalul, precum și orice alte date și informații utile soluționării cauzei.  +  Articolul 19(1) Apărarea și reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale entităților MAI în fața instanțelor de judecată, organelor Ministerului Public și autorităților jurisdicționale se realizează de către consilieri juridici împuterniciți în acest scop.(2) Împuternicirea consilierilor juridici pentru fiecare cauză în parte se realizează de conducătorul entității MAI, parte în proces, sau de persoana delegată de către acesta.(3) Conducătorul entității MAI, parte în proces, poate delega, în scris, unei persoane cu funcție de conducere din cadrul structurii de asistență juridică:a) competența de semnare a tuturor cererilor adresate instanțelor de judecată, organelor Ministerului Public și autorităților jurisdicționale;b) competența de împuternicire a consilierilor juridici.(4) Nu pot face obiectul delegării, potrivit alin. (3) lit. a), renunțarea la judecată sau la dreptul dedus judecății, achiesarea la hotărârea pronunțată, încheierea unei tranzacții, precum și orice alte acte procedurale de dispoziție.(5) Apărarea și reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale entităților MAI fără personalitate juridică, cu structură de asistență juridică, citate în nume personal în dosare de contencios administrativ sau plângeri contravenționale, se realizează prin consilieri juridici proprii, în condițiile alin. (2)-(4).  +  Articolul 20(1) Entitatea MAI care nu are consilier juridic încadrat sau al cărei consilier juridic nu își poate îndeplini temporar atribuțiile poate solicita unității care coordonează/ îndrumă metodologic entitatea MAI respectivă sau, în cazul în care această entitate nu beneficiază de asistență juridică proprie, structurii de asistență juridică a entității MAI ierarhic superioare să desemneze un consilier juridic care să acorde asistență juridică. (la 19-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (2) Conducătorul entității MAI căreia i s-a solicitat desemnarea poate dispune ca asistența juridică să fie acordată de către un consilier juridic din unitatea proprie sau dintr-o structură de asistență juridică subordonată.  +  Articolul 21(1) O entitate MAI poate solicita unei entități subordonate sau căreia i se subordonează, precum și altor entități MAI din subordinea aceluiași inspectorat general/similar să desemneze un consilier juridic care să fie împuternicit să reprezinte drepturile și interesele legitime ale entității solicitante, în una dintre următoarele situații:a) cauza se desfășoară în fața unei instanțe de judecată, unui organ al Ministerului Public sau a unei autorități jurisdicționale aflate în altă localitate decât cea în care își are sediul entitatea solicitantă;b) în cauză sunt parte în proces atât entitatea solicitantă, cât și cea solicitată, iar între acestea nu există interese contrare;c) entitatea solicitantă nu are consilier juridic încadrat sau consilierul juridic nu își poate îndeplini temporar atribuțiile.(2) Conducătorul entității MAI căreia i s-a solicitat desemnarea poate refuza motivat desemnarea.(3) În cazul prevăzut la alin. (1), împuternicirea de reprezentare se emite de către entitatea MAI solicitantă.(4) Consilierul juridic care asigură reprezentarea informează emitentul împuternicirii despre aspectele principale rezultate din dezbateri la fiecare termen de judecată și comunică soluția pronunțată, prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea și confirmarea primirii acestora.  +  Articolul 22În procesele în care instanțele judecătorești dispun efectuarea de expertize, conducătorii entităților MAI, la propunerea șefului structurii de asistență juridică, deleagă personal de specialitate care să prezinte expertului explicațiile necesare, să participe la efectuarea expertizelor și să colaboreze cu acesta în toate problemele care necesită o pregătire tehnică sau de specialitate, exprimându-și în scris punctul de vedere, pentru apărarea intereselor legitime ale entității MAI.  +  Capitolul III Evaluarea cunoștințelor necesare exercitării profesiei de consilier juridic în entitățile MAI  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 23(1) Profesia de consilier juridic în entitățile MAI se exercită numai după evaluarea cunoștințelor profesionale.(2) Postul de consilier juridic vacant, de execuție sau de conducere, se ocupă în modalitățile prevăzute de legislația aplicabilă fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 24(1) În cazul polițiștilor și cadrelor militare, evaluarea cunoștințelor profesionale se realizează în cadrul procedurilor de ocupare a postului de consilier juridic vacant, de către comisiile de evaluare sau, după caz, de către comisiile de concurs.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu este necesară evaluarea cunoștințelor profesionale atunci când ocuparea postului vacant de consilier juridic se realizează prin:a) modificarea raporturilor de serviciu ale unei persoane care ocupă un post de consilier juridic în cadrul unei entității MAI;b) repartiția absolventului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ București - Facultatea de Științe Juridice și Administrative;c) numirea în funcție a consilierilor juridici puși la dispoziție.  +  Articolul 25În cazul funcționarilor publici sau al personalului contractual, evaluarea cunoștințelor profesionale se realizează în cadrul procedurilor de ocupare a postului de consilier juridic vacant, în conformitate cu legislația aplicabilă acestor categorii de personal.  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea cunoștințelor profesionale de către comisiile de evaluare  +  Articolul 26(1) Comisiile de evaluare se constituie pentru evaluarea cunoștințelor profesionale ale:a) polițiștilor care urmează să ocupe un post de consilier juridic vacant, de execuție sau de conducere, prin procedura mutării, în interesul serviciului sau la cerere;b) cadrelor militare care urmează să ocupe un post de consilier juridic vacant, de execuție sau de conducere, prin procedura mutării, în interesul serviciului sau la cerere. (la 19-03-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 26 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (2) Comisiile de evaluare se constituie la nivelul:a) DGJ, pentru posturile de consilieri juridici vacante din cadrul unităților aparatului central al MAI și al altor unități decât cele prevăzute la lit. b);b) structurii de asistență juridică înființate în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Generale de Pașapoarte, Direcției Generale Anticorupție, Direcției Generale de Protecție Internă, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne și Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, pentru posturile de consilieri juridici din cadrul acestora și al entităților MAI subordonate inspectoratului general/similar.(3) În vederea soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul obținut în cadrul procedurii de evaluare a cunoștințelor profesionale, la nivelul structurilor de asistență juridică prevăzute la alin. (2) se constituie comisii de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 27(1) Comisiile de evaluare și comisiile de soluționare a contestațiilor se constituie prin:a) dispoziție a directorului general al DGJ, pentru comisia constituită la nivelul acestei direcții generale;b) dispoziție/ordin a/al conducătorului inspectoratului general/ similar, pentru comisia constituită la nivelul structurii de asistență juridică proprii.(2) Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor au în compunere trei membri titulari și doi membri supleanți, consilieri juridici definitivi, care nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, dintre care unul este desemnat președinte. Membrii comisiei pot fi din cadrul structurii de asistență juridică proprii, precum și din structurile subordonate acesteia.(3) Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor au caracter permanent. Componența nominală poate fi modificată, individual, atunci când din cauze obiective consilierul juridic definitiv desemnat nu își poate îndeplini atribuțiile.(4) Membrul comisiei de evaluare sau al comisiei de soluționare a contestațiilor care are calitatea de soț/soție, rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu una dintre persoanele evaluate este înlocuit, pentru această situație, cu un alt consilier juridic definitiv. Dacă este posibil, înlocuirea se poate realiza și cu unul dintre membrii supleanți.(5) În cazul în care la nivelul entității MAI și al celor subordonate acesteia nu există suficienți consilieri juridici definitivi pentru constituirea comisiilor potrivit alin. (2), în cadrul acestora sunt desemnați, până la încetarea acestei situații, consilieri juridici definitivi din DGJ.(6) Membrii comisiei de evaluare nu pot fi aceiași cu cei ai comisiei de soluționare a contestațiilor.(7) Secretariatul comisiei de evaluare, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură de către o persoană din cadrul entității MAI. Secretarul comisiei de evaluare poate fi și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. Acesta nu este membru al comisiilor respective.  +  Articolul 28(1) Comisia de evaluare elaborează tematica și bibliografia utilizate pentru evaluarea cunoștințelor profesionale, pe care le supune aprobării persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1).(2) După aprobare, tematica și bibliografia se postează pe paginile de intranet ale entităților MAI la nivelul cărora funcționează comisia de evaluare.(3) Tematica și bibliografia sunt supuse revizuirii ori de câte ori modificările aduse legislației sau competențelor entităților MAI o impun. Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 29(1) Anterior luării deciziei privind modificarea raporturilor de serviciu prin procedurile prevăzute la art. 26 alin. (1), conducătorul entității MAI în care este prevăzut postul de consilier juridic vacant, de execuție sau de conducere, solicită comisiei de evaluare care deservește entitatea respectivă demararea procedurii de evaluare a cunoștințelor profesionale.(2) Solicitarea trebuie să fie însoțită de copia diplomei de licență în domeniul științe juridice, precum și de datele de contact ale persoanei în cauză.  +  Articolul 30(1) Comisia de evaluare are următoarele atribuții:a) verifică dacă persoana ce urmează a fi evaluată este absolventă cu diplomă de licență în domeniul științe juridice;b) stabilește data și locul desfășurării procedurii de evaluare și ia măsuri pentru informarea persoanei în cauză;c) elaborează întrebările și grila de corectare;d) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a evaluării, precum și respectarea procedurilor;e) efectuează instructajul persoanei în cauză cu privire la modul general de desfășurare a evaluării, modalitatea de depunere a eventualelor contestații, situațiile care atrag încetarea evaluării, alte precizări necesare desfășurării în bune condiții a evaluării;f) corectează răspunsurile persoanei evaluate;g) semnează procesul-verbal care conține concluziile evaluării, întocmit de secretarul comisiei;h) păstrează în deplină securitate documentele și asigură confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la conținutul subiectelor, al grilelor de corectare și al lucrărilor;i) comunică entității MAI care a solicitat evaluarea rezultatul acesteia.(2) Comisia de evaluare acordă persoanei în cauză un termen de cel puțin 10 zile lucrătoare pentru studierea bibliografiei și tematicii.(3) Secretarul comisiei de evaluare îndeplinește sarcinile dispuse de președintele acesteia.  +  Articolul 31(1) Persoana evaluată are obligația de a respecta regulile comunicate de comisia de evaluare.(2) Nerespectarea regulilor sau eventuale încercări de fraudare atrag încetarea evaluării și declararea ca „respins“ la evaluare.  +  Articolul 32(1) Evaluarea constă în rezolvarea unui test-grilă, care va conține un număr de 30 de întrebări.(2) Timpul alocat rezolvării testului-grilă este de 90 de minute.(3) La elaborarea întrebărilor și a grilei de corectare comisia de evaluare respectă următoarele cerințe:a) să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu tematica și bibliografia comunicate;b) să poată fi rezolvate în timpul alocat;c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea și soluționarea acestora în timpul alocat.  +  Articolul 33(1) Locul destinat desfășurării procedurii de evaluare se adaptează activităților specifice, prin dotarea corespunzătoare și înlăturarea oricăror materiale sau dispozitive care ar putea influența persoana evaluată în formularea răspunsurilor la testul-grilă.(2) În locul destinat procedurii de evaluare, pe timpul desfășurării acesteia, au acces numai persoanele evaluate, după verificarea identității acestora, membrii comisiei de evaluare și secretarul acesteia.(3) Din momentul comunicării testului-grilă, nicio persoană nu mai poate intra în sală. Persoana evaluată poate părăsi sala dacă predă lucrarea și semnează de predare, precum și în situații de urgență, însoțită de unul dintre membrii comisiei de evaluare.  +  Articolul 34(1) Testul-grilă se corectează de către comisia de evaluare, pe loc, în sala în care s-a desfășurat evaluarea, după depunerea tuturor lucrărilor.(2) La corectarea testului-grilă asistă toate persoanele evaluate.(3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, ce se aduce la cunoștință, pe loc și pe bază de semnătură, persoanei evaluate.  +  Articolul 35(1) Este selecționată persoana care răspunde în mod corect la cel puțin 23 de întrebări.(2) În cazul în care pentru același post de consilier juridic sunt evaluate mai multe persoane, este selecționată persoana care, în condițiile alin. (1), are cele mai multe răspunsuri corecte. (3) În situația în care departajarea nu se poate realiza potrivit alin. (2), persoanele cu același număr de răspunsuri corecte, stabilit după soluționarea eventualelor contestații, sunt reprogramate pentru o nouă evaluare. Dacă toate persoanele evaluate declară în scris că nu depun contestație, reevaluarea se poate realiza în aceeași zi.  +  Articolul 36(1) Persoana evaluată poate contesta rezultatul pe care l-a obținut.(2) Contestația se depune, în scris, la secretariatul structurii de asistență juridică la nivelul căreia este constituită comisia de evaluare, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului.  +  Articolul 37(1) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:a) soluționează contestațiile;b) întocmește procesul-verbal conținând decizia comisiei de soluționare a contestațiilor.(2) Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor îndeplinește sarcinile dispuse de președintele acesteia.  +  Articolul 38(1) În cadrul examinării contestației, comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță cu privire la fiecare aspect invocat de persoana evaluată contestatară.(2) Rezultatul contestației se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei.(3) Motivele admiterii sau respingerii contestației se comunică, în scris, persoanei evaluate.(4) Comisia de soluționare a contestațiilor poate decide, după caz:a) admiterea contestației și, în raport cu numărul de răspunsuri corecte, modificarea rezultatului evaluării;b) respingerea contestației;c) reevaluarea persoanei în cauză sau, după caz, a tuturor persoanelor ce au participat la procedura evaluării, în situația în care se constată că cel puțin 3 întrebări sau grile de corectare sunt greșite.(5) În cazul în care, ca urmare a contestației, se constată că una sau două întrebări sau grilele de corectare sunt greșite, comisia punctează răspunsurile ca fiind corecte pentru toate persoanele evaluate, indiferent dacă au depus sau nu contestație.  +  Articolul 39(1) Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația care:a) privește modul de evaluare a altei persoane decât a contestatarului;b) a fost depusă în afara termenului prevăzut la art. 36 alin. (2);c) a fost depusă de către o persoană care anterior a declarat în scris că nu depune contestație, dacă a fost organizată o nouă procedură de evaluare potrivit art. 35 alin. (3) sau art. 38 alin. (4) lit. c).