PROCEDURĂ DE ANULARE din 11 martie 2021a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 martie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 85 din 11 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266 din 17 martie 2021.
   +  Articolul 1Sfera de aplicare(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin entitățile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AJOFM/AMOFM) și centrele regionale de formare profesională a adulților (CRFPA), și stabilește modul de realizare a activității de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență.(2) Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțelege obligații financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte debite pentru care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM și CRFPA au competențe în stabilire și recuperare, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;b) procese-verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM;c) hotărâri judecătorești emise de instanța competentă;d) decizii/procese-verbale referitoare la obligațiile bugetare accesorii.(3) Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțelege inclusiv obligațiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența AJOFM/AMOFM/CRFPA în vederea recuperării.(4) Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.(5) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (4) se includ și următorii debitori:a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv până la data de 14 mai 2020;e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de imputare.(6) Facilitățile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către ANOFM prin AJOFM/AMOFM/CRFPA.(7) Obligațiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităților sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre entitățile publice cu personalitate juridică, subordonate ANOFM.(8) Obligațiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către entitățile publice cu personalitate juridică, subordonate ANOFM (AJOFM/AMOFM/CRFPA).(9) Pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, AJOFM/AMOFM/CRFPA verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. IX,XI,XII din ordonanța de urgență, după caz, pentru ansamblul obligațiilor bugetare existente atât pe codul unic de identificare/codul de identificare fiscală (CUI/CIF), cât și pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală (CNP/NIF) potrivit legii.(10) Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă atât pentru obligațiile bugetare datorate de aceștia, cât și pentru cele ale sediilor secundare și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și ale sediilor sale secundare. Aceste dispoziții sunt aplicabile și pentru debitorii persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.(11) În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilitățile fiscale se acordă de către AJOFM/AMOFM/CRFPA în a cărei/cărui rază teritorială debitorul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, pentru obligațiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condițiilor de acordare a facilităților fiscale se realizează fără a ține seama de modul de îndeplinire a obligațiilor bugetare datorate de membrii acestora.  +  Articolul 2Obiectul facilităților fiscale(1) ANOFM prin entitățile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM/AMOFM/CRFPA) acordă următoarele facilități fiscale:a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii fișei de calcul/deciziei, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență;b) anularea obligațiilor de plată accesorii.(2) Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) dobânzi/majorări de întârziere;b) penalități de întârziere;c) orice alte obligații de plată accesorii.(3) Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanța de urgență;b) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;c) obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv și cuprinse în decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat în derulare la data de 14 mai 2020.(4) În sensul prevederilor art. VIII alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență sunt considerate obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.(5) În sensul prevederilor art. XII din ordonanța de urgență, prin controale aflate în derulare la data de 14 mai 2020 se înțeleg controalele începute anterior acestei date și pentru care decizia de imputare/procesul-verbal:a) s-a emis și s-a comunicat începând cu data de 14 mai 2020;b) s-a emis înainte de data de 14 mai 2020 și s-a comunicat începând cu 14 mai 2020.  +  Articolul 3Procedura de acordare a amânării la plată(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței de urgență, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:a) la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA;b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), AJOFM/AMOFM/CRFPA procedează la:a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor bugetare până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile bugetare, AJOFM/AMOFM/CRFPA îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;b) efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. IX,XI,XII din ordonanța de urgență, după caz.(3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și fișa de calcul, actualizate.(4) Fișa de calcul se eliberează pe baza datelor existente în evidența creanțelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.(5) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în fișa de calcul și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării fișei de calcul. După clarificarea neconcordanțelor, AJOFM/AMOFM/CRFPA întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noua fișă de calcul.(6) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (5), AJOFM/AMOFM/CRFPA emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XII din ordonanța de urgență.(7) Notificările depuse anterior aprobării prezentei proceduri, prin ordin al președintelui ANOFM, se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului.(8) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.(9) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, după caz.(10) În situația în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii care cuprinde obligații de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), AJOFM/AMOFM/CRFPA emit, odată cu această decizie, și decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (3) și (9) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA se transmit debitorului.(11) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, AJOFM/AMOFM/CRFPA emit decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA se transmit debitorului.