HOTĂRÂRE nr. 792 din 14 iunie 1960pentru aplicarea decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silită împotriva persoanelor fizice a plăţii impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti ale organizaţiilor socialiste, precum şi cu privire la executarea confiscării
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  COLECŢIA nr. 21 din 14 iunie 1960    Dispoziţii generale  +  Articolul 1Urmărirea silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen, a creanţelor băneşti ale organizaţiilor socialiste constatate prin titluri executorii, precum şi măsurile privind executarea confiscării, se aduc la îndeplinire de organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, de executorii judecătoreşti şi de executorii organizaţiilor socialiste creditoare.  +  Articolul 2Organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare îşi aduc la îndeplinire sarcinile privind executarea silită prin inspectori, agenţi fiscali şi alţi angajaţi delegaţi să facă încasări, precum şi prin incasatori plătiţi cu remiza din încasări.  +  Articolul 3Executorii organizaţiilor socialiste executa titlurile constatind creanţe băneşti de orice valoare ale acestor organizaţii.Prin executori ai organizaţiilor socialiste se înţeleg: a) angajaţii, inclusiv remizierii, care în baza unor dispoziţii legale sau a aprobării data de Ministerul Justiţiei cu avizul Ministerului Finanţelor, au atributia de a executa titlurile constatind orice creanţe băneşti ale organizaţiilor socialiste unde funcţionează; b) angajaţii, inclusiv remizierii, cărora unităţile socialiste le dau - pe baza unor dispoziţii speciale ale legii - atributia de a executa titluri constatind anumite categorii de drepturi băneşti.Executorilor prevăzuţi în prezentul articol li se va putea da, prin înţelegere între organizaţiile socialiste creditoare, atribuţii privind realizarea drepturilor mai multor organizaţii socialiste chiar din sisteme diferite.Executorii organizaţiilor socialiste prevăzuţi la lit. a) lucrează sub controlul executorilor judecătoreşti în a căror circumscripţie teritorială funcţionează.  +  Articolul 4Modul cum se întocmesc actele, prin care se constata în mod valabil efectuarea plăţilor pentru datorii ce se executa potrivit decretului nr. 221/1960 va fi stabilit prin instrucţiuni date de Ministerul Finanţelor.Măsuri asiguratorii  +  Articolul 5Organizaţiile socialiste creditoare sînt obligate sa ceara luarea măsurilor de asigurare.În procesele penale, se vor conformă prevederilor Codului de procedura penală.În acţiunile civile, luarea măsurilor de asigurare se va cere o dată cu introducerea acţiunii.Organizaţiile socialiste sînt obligate să facă investigaţiile necesare şi sa comunice, după caz, instanţei judecătoreşti sau organului care aplica măsurile de asigurare, toate datele obţinute în vederea identificarii bunurilor urmaribile ori a persoanei în mina căreia urmează a se înfiinţa poprirea.Cînd cu ocazia aplicării măsurilor de asigurare se constata existenta unor venituri urmaribile nepoprite ori a unor imobile urmaribile cu privire la care nu s-a luat inscripţie ipotecară, organul de executare va incunostiinta despre această instanţă, care va lua de îndată, din oficiu, măsurile de asigurare corespunzătoare. Tot astfel se va proceda cînd tribunalul constata direct necesitatea completării măsurilor de asigurare.  +  Articolul 6Instanţa judecătorească care a încuviinţat măsurile de asigurare va trimite de îndată şi din oficiu încheierea de încuviinţare organului competent sa o aducă la îndeplinire.  +  Articolul 7Bunurile perisabile vor fi predate organizaţiilor socialiste potrivit cu obiectul activităţii acestora.Aceste organizaţii sînt obligate să le primească de îndată şi să le valorifice conform regulilor comerţului socialist.  +  Articolul 8Obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată străine şi titlurile de valoare interna vor fi depuse în 48 ore la cea mai apropiată unitate a Băncii de Stat.Obiectele din metale sau pietre preţioase şi titlurile de valoare interna se vor păstra pînă la soluţionarea definitivă a pricinii.Mijloacele de plată străine pot fi valorificate de îndată, în cazul cînd Banca de Stat ar găsi necesar.  +  Articolul 9Obiectele de arta şi colectiile de valoare precum şi obiectele de muzeu vor fi date în custodia muzeelor, cel mai tirziu în a treia zi de la ridicare.  +  Articolul 10Sumele de bani, rezultate din valorificarea facuta potrivit art. 7 şi 8, precum şi sumele de bani ridicate de la persoanele urmărite se consemnează la C.E.C. pe numele debitorului sau învinuitului, la dispoziţia organului care a încuviinţat sechestrul căruia i se va preda recipisa de consemnare a sumei, în termen de trei zile de la ridicarea banilor sau de la valorificarea bunurilor.  +  Articolul 11În cazul cînd, cu prilejul aplicării măsurilor de asigurare sau de executare, se găsesc bunuri deţinute împotriva dispoziţiilor legale, vor fi sesizate organele competente, cărora li se vor preda de îndată bunurile.  +  Articolul 12Sumele de bani, datorate cu orice titlu debitorului sau învinuitului de către o a treia persoana sau chiar de organizaţia socialistă creditoare, sînt poprite în limitele prevăzute de lege, în miinile terţului sau ale creditoarei, de la data primirii adresei de poprire de către aceştia.Cu sumele reţinute se va proceda potrivit art. 10 care se aplică prin asemănare.Măsuri premergătoare executării  +  Articolul 13În procesele, în care s-au recunoscut ori s-au acordat drepturi de orice fel statului sau organizaţiilor socialiste, dispozitivul hotărîtor se comunică în vederea executării - după cum urmează:1. Organului financiar al comitetului executiv al sfatului popular din localitatea unde domiciliază debitorul, pentru: a) amenzile ce se fac venit la buget, afară de cele care potrivit legii se executa prin grija tribunalului; b) sumele datorate cu orice titlu de persoane fizice ca urmare a încălcării dispoziţiilor Codului silvic.2. Organizaţiilor socialiste creditoare, în toate celelalte cazuri.Hotărîrile, prin care s-a pronunţat şi confiscarea se comunică şi executorului judecătoresc.Hotărîrile care condamna la amenzi intrînd în prevederile de la litera a) şi în acelaşi timp obliga la plata unor datorii care nu se executa de organele financiare ale sfaturilor populare, se comunică şi organizaţiilor socialiste creditoare.Comunicarea se face de instanţa în faţa căreia hotărîrea devine executorie, trimitindu-se dispozitivul hotărîrilor ce se executa şi copie după procesele-verbale încheiate la aplicarea măsurilor asiguratorii.În cazul cînd s-a luat inscripţie ipotecară, se va arata în comunicare şi aceasta.Încheierile de aplicare a amenzii şi de stabilire a despăgubirilor, date în materie de contravenţii de organele prevăzute la art. 19 şi 35 din Decretul nr. 184/1954, republicat la 28 mai 1955, se comunică de acele organe.Adresa cuprinzînd comunicarea dispozitivului constituie titlu executor.Cînd executarea urmează a se face împotriva mai multor persoane, dispozitivul nu se reproduce în comunicarea prevăzută la alineatul precedent, ci se ataşează la aceasta, în atitea exemplare cîte sînt necesare pentru executare.Prin aceeaşi adresa pot fi comunicate mai multe dispozitive.  +  Articolul 14În caz de confiscare totală sau parţială a averii, instanţa în faţa căreia hotărîrea devine executorie afişează pe usa localului în care îşi are sediul, numele persoanelor condamnate la confiscare, cu menţiunea dreptului creditorilor de a lua cunoştinţa de dosarul executării.Un extras după hotărîrea de condamnare se păstrează în mapa prevăzută la art. 17, la tribunalul în circumscripţia căruia şi-a avut ultimul domiciliu condamnatul.Dacă hotărîrea a devenit executorie în faţa altei instanţe, extrasul se trimite tribunalului popular prevăzut la alineatul precedent.  +  Articolul 15Organizaţiile socialiste creditoare sînt obligate ca în termen de trei zile de la comunicarea titlului executor, sa ceara organelor competente începerea executării, aratind în cazurile prevăzute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 221/1960, dacă se face înştiinţare de plată sau nu.Măsurile în vederea executării prin poprire vor fi luate direct de organizaţiile socialiste creditoare potrivit art. 18.Organele de executare, sesizate conform alin. 1 sînt obligate sa înceapă executarea în trei zile de la primirea cererii, formele de executare urmînd să fie efectuate din oficiu.Organizaţiile socialiste creditoare vor urmări felul cum se aduc la îndeplinire măsurile de asigurare sau de executare şi vor da tot sprijinul organelor de executare.  +  Articolul 16În cazul cînd debitorul nu poate fi identificat, organele de executare vor restitui titlurile organizaţiilor socialiste creditoare în cel mult o luna de la primire.Organizaţiile socialiste creditoare vor examina cauzele care au dus la imposibilitatea de identificare a debitorului, după care, vor proceda asa cum se arata în art. 72.Petitiile, pe care le-ar face debitorii organelor prevăzute la art. 2, în legătură cu sumele transmise spre încasare de organizaţiile socialiste, în baza actelor acestor organizaţii, vor fi trimise spre soluţionare organizaţiilor de la care a fost primit debitul.Petitiile prevăzute la alineatul precedent nu suspenda executarea.  +  Articolul 17Înştiinţările de plată primite conform art. 24 din Decretul nr. 221/1960 împreună cu extrasele prevăzute de art. 14 din prezenta hotărîre se păstrează, în ordinea înregistrării, într-o mapa specială.Numele debitorilor şi al condamnaţilor prevăzuţi în extrase şi înştiinţările de plată se trec într-un registru (opis alfabetic) special.Acest registru şi mapa cu înştiinţările de plată vor putea fi consultate de către toate persoanele interesate.Executarea prin poprire  +  Articolul 18Cînd executarea se face prin poprire, organizaţia socialistă creditoare sau organele financiare, după caz, vor înfiinţa poprirea, fără prealabilă înştiinţare de plată, printr-o adresa care va fi trimisa terţului poprit împreună cu copia după titlul executor.O dată cu aceasta comunicare, va fi înştiinţat şi debitorul de măsura luată.