(2) În cazul în care aspectele care fac obiectul contestației nu se confirmă, aceasta se respinge ca nefondată.  +  Secţiunea a 3-a Evaluarea cunoștințelor profesionale de către comisiile de concurs  +  Articolul 40(1) În situația în care ocuparea unui post de consilier juridic prevăzut cu funcție de polițist sau cadru militar, de execuție sau de conducere, are loc prin concurs, evaluarea cunoștințelor profesionale se realizează în cadrul acestei proceduri.(2) Cel puțin un membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor, constituite potrivit reglementărilor specifice, trebuie să aibă calitatea de consilier juridic definitiv.  +  Capitolul IV Perioada de stagiu și definitivarea în profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI  +  Secţiunea 1 Perioada de stagiu în cadrul entităților MAI  +  Articolul 41(1) La debutul exercitării profesiei de consilier juridic în cadrul entităților MAI, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională, denumit în continuare stagiu.(2) Nu efectuează stagiu persoana care a dobândit, în condițiile legii, calitatea de consilier juridic definitiv, precum și persoana care îndeplinește condițiile pentru a deveni avocat definitiv fără susținerea examenului de definitivare. (3) Prevederile prezentului articol și cele ale art. 42-60 nu se aplică în situația funcționarilor publici. Perioada de stagiu și definitivarea în profesie se realizează în condițiile reglementărilor specifice aplicabile acestei categorii de personal.  +  Articolul 42(1) Până la definitivarea în profesie, din punct de vedere profesional, consilierul juridic este considerat stagiar.(2) Stagiarul are drepturile și obligațiile prevăzute de lege, precum și cele prevăzute în actul administrativ de numire.(3) În primele 3 luni de activitate profesională, stagiarului nu i se repartizează în vederea avizării pentru legalitate documente supuse acestui aviz. În caz contrar, consilierul juridic stagiar are dreptul de a refuza soluționarea lucrării repartizate.(4) În perioada prevăzută la alin. (3), stagiarul poate formula puncte de vedere privind interpretarea actelor normative, precum și apărări în litigiile în care a fost delegat.  +  Articolul 43(1) Durata stagiului este de 2 ani, calculată începând cu data numirii în funcție/încadrării în muncă a stagiarului.(2) Perioada de tutelă profesională și perioada de stagiu, parcurse de stagiarii care au statutul de polițist sau cadru militar, se suprapun.(3) În perioada suprapunerii prevăzute la alin. (2), documentele și activitățile specifice organizării și desfășurării tutelei profesionale a polițiștilor/cadrelor militare înlocuiesc activitățile și documentele specifice stagiului prevăzute la art. 46, în situația în care aceeași persoană este atât tutorele profesional, cât și îndrumătorul stagiarului care are statutul de polițist sau cadru militar.(4) În situația prevăzută la alin. (3), documentele specifice organizării și desfășurării tutelei profesionale se includ, în fotocopie, în dosarul de stagiu. Stagiul continuă în condițiile prezentului ordin, după perioada de tutelă profesională. (la 19-03-2021, Articolul 43 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Articolul 44(1) Stagiul trebuie să fie efectiv.(2) Neexercitarea activității profesionale pentru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutiv în alte situații decât cele datorate efectuării concediului de odihnă determină suspendarea perioadei de stagiu.(3) Neexercitarea activității profesionale pentru o perioadă mai mare de 2 ani de la data suspendării determină întreruperea perioadei de stagiu și reluarea stagiului.  +  Articolul 45(1) Activitatea profesională a stagiarului se desfășoară sub îndrumarea unui consilier juridic definitiv, denumit în continuare îndrumător.(2) Îndrumătorul poate fi desemnat din cadrul structurii de asistență juridică în care este încadrat stagiarul. În cazuri justificate, îndrumătorul poate fi desemnat și de la altă structură de asistență juridică din subordinea aceluiași inspectorat general/similar sau de la structura de asistență juridică ierarhic superioară.(3) Un îndrumător poate îndruma profesional, în același timp, cel mult doi stagiari. Prin excepție, poate îndruma profesional mai mulți stagiari atunci când în entitatea MAI nu sunt posibilități pentru asigurarea altor îndrumători.(4) În cazul polițiștilor și cadrelor militare aflați în tutelă, îndrumătorul poate fi aceeași persoană cu tutorele profesional desemnat pentru exercitarea tutelei profesionale, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile polițiștilor și cadrelor militare.  +  Articolul 46(1) Activitatea de pregătire profesională în perioada de stagiu se desfășoară potrivit programului de îndrumare.(2) Activitățile înscrise în programul de îndrumare trebuie să se refere la:a) studiu individual, într-un cuantum de minimum 40 de ore/lună;b) asistență în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;c) participarea la diferite programe de formare profesională.(3) În programul de îndrumare se consemnează activitățile concrete ce vor fi desfășurate, durata/perioada de desfășurare, locul desfășurării, precum și alte observații. (4) Programul de îndrumare se stabilește anual, se întocmește de către îndrumător, se avizează de către șeful structurii de asistență juridică și se aduce la cunoștință stagiarului.