HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 martie 2021privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice, dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenții și mărci, protecția consumatorilor, infrastructura calității și supravegherea pieței, în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine și în domeniul turismului, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici. (2) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică. (3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Ministerul îndeplinește următoarele funcții: a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor și strategiilor Guvernului, precum și a propriilor strategii și politici, coordonate cu politica Guvernului în domeniile de competență prevăzute la art. 1 alin. (1); b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniile de competență prevăzute la art. 1 alin. (1) necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate și din celelalte domenii conexe: recuperarea instalațiilor și gestionarea resurselor materiale, creșterea economică în domeniul politicii industriale, administrarea, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa și monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare; c) de control și monitorizare a domeniului de competență, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau a autorităților publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenței legale, și prin care se realizează activități de control operativ la entitățile aflate în subordinea și în coordonarea sa, precum și la operatorii economici aflați sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniile sale de activitate, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; f) de administrare a proprietății statului, în domeniile sale de competență, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;g) de autoritate de stat: 1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa; 2. prin care exercită funcțiile de coordonare a politicilor și a măsurilor de încurajare și de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii, de monitorizare și evaluare a acestora, precum și funcțiile de atragere de investiții și promovare a exportului, prin agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului;3. prin care se asigură respectarea exigențelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;4. în privința gestionării afacerilor europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017; h) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate; i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa; j) de promovare a României, a destinațiilor turistice naționale și a brandului turistic național.(2) Ministerul este desemnat să exercite calitatea de:a) autoritate care coordonează domeniul infrastructurii calității, precum și activitățile de supraveghere a pieței, potrivit cerințelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, potrivit art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum și în ceea ce privește coordonarea activităților de supraveghere a pieței, potrivit cerințelor aplicabile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.020/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011;b) autoritate competentă pentru evaluarea conformității în temeiul art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare; c) autoritate competentă pentru transmiterea și solicitarea informațiilor și documentelor ce fac obiectul schimbului de informații în domeniul reglementărilor tehnice între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, potrivit art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare;d) punct de informare despre produse la nivel național, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008;e) autoritate competentă care asigură participarea, elaborarea și fundamentarea poziției României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate.(3) Principiile care stau la baza activității ministerului sunt următoarele: a) coerență, stabilitatea și predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorității instituției; d) perfecționarea managementului fondurilor publice; e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui climat concurențial în domeniile coordonate; h) promovarea eticii și integrității profesionale.  +  Articolul 3În realizarea funcțiilor sale, ministerul exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale: 1. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa; 2. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării sale și urmărește execuția bugetului, proiectarea și realizarea investițiilor pentru activitățile din domeniile de activitate; 3. asigură administrarea proprietății statului în domeniile coordonate; 4. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate; 5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniile coordonate; 6. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniile coordonate;7. încheie tratate internaționale sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;8. este coordonator al politicilor naționale în domeniul pieței interne;9. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;10. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale conform atribuțiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate; 11. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent; 12. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile, în problemele specifice domeniului; 13. elaborează, actualizează și implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate; 14. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora; 15. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate și controlează modul de utilizare a acestora; 16. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, în domeniile de competență, prin activități specifice; 17. realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; 18. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său; 19. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate; 20. asigură implementarea obligațiilor derivând din implementarea Strategiei naționale anticorupție; 21. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care își desfășoară activitatea la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condițiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanței; 22. acționează pentru dezvoltarea comerțului exterior și a cooperării economice internaționale a României;23. asigură dialogul instituțional cu partenerii externi în domeniul economic;24. asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la modul de soluționare a petițiilor și a solicitărilor de informații de interes public; 25. elaborează legislația în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate și notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat; 26. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor; 27. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile coordonate; 28. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor în domeniile sale de responsabilitate; 29. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate; 30. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția în domeniile coordonate și urmărește implementarea concluziilor derivate din acestea; 31. administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, după caz, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în privatizare și din calitatea de acționar a statului la operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia; 32. desfășoară activitățile de privatizare și postprivatizare în condițiile legii;33. asigură pregătirea societăților pentru privatizare, stabilește metodele de privatizare și realizează privatizarea prin oricare dintre metodele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile actelor normative aplicabile; 34. monitorizează aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială și supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat și a filialelor acestora; 35. asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și finanțarea cheltuielilor aferente acestei activități; 36. preia active sau active funcționale, care au legătură cu domeniile sale de competență, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăți. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanțe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituții publice, prin hotărâre a Guvernului; 37. derulează activitățile de atragere de investiții la operatorii economici aflați sub autoritatea sa; 38. înființează societăți cu capital de stat în România și în străinătate și asigură cheltuielile legate de această operațiune din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare;39. efectuează acțiuni de control administrativ, în vederea identificării și remedierii deficiențelor, conform Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;40. din perspectiva domeniului afacerilor europene: asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;41. din perspectiva dreptului tratatelor: încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 sau, după caz, de Legea nr. 276/2011, și încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate.  +  Articolul 4În realizarea funcțiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuții specifice: A. în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare: 1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă: a) industrială, referitoare la evoluția dezvoltării sectoarelor industriei extractive în domeniul de activitate propriu și a industriei de prelucrare a produselor industriale și a bunurilor de consum - industria auto, industria metalurgică, industria de mașini și echipamente, industria construcții navale și de material rulant, industria construcțiilor metalice, industria construcțiilor de mașini, industria chimică și petrochimică, industria electrotehnică, electronică și mecanică fină, industria textilă și pielărie, industria materialelor de construcții, industria prelucrării lemnului și a mobilei, industria de celuloză și hârtie, industria de prelucrare mase plastice și cauciuc, industria de reciclare, biotehnologii, economie circulară și clusterele; b) comercială, pentru produsele industriale pentru dezvoltarea pieței interne; c) economică, privind creșterea economică, atragerea de investitori; 2. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivității produselor industriale și al ajutorului de stat din domeniile coordonate, cu consultarea celorlalte instituții interesate și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017; 3. participă la reuniunile/conferințele organizațiilor internaționale: Grupul de experți în politici de inovare și competitivitate al Comisiei Economice, ONU (UNECE) de la Geneva, Comitetul pentru Industrie, Comerț și Dezvoltarea Întreprinderii, Grupul de lucru pentru cooperare euromediteraneană în cadrul Cartei euromediteraneene pentru întreprindere, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) - grupurile de lucru „Comitetul Oțelului“ și „Construcții Navale“- Directoratul pentru Știință, Tehnologie și Inovare, Divizia transport, ONUDI - Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială - tehnologia de foresight - previziuni industriale, forumurile economice ale Inițiativei Central Europene - ICE;4. desemnează organisme de inspecție, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eșantionarea combustibililor lichizi și asigură controlul respectării legislației referitoare la limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi;5. acordă certificate de recunoaștere și desemnare ca organisme de inspecție tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili;6. coordonează activitățile de supraveghere a pieței produselor reglementate de normele Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora; 7. coordonează și participă, împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul protecției consumatorului;8. asigură informarea, consultarea și instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producția și consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană; 9. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul național de gestiune a deșeurilor, referitoare la gestionarea deșeurilor generate de industrie; 10. monitorizează piața pentru produsele industriale importate de România din țări din afara Uniunii Europene; 11. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislației Uniunii Europene; 12. coordonează domeniul infrastructurii calității și urmărește aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora; 13. coordonează și exercită prerogativele de putere publică în relația cu ASRO - Asociația de Standardizare din România;14. elaborează și propune spre aprobare strategii, programe și acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici; 15. negociază direct sau participă la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale; 16. elaborează politici și reglementări privind evaluarea conformității produselor industriale, implementează și controlează politica de securitate a instalațiilor din industrie și de reciclare a materialelor și urmărește aplicarea acestora; 17. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți; 18. inițiază și dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflați în portofoliul ministerului; 19. solicită informații economice și sociale necesare la elaborarea politicilor industriale; 20. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern; 21. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte; 22. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terțe piețe; 23. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale ori internaționale de interes pentru România; 24. administrează și gestionează programul de creștere a competitivității produselor industriale ținând cont de noile principii europene privind: economia circulară, dezvoltarea durabilă, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și digitalizare; 25. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creștere a competitivității produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii acordării fondurilor; 26. coordonează Comitetul Interministerial pentru Competitivitate; 27. coordonează monitorizarea și evaluarea Strategiei naționale pentru competitivitate; 28. elaborează politica industrială și politica de cluster și urmărește aplicarea acestora; 29. acordă asistență de specialitate firmelor românești și străine în domeniile sale de competență; 30. participă la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Pactul ecologic european - Green Deal din domeniul de competență;31. asigură legătura operativă cu reprezentanții permanenți ai ministerului la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană; 32. desemnează și notifică organismele de evaluare a conformității în domeniile de competență; 33. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile economie, politici industriale și competitivitate;34. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării și privatizării operatorilor economici din industria de apărare și securitate cu capital de stat; 35. reglementează activitatea de producție, dezvoltare și de investiții a operatorilor economici de stat și privați din industria de apărare și securitate; 36. sprijină participarea industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare și modernizare a forțelor sistemului național de apărare; 37. sprijină activitatea instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare și securitate, la programele de compensări în industria de apărare; 38. promovează exportul de echipamente, produse și servicii ale industriei de apărare și securitate, indiferent de forma de proprietate; 39. asigură, reprezintă și susține activitatea de cooperare tehnică internațională în domeniul industriei de apărare și securitate, în relațiile cu alte state, precum și cu organizații de profil din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene; 40. participă în comisiile de control al exporturilor și importurilor strategice care vizează domeniile coordonate; 41. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare pentru apărare a economiei naționale, secțiunea industrie și resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime și materiale aferente acestora, gestionează/actualizează Inventarul capacităților de producție ale operatorilor economici din industria națională de apărare, avizează lucrările de evidență militară și de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligații militare ale operatorilor economici în domeniu;42. organizează și desfășoară activități de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare și securitate; 43. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul de competență, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniul economic; 44. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare și securitate; 45. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul economic; 46. participă în comisiile și grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaționale, a căror activitate vizează cooperarea internațională în domeniul apărării și securității, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice europene din domeniul de competență; 47. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional din domeniile de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional; 48. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene în domeniul de competență, prin activități specifice; 49. participă la elaborarea prognozelor în domeniul deșeurilor industriale reciclabile și ține evidența operatorilor economici din domeniu; B. în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile: 1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung și soluții de reformă privind evoluția sectorului minier și atragerea investitorilor; 2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităților afectate de restructurarea industrială; 3. diseminează informații și bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale; 4. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială și alți finanțatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice și al regenerării socioeconomice; 5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice; 6. îndeplinește atribuții de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare; 7. elaborează reglementări în vederea implementării Programului geologic național; 8. elaborează și implementează programe în domeniul resurselor minerale neenergetice; 9. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile; 10. asigură monitorizarea administrării proprietății publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum și a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare; 11. avizează documentația pentru obținerea licențelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislației în vigoare; 12. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice; 13. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind apărarea și securitatea națională, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice naționale din domeniul resurselor minerale neenergetice; 14. fundamentează propuneri privind proiectul de buget și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmărește proiectarea și realizarea investițiilor; 15. inițiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului și programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale și dezvoltarea durabilă a comunităților; 16. asigură implementarea și managementul programelor de refacere ecologică și regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate; 17. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, refacerea mediului și regenerare socioeconomică; 18. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți și a comunităților afectate de restructurarea industrială; 19. inițiază și dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflați în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice; 20. impune accelerarea elaborării și implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităților publice locale din zonele afectate; 21. solicită informații economice și sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale; 22. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice; 23. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice; 24. acordă asistență de specialitate, organizează seminare și consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale; 25. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern; 26. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte; 27. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral; 28. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale; 29. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor naționale, regionale sau internaționale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice și al dezvoltării durabile a zonelor industriale; 30. inițiază sau avizează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul protecției mediului, proiecte de acte normative, de ordine și de instrucțiuni referitoare la protecția mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice; 31. avizează studiile de fezabilitate și planurile de dezvoltare a companiilor/societăților naționale miniere, precum și încetarea definitivă sau temporară a activității de exploatare; 32. avizează planul de închidere și ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum și proiectele tehnice de execuție a lucrărilor de conservare, închidere a minelor și reabilitare a mediului, pentru minele aparținând companiilor/ societăților naționale miniere; 33. aprobă editarea publicațiilor „Revista minelor“ și „Buletinul de resurse minerale neenergetice“;C. în domeniul proprietății intelectuale, invențiilor și mărcilor: 1. promovează politica de sprijin al invențiilor în România; 2. elaborează programe și strategii în vederea promovării proprietății intelectuale și protejării acesteia la nivel național și internațional;D. în domeniul protecției consumatorilor:1. emite reglementări în domeniul protecției consumatorilor, în acord cu reglementările europene incidente;E. în domeniile comerțului, politicii comerciale și relațiilor economice internaționale: 1. elaborează și îndeplinește politica națională în domeniul comerțului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de adaptare continuă la evoluțiile geopolitice și economice internaționale ale politicilor de comerț exterior, în vederea promovării exporturilor de bunuri și servicii; 2. pregătește și promovează interesele comerciale naționale în cadrul instituțiilor europene, elaborează și susține poziția României cu privire la politica comercială comună a Uniunii Europene; 3. efectuează demersuri pe lângă serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Comitetului de comerț internațional al Parlamentului European pentru obținerea de informații relevante în vederea pregătirii și susținerii poziției naționale în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene; 4. monitorizează procedurile de aprobare a rezultatelor negocierilor comerciale bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale și mediatizează prin intermediul surselor media disponibile prevederile convenite în respectivele acorduri și tratate comerciale; 5. acordă asistență operatorilor economici în vederea valorificării în comerțul cu țările terțe a avantajelor rezultate din acordurile și tratatele comerciale încheiate la nivelul Uniunii Europene și multilateral; 6. urmărește permanent activitățile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, denumită în continuare OMC, și asigură participarea ca stat membru al Uniunii Europene la activitatea curentă a Consiliului general al OMC și a organelor sale subsidiare; 7. exercită calitatea de punct național de informare cu Comisia Europeană și Secretariatul OMC în domeniul schimbului de informații naționale pentru domeniile reglementate pe plan european și multilateral prin acordurile de comerț liber bilaterale, regionale, plurilaterale și multilaterale; inițiază și asigură, după caz, coordonarea cu ministerele/instituțiile de resort din România; 8. urmărește și analizează componentele globale din cadrul politicii comerciale comunitare; cooperează în acest sens cu ministerele și alte instituții cu responsabilități conexe politicii comerciale; 9. asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică comercială; elaborează documentații specifice pe componente de politică comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, participă și informează asupra stadiului negocierilor comerciale și pentru ratificarea acordurilor și tratatelor de comerț liber bilateral, regional, plurilateral și multilateral; 10. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere și instituții cu responsabilități în domeniul investițiilor străine, în vederea elaborării, promovării și susținerii intereselor investiționale ale României în cadrul Consiliului Uniunii Europene, în dialogul cu Comisia Europeană, în cadrul UNCITRAL și cu alte organisme internaționale, cum ar fi OCDE;11. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere și instituții cu responsabilități în domeniul investițiilor, la negocierea de noi acorduri și tratate bilaterale în domeniul investițiilor cu țări terțe de interes și cu care Comisia Europeană nu are în vedere încheierea pe termen mediu de astfel de acorduri la nivelul Uniunii Europene; 12. avizează proiecte de acte normative ale altor instituții ale administrației publice centrale care includ elemente conexe politicii comerciale, pentru aspecte din competența sa;13. elaborează sinteze și informări privind politicile comerciale europene în plan regional, european și multilateral;14. menține un dialog permanent și relații de colaborare cu structuri neguvernamentale ale mediului de afaceri și organizează, în colaborare cu acestea, simpozioane, mese rotunde sau seminare destinate operatorilor economici, în cadrul cărora se prezintă informații privind specificul țărilor partenere, noutăți din legislația acestora în domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, elaborând materiale documentare necesare pentru aceste manifestări; 15. elaborează, propune și susține poziția României în domeniul măsurilor de apărare comercială la nivelul Comisiei Europene și asigură participarea la reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene care dezbat subiecte de apărare comercială; 16. acordă, la cerere, asistență de specialitate producătorilor naționali și europeni în vederea asigurării unei concurențe loiale pe piața internă a Uniunii Europene; 17. monitorizează investigațiile și măsurile de apărare comercială adoptate de țări terțe împotriva unor produse originare din România sau din Uniunea Europeană; evaluează impactul investigațiilor și, după caz, pe cel al măsurilor de apărare comercială cu părțile interesate, pentru a propune modalități specifice de acțiune; 18. participă la activitatea comitetelor și grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene, ce asigură monitorizarea și implementarea reglementărilor Uniunii Europene și aranjamentelor convenite cu țări terțe în domeniul comerțului cu produse industriale; 19. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor Uniunii Europene privind eliberarea documentelor de import și, după caz, export în/din Uniunea Europeană a unor produse aflate în domeniul de competență al ministerului; 20. asigură funcția de autoritate națională pentru sistemul electronic comunitar de gestionare a licențelor de export/import instituite în baza reglementărilor Uniunii Europene; 21. acordă, la cerere, asistență operatorilor economici, în subiectul regimului de import și de export al Uniunii Europene, al procedurilor de obținere a licențelor de import sau de export și a documentelor de supraveghere la import și, după caz, la export, aflate în domeniul de competență al ministerului; 22. elaborează poziția României și participă la negocierea acordurilor bilaterale în domeniul cooperării economice și tehnico-științifice sau a altor acorduri ce includ componente economice, cu țări terțe, acorduri care, conform legislației Uniunii Europene, sunt de competență națională; 23. întocmește documentele necesare începerii negocierilor comerciale, semnării și aprobării/ratificării acordurilor negociate și semnate la nivelul Uniunii Europene; 24. urmărește aplicarea în practică a prevederilor decurgând din tariful vamal al Uniunii Europene, a aspectelor conexe cu impact asupra politicii comerciale comune, în special vizând regulile de origine, cooperarea vamală, facilitarea comerțului, suspendări tarifare, colectarea taxelor antidumping și antisubvenție și asigură conlucrarea cu Direcția Generală a Vămilor; 25. elaborează, promovează și susține poziția ministerului la reuniunile de coordonare a afacerilor europene organizate și coordonate de Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, pe componenta de politici comerciale;26. elaborează, promovează și susține poziția ministerului la reuniunile grupului de lucru interministerial privind problematica BREXIT, organizate și coordonate de MAE, pe componenta de politici comerciale;27. cooperează cu coordonatorul național pentru problematica Organizației pentru Comerț și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE-MAE, inclusiv în problematica candidaturii României la OCDE; 28. elaborează, promovează și susține poziția națională în cadrul Comitetului specializat al OCDE în domeniul politicii comerciale; 29. participă, în colaborare cu MAE, alte ministere și instituții cu relevanță, la activitatea specifică a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, în scopul susținerii, în coordonare cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, a pozițiilor politico-economice ale României în materie de comerț și dezvoltare; 30. urmărește dezvoltările pe componenta de politică comercială aferentă activității organizațiilor economico-comerciale cu vocație universală; 31. asigură participarea la lucrările Consiliului Interinstituțional, constituit în baza art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;32. asigură emiterea autorizațiilor/licențelor de export sau de import privind restricții comerciale aferente unor mărfuri aflate în sfera de atribuții, instituite în baza unor sancțiuni internaționale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;33. eliberează autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, cu modificările ulterioare; 34. promovează interesele economice și comerciale ale României, inițiază și promovează proiecte de acorduri și înțelegeri pentru dezvoltarea relațiilor economice cu alte state terțe și cu organizațiile economice internaționale, potrivit competențelor naționale, ca stat membru al Uniunii Europene; 35. fundamentează și promovează interesele economico-comerciale ale României în context bilateral, regional, multilateral, la nivelul OMC, precum și în contextul politicii comerciale comune a Uniunii Europene; 36. reprezintă interesele statului român în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate; 37. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comune de către România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană; 38. asigură consultarea și cooperarea cu alte instituții guvernamentale și neguvernamentale și ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivelul Uniunii Europene a măsurilor de politică comercială comună; 39. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale, plurilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competențelor naționale și în corelare cu politica Uniunii Europene; 40. mediatizează, acordă consultanță și sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul OMC și/sau prin acordurile de comerț liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerț; 41. asigură gestionarea problematicii comerciale rezultate din participarea României la inițiativele economice regionale europene la care Uniunea Europeană este parte sau pe care le sprijină (Cooperarea la Marea Neagră, Parteneriatul estic);42. asigură contribuții, vizând domeniul politicii comerciale, pentru acțiunile aferente asistenței pentru dezvoltare (ODA) și Agendei 2030 - obiectivele de dezvoltare durabilă, gestionate în plan național și la nivelul Consiliului Uniunii Europene de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, respectiv ai Secretariatului General al Guvernului - Departamentul dezvoltare durabilă;43. participă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere și instituții cu relevanță, la activitatea specifică a UNCTAD (Consiliu și organele sale subsidiare), în scopul susținerii, în coordonare cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, a pozițiilor politico-economice ale României în materie de comerț și dezvoltare;44. urmărește evoluțiile pe componenta de politică comercială aferentă activității organizațiilor economico-comerciale cu vocație universală;45. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președințiilor părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegațiilor participante, participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate, elaborează și supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite; 46. oferă și asigură operatorilor economici informații de piață și oportunități de afaceri privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară și în străinătate; 47. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, precum și buna funcționare a activității acestora, prin stabilirea obiectivelor strategice ale activității reprezentanților comerciali-economici din rețeaua externă, care includ cu prioritate identificarea de oportunități de afaceri pentru firmele românești și atragerea de investiții străine în România, sprijinirea societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea facilitării accesului pe piețele externe, dar și urmărirea evoluțiilor macroeconomice și a poziționărilor actorilor economici majori pe plan internațional, stabilirea de alianțe economice și elaborarea de programe concrete de colaborare cu principalii parteneri economici ai României; 48. cooperează cu reprezentanțele economice și comerciale acreditate în România pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale; 49. participă la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România; 50. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe și cu celelalte instituții cu atribuții în materie de diplomație economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate; 51. monitorizează implementarea Strategiei naționale de export a României, conform legislației în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, și asigură ca atât instrumentele naționale, cât și cele europene sau internaționale de susținere să atingă obiectivele acestei strategii; 52. dezvoltă forme de colaborare și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie, asigurând secretariatul Consiliului de export, conform Hotărârii Guvernului nr. 486/2004 privind înființarea Consiliului de export; 53. elaborează, coordonează și monitorizează Programul de susținere și promovare a exporturilor cu finanțare parțială de la bugetul de stat, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general și a portalului de comerț exterior, în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești, precum și a altor instrumente de promovare a acestora, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 54. urmărește implementarea eficientă a Programului de susținere și promovare a exportului, pentru organizarea participării firmelor românești la târgurile, expozițiile și misiunile economice din străinătate, elaborând și supunând spre aprobare bugetul și structura programului, conform Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare; 55. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate și efectuează activități de control asupra modului de utilizare a acestora; 56. verifică respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat și dispune măsurile ce se impun, conform normelor europene și naționale în materie, în situația în care aceste condiții nu au fost respectate; 57. acordă asistență tehnică operatorilor economici care intenționează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expozițiile și misiunile economice internaționale; 58. sprijină acțiunile coordonate de Ministerul Finanțelor pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989; 59. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul comerțului; 60. realizează lucrări de evaluare a potențialului existent pe piețele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de țări partenere și/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerț sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene și promovării ofertei românești de export în condițiile pieței concurențiale; 61. identifică acele categorii de produse românești cu potențial de export și realizează analize sectoriale și de prezentare a capacității de absorbție a ofertei românești pe plan extern; 62. elaborează și actualizează materiale de informare și documentare în domeniul comerțului exterior pentru portalul de comerț; 63. solicită mediului de afaceri și autorităților publice materiale promoționale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităților de afaceri și a potențialului economic al României; 64. utilizează baze de date cu exportatorii și importatorii din România, precum și baze de date statistice de comerț exterior și realizează lucrări de sinteză privind evoluția relațiilor comerciale ale României pe plan internațional; 65. mediatizează cererile de produse românești și propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc; 66. inițiază propuneri de programe și proiecte pentru promovarea exporturilor românești de produse și servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susținere a acestora; 67. organizează întâlniri de afaceri între firmele românești și străine, direct sau în colaborare cu instituții și agenții guvernamentale, camere de comerț, asociații profesionale, organizații de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii din România și instituții partenere de promovare a comerțului din alte țări; 68. dezvoltă relații de cooperare și parteneriat cu organizații, instituții și asociații profesionale românești și străine pentru promovarea comerțului pe plan internațional; 69. participă la reuniunile mecanismelor de susținere a exportatorilor la nivelul Uniunii Europene; 70. poate atrage fonduri structurale și implementează proiecte și programe care vizează eficientizarea și diversificarea instrumentelor de susținere a exportatorilor; 71. participă la proiectele și programele care vizează creșterea performanțelor la export în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării; 72. poate asigura, în cazul primirii unor solicitări concrete, managementul unitar al promovării și derulării operațiunilor de comerț exterior pentru societățile în care acționar majoritar este statul; 73. întocmește mandatele de reprezentare la nivelul Uniunii Europene și alte documente relevante la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicii comerciale și relațiilor economice internaționale și solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017; 74. diseminează toate informațiile legate de activitatea de promovare a exportului către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului; 75. coordonează activitatea funcționarilor din agenții, în legătură cu relațiile dintre potențialii exportatori locali și posibilii parteneri externi, precum și orice alte activități de promovare a exportului; 76. centralizează situațiile statistice regionale cu privire la promovarea exportului; F. în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri: 1. asigură elaborarea, gestionarea și monitorizarea implementării proiectelor și programelor pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale fenomenelor specifice economiei de piață; 2. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autoritățile publice interesate, pentru aplicarea în România a inițiativei „Small Business Act“; 3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state; 4. asigură stimularea și corelarea acțiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste; 5. reprezintă și participă, în numele statului român, la activitatea organizațiilor internaționale din domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației; 6. exercită funcțiile de coordonare și control, precum și toate drepturile pe care legea le prevede pentru membrii fondatori privind Fundația de Post-Privatizare și asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizații, instituții și autorități;7. asigură corelarea și monitorizarea îndeplinirii activităților și acțiunilor cuprinse în programele naționale de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației; 8. solicită și primește de la celelalte autorități ale administrației publice informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației; 9. coordonează și participă împreună cu alte organe ale administrației publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri și cooperației; 10. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz; 11. derulează, gestionează și coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființarea de unități de management de proiect; 12. cooperează, în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene și ale OCDE, la implementarea proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu; 13. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează planuri de acțiuni pentru mediul de afaceri, în conformitate cu strategiile existente în domeniu; 14. propune, derulează, asigură și monitorizează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative; 15. organizează, participă și coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață; 16. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, OCDE - asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri; 17. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, prin asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajării și sprijinirii inițiativei antreprenoriale; 18. implementează și coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor și angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană și OCDE; 19. asigură, coordonează și răspunde în domeniile de competență de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele de acțiune ale Comisiei Europene, în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea Europeană; 20. urmărește promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurențial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri: a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei naționale anticorupție, în domeniul de activitate, precum și al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri; b) implementarea standardelor OCDE, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri; c) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public și mediul privat; 21. colaborează cu celelalte autorități și instituții publice care au competențe în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, inclusiv pentru îmbunătățirea cadrului legislativ; 22. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizațiilor internaționale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociația Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, OCDE - asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri; 23. elaborează cadrul normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice și pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri; 24. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate; 25. asigură coordonarea la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la cooperarea internațională în domeniul mediului de afaceri; 26. este autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în relațiile cu societățile cooperative și urmărește respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; 27. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor; 28. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperației, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare; 29. participă la lucrările Comitetului consultativ pentru întreprinderi mici și mijlocii; 30. coordonează acțiunile desfășurate în cadrul Programului național „România HUB“, asigurând administrarea programului; 31. monitorizează și raportează periodic stadiul de implementare a măsurilor/acțiunilor prevăzute în Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020;32. dezvoltă și operează un portal în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea prevenirii nr. 270/2017, dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 270/2017;33. elaborează scheme de ajutor de stat sau de minimis privind stimularea investitorilor individuali - business angels instituite prin lege conform art. 7 din Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business angels;34. asigură punerea în aplicare a Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.478/2019 privind aprobarea înființării Registrului național de franciză și a Normelor metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză, conform art. III alin. (2) din Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;35. promovează prin mijloace specifice de informare, precum: website, e-mail, grupuri de lucru și evenimente publice, cadrul legislativ cu impact asupra mediului de afaceri și modificările aduse acestuia;36. acordă titlul de incubator de afaceri în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;37. constituie Comisia cu atribuții în domeniul incubatoarelor de afaceri în conformitate cu Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;38. sprijină și consiliază inițiatorii de acte normative cu implicații în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și le trimite rezultatele testului IMM;39. asigură secretariatul GEIEAN în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 699/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii în vederea obținerii Avizului GEIEAN asupra proiectelor de acte normative și a Rapoartelor Teste IMM aferente, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;40. transmite spre analiză către GEIEAN rapoarte privind aplicarea Testelor IMM;41. coordonează activitatea GEIEAN în emiterea de avize consultative cu privire la oportunitatea aprobării proiectelor de acte normative, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;42. asigură consultanță în vederea realizării Raportului de Test IMM conform Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și aplicare a Testului IMM;43. menține permanent legătura cu stakeholderii reprezentativi la nivelul mediului de afaceri din România;44. organizează cursuri în domeniul întreprinderi mici și mijlocii; 45. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii; 46. asigură dialogul cu entitățile publice și private implicate în sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 47. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat și controlează modul de utilizare a acestora de către instituțiile publice din subordinea ministerului; G. în domeniul investițiilor străine:1. avizează, elaborează și promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investițiilor străine directe și participă la susținerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere; 2. elaborează și implementează strategii, politici publice și programe în domeniul investițiilor străine directe; 3. coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investițiilor străine în România și a programelor de acțiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale și locale, în conformitate cu prioritățile și cu programul de dezvoltare economică a țării; 4. realizează acțiuni de promovare, marketing și publicitate, în țară și în străinătate, pentru atragerea și implementarea investițiilor străine directe; 5. realizează acțiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe piețele interne și externe, pentru promovarea investițiilor străine în România și a climatului investițional al României; 6. încheie contracte, convenții și înțelegeri de colaborare cu instituții, asociații, firme de specialitate și experți din țară și din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe; 7. colaborează cu Guvernul, ministere, autorități ale administrației publice centrale și locale, cu alte instituții centrale și locale, precum și cu parteneri români și străini, în vederea atragerii investițiilor străine în România și a prezentării ofertelor investiționale ale României pe plan extern; 8. desfășoară activități de promovare a investițiilor străine pe plan intern și extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate; 9. identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și cu celelalte instituții publice, cu societățile și regiile autonome interesate, proiecte noi de investiții în sectorul privat și de stat și asigură prezentarea acestora investitorilor străini; 10. asigură activitatea de promovare și sprijină implementarea investițiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact și de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, și autoritățile centrale și locale; 11. examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiții în România și stabilește acțiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituțiilor și societăților implicate;12. acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistență tehnică, sprijin și consultanță, împreună cu instituțiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiții cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce privește procedura de definitivare a formalităților pentru investițiile străine confirmate, precum și cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanțare de la autoritatea responsabilă; 13. evaluează reacțiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activității de investiții în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acționa în consecință; 14. organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale și neguvernamentale, în țară și în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferințe, mese rotunde și dezbateri pentru