NORME din 2 martie 2021de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 9 martie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 37 din 2 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 240 din 9 martie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme se aplică tuturor entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) entități reglementate reprezintă entitățile raportoare supravegheate și controlate de către Oficiu conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d), respectiv cele prevăzute la art. 5 din Lege care nu sunt supuse supravegherii Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară conform prevederilor art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Lege, indiferent de forma și modul de organizare a acestora;b) opere de artă, în sensul art. 312 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) operațiuni care au o legătură între ele, în sensul art. 2 lit. w) din Lege;d) conducere de rang superior, în sensul art. 2 lit. o) din Lege.  +  Capitolul II Entitățile reglementate  +  Articolul 3Entitățile reglementate sunt:a) instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică; instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României, respectiv casele de amanet, casele de ajutor reciproc și entitățile fără scop patrimonial; furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi înscriși în Registrul instituțiilor de plată și al furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi al Băncii Naționale a României; casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor; furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege;b) furnizorii de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Lege;c) auditorii financiari înregistrați la Camera Auditorilor Financiari din România, experții contabili și contabilii autorizați înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, evaluatorii autorizați înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, consultanții fiscali înregistrați la Camera Consultanților Fiscali, entități care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege. Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022;d) notarii publici înregistrați la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, avocații înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România, executorii judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, practicienii în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență, inclusiv alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege;e) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. l) din Lege, inclusiv entități ce desfășoară efectiv activitățile menționate în definiția din Lege conform codurilor CAEN 6420, CAEN 6910 și CAEN 6820 - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;f) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;g) furnizorii de portofele digitale, autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;h) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, inclusiv entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege conform codurilor CAEN 6831 și CAEN 4110 - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;i) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege. Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003;k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege. Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege în zone libere, conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003.  +  Articolul 4(1) Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Lege, Oficiul este autoritatea de supraveghere și control pentru entitățile prevăzute la art. 3 din prezentele norme.(2) Organismele de autoreglementare definite conform prevederilor art. 2 lit. n) din Lege îndeplinesc activități de supraveghere a profesiilor pe care le reprezintă, conform prevederilor Legii, cel puțin prin:a) organizarea desfășurării activităților profesionale specifice, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) și (3) din Lege;b) dezvoltarea de cerințe și mecanisme aplicabile referitoare la informarea entităților reglementate pe care le reprezintă și coordonează, cu privire la vulnerabilitățile sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din alte țări, conform prevederilor art. 17 alin. (5) din Lege;c) cooperarea cu Oficiul cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin membrilor organismelor de autoreglementare în baza Legii și a legislației secundare în domeniu, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. i) din Lege;d) emiterea de reglementări sectoriale ale activității specifice desfășurate de membrii organismelor de autoreglementare în vederea aplicării dispozițiilor Legii, conform prevederilor art. 59 alin. (1) și (2) din Lege;e) informarea, de îndată, a Oficiului conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege, după caz.(3) Organismele de autoreglementare transmit Oficiului datele lor de contact, precum și orice modificări privind aceste informații, pentru a fi comunicate Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (1^1) din Lege.  +  Capitolul III Obligațiile entităților reglementate  +  Secţiunea 1 Persoana desemnată/Ofițer de conformitate - în aplicarea prevederilor art. 23 din Lege  +  Articolul 5(1) În aplicarea art. 23 alin. (1) din Lege, entitățile reglementate au obligația de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea Legii, cu detalierea concretă a atribuțiilor și responsabilităților încredințate în acest scop, cu aprobarea conducerii. Documentele întocmite în acest sens se înregistrează în evidențele proprii și se păstrează la sediul entității.(2) În aplicarea art. 23 alin. (2) din Lege, instituțiile financiare supravegheate și controlate de Oficiu au obligația de a desemna un ofițer de conformitate dintre membrii conducerii de rang superior a entităților, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii. Documentele întocmite în acest sens cuprind modalitățile concrete de îndeplinire de către ofițerul de conformitate a atribuțiilor încredințate, se aprobă de conducerea entității, se înregistrează în evidențele proprii și se păstrează la sediul entității.