(5) La stabilirea activităților pentru consilierul juridic stagiar se respectă principiul gradualității planificării și desfășurării acestora, de la cele mai simple la cele cu un nivel crescut de complexitate și risc.(6) O dată la 3 luni, îndrumătorul realizează o testare a cunoștințelor stagiarului, dobândite în perioada aferentă, potrivit programului de îndrumare. Rezultatul testărilor se ia în considerare, potrivit cadrului legal specific, la evaluarea profesională a consilierului juridic stagiar.  +  Articolul 47(1) Îndrumătorul îndeplinește următoarele atribuții principale:a) îndrumă stagiarul în procesul de studiere și însușire a legislației aplicabile în activitatea de asistență juridică;b) explică modul de desfășurare a activităților de serviciu;c) instruiește și desfășoară activități practice de întocmire a lucrărilor și a documentelor de serviciu;d) desfășoară activități de serviciu cu rol demonstrativ;e) îndrumă și verifică stagiarul în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor primite;f) monitorizează activitatea profesională și conduita stagiarului și ia măsuri de îmbunătățire a pregătirii acestuia;g) întocmește documentele de stagiu.(2) În situația în care îndrumătorul este desemnat din cadrul altei structuri de asistență juridică decât cea în care este încadrat stagiarul, coordonarea acestuia se face prin studiu individual dirijat, precum și pe timpul unor perioade de pregătire organizate în cadrul structurii de asistență juridică din care face parte îndrumătorul, stabilite prin Programul de îndrumare.  +  Articolul 48(1) Rezultatele activității de îndrumare profesională se consemnează de către îndrumător într-un referat privind activitatea de stagiu, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 19-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 48 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (2) Pentru fiecare consilier juridic stagiar se constituie un dosar de stagiu ce conține:a) programul de îndrumare;b) testele realizate potrivit art. 46 alin. (6);c) după caz, fotocopiile documentelor prevăzute la art. 43 alin. (4);d) referatul privind activitatea de stagiu.  +  Articolul 49(1) După efectuarea stagiului, unitatea în care este încadrat consilierul juridic eliberează acestuia o adeverință, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, care atestă finalizarea perioadei de stagiu, și solicită DGJ, pe cale ierarhică, organizarea examenului de definitivare.(2) Dosarul de stagiu se păstrează la unitatea în care este încadrat consilierul juridic. (la 19-03-2021, Articolul 49 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Secţiunea a 2-a Definitivarea în profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI  +  Articolul 50(1) În vederea definitivării în profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI stagiarul susține un examen de definitivare.(2) Stagiarul care promovează examenul de definitivare dobândește calitatea de consilier juridic definitiv în cadrul entităților MAI.(3) Rezultatul examenului de definitivare se ia în considerare, potrivit cadrului legal specific, la evaluarea profesională a consilierului juridic.  +  Articolul 51(1) În cadrul MAI se organizează și funcționează comisia pentru definitivarea în profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI, denumită în continuare comisia pentru definitivare, cu următoarele competențe:a) coordonează la nivelul MAI procesul de definitivare a consilierilor juridici stagiari;b) organizează examenele de definitivare în profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI;c) constată existența calității de consilier juridic definitiv în cadrul entităților MAI.(2) Examenul de definitivare se organizează periodic, la intervale stabilite de comisia pentru definitivare.  +  Articolul 52(1) Comisia pentru definitivare este compusă din 5 membri titulari și 5 membri supleanți.(2) Membrii titulari ai comisiei de definitivare se desemnează astfel:a) 2 consilieri juridici definitivi din cadrul DGJ;b) 3 consilieri juridici definitivi din cadrul structurilor de asistență juridică ale entităților subordonate MAI.(3) Membrii supleanți ai comisiei pentru definitivare se desemnează din rândul consilierilor juridici definitivi din cadrul structurilor de asistență juridică ale entităților MAI.(4) Desemnarea nominală se face prin dispoziție a directorului general al DGJ, pe baza propunerilor formulate de entitățile MAI.(5) Membrii titulari și supleanți ai comisiei pentru definitivare trebuie să aibă o vechime în profesia de consilier juridic de minimum 10 ani.  +  Articolul 53(1) Comisia pentru definitivare este condusă de un președinte. Este președinte membrul titular cu cea mai mare funcție. În caz de funcții egale, președinte este consilierul juridic titular cu cea mai mare vechime în calitate de consilier juridic.(2) Comisia pentru definitivare are caracter permanent.(3) În caz de imposibilitate a exercitării atribuțiilor sau de incompatibilitate, membrul titular al comisiei pentru definitivare se înlocuiește cu un membru supleant.(4) Constituie caz de incompatibilitate calitatea de soț/soție, rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv, șef direct/nemijlocit sau cea de îndrumător raportată la consilierul juridic stagiar. Nu există incompatibilitate între calitatea de membru al comisiei pentru definitivare și membru al comisiilor prevăzute la art. 30.