DECRET nr. 191 din 27 iunie 1977privind reglementarea plăţii onorariilor pentru asistenţa juridică acordată persoanelor avînd domiciliul sau sediul în străinătate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 55 din 29 iunie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Angajarea de avocaţi pentru acordarea asistenţei juridice persoanelor avînd domiciliului sau sediul în străinătate se va face numai prin birourile colective de asistenţa juridică organizate în cadrul colegiilor de avocaţi, potrivit reglementărilor în vigoare.Onorariile pentru asistenţa juridică ce se acordă de avocaţi persoanelor avînd domiciliul sau sediul în străinătate se stabilesc de preşedintele colegiului din care face parte avocatul, ţinînd seama de natura, importanţa, complexitatea sau valoarea obiectului cauzei, de volumul activităţii ce urmează a fi depusa de avocat, precum şi de cuantumul onorariilor care se practica pentru cauze asemănătoare în statul în care îşi are domiciliul sau sediul persoana ce solicita asistenţa juridică. Sumele datorate drept onorarii se depun sau, după caz, se transfera, în valută, la Banca Română de Comerţ Exterior.Ministerul Justiţiei va urmări şi controla modul de stabilire a onorariilor.  +  Articolul 2Din sumele în valută depuse sau, după caz, transferate la Banca Română de Comerţ Exterior, se va retine o cota de 3% în valută în contul colegiului de avocaţi, iar restul de 97% se va echivala în lei şi se va vira acestuia la cursul oficial cu prima pentru valutele ţărilor nesocialiste, precum şi R.S.F. Iugoslavia, şi la cursul necomercial privind decontările plăţilor necomerciale pentru valutele ţărilor socialiste.  +  Articolul 3Din sumele în lei ce le-au fost virate, colegiile de avocaţi vor vărsa o cota de 85% Casei de asigurări a avocaţilor, pentru alimentarea fondului de pensii, şi vor afecta restul de 15% pentru retribuirea avocaţilor care au prestat asistenţa juridică. Aceasta retributie se va acorda în limita venitului lunar stabilit pentru retribuirea muncii avocaţilor, în măsura în care acesta nu a fost realizat în cursul anului calendaristic, din onorariile cuvenite pentru asistenţa juridică acordată persoanelor avînd domiciliul sau sediul în ţara.  +  Articolul 4Sumele care vor depăşi venitul stabilit pentru retribuirea muncii avocaţilor vor constitui un fond de premiere a celor care au acordat asistenţa juridică persoanelor avînd domiciliul sau sediul în străinătate.Premiile se vor acorda anual de către consiliul colegiului, cuantumul lor stabilindu-se proporţional cu contribuţia la formarea fondului de premiere.Premiile nu vor fi incluse în calculul venitului ce poate fi realizat lunar şi nu vor fi luate în calculul veniturilor pentru stabilirea pensiilor.Totalitatea premiilor ce pot fi acordate la sfîrşitul anului nu poate depăşi venitul mediu realizat de avocat pe o perioadă de 3 luni în cursul anului.  +  Articolul 5Colegiile de avocaţi sînt autorizate sa deschidă la Banca de Comerţ Exterior cont în valută.Sumele în valută din contul colegiilor de avocaţi, rezultate din cota de 3%, prevăzută în art. 2, vor putea fi folosite de acestea, cu autorizarea Ministerului Finanţelor şi în conformitate cu prevederile planurilor lor de venituri şi cheltuieli, pentru achiziţionarea de materiale documentare şi lucrări de specialitate din străinătate, necesare pregătirii profesionale a avocaţilor.-------------