LEGEA nr. 16 din 8 martie 2021bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 martie 2021  Notă
  Art. 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 859 din 8 septembrie 2021, prevede:
  ”Articolul 9
  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021:
  a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 3.391,2 milioane lei;
  b) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 172,2 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.263,7 milioane lei;
  c) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 367,1 milioane lei.”
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2021.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 90.079.743 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 90.079.743 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 283.325 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 140.395 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 142.930 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat, cu detalierea pe fișele programelor, este prevăzută în anexa nr. 5/03. Notă
  Art. 2 și 3, precum și anexa nr. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 859 din 8 septembrie 2021, prevăd:Articolul 2Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 3.320.398 mii lei și diminuarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 3.319.398 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 3.000 mii lei la credite de angajament și 1.000 mii lei la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 28.293 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 29.293 mii lei.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2021
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL29.293
  000203I. VENITURI CURENTE3.348.691
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI3.348.691
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR19.963
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori-8.699
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori25.000
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru accidente de muncă și boli profesionale3.662
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR3.328.728
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați2.349.507
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare-36.749
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-269.391
  09Contribuții de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional1
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori40
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii46.320
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică23.796
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală-3.949
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă6.176
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor1.012.754
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice200.223
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE-392
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI-392
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat-23
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale-369
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII392
  3603DIVERSE VENITURI392
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-1.449
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite1.841
  410003IV. SUBVENȚII-3.319.398
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -3.319.398
  4203SUBVEȚII DE LA BUGETUL DE STAT-3.319.398
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat-3.319.398
  490301Venituri sistem public de pensii1.000
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale28.293
  5000TOTAL GENERAL
  I.Credite de angajament2.000
  II.Credite bugetare
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament
  II.Credite bugetare
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-5.000
  II.Credite bugetare-5.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I.Credite de angajament2.000
  II.Credite bugetare
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament
  II.Credite bugetare
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-5.000
  II.Credite bugetare-5.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I.Credite de angajament2.000
  II.Credite bugetare
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament
  II.Credite bugetare
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-5.000
  II.Credite bugetare-5.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament3.000
  II.Credite bugetare1.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament1.000
  II.Credite bugetare1.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament5.000
  II.Credite bugetare5.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-4.000
  II.Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament2.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament2.000
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  9903EXCEDENT/DEFICIT29.293
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale29.293
   +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 3.375.525 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.375.525 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 1.303.196 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 110.340 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.192.856 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj, cu detalierea pe fișele programelor, este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04. Notă
  Art. 4 și 5, precum și anexa nr. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 7 septembrie 2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 859 din 8 septembrie 2021, prevăd:Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 371.500 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 175.561 mii lei și majorarea subvențiilor de la bugetul de stat cu suma de 547.061 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 371.500 mii lei la credite de angajament și credite bugetare.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 124.810 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 54.000 mii lei la credite de angajament și credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 70.810 mii lei.  +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2021
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL496.310
  000204I.VENITURI CURENTE162.249
  200004B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI162.249
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR159.538
  02Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori3.579
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj31.149
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale124.810
  2104CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR2.711
  02Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați2.711
  410004IV.SUBVENȚII547.061
  420004SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE547.061
  4204SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT547.061
  25Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj547.061
  4804SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020-213.000
  02Fondul Social European (FSE)-213.000
  490401Venituri sistem asigurări pentru șomaj371.500
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale124.810
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament425.500
  II. Credite bugetare425.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament425.500
  II. Credite bugetare425.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-1.500
  II. Credite bugetare-1.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament25.000
  II. Credite bugetare25.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament600.000
