HOTĂRÂRE nr. 52 din 24 februarie 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 3 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor conform prevederilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, porția de corn și/sau baton poate să fie înlocuită cu o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar decizia luată conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. a) poate prevedea ca porția de produs lactat să fie înlocuită cu o porție de lapte, cu respectarea numărului de porții pe parcursul unei săptămâni așa cum este prevăzut la alin. (3), sub rezerva ca aceste informații/opțiuni să fie prevăzute în documentele achiziției, anterior inițierii procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice.2. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea risipei alimentare.3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, măsurile educative se pot realiza și în mediul educațional virtual, definit potrivit art. 2 lit. b) din Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020.4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ 2 și 3, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, sesiunile de degustare prevăzute la alin. (2) se pot asigura la domiciliul preșcolarilor și elevilor prin distribuirea unui pachet de produse/preșcolar sau elev, în condițiile de distribuție stabilite pentru cele două scenarii și cu respectarea condițiilor aplicabile produselor care pot fi degustate.5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au și preșcolarii și elevii prezenți la cursuri conform scenariilor 2 și 3 de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021.6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege și preșcolarul/elevul care a participat la cel puțin o oră de curs/zi în cadrul scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021.(3^2) Preșcolarii și elevii prevăzuți la alin. (2^1), prezenți la cursuri conform scenariului 2, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective, după revenirea în unitatea de învățământ preuniversitar.(3^3) Preșcolarii și elevii prevăzuți la alin. (2^1), prezenți la cursuri conform scenariului 3, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective prin ridicarea acestora de către părinți/reprezentanți legali/ocrotitori legali sau, acolo unde acest lucru este posibil, de către elevi, pe baza evidențelor de participare la cel puțin o oră de curs/zi.7. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Directorii unităților de învățământ preuniversitar răspund de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, depozitarea și distribuția produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în privința cantităților ce trebuie livrate preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 8 alin. (2), (2^1), (3) și (3^1), precum și de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor educative.  +  Articolul II(1) Se stabilește metodologia de redistribuire a disponibilului de produse contractate în cadrul Programului pentru școli al României și nedistribuite, în situația suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, către organizații umanitare, unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.(2) În sensul prezentei metodologii, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) situația suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar - suspendarea prezenței fizice a preșcolarilor/ elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv organizarea și desfășurarea cursurilor în scenariul 3 prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;b) disponibil de produse contractate și nedistribuite - produsele contractate conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, și rămase nedistribuite după aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3^2), (3^3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.(3) Pentru a fi redistribuite, produsele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) produsele să se fi aflat în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit legii;b) produsele aflate în stoc au fost fabricate/achiziționate în scopul distribuirii conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare; c) produsele să corespundă întocmai, din punctul de vedere al denumirii și caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/acordurile-cadru de furnizare;d) să fie produse gata de consum, în sensul că nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepția merelor care pot fi spălate și ambalate, fără ca aceste operațiuni să conducă la creșterea prețului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare;e) să fie inventariate cantitativ și calitativ la furnizor, atât faptic, cât și scriptic, în baza documentelor de evidență a gestiunii;f) data durabilității minimale/data-limită de consum să nu fie depășită la momentul redistribuirii.(4) Autoritățile deliberative de la nivelul județelor și/sau de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor adoptă toate măsurile necesare în vederea evitării acumulării de stocuri și pentru modificarea clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilității redistribuirii produselor către destinatarii prevăzuți la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.(5) Autoritățile deliberative de la nivelul județelor și/sau de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor asigură pista de audit a acțiunilor întreprinse conform prevederilor art. 2 lit. ț) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Pista de audit prevăzută la alin. (5) vizează măsuri pentru stabilirea listei beneficiarilor și pentru întocmirea unui proces-verbal de recepție a produselor, al cărui format este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe baza documentelor care însoțesc produsele redistribuite către aceștia, conform prevederilor legale în vigoare.(7) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor prevăzut la alin. (6), autoritățile deliberative de la nivelul județelor și/sau de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pot solicita, după caz, punctul de vedere al instituțiilor de specialitate care fac parte din comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea concluziilor și propunerilor din respectivul proces-verbal de recepție revenind autorităților deliberative de la nivelul județelor și/sau de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.(8) Plata produselor redistribuite se face pe baza documentelor care însoțesc produsele potrivit alin. (6) și se asigură din sumele repartizate pe județe și pentru municipiul București, potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 24 februarie 2021.Nr. 52.  +  ANEXĂ
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PRODUSELOR
  Încheiat astăzi, .................
  Comisia de recepție a produselor, înființată în baza Deciziei nr. ................ din .................., compusă din:Responsabil: .......................Membri: ...................................................................a efectuat recepția produselor aparținând S.C. .......................... - S.R.L./- S.A., în calitate de furnizor în cadrul Programului pentru școli în anul școlar ........., la adresa .................................. .Recepția s-a efectuat prin verificarea fizică a produselor aflate în proprietatea S.C. ...................... - S.R.L./- S.A. și a prevederilor contractuale referitoare la produsele furnizate.Au fost recepționate următoarele produse:
  ProdusNumăr de porțiiData producțieiData durabilității minimale/Data-limită de consum
  [ ] Mere   
  [ ] Pere   
  [ ] Struguri de masă   
  [ ] Prune   
  [ ] Morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie   
  [ ] Ardei grași   
  [ ] Castraveți proaspeți   
  ProdusNumăr de porțiiData producțieiData durabilității minimale/Data-limită de consum
  [ ] Lapte pasteurizat   
  [ ] Lapte UHT   
  [ ] Iaurt   
  [ ] Lapte acru   
  [ ] Lapte covăsit   
  [ ] Chefir   
  [ ] Sana   
  [ ] Alte sortimente de lapte, fermentate sau acrite   
  ProdusNumăr de porțiiData producțieiData durabilității minimale/Data-limită de consum
  [ ] Corn   
  [ ] Baton   
  [ ] Covrigi simpli   
  [ ] Biscuiți uscați   
  Concluzii și propuneriÎn urma verificării fizice s-au constatat următoarele:
  Produsele se aflau în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare ……………………… (Se completează actul normativ care a instituit suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar la nivel național și/sau județean.)[ ] DA [ ] NU
  Produsele aflate în stoc au fost fabricate/achiziționate în scopul distribuirii conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, pentru anul școlar ………………[ ] DA[ ] NU
  Produsele corespund întocmai, din punctul de vedere al denumirii și caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/acordurile-cadru de furnizare.[ ] DA[ ] NU
  Produsele sunt gata de consum și nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepția merelor care pot fi spălate și ambalate, fără ca aceste operațiuni să conducă la creșterea prețului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare.[ ] DA[ ] NU
  Produsele au putut fi inventariate cantitativ și calitativ, atât faptic, cât și scriptic, în baza documentelor de evidență a gestiunii la adresa indicată de furnizor.[ ] DA[ ] NU
  Data durabilității minimale a produselor/Data-limită de consum nu este depășită.[ ] DA[ ] NU
  Produsele recepționate pot fi redistribuite conform legislației în vigoare (Se va indica actul normativ în baza căruia se redistribuie produsele.):[ ] DA [ ] NUAceste concluzii și propuneri vor fi înaintate spre aprobare autorităților deliberative de la nivelul județelor și/sau de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, pentru a se lua decizia finală. Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal. Comisia de recepție: Responsabil: .......................Membri: ....................................................................Data: .....................
  ------