(3) În aplicarea art. 23 alin. (2) teza a doua din Lege, în cazul rețelelor cooperatiste, ofițerul de conformitate poate fi desemnat la nivelul casei centrale pentru coordonarea implementării politicilor și procedurilor la nivelul întregii rețele.(4) Persoanele menționate la alin. (1)-(3) se desemnează de către reprezentanții legali ai entității reglementate, în următoarele situații:a) la data înființării entității reglementate sau, după caz, la data la care aceasta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute de art. 5 alin (1) din Lege; b) în urma unei testări care să confirme că sunt potrivite și competente pentru a îndeplini atribuțiile respective, testare ce va fi reluată ori de câte ori se modifică Legea sau legislația secundară din domeniul de referință;c) o nouă desemnare se realizează ori de câte ori situațiile faptice obiective o impun.(5) Entitățile reglementate vor preciza în mod distinct și explicit, pentru persoanele desemnate prevăzute la alin. (1)-(3), responsabilitățile încredințate pentru aplicarea dispozițiilor Legii, precum și modalitatea concretă prin care se asigură accesul acestora, direct și în timp util, la datele și informațiile relevante deținute de entitățile reglementate.(6) În procesul de selecție a persoanelor desemnate conform prevederilor alin. (1)-(3), entitățile reglementate au în vedere persoane potrivite și competente, luând în considerare, cel puțin, următoarele condiții:a) să dețină cunoștințele necesare în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;b) reputația profesională și integritatea morală, care pot avea la bază inclusiv cazierul judiciar și referințe ale angajatorilor anteriori.(7) Entitățile reglementate au obligația de a înregistra și păstra în evidențele proprii toate documentele în format letric sau electronic cu semnăturile olografe sau electronice ale reprezentanților acestora, înregistrate în cadrul entității, prin care sunt selectate, testate și desemnate persoanele prevăzute la alin. (1)-(3). Documentele întocmite în acest sens le pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control, la cererea acestora.  +  Articolul 6(1) În aplicarea art. 23 alin. (5) și (6) și art. 37 alin. (2) și (3) din Lege, entitățile raportoare au obligația de a crea mecanisme de protejare a persoanelor desemnate prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) din prezentele norme, precum și proceduri corespunzătoare privind raportarea încălcărilor de orice natură ale reglementărilor legale în domeniu de către angajați și persoanele aflate într-o poziție similară, printr-un canal specific, independent și anonim.(2) Mecanismele prevăzute la alin. (1) includ, după caz, cel puțin:a) o protecție corespunzătoare a angajaților sau a persoanelor aflate într-o poziție similară în cadrul entităților reglementate, care raportează încălcări de orice natură ale Legii, comise în cadrul acestora;b) protecția adecvată a persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3);c) protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a Legii, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;d) norme clare care să asigure faptul că este garantată confidențialitatea în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale Legii, comise în cadrul entității reglementate, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.(3) Entitățile reglementate au obligația să asigure protecția din punct de vedere juridic a angajaților și a reprezentanților lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, față de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidențialitatea cu privire la identitatea acestora.(4) Entitățile reglementate au obligația, în cadrul mecanismelor și procedurilor prevăzute la alin. (1), de a asigura dreptul persoanelor desemnate prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) de a semnala, în nume propriu, autorităților statului încălcări de orice natură ale Legii în cadrul entității reglementate, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător.(5) Aplicarea prevederilor art. 6, 7, art. 23 alin. (5) și alin. (6) lit. d) din Lege de către entitățile reglementate, directori sau angajați ai acestora, nu constituie încălcarea unei restricții de divulgare impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege ori act administrativ și nu atrage niciun fel de răspundere pentru entitatea raportoare sau angajații acesteia, chiar și în împrejurarea în care aceștia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infracțională ori de încălcare de orice natură a Legii și indiferent dacă respectiva activitate a avut loc sau nu.  +  Articolul 7Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate care au calitatea de entitate reglementată nu au obligația de a desemna una sau mai multe persoane conform art. 23 alin. (4) din Lege.  +  Secţiunea a 2-a Proceduri interne - în aplicarea prevederilor art. 24 alin. (1)-(3) din Lege  +  Articolul 8(1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, în scopul atenuării și gestionării cu eficacitate a riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, entitățile reglementate emit documente aprobate la nivelul conducerii de rang superior, după cum urmează:a) norme interne ce conțin cel puțin: măsuri aplicabile în materie de raportare, inclusiv de semnalare în nume propriu, de către persoanele desemnate prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) din Lege către autoritățile statului a încălcărilor de orice natură a reglementărilor legale în domeniu din cadrul entității reglementate și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente; măsuri de păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor, conform cerințelor din Lege;b) norme interne ce conțin măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;c) proceduri de administrare a riscurilor care conțin cel puțin: măsuri de identificare, evaluare, gestionare și diminuare a riscurilor, criteriile și elementele în baza cărora s-au stabilit riscurile, inclusiv scenariile și intervalele de timp relevante în funcție de care se identifică tranzacțiile legate între ele, determinate proporțional cu riscurile asociate;d) proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare și management de conformitate;e) proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind măsuri de protecție a personalului propriu implicat în aplicarea acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;f) proceduri pentru angajați sau persoanele aflate într-o poziție similară pentru raportarea încălcărilor la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent și anonim, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal;g) proceduri de instruire și evaluare periodică a angajaților.