(12) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie 2021 inclusiv, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.(13) În cazul obligațiilor de plată stabilite de AJOFM/AMOFM/CRFPA, prin decizie referitoare la obligații de plată accesorii se înțelege titlul de creanță prin care se individualizează obligațiile de plată accesorii, potrivit legislației specifice.(14) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (9).  +  Articolul 4Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AJOFM/AMOFM/CRFPA, conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 31 martie 2021 inclusiv.(2) Debitorii care au obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanța de urgență, vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ în notificarea și/sau cererea de anulare a accesoriilor.(3) Renunțarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispozițiilor cap. II din ordonanța de urgență și nu dă dreptul AJOFM/AMOFM/CRFPA de a începe sau continua procedura de executare silită.(4) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților fiscale solicitate, prevăzute la art. IX,XI,XII din ordonanța de urgență, după caz;c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.(5) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. IX lit. b) din ordonanța de urgență, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de AJOFM/AMOFM/CRFPA cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.(6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, AJOFM/ AMOFM/CRFPA:a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de cap. II din ordonanța de urgență;b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;c) reface fișa de calcul în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.(7) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, AJOFM/AMOFM/CRFPA audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.(8) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 și data de 31 martie 2021 inclusiv, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eșalonare, potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanța de urgență, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.(9) În aplicarea prevederilor art. XI din ordonanța de urgență, obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;b) cele datorate și nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.(10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.(11) În situația în care AJOFM/AMOFM/CRFPA acordă facilitatea fiscală prevăzută la art. XII din ordonanța de urgență, iar ulterior este emisă o decizie de soluționare a contestațiilor prin care se dispune desființarea deciziei de imputare în cauză, cu consecința refacerii controlului, după primirea noii decizii de imputare, debitorul poate depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de imputare, AJOFM/AMOFM/CRFPA reface evidența financiară și emite, după caz, decizia de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta procedură, și/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.  +  Articolul 5Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri. AJOFM/AMOFM/CRFPA comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură.(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AJOFM/AMOFM/CRFPA. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanța de urgență.  +  Articolul 6Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea(1) În situația debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA în raza căreia/căruia aceștia își au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedură fiscală, cu indicarea debitorului principal și a cuantumului obligațiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicânduse în mod corespunzător prevederile art. 3-5.(2) La acordarea facilității pentru obligațiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanța de urgență, AJOFM/AMOFM/CRFPA care administrează obligațiile bugetare ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligațiile ce îi revin acesteia, nu și cele ce revin debitorului principal.  +  Articolul 7Dispoziții finale(1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către AJOFM/AMOFM/CRFPA, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de debit al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 3 alin. (6).(2) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare. (3) Formularele prevăzute în anexele prezentei proceduri se editează de către AJOFM/AMOFM/CRFPA, utilizând sau nu, după caz, sistemul informatic.  +  Articolul 8AnexeAnexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  NOTIFICARE
  privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii
  potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea
  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
  A. Datele de identificare ale debitoruluiCodul de identificare fiscală: ..................................Denumirea/Numele și prenumele: .........................Domiciliul fiscal: județul/sectorul ........., localitatea ……..........……., str. ….............….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …..,Telefon …………, fax ………….., e-mail ……………….Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare:..........................................................................................................................................................................................Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri: ..............................................................B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscalDenumirea/Numele și prenumele: .................................Adresa: .........................................................................Codul de identificare fiscală: .........................................C. Obiectul notificării*Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare (ordonanța de urgență):
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din ordonanța de urgență)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din ordonanța de urgență)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 individualizate în decizii de imputare (art. XII din ordonanța de urgență)
  D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ
  Număr document suspendare
  Dată document suspendare
  Denumire obligație bugetarăSuma (lei)
  …............….......……….
  …............….......……….
  E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legiiDate de identificare ale debitorului principal
  Codul de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

  Numele și prenumele reprezentantului/împuternicitului legal ......................................
  Semnătura ................................
  * Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.
   +  Anexa nr. 2la procedură ANTET*)
  FIȘĂ DE CALCUL
  Nr. ......... data eliberării ..........