  II. Credite bugetare600.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-250.000
  II. Credite bugetare-250.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament54.000
  II. Credite bugetare54.000
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament425.500
  II. Credite bugetare425.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament425.500
  II. Credite bugetare425.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-1.500
  II. Credite bugetare-1.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament25.000
  II. Credite bugetare25.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament600.000
  II. Credite bugetare600.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-250.000
  II. Credite bugetare-250.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament54.000
  II. Credite bugetare54.000
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament325.500
  II. Credite bugetare325.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament325.500
  II. Credite bugetare325.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-1.500
  II. Credite bugetare-1.500
  51TITLUL VI TRANSFERRURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament25.000
  II. Credite bugetare25.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament250.000
  II. Credite bugetare250.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament54.000
  II. Credite bugetare54.000
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament54.000
  II. Credite bugetare54.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament54.000
  II. Credite bugetare54.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament54.000
  II. Credite bugetare54.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament271.500
  II. Credite bugetare271.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament271.500
  II. Credite bugetare271.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-1.500
  II. Credite bugetare-1.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament25.000
  II. Credite bugetare25.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament250.000
  II. Credite bugetare250.000
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  8004ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament350.000
  II. Credite bugetare350.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-250.000
  II. Credite bugetare-250.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament371.500
  II. Credite bugetare371.500
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
  I. Credite de angajament54.000
  II. Credite bugetare54.000
  9904EXCEDENT/DEFICIT70.810
  990410Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj
  990411Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale70.810
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială“ și al capitolului 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021 se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2022-2024 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.  +  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021 se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 dinLegea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate.(5) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) și (2), precum și modificările și virările prevăzute la art. 10 alin. (2)-(4) se efectuează de către ordonatorul principal de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.(6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/ acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și nr. 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 15Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.  +  Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.  +  Articolul 17Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2021, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.  +  Articolul 19Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 21(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 dinLegea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2021 și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ și titlul 20 „Bunuri și servicii“ la nivel de articol și alineat, potrivit clasificației bugetare.(4) Ordonatorul principal de credite are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2021, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) și (5), Ministerul Finanțelor este autorizat să nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu excepția cererilor pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asistență socială.  +  Articolul 22Anexele nr. 1/03-6/03*) și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 8 martie 2021.Nr. 16.  +  ANEXA nr. 1/03MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2021-2024
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2021Estimări 2022Estimări 2023Estimări 2024
  AB1234
  000103VENITURI - TOTAL90.363.06895.029.707102.120.500107.320.168
  000203I. VENITURI CURENTE73.596.92179.694.20487.104.23793.948.912
  200003B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI73.504.85779.599.74687.007.41893.849.768
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR713.840789.485813.139833.877
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori444.649461.451480.532500.324
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori130.000180.559175.655167.152
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale139.191147.475156.952166.401
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR72.791.01778.810.26186.194.27993.015.891
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați77.514.09383.975.21091.867.89799.219.992
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare229.937240.744252.781265.168
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-9.754.182-10.616.610-11.607.516-12.640.141
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii30.35833.04236.12639.340
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală19.23020.13421.14022.176
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă29.18930.56032.08833.661
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor4.414.6024.804.9255.253.3955.720.746
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice307.790322.256338.368354.949
  290003C.VENITURI NEFISCALE92.06494.45896.81999.144
  300003C1.VENITURI DIN PROPRIETATE14.18714.85415.59716.361
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI14.18714.85415.59716.361
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat53565962
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale14.13414.79815.53816.299
  330003C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII77.87779.60481.22282.783
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI37.12337.99838.95138.958
  08Venituri din prestări de servicii125130137144
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă36.99837.86838.81438.814
  3603DIVERSE VENITURI40.75441.60642.27143.825
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive12.55413.14413.80114.478
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite8.3108.7019.1369.584
  50Alte venituri19.89019.76119.33419.763
  410003IV.SUBVENȚII16.766.14715.335.50315.016.26313.371.256
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE16.766.14715.335.50315.016.26313.371.256
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT16.766.14715.335.50315.016.26313.371.256
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat16.766.14715.335.50315.016.26313.371.256
  490301Venituri sistem public de pensii90.079.74394.686.875101.772.355106.970.316
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale283.325342.832348.145349.852
  08FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI789
  4808SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020789