(2) Politicile, normele, procedurile și mecanismele prevăzute la alin. (1) se elaborează în funcție de specificul și dimensiunea activității economice desfășurate de entitatea reglementată, precum și de particularitățile relațiilor de afaceri, clienților, produselor și serviciilor.(3) Entitățile reglementate care fac parte dintr-un grup au obligația să pună în aplicare politici, proceduri și instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protecție a datelor și politici și proceduri privind schimbul de informații în cadrul grupului în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, pe care le aplică și la nivelul sucursalelor, agenților, distribuitorilor și al filialelor deținute în proporție majoritară din statele membre și din țările terțe.(4) Entitățile reglementate au obligația de a înregistra și păstra în evidențele proprii, în format letric sau în format electronic, documentele prevăzute la alin. (1) și art. 24 alin. (1)-(3) din Lege, pe care le pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control, la cererea acestora.(5) Entitățile reglementate au obligația de a aproba și monitoriza modul de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor prevăzute la alin. (1), la nivelul conducerii de rang superior, și de a le revizui, ori de câte ori se impune.  +  Articolul 9În aplicarea art. 24 alin. (2) din Lege, entitățile reglementate au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării eficienței și modalităților concrete de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor prevăzute la art. 8 alin. (1), atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii:a) total active: 16.000.000 lei;b) total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați: 50.  +  Secţiunea a 3-a Instruirea angajaților - în aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4)-(7) din Lege  +  Articolul 10(1) Politicile, normele, procedurile și mecanismele prevăzute la art. 8 alin. (1) sunt aduse la cunoștința angajaților și aplicate efectiv în activitatea desfășurată de entitatea reglementată.(2) Entitățile reglementate asigură, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune, instruirea corespunzătoare a angajaților în baza politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor interne emise în acest sens.(3) Instruirea angajaților se realizează în funcție de rolul și atribuțiile acestora în cadrul entității reglementate.(4) Procesul de verificare și instruire corespunzătoare a angajaților se realizează cel puțin prin:a) impunerea de standarde adecvate la angajarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea dispozițiilor prevăzute de Lege;b) includerea, după caz, în fișele de post ale angajaților a atribuțiilor specifice și concrete ce le revin în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor prevăzute de Lege;c) participarea la programe de instruire având ca scop recunoașterea de către angajați a operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului;d) evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților privind legislația în vigoare în materia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și a modului de aplicare concretă și corespunzătoare, în cadrul intern, a obligațiilor ce le revin conform atribuțiilor primite în baza dispozițiilor Legii.(5) Entitățile reglementate au obligația de a înregistra și păstra în evidențele proprii toate documentele în format letric sau electronic, prin care sunt îndeplinite prevederile alin. (1)-(3), precum și prevederile art. 24 alin. (4)-(7) din Lege, pe care le pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control, la cererea acestora.  +  Articolul 11(1) Entitățile reglementate, în funcție de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea și natura activității, au obligația de a asigura participarea personalului cu responsabilități în aplicarea Legii la programe speciale de formare profesională permanentă, având ca scop recunoașterea de către angajați a operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, ori de câte ori este nevoie.(2) Instituțiile financiare supravegheate și controlate de Oficiu au obligația de a stabili standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilități în aplicarea Legii, cel puțin conform celor prevăzute la art. 5 alin. (6), și de a asigura participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 1 an.  +  Secţiunea a 4-a Evaluarea riscurilor - în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (6) și (7), art. 14, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (14) și art. 25 din Lege  +  Articolul 12(1) Evaluarea riscurilor reprezintă procesul global prin care entitățile reglementate identifică factorii de risc specifici, individualizează situațiile concrete de risc aferente fiecărui factor și cuantifică gradul de risc aferent fiecărui client. (2) Evaluarea riscurilor are rolul de a preveni folosirea entităților reglementate de către clienți în activități de spălare a banilor/finanțare a terorismului sau în activități care contravin regimului sancțiunilor internaționale și stă la baza elaborării și aplicării procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c).(3) Scopul evaluării riscurilor este de a permite entității reglementate să determine, într-o manieră motivată, setul de măsuri obligatorii de cunoaștere a clientelei, prevăzute de Lege, care se aplică atât în perioada procedurii de identificare a unui client sau a unui beneficiar real, cât și în perioada relației de afaceri, atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți.(4) Entitățile reglementate au obligația să aplice măsurile standard de cunoaștere a clientelei tuturor clienților, iar prin excepție, proporțional cu gradul de risc asociat fiecărui client, aplică măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei pentru clienții evaluați la un grad de risc redus, conform prevederilor art. 16 din Lege, sau măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei pentru clienții evaluați la un grad de risc ridicat, conform prevederilor art. 17 și 17^1 din Lege.(5) Responsabilitatea configurării, documentării și actualizării periodice a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului revine persoanei din conducerea de rang superior din cadrul entității reglementate, cu atribuții de control intern, de comunicare și management de conformitate.  +  Articolul 13Implementarea sistemului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului se realizează prin procedurile interne de administrare a acestora, ce conțin cel puțin următoarele:a) alocarea de responsabilități personalului în cadrul implementării procesului de evaluare pe bază de risc;b) precizarea surselor de informații utilizate în realizarea evaluării;c) identificarea și evaluarea factorilor de risc relevanți asociați clienților, produselor și serviciilor oferite, precum și canalelor de distribuție, țărilor și zonelor geografice, la nivelul tranzacțiilor, precum și la nivelul întregii activități desfășurate;d) modul de determinare a valorii/relevanței/ponderii asociate fiecărui factor de risc identificat în funcție de importanța acestora în stabilirea gradului de risc asociat clientului, dacă entitatea reglementată decide să valorizeze diferit factorii de risc identificați;e) modul de determinare a gradului de risc asociat clienților și tranzacțiilor derulate de aceștia, produselor și serviciilor, canalelor de distribuție a produselor și, după caz, activităților externalizate și activităților derulate prin sucursalele și filialele situate în alte state, prin însumarea valorilor/relevanței atribuite fiecărui factor de risc identificat;f) revizuirea riscurilor prin stabilirea și reevaluarea periodică, în situațiile când intervin elemente de natură să modifice gradul de risc, a claselor de risc aferente clienților, produselor și serviciilor oferite, precum și a canalelor de distribuție, a țărilor și zonelor geografice, la nivelul tranzacțiilor, în funcție de gradul de risc asociat, precum și la nivelul întregii activități desfășurate;g) monitorizarea continuă a evoluției factorilor de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului pentru a identifica necesitatea actualizării evaluării de risc;h) gestionarea riscurilor asociate clienților prin identificarea și aplicarea de măsuri pentru diminuarea sau îndepărtarea acestora.  +  Articolul 14(1) În cadrul procesului de analiză a riscurilor, entitățile reglementate iau în considerare cel puțin factorii de risc relevanți prevăzuți la art. 11 alin. (6), art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (14) din Lege.(2) Factorii de risc obiectivi și adecvați identificați de entitățile reglementate în funcție de activitatea efectiv desfășurată vor fi evaluați pentru fiecare client în parte cu scopul încadrării acestuia într-o categorie de risc, care poate fi, spre exemplificare, „redus“, „standard“, „sporit“ și care se va consemna în evidențele de acceptare a clientului entității reglementate sau în alte evidențe stabilite prin procedura internă.(3) La cererea autorităților cu atribuții de control, entitățile reglementate au obligația să demonstreze, pe baza evaluării prevăzute la alin. (2), că măsurile de cunoaștere a clientelei au fost aplicate proporțional cu categoria de risc la care a fost încadrat fiecare client în parte.(4) Entitățile reglementate au obligația de a înregistra și păstra în evidențele proprii, în format letric sau în format electronic, toate documentele prin care sunt îndeplinite prevederile alin. (1)-(3) și ale art. 12-13 din prezentele norme și ale art. 11 alin. (6), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (14) și art. 25 din Lege, pe care le pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control, la cererea acestora.  +  Secţiunea a 5-a Măsuri de cunoaștere a clientelei - în aplicarea prevederilor art. 10-20 din Lege  +  Articolul 15(1) Entitățile reglementate aplică măsurile simplificate, standard și suplimentare de cunoaștere a clientelei într-un mod adecvat riscului aferent, în baza sistemului propriu de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, conform normelor interne de cunoaștere a clientelei.(2) Entitățile reglementate verifică identitatea clientului și a beneficiarului real înainte de stabilirea unei relații de afaceri sau de desfășurarea tranzacției ocazionale.  +  Articolul 16(1) Măsurile standard de cunoaștere a clientelei, pe care entitățile reglementate au obligația să le aplice, constau cel puțin în măsurile prevăzute de art. 11 alin. (1) din Lege.(2) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei se aplică în condițiile stabilite de art. 16 din Lege și constituie o adaptare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei la riscul redus asociat clientului, fără ca enumerarea să fie limitativă, prin:a) limitarea tipului sau timpului alocat măsurilor de cunoaștere a clientelei;b) obținerea unui volum mai redus de informații referitoare la identificarea clientului și a beneficiarului real;c) simplificarea verificărilor efectuate cu privire la identitatea clienților și a beneficiarului real;d) reducerea frecvenței actualizărilor informațiilor privind identificarea clienților pe parcursul relației de afaceri;e) diminuarea intensității extinderii și gradului de monitorizare și verificare a tranzacțiilor.