(5) Secretarul comisiei pentru definitivare se asigură de către DGJ, altul decât membrii desemnați. Secretarul nu are calitatea de membru titular sau supleant al comisiei.  +  Articolul 54(1) Comisia pentru definitivare elaborează și aprobă tematica și bibliografia utilizate pentru examenul de definitivare în profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI.(2) După aprobare, tematica și bibliografia se postează pe pagina de intranet a DGJ.(3) Tematica și bibliografia sunt supuse revizuirii ori de câte ori modificările aduse legislației o impun. Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. (la 19-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 54 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Articolul 55(1) În cadrul procesului de organizare a examenului de definitivare în profesia de consilier juridic în cadrul entităților MAI, comisia pentru definitivare are următoarele atribuții specifice:a) verifică îndeplinirea condițiilor pentru participarea la definitivare, pe baza adeverinței prevăzute la art. 49 alin. (1) și, după caz, a altor documente relevante; (la 19-03-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) b) stabilește data și locul desfășurării examenului de definitivare și ia măsuri pentru informarea stagiarilor examinați;c) elaborează întrebările și grila de corectare;d) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a examinării, precum și respectarea procedurilor;e) efectuează instructajul stagiarilor examinați cu privire la modul general de desfășurare a examinării, modalitatea de depunere a eventualelor contestații, situațiile care atrag eliminarea din examinare, alte precizări necesare desfășurării în bune condiții a examinării;f) corectează răspunsurile stagiarilor examinați;g) semnează procesul-verbal care conține concluziile examinării, întocmit de secretarul comisiei;h) păstrează în deplină securitate documentele și asigură confidențialitatea datelor și a informațiilor referitoare la conținutul subiectelor, al grilelor de corectare și al lucrărilor candidaților;i) comunică, după caz, unității din care face parte consilierul juridic examinat rezultatul examenului.(2) Secretarul comisiei pentru definitivare îndeplinește sarcinile dispuse de președintele acesteia.  +  Articolul 56(1) Examinarea constă în rezolvarea unui testgrilă, care va conține un număr de 60 de întrebări, din tematica și bibliografia stabilită de Comisia pentru definitivare. (la 19-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 56 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (2) Timpul alocat rezolvării testului-grilă este de 180 de minute.(3) Este definitivat în profesie consilierul juridic care răspunde în mod corect la cel puțin 45 de întrebări.  +  Articolul 57(1) Stagiarii examinați au obligația de a respecta regulile comunicate de comisia pentru definitivare referitoare la desfășurarea examenului de definitivare.(2) Nerespectarea regulilor sau eventuale încercări de fraudare atrag încetarea examinării și declararea ca „respins“ la examenul de definitivare.(3) Prevederile art. 32 alin. (3), art. 33 și art. 34 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 58(1) Stagiarul examinat poate contesta rezultatul pe care l-a obținut la examenul de definitivare.(2) Contestația se depune la secretariatul entității M.A.I. în care stagiarul își desfășoară activitatea sau direct la secretariatul DGJ, în termen de maximum două zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului.  +  Articolul 59(1) Contestația se soluționează de către o comisie de soluționare a contestației, desemnată de către directorul general al DGJ.(2) Comisia de soluționare a contestației se constituie din 3 membri, consilieri juridici definitivi.(3) În cadrul examinării contestației, comisia de soluționare a contestației se pronunță cu privire la fiecare aspect invocat de consilierul juridic contestatar.(4) Motivele admiterii sau respingerii contestației se comunică consilierului juridic examinat.(5) În cadrul examinării contestației, comisia de soluționare a contestației poate decide, după caz:a) admiterea contestației și, în raport cu numărul de răspunsuri corecte, definitivarea în profesie sau menținerea calificativului „respins“;b) respingerea contestației;c) reexaminarea consilierului juridic stagiar, în situația în care se constată că mai mult de 3 întrebări sau grile de corectare sunt greșite.(6) Comisia de soluționare a contestației respinge contestația:a) care privește modul de evaluare a altei persoane decât a contestatarului;b) care a fost depusă în afara termenului prevăzut la art. 58 alin. (2);c) în cazul în care motivele depunerii contestației nu se confirmă.  +  Articolul 60(1) Consilierul juridic stagiar respins la examenul de definitivare poate participa la un nou examen de definitivare după trecerea unei perioade de minimum 3 luni. (la 19-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 60 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) (2) În intervalul prevăzut la alin. (1) consilierul juridic stagiar continuă pregătirea profesională prin studiu individual.  +  Capitolul V Evidențe specifice  +  Secţiunea 1 Evidența consilierilor juridici din entitățile MAI  +  Articolul 61Evidența consilierilor juridici stagiari și definitivi care ocupă un post de consilier juridic într-o entitate a MAI se ține pe suport hârtie sau în format electronic de către:a) DGJ, pentru consilierii juridici care ocupă o funcție de consilier juridic în cadrul unităților aparatului central al MAI și al altor entități decât cele prevăzute la lit. b) și c); (la 19-03-2021, Litera a) din Articolul 61 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) b) structura de asistență juridică înființată în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Generale de Pașapoarte, Direcției Generale Anticorupție, Direcției Generale de Protecție Internă, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» pentru posturile de consilieri juridici din cadrul acestora și al entităților MAI subordonate inspectoratului general/similar; (la 19-03-2021, Litera b) din Articolul 61 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 ) c) structura de asistență juridică din cadrul instituției prefectului.  +  Articolul 62După ce comisia de definitivare constată promovarea examenului de definitivare în profesie, persoana este luată în evidență cu calitatea de consilier juridic definitiv.  +  Articolul 63(1) Este luată în evidență cu calitatea de consilier juridic definitiv și persoana care ocupă un post de consilier juridic, de execuție sau de conducere, într-o entitate a MAI și care:a) a fost definitivată în profesie în cadrul unor proceduri derulate de către o asociație profesională sau de către o instituție/autoritate publică, potrivit Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare;b) a fost definitivată în profesie potrivit procedurilor prevăzute de Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 1.111/2005 privind activitatea de asistență juridică în Ministerul Afacerilor Interne;c) potrivit legii, îndeplinește condițiile pentru a deveni consilier juridic definitiv sau avocat definitiv fără susținerea examenului de definitivare.(2) Competența constatării încadrării în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) aparține comisiei de definitivare.(3) În scopul prevăzut la alin. (2), entitățile MAI în cadrul cărora sunt prevăzute posturile ocupate de consilierii juridici în cauză transmit comisiei de definitivare adeverințe sau orice alte documente relevante.(4) Rezultatul analizei comisiei se consemnează într-un proces-verbal, care se comunică entității MAI solicitante.(5) Împotriva procesului-verbal consilierul juridic stagiar poate formula contestație care se soluționează de către comisia pentru definitivare.(6) Contestația se depune la secretariatul entității MAI în care stagiarul își desfășoară activitatea sau direct la secretariatul DGJ, în termen de maximum două zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal consilierului juridic stagiar. (la 19-03-2021, Articolul 63 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Articolul 64(1) Calitatea de consilier juridic stagiar sau definitiv în entitățile MAI se atestă prin legitimația de consilier juridic.(2) Legitimația de consilier juridic este valabilă însoțită de un act de identitate valabil și se folosește exclusiv în exercitarea atribuțiilor legale ce decurg din această calitate.(3) Modelul legitimației este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 19-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 64 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Articolul 65(1) Legitimația de consilier juridic se eliberează, după emiterea actului administrativ de numire în funcție, de către structurile prevăzute la art. 61, pentru consilierii juridici a căror evidență o țin.(2) Legitimația de consilier juridic se avizează, semestrial, de conducătorul entității MAI din care face parte consilierul juridic.  +  Articolul 66(1) Persoana care nu mai ocupă funcția de consilier juridic are obligația să predea legitimația de consilier juridic structurii de resurse umane a entității MAI, în termen 5 zile de la momentul la care a intervenit modificarea raporturilor de serviciu.(2) În situația prevăzută la alin. (1), precum și în cazul în care au intervenit modificări cu privire la calitatea sau numele consilierului juridic, legitimația se restituie emitentului, care procedează la distrugerea acesteia, activitate care se consemnează într-un proces-verbal. (la 19-03-2021, Articolul 66 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Secţiunea a 2-a Evidența activității de asistență juridică  +  Articolul 67(1) Evidența activității de asistență juridică se ține în registre, pe formulare sau imprimate, întocmite pe suport hârtie sau în format electronic.(2) Evidențele privind activitatea de asistență juridică se referă, de regulă, la următoarele:a) evidența generală a proceselor la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție;b) desfășurarea proceselor la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție;c) termenele în procese;d) contractele avizate;e) avizele la proiectele de acte normative;f) avizele pentru legalitate, altele decât cele prevăzute la lit. d) și e).  +  Articolul 68Nu este necesară constituirea unor evidențe distincte dacă entitatea MAI dispune de un sistem electronic de management al documentelor/dosarelor care asigură realizarea scopului urmărit de art. 67.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 69(1) Consilierii juridici definitivi în profesie la data intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin, în baza Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare, calitatea de consilieri juridici definitivi.(2) Perioada mai mică de 2 ani în care consilierul juridic a exercitat atribuții de asistență juridică în condițiile Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 1.111/2005 privind activitatea de asistență juridică în Ministerul Afacerilor Interne se ia în considerare la calculul stagiului. Stagiul continuă până la expirarea duratei acestuia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.(3) Pot participa la examenul de definitivare, în condițiile art. 50 alin. (1), fără parcurgerea stagiului, și persoanele care au exercitat atribuții de consilier juridic de cel puțin 2 ani anterior intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 70DGJ și structurile de asistență juridică din inspectoratele generale/similare pot organiza consfătuiri sau convocări ale consilierilor juridici din entitățile MAI, în vederea analizării problemelor apărute în activitatea de asistență juridică și adoptării soluțiilor unitare necesare pentru perfecționarea acestei activități.  +  Articolul 71(1) Structurile de asistență juridică competente actualizează sau, după caz, întocmesc evidența prevăzută la art. 61, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.(2) Evidența prevăzută la art. 61 lit. b) și c) se transmite, spre informare, DGJ. (la 19-03-2021, Articolul 71 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )  +  Articolul 72(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 1.111/2005*) privind activitatea de asistență juridică în Ministerul Afacerilor Interne se abrogă. Notă
  *) Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 1.111/2005 privind activitatea de asistență juridică în Ministerul Afacerilor Interne nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 1 septembrie 2017.Nr. 107.  +  Anexa nr. 1
  Antetul entității MAI^1
  AVIZAT
  (șeful structurii de asistență juridică)

  REFERAT
  privind activitatea de stagiu^2
  1. Date despre stagiu:a) Consilierul juridic stagiar• Numele și prenumele:• Categoria, gradul profesional/militar:• Unitatea/Compartimentul:• Data numirii în funcția de consilier juridic:• Perioada de stagiu:b) Consilierul juridic îndrumător• Numele și prenumele:• Categoria, gradul profesional/militar:• Unitatea/Compartimentul:• Actul administrativ de desemnare a îndrumătorului:• Programele de îndrumare/perioadele pentru care au fost proiectate:2. Descrierea activității desfășurate în perioada de stagiu^3:...........................................................................................3. Aptitudinile dovedite în perioada de stagiu:...........................................................................................4. Conduita stagiarului aflat în perioada de stagiu:...........................................................................................5. Concluzii și recomandări:...........................................................................................
  Întocmit
  ......................................................
  (Se vor înscrie funcția, numele, prenumele
  și semnătura consilierului juridic îndrumător.)
  Am luat la cunoștință.
  ......................................................
  (Se vor înscrie funcția, numele, prenumele
  și semnătura consilierului juridic stagiar.)
  ^1 Conform definiției prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin.^2 Se întocmește de către îndrumător.^3 Se vor face mențiuni și cu privire la testele realizate potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (6) din ordin și cu privire la documentele întocmite în cadrul perioadei de tutelă profesională care, potrivit art. 43 alin. (4), se includ, în fotocopie, în dosarul de stagiu. (la 19-03-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 2Antetul entității MAI^1Exemplar nr.Nr./Data
  ADEVERINȚĂ
  Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ...........(gradul profesional/militar, numele și prenumele)............ este încadrat/ă în funcția de consilier juridic în cadrul .........(entitatea)........ din data de ............................ .Sus-numitul/Sus-numita și-a desfășurat activitatea în calitate de consilier juridic în perioada^2 ................................ și a finalizat stagiul de pregătire profesională la data de ................................. .În perioada stagiului de pregătire profesională, consilierul juridic stagiar s-a aflat/nu s-a aflat în vreuna dintre situațiile de neexercitare a activității profesionale prevăzute la art. 44 alin. (2) sau (3) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea acestuia^3.Prezenta adeverință i s-a eliberat în vederea participării la examenul pentru definitivarea în profesia de consilier juridic.(conducătorul entității MAI)^1 Conform definiției prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin.^2 Se menționează și perioada în care a desfășurat activități în calitate de consilier juridic în cadrul altor entități MAI.^3 În situația incidenței prevederilor art. 44 alin. (2) sau (3) din ordin se vor face mențiuni cu privire la perioadă și motivul neexercitării activității profesionale. (la 19-03-2021, Actul a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  LEGITIMAȚIA
  de consilier juridic
  - model -
  (la 19-03-2021, Actul a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 10 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 19 martie 2021 )
  ----