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)789
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament90.220.92794.832.887101.923.116107.126.055
  II. Credite bugetare90.220.92794.832.887101.923.116107.126.055
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament90.210.92794.827.837101.918.066107.121.005
  II. Credite bugetare90.210.92794.827.837101.918.066107.121.005
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament362.100362.100363.911365.730
  II. Credite bugetare362.100362.100363.911365.730
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament580.884585.800585.799585.800
  II. Credite bugetare580.884585.800585.799585.800
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.22212.49112.49212.491
  II. Credite bugetare12.22212.49112.49212.491
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12121212
  II. Credite bugetare12121212
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200187187187
  II. Credite bugetare200187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  II. Credite bugetare89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament11.1897.033
  II. Credite bugetare11.1897.033
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.6022.2142.2142.214
  II. Credite bugetare2.6022.2142.2142.214
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  II. Credite bugetare90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  II. Credite bugetare90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament362.100362.100363.911365.730
  II. Credite bugetare362.100362.100363.911365.730
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament580.884585.800585.799585.800
  II. Credite bugetare580.884585.800585.799585.800
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.22212.49112.49212.491
  II. Credite bugetare12.22212.49112.49212.491
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12121212
  II. Credite bugetare12121212
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200187187187
  II. Credite bugetare200187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  II. Credite bugetare89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10.4007.033
  II. Credite bugetare10.4007.033
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.6022.2142.2142.214
  II. Credite bugetare2.6022.2142.2142.214
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  II. Credite bugetare90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  II. Credite bugetare90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament362.100362.100363.911365.730
  II. Credite bugetare362.100362.100363.911365.730
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament580.884585.800585.799585.800
  II. Credite bugetare580.884585.800585.799585.800
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.22212.49112.49212.491
  II. Credite bugetare12.22212.49112.49212.491
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12121212
  II. Credite bugetare12121212
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200187187187
  II. Credite bugetare200187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  II. Credite bugetare89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10.4007.033
  II. Credite bugetare10.4007.033
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.6022.2142.2142.214
  II. Credite bugetare2.6022.2142.2142.214
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament90.079.74394.686.875101.772.355106.970.316
  II. Credite bugetare90.079.74394.686.875101.772.355106.970.316
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament90.069.84394.681.925101.767.405106.965.366
  II. Credite bugetare90.069.84394.681.925101.767.405106.965.366
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament349.055348.690350.099351.503
  II. Credite bugetare349.055348.690350.099351.503
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament578.199583.279583.247583.214
  II. Credite bugetare578.199583.279583.247583.214
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.21712.48612.48712.486
  II. Credite bugetare12.21712.48612.48712.486
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200187187187
  II. Credite bugetare200187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament89.117.36393.728.256100.819.391106.015.982
  II. Credite bugetare89.117.36393.728.256100.819.391106.015.982
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10.4007.033
  II. Credite bugetare10.4007.033
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.4091.9941.9941.994
  II. Credite bugetare2.4091.9941.9941.994
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament9.9004.9504.9504.950
  II. Credite bugetare9.9004.9504.9504.950
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament9.9004.9504.9504.950
  II. Credite bugetare9.9004.9504.9504.950
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament140.395146.012150.761155.739
  II. Credite bugetare140.395146.012150.761155.739
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament140.295145.912150.661155.639
  II. Credite bugetare140.295145.912150.661155.639
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament13.04513.41013.81214.227
  II. Credite bugetare13.04513.41013.81214.227
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.6852.5212.5522.586
  II. Credite bugetare2.6852.5212.5522.586
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12121212
  II. Credite bugetare12121212
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament124.355129.744134.060138.589
  II. Credite bugetare124.355129.744134.060138.589
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament193220220220
  II. Credite bugetare193220220220
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  9903EXCEDENT/DEFICIT142.930196.820197.384194.113
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale142.930196.820197.384194.113
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament789
  II. Credite bugetare789
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament789
  II. Credite bugetare789
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament789
  II. Credite bugetare789
  6808ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament789
  II. Credite bugetare789
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament789
  II. Credite bugetare789
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament789
  II. Credite bugetare789
   +  ANEXA nr. 2/03MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alienate
  pe anii 2021-2024
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  -mii lei-
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2021Estimări 2022Estimări 2023Estimări 2024
  AB1234
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  II. Credite bugetare90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  II. Credite bugetare90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament362.100362.100363.911365.730
  II. Credite bugetare362.100362.100363.911365.730
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament580.884585.800585.799585.800
  II. Credite bugetare580.884585.800585.799585.800
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.22212.49112.49212.491
  II. Credite bugetare12.22212.49112.49212.491
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare12.222
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare12.222
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12121212
  II. Credite bugetare12121212
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare12
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare11
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare1
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200187187187
  II. Credite bugetare200187187187