(3) Atunci când decide aplicarea măsurilor simplificate de cunoaștere a clientelei, entitatea reglementată se asigură că: a) informațiile pe care le obține demonstrează că evaluarea este justificată și respectă prevederile art. 16 din Lege, transpuse în procedurile interne;b) a obținut suficiente informații pentru a putea identifica tranzacțiile neobișnuite sau suspecte. (4) Măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei se aplică, în condițiile stabilite de art. 17 din Lege, clienților încadrați în categoria de risc sporit și constituie o adaptare a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei la riscul sporit asociat clientului, cu titlu exemplificativ, prin:a) obținerea de informații suplimentare cu privire la împuternicit, beneficiarul real, sediul, ocupația, sursa de venit, volumul activelor etc. și alte informații disponibile din baze de date publice;b) efectuarea de verificări suplimentare, cum ar fi căutări pe internet folosind surse independente și deschise;c) obținerea de informații suplimentare și, după caz, obținerea unor documente justificative cu privire la natura relației de afaceri și a sursei fondurilor/activelor clientului;d) obținerea de informații despre motivele care stau la baza efectuării tranzacțiilor;e) diminuarea pragului de 25% prevăzut la definiția beneficiarului real de la art. 4 alin. (2) lit. a) și d) din Lege;f) efectuarea de monitorizări suplimentare ale relației de afaceri, prin creșterea numărului și duratei verificărilor efectuate și selectarea modelelor de tranzacții care necesită verificări suplimentare;g) creșterea gradului de conștientizare, în cazul tranzacțiilor și clienților cu risc ridicat, în toate departamentele care au o relație de afaceri cu clientul, inclusiv posibilitatea de informare suplimentară a personalului care răspunde de respectivul client.(5) În cazul relațiilor de afaceri sau tranzacțiilor care implică țări terțe cu grad înalt de risc identificate potrivit art. 17 alin. (1) lit. d) din Lege, entitățile reglementate aplică măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei conform prevederilor art. 17^1 din Lege.  +  Articolul 17Entitățile reglementate adoptă măsurile aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei, inclusiv a beneficiarului real, detaliate în normele interne prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), care conțin cel puțin următoarele elemente:a) identificarea criteriilor de acceptare a clienților și nivelul ierarhic de aprobare a acestora;b) tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă;c) încadrarea clienților în categoria de risc adecvată și modalitatea de trecere a acestora dintr-o categorie în alta;d) frecvența actualizării, pe bază de risc, a informațiilor și a documentației despre clienți;e) conținutul măsurilor de cunoaștere a clientelei pentru fiecare categorie de risc identificată conform art. 14 alin. (2), cu indicarea explicită a documentelor și informațiilor utilizate;f) monitorizarea permanentă a operațiunilor derulate de clienți, indiferent de categoria de risc în care acestea sunt încadrate, în scopul detectării tranzacțiilor neobișnuite și/sau suspecte;g) gestionarea situațiilor de încetare a relațiilor de afaceri și a celor în care apar dificultăți în procesul de cunoaștere a clientelei;h) identificarea tranzacțiilor sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse public sau cu clienți ai căror beneficiari reali sunt persoane expuse public sau dețin calitatea de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcție publică importantă;i) modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, conform legislației în vigoare, inclusiv prin verificări realizate pe site-ul Oficiului, www.onpcsb.ro, secțiunea „sancțiuni internaționale“, precum și modul în care se va demonstra la cererea autorităților/instituțiilor abilitate îndeplinirea concretă a obligației.  +  Articolul 18(1) Pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, entitățile reglementate rețin de la fiecare client, inclusiv pentru beneficiarul real, datele prevăzute de următoarele documente:a) pentru persoanele fizice se vor reține datele de identificare prevăzute în cărțile/buletinele de identitate, pașapoarte sau permise de ședere;b) pentru persoanele juridice se vor reține datele de identificare cuprinse în:1. actele de constituire a entităților reglementate, certificatele de înregistrare sau extrase ale acestora;2. documente din care să rezulte identificarea beneficiarului real, respectiv persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate;c) în cazul în care un client persoană juridică este reprezentat de un împuternicit se vor reține datele de identificare menționate mai sus, inclusiv împuternicirea/ documentul acestuia emisă/emis de reprezentantul legal al entității reglementate în numele căreia acționează;d) în cazul în care un client este parte a unui contract fiduciar sau altor construcții juridice similare se vor reține de la acesta copii ale declarațiilor de înregistrare a contractelor de fiducie depuse la organele fiscale unde este înregistrat.(2) În situația în care identificarea se realizează pe cale electronică, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 11 alin. (1) lit. a) din Lege, se păstrează informațiile și documentele care atestă aplicarea adecvată a măsurilor de cunoaștere a clientelei.(3) Entitățile reglementate pot utiliza informații obținute de la terțe părți, în scopul aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei, conform prevederilor art. 18 din Lege.  +  Secţiunea a 6-a Tipuri de raportări - în aplicarea prevederilor art. 6 și 7 din Lege  +  Articolul 19(1) Entitățile reglementate au obligația să transmită de îndată Oficiului un raport de tranzacții suspecte, conform prevederilor art. 6 din Lege, atunci când, după aplicarea tuturor măsurilor de cunoaștere a clientelei și de evaluare a riscurilor, au identificat suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.(2) În desfășurarea activității lor, entitățile reglementate vor lua toate măsurile legale de identificare a tranzacțiilor suspecte, indiferent de riscul aferent clientelei, de pragul tranzacțiilor sau de modalitatea de realizare a acestora.(3) Identificarea tranzacțiilor suspecte are în vedere inclusiv stabilirea unor parametri și a unor tipare ce delimitează tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe tipuri de client, produs sau tranzacție, categorii de tranzacții derulate în relație cu diferitele tipuri de clienți și/sau domenii de activitate.(4) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege au obligația de a transmite un raport de tranzacții suspecte în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) și (4) din Lege.  +  Articolul 20(1) Entitățile reglementate au obligația să transmită Oficiului un raport privind tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacțiilor.(2) În cazul în care entitățile reglementate efectuează tranzacții cu sume în numerar a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici, conform prevederilor Legii, acestea transmit Oficiului un raport, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 2 lit. w) din Lege, inclusiv a termenelor specificate în normele interne prevăzute la art. 24 alin. (1) din Lege, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea ultimei operațiuni prin care se atinge sau se depășește limita minimă de raportare.(3) Entitățile reglementate transmit Oficiului un raport privind operațiunile cu numerar menționate la alin. (1) și (2), indiferent de justificările economice sau de documentele/evidențele în baza cărora a fost realizată/înregistrată tranzacția.  +  Articolul 21(1) Rapoartele prevăzute la art. 19 și 20 se transmit Oficiului cu respectarea dispozițiilor art. 8 alin. (12) din Lege.(2) În aplicarea prevederilor Legii, sumele în lei la care se face referire atât în prevederile legale, cât și în activitatea desfășurată de către entitatea reglementată se calculează la cursul oficial al Băncii Naționale a României al valutei aferente din ziua în care s-a realizat tranzacția.(3) În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege, raportările se fac către Oficiu și se notifică structurile de conducere ale profesiilor liberale asupra transmiterii rapoartelor de tranzacții suspecte.  +  Secţiunea a 7-a Păstrarea documentelor - în aplicarea prevederilor art. 21 și 22 din Lege  +  Articolul 22(1) Entitățile reglementate stabilesc prin normele interne măsuri de păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor, precum și modul de acces la acestea.(2) Documentele și informațiile obținute de la clienții entităților reglementate sunt păstrate în format letric sau electronic, în scopul prevenirii, depistării și investigării cazurilor de spălare de bani sau de finanțare a terorismului, pe toată perioada desfășurării relației de afaceri și ulterior pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea acestei relații sau de la data tranzacției ocazionale, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 21 din Lege.(3) La solicitarea scrisă a autorităților competente în domeniul prevenirii, depistării și investigațiilor în cazurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, entitățile reglementate au obligația să extindă perioada de păstrare a documentelor, fără ca această prelungire să depășească 5 ani.  +  Secţiunea a 8-a Solicitările de informații, interzicerea divulgării și alte obligații - în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) și (5), art. 33, art. 38 alin. (1) și (2) din Lege  +  Articolul 23(1) Entitățile reglementate sunt obligate să comunice direct Oficiului datele și informațiile solicitate necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului, în conformitate cu prevederile art. 33 din Lege.(2) Entitățile reglementate au obligația de a pune la dispoziția personalului cu atribuții de control al Oficiului, în vederea realizării atribuțiilor specifice, documentele, datele și informațiile solicitate de către acesta, în format letric sau electronic adecvat, inclusiv în fotocopie.(3) Entitățile reglementate, prin organul de conducere, sunt obligate să se asigure că rezultatele controalelor realizate de Oficiu, inclusiv, după caz, deficiențele identificate și recomandările pentru remedierea acestora, sunt analizate și implementate corespunzător, cu respectarea termenelor indicate în actul de control sau a altor documente emise în acest sens. După implementarea măsurilor de remediere a deficiențelor, entitățile reglementate notifică de îndată Oficiul, cu menționarea numărului și datei actului de control prin care acestea au fost consemnate.(4) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariații entităților reglementate a informațiilor confidențiale primite în temeiul Legii, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.(5) Entitățile reglementate, organele de conducere, de administrare și de control ale entității reglementate, directorii și angajații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului și de a nu divulga clienților vizați sau terților faptul că informațiile sunt în curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise în conformitate cu art. 6 din Lege sau că este în curs sau ar putea fi efectuată o analiză privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului.  +  Secţiunea a 9-a Alte dispoziții  +  Articolul 24(1) Entitățile reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege au obligația de a aplica prevederile Legii numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni care au o legătură între ele și indiferent de justificarea economică a acesteia/acestora.(2) Entitățile reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) și k) din Lege au obligația de a aplica prevederile Legii doar în cazul în care realizează tranzacții sau serii de tranzacții legate între ele, a căror valoare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, indiferent de justificarea economică și de forma/modalitatea prin care se realizează tranzacția.  +  Capitolul IV Activitatea de supraveghere și control realizată de către Oficiu  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 25Prezentul capitol stabilește cadrul de desfășurare a activităților de supraveghere și control al entităților reglementate, privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Secţiunea a 2-a Activitatea de supraveghere  +  Articolul 26(1) Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Lege, Oficiul supraveghează entitățile reglementate prevăzute la art. 3 din prezentele norme.(2) Activitatea de supraveghere se realizează la sediul Oficiului prin analizarea, procesarea și evaluarea informațiilor furnizate de bazele de date gestionate în cadrul Oficiului sau la care instituția are acces, precum și a altor informații solicitate de Oficiu conform legii, având ca scop identificarea gradului de risc la care este expusă fiecare entitate supravegheată de a fi folosită/implicată în activități ilicite de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.(3) Supravegherea, intensitatea și frecvența acțiunilor de control realizate de către Oficiu în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt stabilite, în mod proporțional, pe baza identificării și evaluării indicatorilor de risc stabiliți conform procedurilor interne.(4) Activitatea de supraveghere se organizează și se desfășoară în baza programelor anuale, pe domenii de activitate.  +  Secţiunea a 3-a Activitatea de control  +  Articolul 27(1) Modul de organizare și desfășurare a activității de control la nivelul Oficiului se stabilește prin proceduri interne. (2) Controalele se realizează de către personalul cu competențe în acest sens din cadrul structurii de supraveghere și control a Oficiului.  +  Articolul 28(1) În conformitate cu prevederile legale, Oficiul desfășoară activități de control, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Oficiului, astfel:a) controale potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Lege, în vederea verificării modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, la toate entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege;b) controale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale cu privire la modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate, la toate entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege;c) controale potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) și art. 62 alin. (3) din Lege la persoanele juridice cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 56 alin. (1) și ale art. 62 alin. (1) din Lege și potrivit prevederilor art. 34^5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, la asociații și fundații cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 34^4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;d) controale potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Lege cu privire la tranzacțiile efectuate de persoane juridice și entități fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, atunci când din datele deținute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.(2) Controalele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se desfășoară cu notificarea prealabilă a entității, conform unor proceduri interne.(3) Controalele prevăzute la alin. (1) lit. d) se desfășoară inopinat, ori de câte ori sunt identificate situații care intră sub incidența art. 26 alin. (3) din Lege, conform unei proceduri interne.  +  Articolul 29(1) Notificarea prealabilă reprezintă procedura prin care personalul cu atribuții de control al Oficiului comunică, în prealabil, entității reglementate începerea acțiunii de control.(2) Documentul prin care se realizează notificarea este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 30(1) Notificarea semnată de președintele Oficiului va fi transmisă de către personalul cu atribuții de control al Oficiului entității supuse controlului.(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se poate face astfel:a) prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire;b) prin telefax, poștă electronică ori prin alte mijloace electronice de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului notificării, precum și confirmarea expedierii acesteia;c) în persoană, reprezentantului legal sau, în lipsa acestuia, oricărui angajat al entității respective, sub semnătura confirmării de primire. (3) Comunicarea notificării se consideră îndeplinită la data și ora semnăturii de primire sau, după caz, la data și ora înscrise pe copia imprimată a confirmării expedierii. (4) În ipoteza în care comunicarea nu se poate face prin niciuna dintre modalitățile prevăzute mai sus, personalul cu atribuții de control al Oficiului va proceda la afișarea notificării prealabile la sediul principal al entității supuse controlului, întocmind în acest sens un proces-verbal de afișare, în care vor fi indicate data și ora afișării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme.(5) Comunicarea notificării se realizează cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data începerii controlului.  +  Articolul 31(1) După primirea notificării, înainte de începerea controlului, entitatea reglementată poate solicita în scris Oficiului, letric sau electronic, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a controlului.(2) Motivele justificate sunt: lipsa reprezentantului legal/împuternicitului entității controlate, în cazuri temeinic justificate de sănătate sau situații deosebite familiale, deces, căsătorie etc.(3) Modul de soluționare a solicitării este stabilit prin procedura internă a Oficiului, iar soluția este comunicată entității reglementate, de îndată.(4) Dacă, din motive întemeiate, Oficiul nu poate iniția controlul la data prevăzută în notificare, entitatea reglementată este înștiințată, în scris, asupra noii date de începere a controlului.(5) Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător și în cazul suspendării controlului aflat în desfășurare.  +  Articolul 32Orice modalități de împiedicare cu intenție a realizării controlului constituie contravenția de obstrucționare a activității de control conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) din Lege și, fără a fi limitative, pot consta în:a) îngrădirea sub orice formă a desfășurării controlului la data, ora și sediul menționate în notificarea prealabilă;b) împiedicarea accesului personalului cu atribuții de control al Oficiului în sediul entității;c) nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate personalului cu atribuții de control al Oficiului;d) absența unui reprezentant legal/împuternicit al entității la inițierea/închiderea controlului.  +  Articolul 33(1) În desfășurarea controalelor, personalul cu atribuții de control al Oficiului are competență teritorială națională și este învestit cu exercițiul autorității de stat. (2) Controlul se poate desfășura la sediul entității controlate, la sediul Oficiului sau la un sediu ales de comun acord de către personalul cu atribuții de control al Oficiului și reprezentanții entității controlate.  +  Articolul 34În cadrul activității de control, personalul împuternicit în acest sens, în exercitarea atribuțiilor specifice, realizează cel puțin următoarele:a) prezintă reprezentanților entităților controlate delegația și legitimația de control în care sunt menționate temeiul legal al efectuării controlului, perioada în care se desfășoară controlul, datele de identificare ale entității controlate și ale personalului cu atribuții de control al Oficiului;b) solicită reprezentanților entităților controlate punerea la dispoziție/transmiterea în format letric sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță a documentelor, datelor și informațiilor pentru realizarea atribuțiilor specifice și poate reține copii ale documentelor verificate;c) solicită, atunci când este cazul, reprezentanților legali și/sau angajaților entității controlate note explicative pentru certificarea anumitor situații sau împrejurări întâlnite în cursul activității de control;d) încheie note de constatare și, după caz, constată contravenții și aplică sancțiuni conform prevederilor legale, prin întocmirea de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.  +  Articolul 35(1) Modelul legitimației de control a personalului cu atribuții de control al Oficiului, precum și descrierea acesteia sunt stabilite prin ordin al președintelui Oficiului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Legitimația de control are regim special și reprezintă împuternicirea titularului în fața entităților pentru efectuarea controlului, numai însoțită de delegația de control semnată de președintele Oficiului.  +  Secţiunea a 4-a Instruirea entităților reglementate  +  Articolul 36Pentru îndeplinirea responsabilității instituționale a Oficiului de prevenire a fenomenului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în cadrul acțiunilor de control, personalul cu atribuții de control al Oficiului emite recomandări și realizează instruiri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, având ca scop cunoașterea și înțelegerea modului de aplicare a prevederilor legale, precum și creșterea gradului de conștientizare a entităților reglementate cu privire la importanța respectării prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Articolul 37Dispozițiile prezentelor norme reglementează modul de aplicare corespunzătoare a Legii de către entitățile reglementate, iar nerespectarea acestora se sancționează conform Legii.  +  Anexa nr. 1la norme
  NOTIFICARE
  Către………………................................................................................Prin prezenta notificare vă informăm că, în data de ..........., la adresa/adresele ....................., în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale ..............., va avea loc acțiunea de control privind modul de respectare a prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale ...... .Precizăm că acțiunea de control va fi realizată în baza Delegației nr. ………….. de către doamna/domnul ………………, legitimată/legitimat cu ……......……, având funcția de …..............…………, și de către doamna/domnul ……................……., legitimată/legitimat cu ………………, având funcția de …………….. .În vederea asigurării bunei desfășurări a controlului, vă rugăm ca la data sus-menționată să transmiteți următoarele documente la ……………/asigurați punerea la dispoziția echipei de control a următoarelor documente:1. ………...................................................................….2. ………….............................................................……[...]Pentru confirmarea primirii notificării,date de contact ale echipei de control ..................Îngrădirea sub orice formă a desfășurării controlului la data, ora și sediul menționate în notificarea prealabilă constituie contravenție prevăzută la art. 43 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei.
  Cu stimă,
  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  .....................................................
   +  Anexa nr. 2la normeOFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  PROCES-VERBAL DE AFIȘARE
  Încheiat astăzi, ....... luna ..................... anul …......................, în localitatea ................................., județul/sectorul ..................Agenții constatatori ....................................................., cu funcția de ......................................., în temeiul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinelor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. ........................................, am procedat astăzi ............... luna ..............… anul ……….., ora …….., la afișarea notificării nr. ............... din data de ........................ .Notificarea și prezentul proces-verbal s-au afișat la sediul principal al entității .......................................................................... din str. ......................................... nr. ........ .
  Agenți constatatori
  ......................................................
  ......................................................
  ----