atragerea și promovarea investițiilor străine și participă la manifestări similare inițiate de alte instituții sau de organizații române ori străine; 15. organizează misiuni economice și vizite de informare în țară, pentru investitorii străini, în scopul promovării și atragerii investițiilor străine; 16. organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agențiile sau instituțiile guvernamentale similare, precum și cu organisme private din țară și din străinătate; 17. acționează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizațiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerț bilaterale și cu ambasadele pentru menținerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investițiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor și eliminarea barierelor administrative; 18. realizează și difuzează materiale promoționale, broșuri, pliante, afișe, cataloage, postere, ghiduri de investiție, materiale audiovideo, obiecte de protocol, studii și analize privind mediul de afaceri național și internațional; 19. efectuează studii de marketing; 20. promovează o imagine atractivă privind politica și realitățile economice, climatul investițional din România, în mediile de afaceri naționale și internaționale; 21. promovează prin intermediul inserțiilor publicitare și articolelor, în publicații scrise și on-line de interes general și specific, climatul investițional al României și proiectele de investiții; 22. poate accesa fonduri externe nerambursabile sau din alte surse; 23. acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale; H. în domeniul turismului:1. elaborează și implementează în domeniul turismului strategii și soluții de reformă privind evoluția sectorului și atragerea investitorilor, politici de promovare și dezvoltare a turismului în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare; 2. elaborează, aprobă și implementează planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice; 3. organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României, atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale; 4. îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea programului pentru definirea și promovarea brandului turistic național, în scopul creării unei imagini pozitive a României; 5. autorizează operatorii economici și personalul de specialitate din turism, respectiv licențiază agențiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi și traseele turistice montane, brevetează și atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice și activitățile din industria de agrement, acreditează/reacreditează organizațiile de management al destinațiilor, centrele naționale/locale de informare și promovare turistică; 6. atestă ca stațiuni turistice de interes local sau național localități sau părți de localități, la solicitarea autorităților publice locale; 7. organizează evidența, atestarea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic; 8. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte; 9. urmărește evoluția politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului și propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea; 10. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din reglementările europene, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului; 11. gestionează schema de ajutor de stat privind sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constând atât în filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și în filme și seriale de televiziune, precum și orice alte producții audiovizuale, astfel cum sunt definite în Convenția Europeană asupra coproducțiilor cinematografice, inclusiv prin atragerea de producții străine;12. aprobă atât înființarea și atribuțiile reprezentanțelor teritoriale, cu sediul în țară, cât și atribuțiile atașaților de turism; 13. solicită și primește de la celelalte autorități publice informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului turismului; 14. elaborează strategiile și planurile de acțiune aferente domeniului turismului; 15. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz; 16. derulează sau coordonează programe și proiecte cu finanțare externă; 17. coordonează cooperarea în cadrul programelor și studiilor Uniunii Europene, ale Organizației Mondiale a Turismului și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a proiectelor și programelor din domeniul turismului, precum și în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu; 18. identifică metode de îmbunătățire a activităților în domeniu, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei private; 19. urmărește promovarea unui mediu de afaceri în domeniul coordonat, stimulativ, concurențial, corect și integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri: a) organizarea de consultări publice periodice cu privire la implementarea Strategiei naționale anticorupție și a celorlalte politici publice cu impact asupra turismului; b) cunoașterea și aplicarea de bune practici internaționale ori standarde în implementarea programelor proprii; 20. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, precum și congrese, colocvii și alte acțiuni similare, în țară și străinătate, în domeniul turismului; 21. participă la manifestări expoziționale de turism în țară și în străinătate, organizează vizite educaționale de informare, precum și evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică, în țară și în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritățile administrației publice locale și centrale, cu alte entități ce desfășoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanții mass-mediei; 22. organizează activități de promovare prin producție/coproducție de emisiuni TV și radio; 23. stabilește, împreună cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum și măsuri pentru integrarea acestora în acțiunile de modernizare a localităților și a zonelor aferente; 24. efectuează monitorizarea și controlul operativ al persoanelor fizice și juridice din domeniul turismului, activităților din turism și din industria de agrement, conform legislației în vigoare; 25. efectuează controlul calității serviciilor din turism și din industria de agrement; 26. monitorizează derularea investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează; 27. coordonează programele de asistență acordată de Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale; 28. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, programe naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice; 29. realizează politica de promovare și dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing și promovarea turismului și a programului de dezvoltare a produselor turistice; 30. avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile privind construcțiile în domeniul turismului; 31. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investițiile realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale.  +  Articolul 5În exercitarea atribuțiilor sale, ministerul colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu partenerii de dialog social, precum și cu alte organisme și instituții publice.  +  Articolul 6(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministerul este autorizat: a) să efectueze acțiuni de control și să dispună măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa; c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite; d) să emită și să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități; e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa; f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.(2) Pentru operatorii economici aflați sub autoritatea sa, ministerul exercită în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile de instituție publică implicată și în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, competențele de autoritate publică tutelară.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, ministerul poate solicita, pe bază de protocol, de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor sale, cu păstrarea confidențialității acestora.  