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare200
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare200
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  II. Credite bugetare89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare87.555.048
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.686.670
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.471.010
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare215.660
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10.4007.033
  II. Credite bugetare10.4007.033
  02Programe din Fondul Social European (FSE)
  II. Credite bugetare8.730
  01Finanțare națională
  II. Credite bugetare1.398
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare7.332
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare1.670
  01Finanțarea națională
  II. Credite bugetare527
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare789
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare354
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.6022.2142.2142.214
  II. Credite bugetare2.6022.2142.2142.214
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare776
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare1.826
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0005.050
  01Active fixe
  II. Credite bugetare9.500
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare6.475
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare525
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare2.500
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare500
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  II. Credite bugetare90.220.13894.832.887101.923.116107.126.055
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  II. Credite bugetare90.210.13894.827.837101.918.066107.121.005
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament362.100362.100363.911365.730
  II. Credite bugetare362.100362.100363.911365.730
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament580.884585.800585.799580.800
  II. Credite bugetare580.884585.800585.799580.800
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.22212.49112.49212.491
  II. Credite bugetare12.22212.49112.49212.491
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12121212
  II. Credite bugetare12121212
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200187187187
  II. Credite bugetare200187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  II. Credite bugetare89.241.71893.858.000100.953.451106.154.571
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10.4007.033
  II. Credite bugetare10.4007.033
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.6022.2142.2142.214
  II. Credite bugetare2.6022.2142.2142.214
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament10.0005.0505.0505.050
  II. Credite bugetare10.0005.0505.0505.050
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament90.079.74394.686.875101.772.355106.970.316
  II. Credite bugetare90.079.74394.686.875101.772.355106.970.316
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament90.069.84394.681.925101.767.405106.965.366
  II. Credite bugetare90.069.84394.681.925101.767.405106.965.366
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament349.055348.690350.099351.503
  II. Credite bugetare349.055348.690350.099351.503
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament578.199583.279583.247583.214
  II. Credite bugetare578.199583.279583.247583.214
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.21712.48612.48712.486
  II. Credite bugetare12.21712.48612.48712.486
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare12.217
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare12.217
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200187187187
  II. Credite bugetare200187187187
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare200
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare200
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament89.117.36393.728.256100.819.391106.015.982
  II. Credite bugetare89.117.36393.728.256100.819.391106.015.982
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare87.472.863
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.644.500
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.444.500
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare200.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10.4007.033
  II. Credite bugetare10.4007.033
  02Programe din Fondul Social European (FSE)
  II. Credite bugetare8.730
  01Finanțare națională
  II. Credite bugetare1.398
  02Finanțarea externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare7.332
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare1.670
  01Finanțarea națională
  II. Credite bugetare527
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare789
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare354
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.4091.9941.9941.994
  II. Credite bugetare2.4091.9941.9941.994
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare700
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare1.709
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament9.9004.9504.9504.950
  II. Credite bugetare9.9004.9504.9504.950
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament9.9004.9504.9504.950
  II. Credite bugetare9.9004.9504.9504.950
  01Active fixe
  II. Credite bugetare9.400
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare6.400
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare500
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare2.500
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare500
  03Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare87.472.863
  04Asistență acordată persoanelor în vârstă
  II. Credite bugetare200.000
  09Ajutoare pentru urmași
  II. Credite bugetare1.444.500
  15Prevenirea excluderii sociale
  II. Credite bugetare200
  50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
  II. Credite bugetare200
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare962.180
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare518.199
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare443.981
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament140.395146.012150.761155.739
  II. Credite bugetare140.395146.012150.761155.739
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament140.295145.912150.661155.639
  II. Credite bugetare140.295145.912150.661155.639
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament13.04513.41013.81214.227
  II. Credite bugetare13.04513.41013.81214.227
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.6852.5212.5522.586
  II. Credite bugetare2.6852.5212.5522.586
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament12121212
  II. Credite bugetare12121212
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare12
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare11
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare1
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament124.355129.744134.060138.589
  II. Credite bugetare124.355129.744134.060138.589
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare82.185
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare42.170
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare26.510
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare15.660
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament193220220220
  II. Credite bugetare193220220220
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare76
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare117
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  01Active fixe
  II. Credite bugetare100
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport