ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 14 din 3 martie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 4 martie 2021  Luând în considerare avansarea anului școlar 2020-2021,în condițiile în care dispozițiile legale imperative stabilite de art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligă străinii bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvență, solicitanți ai vizei de lungă ședere pentru studii, să prezinte dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză, și dovada achitării taxei de studii pentru cel puțin un an de studii, sub sancțiunea respingerii vizei de intrare în România, fapt care blochează participarea la activitatea școlară pentru anul școlar 2020-2021, prin imposibilitatea intrării în România a străinilor bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, în pofida faptului că aceștia au obținut, în scopul desfășurării studiilor, burse acordate de instituții de învățământ universitar de stat din România, acreditate ori autorizate provizoriu, contrar obiectivului de transformare a sistemului de educație românesc în unul atrăgător nu doar pentru comunitățile academice din România, ci și pentru cele din întreaga lume, precum și contrar obiectivului de internaționalizare a învățământului superior, pentru creșterea competitivității și compatibilizarea cu universitățile europene,având în vedere că dispozițiile art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligă străinii bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvență, să prezinte dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, la solicitarea prelungirii dreptului de ședere temporară în România, în scopul desfășurării studiilor, fapt care blochează, de asemenea, participarea la activitatea școlară pentru anul școlar 2020-2021 a acestei categorii de străini, în pofida faptului că aceștia au obținut, în scopul desfășurării studiilor, burse acordate de instituții de învățământ universitar de stat din România, acreditate ori autorizate provizoriu, contrar acelorași obiective de transformare a sistemului de educație românesc în unul atrăgător nu doar pentru comunitățile academice din România, ci și pentru cele din întreaga lume și de internaționalizare a învățământului superior, pentru creșterea competitivității și compatibilizarea cu universitățile europene,cunoscând faptul că, în intervalul marcat de pandemia de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2, în complementaritate cu măsurile introduse la nivel european, studenții internaționali au constituit și constituie o categorie de cetățeni străini a căror intrare poate fi permisă în România, fiind considerați călători esențiali,întrucât, potrivit definiției date de dispozițiile art. 2 lit. n^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a transpunerii dispozițiilor Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair, prin raportare la regimul străinilor pe teritoriul național, elevul este definit limitativ ca fiind doar „străinul care a fost acceptat de o unitate de învățământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educațional“, în considerarea dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. b) și ale art. 58 din același act normativ, aflate în vigoare în prezent, orice alte categorii de elevi străini nu au posibilitatea de a solicita vize de lungă ședere și, implicit, prelungirea dreptului de ședere temporară, pentru efectuarea sau continuarea studiilor liceale în România, inclusiv dacă aceștia sunt străini de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, fiind blocată, în cazul acestora, participarea la activitatea școlară, în mediul preuniversitar, pentru anul școlar 2020-2021, prin imposibilitatea intrării în România a oricăror elevi străini, de pildă, de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, cu excepția elevilor străini care participă la un program de schimb de elevi sau la un proiect educațional,întrucât nu există alt instrument legislativ ale cărui prevederi să poată fi puse în aplicare pentru evitarea rapidă a consecințelor negative legate de imposibilitatea acordării vizelor sau prelungirii șederii în favoarea străinilor bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvență, și a elevilor străini de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare,știindu-se că finanțarea școlarizării elevilor străini, bursieri ai statului român sau exonerați de la plata taxelor de școlarizare, a fost inclusă în cifra de școlarizare și este prevăzută în bugetul de stat al Ministerului Educației, începând cu anul școlar 2020-2021,ținând cont de faptul că, în lipsa unor acorduri bilaterale care să reglementeze cele de mai sus, se impune revizuirea, în cel mai scurt timp, pentru anul școlar 2020-2021, a prevederilor legale care reglementează regimul vizelor de lungă ședere pentru studii și prelungirea dreptului de ședere temporară în acest scop, în vederea stabilirii regimului aplicabil străinilor de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, care doresc să intre în România pentru a urma o formă de învățământ cu frecvență la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, astfel încât aceștia să fie în măsură a obține vize de intrare în România și a-și reglementa șederea în țara noastră, pentru a nu pierde anul școlar în curs,în considerarea dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, din care decurge obligația Ministerului Afacerilor Externe de a îndeplini funcția principală de aplicare a Programului de guvernare, inclusiv cu privire la internaționalizarea învățământului românesc,luând în considerare atribuția Ministerului Afacerilor Externe de a susține și contribui la protejarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorității române, la conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul românilor de pretutindeni, astfel cum stabilește art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,dat fiind că elevii străini de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, ale căror cereri de vize de intrare în România sunt refuzate în proporție de 100% în anul școlar 2020-2021, indiferent de numărul solicitărilor de acest tip, pentru lipsa cadrului normativ adecvat, sunt obligați să urmeze învățământul liceal în limba statului de reședință, după finalizarea unei etape școlare în limba română, putând beneficia de posibilitatea de a solicita noi vize de lungă ședere pentru studii doar după intrarea în vigoare a prezentelor modificări legislative, pentru a continua învățământul în limba română la liceele din România la care au fost acceptați ca bursieri în anul școlar 2020-2021,deoarece se impune adoptarea unui cadru normativ în baza căruia să fie stabilite, în cel mai scurt timp, măsuri de asigurare a accesului elevilor străini de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, precum