  Ca urmare a Notificării nr. …………… din data de ……………., se certifică prin prezenta că: Denumirea/Numele și prenumele**): ……….............…………Codul de identificare fiscală**): …......................………………Domiciliul fiscal: județul ……………, localitatea ………………., sectorul …………, str. …………. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, codul poștal ………….
  OBLIGAȚII BUGETARE
  administrate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală
  pentru Ocuparea Forței de Muncă București/centrele regionale
  de formare profesională a adulților (AJOFM/AMOFM/CRFPA)
  Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele financiare cu următoarele obligații bugetare, restante la data eliberării prezentei:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ………
  Total general
  din care***):Cap. I. - Obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentei fișe, conform art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare (ordonanța de urgență):
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ………
  Total general
  Cap. II. - Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentei fișe, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, conform art. XI din ordonanța de urgență:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  01234
  1.
  2.
  ………
  Total general
  Cap. III. - Obligațiile bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de imputare emise ca urmare a controlului, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentei fișe, conform art. XII din ordonanța de urgență:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ………
  Total general
  Cap. IV. - Obligații bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data eliberării prezentei fișe, rămase nestinse la data eliberării fișei:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ………
  Total general
  Conducătorul entității (funcția)Numele și prenumele: …………….Semnătura și ștampila: ………….
  Prezenta fișă de calcul se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligațiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare. *) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA. **) În situația contribuabililor persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume și cod numeric personal, și datele de identificare ale formei de exercitare a activității, respectiv denumirea și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, se înscriu denumirea și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.***) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Cap. IV se va completa obligatoriu în cazul completării cap. I, II și III.
   +  Anexa nr. 3la procedurăANTET*)Dosar nr. ...............Nr. ......... din ..............
  PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
  încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul AJOFM/AMOFM/CRFPA
  Subsemnatul(a), .............................., având funcția de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..............................., am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între evidența contribuabilului și sumele înscrise în Fișa de calcul nr. .......... din data de ............. . Drept urmare, am constatat că ..................................... **^) figurează în evidența financiară cu următoarele obligații accesorii ce pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, conform Fișei de calcul nr. ............. din data de .............***^):
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  01234
  1.
  2.
  ...
  Total general
  Alte mențiuni: ...........................................Obiecțiile debitorului: ......................................
  Debitor,
  ..............................
  Avizat
  Șeful serviciului/biroului/compartimentului,
  ........................
  Întocmit
  ........................
  *^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA. **^) Se menționează denumirea/numele și prenumele debitorului.***^) Se menționează numărul și data fișei de calcul eliberate după punerea de acord a sumelor.
   +  Anexa nr. 4la procedurăANTET*^)Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de amânare la plată a obligațiilor accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:......................................................Adresa: .......................................Codul de identificare fiscală: .................Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:..................................................Adresa: ........................................Codul de identificare fiscală: ...............În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,luând în considerare motivele de fapt ..........................................,având în vedere Notificarea nr. ......... din data de ................, înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. .............. din data de .........................., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor principale bugetare prevăzute la art. ....... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  01234
  1.
  2.
  ...
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila ...........
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679*^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.
   +  Anexa nr. 5la procedură ANTET*^)*^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Nr. ......... din ..............
  ÎNȘTIINȚARE
  de respingere a notificării
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:....................................................Adresa: ..........................................Codul de identificare fiscală: ..............Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:.................................................Adresa: .......................................Codul de identificare fiscală: .............. În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ...............din data de ..............., înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. ............... din data de ..............................,luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,se respinge notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:..............................................................................................Temeiul de drept:..............................................................................................Mențiuni privind audierea debitorului:..............................................................................................
  Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ..................................
  Semnătura și ștampila .................................
   +  Anexa nr. 6la procedură ANTET*^)*^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:......................................................Adresa: ........................................Codul de identificare fiscală: ..............Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:......................................................Adresa: ..........................................Codul de identificare fiscală: .................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,luând în considerare motivele de fapt .........................................................,vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  01234
  1.
  2.
  ...