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1. Cu respectarea structurii organizatorice și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, se pot organiza direcții, servicii, birouri, compartimente și se pot stabili: numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (2) Personalul ministerului este compus din demnitari, funcționari publici și funcționari publici cu statut special, care ocupă funcții publice generale și funcții publice specifice, precum și din personal contractual și diplomatic. (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 839 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi sunt destinate pentru birourile care constituie rețeaua de reprezentare comercial-economică externă, iar 40 de posturi sunt destinate pentru atașații în turism care își exercită atribuțiile potrivit Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Numirea personalului din birourile care constituie rețeaua de reprezentare comercial-economică externă și pentru atașații în turism se face de către ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor economice, respectiv a birourilor de promovare a comerțului exterior și investițiilor străine se derulează în baza unui protocol de colaborare încheiat între minister și Ministerul Afacerilor Externe.(5) Pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ministerul poate înființa ca echipe de proiect unități de implementare sau de management al proiectelor și cu personal angajat în afara organigramei potrivit art. 16 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(6) Numărul de posturi, organizarea și funcționarea echipelor de proiect prevăzute la alin. (5), precum și salarizarea personalului aferent se realizează prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului.(7) În cadrul ministerului funcționează reprezentanțe teritoriale în domeniul turismului, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în țară, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. Activitatea reprezentanțelor teritoriale se poate desfășura în spații închiriate, cu suportarea cheltuielilor de către minister. (8) În cadrul ministerului sunt angajați atașați de turism, care asigură reprezentarea în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, a României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(9) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților aflate în subordinea și în coordonarea ministerului, finanțate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului. (10) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea ministerului sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului.  +  Articolul 9(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului. (2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fișa postului. (3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului. (4) Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul poate numi, prin ordin, consilieri onorifici.  +  Articolul 10(1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului. (2) Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine. (3) În fața autorităților jurisdicționale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului. (4) Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (5) Pe lângă ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului. (6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual. (7) Prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului pot fi delegate atribuții. (8) În cazul în care ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor.  +  Articolul 11(1) Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului. (2) Secretarul general al ministerului are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului ori încredințate de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului. (3) Secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului.  +  Articolul 12Unitățile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerului, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Ministerul are în dotare un parc auto, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Ministerul și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii.  +  Articolul 15Patrimoniul ministerului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 10 martie 2021.Nr. 315.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului
  I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  a) cu finanțare de la bugetul de stat:
  1.Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială - 25 de posturi
  2.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului București - 26 de posturi
  3.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești - 26 de posturi
  4.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanța - 26 de posturi
  5.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași - 26 de posturi
  6.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Brașov - 26 de posturi
  7.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Târgu Mureș - 26 de posturi
  8.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj - 26 de posturi
  9.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Craiova - 26 de posturi
  10.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara - 26 de posturi
  b) cu finanțare din venituri proprii:
  1.Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 243 de posturi
  2.Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - 58 de posturi
  3.Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR - 280 de posturi
  c) cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:
  Biroul Român de Metrologie Legală - BRML București - 659 de posturi
  II. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  1.Asociația de Standardizare din România - ASRO
  2.Asociația de Acreditare din România - RENAR
  3.Fundația Post-Privatizare
  III. Unități care funcționează în coordonarea ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, cu finanțare integrală de la bugetul de stat
  1.Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 982 de posturi, exclusiv demnitarii
  2.Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 de posturi
  IV. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  1.SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.
  2.SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.
  3.COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST“ - S.A., cu filialele sale
  4.SOCIETATEA BĂIȚA - S.A.
  5.SOCIETATEA CUPRU MIN - S.A. ABRUD
  6.CONVERSMIN - S.A.
  7.MINVEST ROȘIA MONTANĂ - S.A.
  8.MINBUCOVINA - S.A., în faliment
  9.COMPANIA NAȚIONALĂ A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE REMIN - S.A., în insolvență, cu filiala sa
  10.MOLDOMIN - S.A., în faliment
  11.COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A., cu filialele sale
  12.AVIOANE CRAIOVA - S.A.
  13.IAR - S.A.
  14.IOR - S.A.
  15.ROMAERO - S.A.
  16.ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.
  17.UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE - S.A., cu filiala sa
  18.UZINA MECANICĂ DRĂGĂȘANI - S.A.
  19.CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A., în faliment
  20.COMPANIA NAȚIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ“ - S.A.
  21.ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.
  22.IPROCHIM - S.A.
  23.SOCIETATEA NAȚIONALĂ „PLAFAR“ - S.A.
  24.SANEVIT 2003 - S.A.
  25.OLTCHIM - S.A., în faliment
  26.ROMPLUMB - S.A., în faliment
  27.FORAJ BUCUREȘTI - S.A., în faliment
  28.LITORAL - S.A., în faliment
  29.MAMAIA - S.A.
  30.NEPTUN - OLIMP - S.A.
  31.GERMISARA - S.A.
  32.CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC - S.A.
  33.LIDO - S.A.
  34.IEZERUL - S.A.
  35.TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ - S.A.
  36.BEGA TURISM - S.A.
  37.ROBINSON TURISM - S.A.
  38.SOCIETATEA CARMEN SILVA 2000 - S.A., în faliment
  39.ANCA IRINA - S.A., în faliment
  40.PREDEAL - S.A., în faliment
  41.IMOTRUST - S.A.
  42.INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE - S.A.
  43.CENTRUL DE FORMARE MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ - S.R.L., în faliment
   +  Anexa nr. 3
  Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice
  Nr.crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  0123
  1Aparatul propriu*) pentru transport marfă și persoane (delegații)Autovehicule117
  2Pentru activitățile specifice desfășurate de rețeaua comercială externă și rețeaua economică externă din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătateAutovehicule117
  3Pentru activități specifice desfășurate de agențiile pentru întreprinderi mici și mijlociiAutovehicule18
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  ----