și al străinilor bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, la sistemul educațional românesc, pentru anul școlar 2020-2021, fără impedimente legate de condițiile de acordare a vizelor și de prelungire a șederii temporare a acestora în România,fiindcă absența unor astfel de reglementări este de natură a deteriora semnificativ imaginea țării noastre în comunitățile românești din afara granițelor, prejudiciind, de asemenea, interesele imediate ale elevilor străini de origine română și ale instituțiilor de învățământ universitar de stat din România care acordă burse studenților străini, în contradicție cu politica statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara granițelor, cu privire la întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni/rezidenți sunt, precum și contrar demersurilor de internaționalizare a învățământului românesc,ținând seama că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, conduce la situații în care elevi străini de origine română și străini, bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat din România, se află în imposibilitatea de a obține vize de intrare în România, respectiv de a obține prelungirea șederii temporare în România, pentru studii în ciclul liceal și universitar, în anul școlar și academic 2020-2021,luând notă de faptul că, în urma transpunerii, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair, la art. 45 alin. (2) lit. c) din același act normativ au fost stabilite condițiile pentru solicitarea vizei de lungă ședere pentru studii în cazul străinilor stagiari care participă la un program de formare profesională neremunerată, fiind omisă însă, reglementarea situației juridice, în ceea ce privește prelungirea dreptului de ședere temporară în România a acestei categorii de străini,având în vedere necesitatea respectării, fără excepție și în cel mai scurt timp, a obligațiilor României în legătură cu transpunerea completă a directivelor adoptate la nivel european, în scopul asigurării conformității cu legislația Uniunii Europene în domeniul vizelor și, implicit, al regimului străinilor,dată fiind necesitatea transpunerii complete, în cel mai scurt timp, în legislația internă a art. 17 alin. (4) din Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din data de 21 mai 2016, care stabilește că atunci când o autorizație pentru mobilitate pe termen lung este eliberată unui cercetător sub forma unei vize de lungă ședere, la rubrica „observații“ din autocolantul de viză să fie inclusă mențiunea „cercetător-mobilitate“, este imperativă completarea corespunzătoare a mențiunii „cercetător“ de la art. 48 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,impunându-se asigurarea simetriei legislative și clarității textului, raportând definiția noțiunii de elev în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la categoriile de cetățeni străini pentru care sunt stabilite condițiile de solicitare a vizei și cărora le poate fi prelungit dreptul de ședere temporară pentru studii, astfel cum stabilesc art. 45 și 58 din același act normativ,întrucât aceste elemente imperative vizează interesul statului român și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera n^1) se modifică și va avea următorul cuprins:n^1) elev - străinul care a fost acceptat de o unitate de învățământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educațional, precum și străinul de origine română, bursier al statului român sau exonerat de la plata taxelor de școlarizare, înscris la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență;2. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Viza de lungă ședere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev.3. La articolul 45 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) în cazul străinilor de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, înscriși la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență: (i) dovada acceptării la studii, eliberată de Ministerul Educației, din care să rezulte că vor urma o formă de învățământ cu frecvență la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal;(ii) dovada asigurării condițiilor de cazare;(iii) asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;(iv) încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor;4. La articolul 45, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Străinii bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvență, pot solicita viză de lungă ședere pentru studii, fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) și (iii).5. La articolul 48, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La rubrica «observații» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică se înscrie mențiunea «cercetător-mobilitate6. La articolul 58 alineatul (1), partea introductivă a literei a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în cazul studenților, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:7. La articolul 58 alineatul (1), după litera b) se introduc trei noi litere, literele c)-e), cu următorul cuprins:c) în cazul străinilor intrați în România în calitate de stagiari care participă la un program de formare profesională neremunerată, dacă prezintă:(i) acord de formare profesională;(ii) angajament scris al entității-gazdă, în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru șederea și îndepărtarea stagiarului respectiv;(iii) dovada deținerii unei diplome de absolvire a învățământului superior în ultimii 2 ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obținerea unei astfel de diplome;(iv) dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;d) în cazul străinilor prevăzuți la art. 45 alin. (2) lit. b^1), pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:(i) sunt înscriși la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență;(ii) au încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor;e) în cazul străinilor prevăzuți la art. 45 alin. (5^1), pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă fac dovada că:(i) sunt bursieri la o instituție de învățământ universitar de stat, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, cu frecvență;(ii) au încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor.8. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Bursierilor statului român, străinilor de origine română, precum și străinilor bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, li se poate prelungi dreptul de ședere temporară pentru studii, fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii).9. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele „Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice“ și „Ministerul Educației Naționale“ se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Educației“.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 3 martie 2021.Nr. 14.-----