HOTĂRÎREA nr. 2494 din 31 decembrie 1969pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul muncii şi ocrotirilor sociale
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 158 din 31 decembrie 1969     +  Capitolul 1 CONTRAVENŢII LA NORMELE ŞI DISPOZIŢIILE LEGALE DE PROTECŢIE A MUNCII  +  Articolul 1Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 - 3000 lei: a) nerespectarea normelor de protecţie a muncii la proiectarea, executarea şi amplasarea construcţiilor, agregatelor maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi dispozitivelor; b) darea în exploatare fără recepţie sau menţinerea în funcţiune, totală sau parţială, a construcţiilor, agregatelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi verificatoarelor noi sau reparate, precum şi introducerea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protecţie a muncii; c) importul unor agregate, maşini, utilaje, instalaţii, dispozitive şi introducerea unor procese tehnologice din alte tari care nu corespund normelor de protecţie a muncii din Republica Socialistă România sau punerea în funcţiune a acestora; d) utilizarea în mod necorespunzător a instalaţiilor de iluminat; folosirea tensiunilor periculoase şi neasigurarea sau nefolosirea instalaţiilor de iluminat de construcţie specială pentru iluminarea locurilor de muncă de la suprafaţa sau a excavatiilor subterane unde exista pericole de incendii sau explozii; e) omologarea de agregate, maşini, utilaje, instalaţii şi dispozitive fără a corespunde normelor şi dispoziţiilor legale de protecţie a muncii, introducerea lor în fabricaţie astfel omologate sau neomologate, precum şi introducerea unor metode noi de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile neavizate şi neaprobate de organele competente; f) neintocmirea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor miniere care necesita măsuri speciale de siguranţă (exploatarea pilierilor de siguranţă a unor straturi subminate sau a zonelor cu pericol de eruptii de apa, gaze sau material marunt; lucrări de redeschidere a unor mine sau sectoare); g) neasigurarea sau nerespectarea în locuri de muncă din subteran, a măsurilor privind prevenirea sau combaterea incendiilor, autoaprinderilor, exploziilor şi eruptiilor, precum şi folosirea focurilor deschise şi fumatul unde acestea sînt interzise; săvîrşirea unor asemenea contravenţii în locurile de muncă de la suprafaţa se sancţionează potrivit hotărîri privind paza contra incendiilor; h) neluarea măsurilor de protecţie a muncii privind depozitarea, transportul, manipularea sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, explozive sau radioactive ori a deşeurilor rezultate.  +  Articolul 2Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 -1000 lei: a) producerea, importul sau punerea în circulaţie a unor echipamente de protecţie şi de lucru care nu sînt avizate de Ministerul Muncii, sau fără respectarea avizului acestuia; b) neluarea sau nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii cu privire la executarea unor lucrări speciale, la înălţime în medii nocive, în aer comprimat sau rarefiat, cu utilizarea de substanţe sau procese tehnologice noi, precum şi neintroducerea de programe pentru lucrări speciale care impun luarea de măsuri suplimentare de protecţie a muncii; c) neluarea sau nerespectarea măsurilor de siguranţă prevăzute în normele de protecţie a muncii şi alte dispoziţii normative la executarea sapaturilor la suprafaţa solului, a excavatiilor subterane, forajelor şi altor lucrări asemănătoare, precum şi neluarea măsurilor pentru prevenirea alunecarilor de teren; d) neîndeplinirea măsurilor de protecţie a muncii pentru asigurarea exploatării fără pericole a instalaţiilor de sudare, a recipientelor - butelii cu gaze comprimate sau lichefiate - a lampilor de benzina, a instalaţiilor mecanice sau de presiune, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea instalaţii sau aparate; e) nerespectarea normelor de protecţie a muncii pentru menţinerea în stare de buna funcţionare şi fără pericole de accidentare, a agregatelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de protecţie a muncii, precum şi a celor privind revizuirea periodică ori repararea la timp a acestora; f) neluarea măsurilor de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice precum şi a celor pentru prevenirea efectelor electricitatii statice şi a descarcarilor atmosferice; g) neasigurarea funcţionarii în condiţii de securitate a mijloacelor de transport şi de ridicat, cum sînt autovehiculele - în incinta unităţii sau pe trasee în afară drumurilor publice - locomotivele, vagoanele, vagonetele, tractoarele moto-drezine, transbordoarele, macaralele şi altele, precum şi a mecanismelor şi dispozitivelor aferente; h) neintocmirea sau netinerea la curent a planurilor topografice miniere, a schemelor de aeraj, precum şi a evidentelor aerajului minier; i) nedeterminarea conţinutului de gaze sau pulberi de mina în exploatările miniere şi neintocmirea documentaţiilor cu privire la clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze sau a locurilor de muncă în funcţie de conţinutul în bioxid de siliciu; j) livrarea şi depozitarea produselor toxice, corosive, inflamabile, explozive sau radioactive în ambalaje necorespunzătoare, neetichetate, precum şi neindicarea pe acestea a pericolului ce-l prezintă şi a măsurilor de securitate ce trebuie respectate; k) încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la declararea, cercetarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi a celor referitoare la asigurarea şi utilizarea fondurilor de protecţie a muncii; l) efectuarea de transporturi manuale sau mecanizate în lucrări miniere cu gabarit necorespunzător; m) neaplicarea parametrilor stabiliţi în proiectele metodelor de exploatare şi nerevizuirea documentaţiilor tehnice privind susţinerea lucrărilor miniere la fiecare schimbare a condiţiilor de zacamint.  +  Articolul 3Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 - 800 lei: a) neingradirea cu balustrade a golurilor, sapaturilor, fundaţiilor, fîntînilor părăsite, puţurilor şi luminatoarelor, neinstalarea gratarelor la suitori; neingradirea şi nesemnalizarea gropilor şi a cavitatilor mari create la suprafaţa solului în urma prabusirii şi surparii excavatiilor subterane, a bazinelor, santurilor, excavatiilor subterane părăsite sau închise şi altor asemenea situaţii; b) neprevederea sau neutilizarea dispozitivelor de protecţie la organele de maşini în mişcare, precum şi neasigurarea închiderii accesului la instalaţiile cu funcţionare nesupravegheata ce prezintă pericol de accidentare; c) neluarea de măsuri tehnice şi organizatorice pentru reducerea sub limitele admise a radiatiilor calorice, zgomotelor şi vibratiilor, sau neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru protejarea angajaţilor faţă de efectul nociv al radiatiilor calorice, zgomotelor şi vibratiilor de la locul de muncă; d) neprevederea iluminatului de siguranţă - pentru cazuri de avarie sau evacuare - la locurile de muncă de la suprafaţa, stabilite prin actele normative în vigoare, precum şi neasigurarea iluminatului de siguranţă fix şi portativ din subteran, corespunzător categoriei în care este clasificata mina din punct de vedere al prezentei şi al debitului de metan; e) neluarea măsurilor de protecţie a muncii, privitoare la munca prestată în locuri cu condiţii deosebite de muncă, precum şi încălcarea dispoziţiilor legale privind condiţiile de muncă ale tinerilor şi femeilor, timpul de lucru şi timpul de odihnă.  +  Articolul 4Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 - 500 lei: a) nesesizarea organelor competente asupra pericolului de accidentare pe care-l prezintă starea de degradare a clădirilor şi anexelor acestora, în care se desfăşoară activităţi economice administrative, sanitare sau social-culturale, precum şi neluarea de măsuri imediate pentru înlăturarea lui prin lucrări de întreţinere sau reparare; b) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii cu privire la depozitarea şi stivuirea materiilor prime, produselor finite, semifabricatelor şi ambalajelor; c) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind organizarea, efectuarea şi supravegherea operaţiilor de încărcare, descărcare şi transport a agregatelor, maşinilor, utilajelor, pieselor, materialelor şi produselor de orice fel; d) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii cu privire la transportul de persoane şi materiale în incinta unităţii sau pe trasee din afară drumurilor publice; e) încredinţarea sau permiterea executării, respectiv conducerii sau supravegherii lucrărilor ori a agregatelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi dispozitivelor, precum şi a manipulării materialelor explozive sau a substanţelor radioactive, de către persoane necalificate în meseria respectiva sau neautorizate; f) nerespectarea normelor de protecţie a muncii în timpul curatirii, întreţinerii sau repararii agregatelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi dispozitivelor; g) nesemnalizarea pericolelor în vederea avertizarii persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în mod obişnuit sau ocazional în locurile şi zonele periculoase, prin tablii, indicatoare de securitate standardizate sau prin alte mijloace luminoase sau acustice, ori distrugerea acestora; h) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii privind organizarea locurilor de muncă, întreţinerea şi marcarea căilor de acces din interiorul şi exteriorul secţiilor, sectoarelor, întreţinerea căilor de transport, circulaţiei de aeraj din subteran, precum şi blocarea acestora sau a trecerilor; i) nerespectarea obligaţiilor privind acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru, corecta folosire, păstrare, întreţinere, denocivizare şi reparare a acestuia; j) neefectuarea instructajului de protecţie a muncii sau efectuarea acestuia în mod necorespunzător, precum şi necompletarea sau completarea neconforma a fişelor de instructaj; k) neintocmirea sau neafisarea instrucţiunilor de aplicare a unor norme de protecţie a muncii specifice locului de muncă respectiv, conform prevederilor legale; l) nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii cu privire la interdicţia circulaţiei pe vagonete-carucioare sau benzi de transport în zonele de lucru miniere interzise, inclusiv în portiunile din galeriile electrificate; m) nerespectarea normelor de protecţie a muncii cu privire la desfundarea rostogoalelor.  +  Articolul 5Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 100 - 300 lei: a) nerespectarea prevederilor privind propaganda protecţiei muncii, neasigurarea sau neutilizarea mijloacelor de propaganda cum sînt afisele, panourile, pliantele şi altele, precum distrugerea sau avarierea acestora; b) dotarea sau folosirea de scule care nu corespund normelor de protecţie a muncii; c) folosirea necorespunzătoare sau neintretinerea utilajelor, aparaturii, sculelor, dispozitivelor sau verificatoarelor, precum şi solicitarea acestora, în procesele tehnologice, peste limita de rezistenta admisă; d) neutilizarea dispozitivelor speciale şi neluarea măsurilor respective de protecţie la scoaterea şi punerea curelelor de transmisie, ungerea, reglarea agregatelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, în timpul funcţionarii lor; e) schimbarea fără autorizare a destinaţiei instalaţiilor de ridicat şi transportat, cum sînt macaralele, ascensoarele, podurile rulante, transbordoarele, autovehiculele, locomotivele şi altele, dacă prin aceasta se creează pericol de accidentare; f) avarierea sau îndepărtarea dispozitivelor de protecţie de pe agregate, maşini, utilaje şi instalaţii, precum şi omiterea montarii lor; g) nefolosirea dispozitivelor şi echipamentului de protecţie şi de lucru prevăzute în normele şi normativele în vigoare sau întrebuinţarea acestora în alte scopuri; h) neluarea măsurilor pentru instalarea şi funcţionarea de hidranti şi puncte de alimentare cu apa potabilă; i) nerespectarea dispoziţiilor legale privind întocmirea şi trimiterea în termen a rapoartelor, datelor şi darilor de seama în legătură cu situaţia privind protecţia muncii; j) nerespectarea normelor de protecţie a muncii cu privire la copturirea fronturilor de lucru din subteran, respectiv la ringuirea fronturilor din cariera (exploatări miniere la zi); k) nerespectarea prevederilor monografiilor de armare la susţinerea lucrărilor miniere din subteran.  +  Articolul 6În cazul în care unele din contravenţiile prevăzute în articolele 1 - 5 inclusiv sînt săvîrşite de angajaţii aflaţi în delegaţie sau de orice alte persoane cărora li s-a permis accesul în unitate, li se aplică o amenda de 50 - 150 lei în raport cu gravitatea contravenţiei.  +  Articolul 7Neaducerea la îndeplinire în termenele fixate a măsurilor dispuse prin procesele-verbale întocmite de către organele inspecţiei de stat pentru protecţia muncii, a celor prevăzute în contractele colective sau stabilite prin ordinele şi dispoziţiile organelor ierarhic superioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută pentru nerespectarea normelor de protecţie a muncii în îndeplinirea cărora au fost dispuse acele măsuri.  +  Capitolul 2 CONTRAVENŢII LA ALTE DISPOZIŢII LEGALE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI OCROTIRILOR SOCIALE.  +  Articolul 8Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 - 1000 lei: a) nerespectarea dispoziţiilor legale privind comunicarea locurile vacante la oficiile forţei de muncă; b) angajarea fără repartizarea emisă de organele de drept a persoanelor pentru care potrivit dispoziţiilor legale în vigoare este necesară o asemenea repartizare; c) recrutarea forţei de muncă necalificată fără respectarea dispoziţiilor legale; d) încheierea contractului de muncă de către unitate fără prezentarea carnetului de muncă în cazul persoanelor care au mai fost angajate, precum şi întocmirea carnetului în termenul legal pentru cei noi angajaţi; e) degradarea, distrugerea ori pierderea carnetului de muncă, de către angajatul desemnat cu păstrarea acestui document în unitate; f) neînregistrarea în carnetul de muncă, fără motive temeinice, în termenul prevăzut de lege, a schimbărilor intervenite în situaţia angajatului, precum şi neeliberarea carnetului de muncă angajatului la desfacerea contractului de muncă.  +  Articolul 9Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 - 300 lei: a) pontarea inexactă a timpului efectiv lucrat de către angajaţi, precum şi raportarea eronată a indicilor de îndeplinire a normelor şi standului de realizare a sarcinilor din planul de normare; b) aplicarea de normativ şi norme de muncă pentru orice categorie de salariaţi, fără a avea aprobarea prevăzută în regulamentarile legale; c) nerespectarea de către executanţi pe locul de muncă a parametrilor de funcţionare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor prevăzute în documentaţia tehnica primită la locul de muncă, şi care au fost luate în calcul la stabilirea normei de muncă, conducind astfel la fortarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor sau la nerespectarea condiţiilor de calitate a producţiei ori la consum mare de scule.  +  Articolul 10Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 - 500 lei: a) neplata contribuţiei de asigurări sociale de către persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decît organizaţiile socialiste, pentru angajaţii lor, şi neprezentarea la organele direcţiilor judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi ale municipiului Bucureşti, la datele arătate în contractul de muncă, a actelor necesare pentru vizarea periodică a acestuia; b) nedepunerea la oficiul de pensii, în termenul stabilit de lege, a dosarului de pensionare, completat potrivit legii, al angajatului care a solicitat înscrierea la pensie ori depunerea dosarului necompletat potrivit legii; c) necomunicarea în termenul legal la direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, a încadrării în munca a pensionarilor, în cazul în care aceasta comunicare este obligatorie.  +  Articolul 11Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 - 300 lei: a) neincheierea şi neînregistrarea contractelor de ucenicie şi nerespectarea de către mestesugari a obligaţiilor prevăzute în aceste contracte; b) încălcarea de către mestesugari a prevederilor legale cu privire la folosirea forţei de muncă în atelierele proprii.  +  Capitolul 3 CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICAREA SANCŢIUNILOR  +  Articolul 12Contravenţiile la normele privind protecţia muncii se constata de către inspectorii pentru protecţia muncii din Ministerul Muncii şi din cadrul direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale.Contravenţiile la normele privind protecţia muncii prevăzute în art. 1 litera h, art. 2 litera c, litera e, şi articolul 4 litera i, pot fi constatate de către inspectorii sanitari de stat, medicii igienisti şi epidemiologi din inspectoratele sanitare de stat şi din policlinici, precum şi de către medicii dispensarelor din întreprinderi.Contravenţiile la dispoziţiile privind normarea muncii se constata de către angajaţii Ministerului Muncii, împuterniciţi în acest scop.Contravenţiile la normele privind plasarea în munca, încheierea, desfăşurarea şi încetarea contractului de muncă, asigurările sociale şi pensiile, precum şi exercitarea meseriilor de către mestesugari în ateliere proprii, se constata de către angajaţii Ministerului Muncii şi ai direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale anume împuterniciţi în acest scop.Contravenţiile, la oricare din normele prevăzute în alineatele 1,2 şi 4, pot fi constatate şi de directorul direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi de şefii compartimentelor din Ministerul Muncii din care fac parte inspectorii, ori alţi angajaţi împuterniciţi.  +  Articolul 13Persoanele care, potrivit articolului 12, constata contravenţiile aplica amenda prevăzută pentru contravenţiile săvîrşite. În cazul contravenţiilor constatate de organele medicale, amenda din prezenta hotărîre se aplică conform procedurii prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniştri privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi prevenire şi de combatere a bolilor transmisibile.Amenzile pentru contravenţiile constatate în domeniul protecţiei muncii de alte persoane autorizate în acest scop, potrivit articolului 16 alineatul 5 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se aplică de către inspectorii pentru protecţia muncii din cadrul direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, respectiv angajaţii acestor direcţii împuterniciţi să constate contravenţiile.  +  Articolul 14Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea se depune la organul din care face parte angajatul constatator şi se soluţionează după cum urmează: a) de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator, sau de către alt angajat ierarhic superior agentului constatator în cazul contestaţiilor constatate de către:- şefii compartimentelor din Ministerul Muncii;- inspectorii pentru protecţia muncii din Ministerul Muncii şi din direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale;- alţi angajaţi ai Ministerului Muncii şi ai direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale; b) de către conducătorul organului ierarhic superior, în cazul contravenţiilor constatate de directorii direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale; c) de către organele prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniştri privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, în cazul contravenţiilor la normele de protecţie a muncii, prevăzute în art. 2, litera e, art. 3 litera c şi e şi art. 4 litera i, constatate de către inspectorii sanitari de stat, medicii igienisti şi epidemiologi din inspectoratele sanitare de stat şi din policlinici, precum şi de către medicii dispensarelor din întreprinderi.  +  Articolul 15În cazul contravenţiilor constatate de către persoanele prevăzute în articolul 13 alineatul 2, plîngerea se soluţionează de către directorul direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau de către angajatul împuternicit de acesta.  +  Articolul 16În cazul contravenţiilor prevăzute în articolul 1 din prezenta hotărîre, plîngerea se soluţionează de către judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.  +  Articolul 17În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute în articolele 1 - 11 sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32 din 14 noiembrie 1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. ------------