  Total general
  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. ............. .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila .....................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 7la procedurăANTET*^)*^) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:......................................................Adresa: .........................................Codul de identificare fiscală: ................Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:......................................................Adresa: ........................................Codul de identificare fiscală: ...............În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ................... din data de: ....................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................… lei.Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:...............................................................................................Temeiul de drept:..............................................................................................Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii: ...............................................................................................Mențiuni privind audierea debitorului: ...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila ......................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 8la procedură
  CERERE DE ANULARE
  a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea
  și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
  A. Date de identificare ale debitoruluiCodul de identificare fiscală: ...................................................................Denumirea/Numele și prenumele: ...................................................................Domiciliul fiscal: județul/sectorul ........................., localitatea ....................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....Telefon ............................., fax .........................., e-mail .................................Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare: ..................................................................................................................................................................................................................................................................Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri:…...............................................................B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscalDenumirea/Numele și prenumele: .....................................................Adresa: ........................................................Codul de identificare fiscală: .............................C. Obiectul cererii*)Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare (ordonanța de urgență):
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din ordonanța de urgență)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din ordonanța de urgență)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 individualizate în decizii de imputare (art. XII din ordonanța de urgență)
  D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ
  Număr document suspendare
  Dată document suspendare
  Denumire obligație bugetarăSuma (lei)
  …............….......……….
  …............….......……….
  E. Anularea obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legiiDate de identificare ale debitorului principal
  Codul de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)
  Numele și prenumele reprezentantului/împuternicitului legal Semnătura*) Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.
   +  Anexa nr. 9la procedurăANTET*)*) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:..............................................Adresa: ......................................Codul de identificare fiscală: ……………..Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:..........................................Adresa: ........................................Codul de identificare fiscală: ..................În temeiul prevederilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,având în vedere motivele de fapt ............................................................,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ....... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanța Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  01234
  1.
  2.
  ...
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila ...........
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 10la procedurăANTET*)*) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:...................................................Adresa: ..........................................Codul de identificare fiscală: ...................Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:...................................................................Adresa: ..........................................Codul de identificare fiscală: .................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la (AJOFM/AMOFM/CRFPA) cu nr. .............. din data de .........................., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, cu modificările ulterioare,se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:...................................................................Temeiul de drept:...................................................................Mențiuni privind audierea debitorului: ...................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila ...........
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 11la procedurăANTET*)*) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Nr. .........din ..............
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:.............................................Adresa: ..................................... Codul de identificare fiscală: …................Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:............................................Adresa: ...................................Codul de identificare fiscală: …..................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,având în vedere motivele de fapt ...............................................................,vă comunicăm că Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:Se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. .......din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  01234
  1.
  2.
  ...
  Total general
  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. ................ .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Conducătorul entității (funcția)Numele și prenumele ......................Semnătura și ștampila ...........Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 12la procedurăANTET*)*) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Nr. ......... din ...............
  DECIZIE
  de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:..................................................Adresa: ........................................Codul de identificare fiscală: ................Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:..................................................Adresa: .......................................Codul de identificare fiscală: ................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............ din data de ................, înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. .............. din data de .................,vă comunicăm că anularea obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ........................., se desființează pentru suma de .........................…. lei, reprezentând: - lei -
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  01234
  1.
  2.
  ...
  Total general
  Motivele de fapt: ............................ .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila ...........
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
   +  Anexa nr. 13la procedură ANTET*)Nr. .........din ..............
  DECIZIE
  prin care se ia act de retragerea notificării
  și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii
  Datele de identificare ale debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele:.....................................................Adresa: .........................................Codul de identificare fiscală: …..................Datele de identificare ale împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele:...................................................Adresa: ........................................Codul de identificare fiscală: ................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,luând în considerare motivele de fapt .........................................................,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............… prin care v-ați manifestat intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, înregistrată la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. ............... din data de ..............., precum și Cererea nr. .......... din data de ........... de retragere a notificării înregistrate la AJOFM/AMOFM/CRFPA cu nr. ............... din data de .........................,vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menționate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ............ din data de ............. se desființează și nu mai produce efecte, începând cu data de ................. .*) Se va trece sigla AJOFM/AMOFM/CRFPA.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AJOFM/AMOFM/CRFPA, emitent al deciziei.Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul entității (funcția)
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila ...........
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  ----