În materie de contravenţii, adresa de înştiinţare a popririi se face:1) de organele prevăzute la art. 30 alin. 1, lit. a) şi b) din Decretul nr. 184/1954 în ce priveşte amenzile şi despăgubirile civile stabilite pe bază de tarif;2) de organizaţia socialistă căreia i s-a admis acţiunea pentru despăgubiri, în celelalte cazuri.La adresa de înfiinţare a popririi pe baza încheierilor date conform art. 19 din Decretul nr. 184/1954 şi a proceselor-verbale prevăzute de art. 35 din acelaşi decret, se vor ataşa copii de pe aceste acte în cazul cînd sumele de plată sînt constatate prin hotărîri judecătoreşti, se ataşează copie de pe dispozitiv.Poprirea nu este supusă validării.Cînd poprirea a fost înfiinţată anterior, ca măsura de asigurare, ea devine poprire executorie prin comunicarea copiei titlului executor terţului poprit şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului urmărit, de către organizaţia socialistă creditoare.Terţul poprit este obligat ca, în termen de 5 zile de la comunicarea ce i se face potrivit alineatelor 1 şi 4, sa înştiinţeze organizaţia socialistă creditoare dacă datorează sau nu vreo suma de bani debitorului urmărit.Împotriva popririi, cei interesaţi pot face contestaţie la tribunalul popular în circumscripţia căruia îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit.Termenul în care pot fi introduse contestaţii, de către debitori ori terţul poprit, este de 5 zile de la primirea comunicării sau înştiinţării prevăzute la alin. 1 şi 4.Dacă poprirea a fost înfiinţată de organele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărîre, ori de art. 30 din Decretul nr. 184/1954, la judecarea contestaţiei se citeaza şi comitetul executiv al sfatului popular în raza căruia îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit.Pe baza contestaţiei, instanţa poate suspenda executarea chiar fără cauţiune, pronunţăndu-se în cel mult trei zile de la primirea cererii.Terţul poprit este obligat ca, după 5 zile de la înfiinţarea popririi sau de la scadenta datoriei, dacă scadenta este posterioară infiintarii popririi, sa consemneze la C.E.C. suma de bani şi sa trimită recipisa organizaţiei socialiste creditoare.Valoarea recipisei nu va putea fi încasată decît după expirarea termenului în care pot face contestaţii terţul poprit şi debitorul.Cînd poprirea a fost înfiinţată numai de organele prevăzute la art. 2, suma se vărsa la Banca de Stat în contul bugetului de stat.Sumele reţinute pe baza hotărîrilor judecătoreşti, care obliga la despăgubiri pentru contravenţii, stabilite altfel decît pe bază de tarif, se consemnează la dispoziţia organizaţiei socialiste pagubite; retinerile în contul amenzilor şi despăgubirilor civile stabilite pe bază de tarif se vărsa conform alineatului precedent, iar recipisa se trimite organului care a înfiinţat poprirea.Copiile ce se comunică de organizaţiile socialiste creditoare vor fi certificate de acestea.Comunicările şi înştiinţările prevăzute în acest articol se fac prin scrisoare recomandată.Urmărirea bunurilor mobile  +  Articolul 19Cu ocazia executării, organul de executare este obligat sa verifice dacă bunurile sechestrate se găsesc la locul aplicării sechestrului, cum şi dacă nu au fost substituite sau degradate.Cînd bunurile sechestrate găsite la verificare nu sînt suficiente pentru realizarea creanţei, organul de executare va face investigaţiile necesare pentru identificarea şi urmărirea altor bunuri ale debitorului, organizaţia socialistă creditoare fiind obligată să-i dea tot concursul.Despre cele constatate, organul de executare încheie proces-verbal, declarind sechestrate, cînd este cazul, bunurile găsite cu prilejul investigatiilor făcute conform alineatului precedent.Dacă se sechestreaza şi bunuri gajate pentru garantarea creanţelor unor organizaţii socialiste, organul de executare va trimite şi acestor organizaţii cîte un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Cîte un exemplar al aceluiaşi proces-verbal se lasă debitorului şi custodelui.  +  Articolul 20Cînd asupra aceloraşi bunuri, se fac mai multe urmăriri, măsurile luate de organele care au pornit mai întîi la executare folosesc şi celorlalte executări intrînd în prevederile prezentei hotărîri.Organul care găseşte bunuri sechestrate anterior, va constata aceasta în procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. 3, la care va anexa copie după procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelaşi proces-verbal, va declara sechestrate - cînd este necesar - şi alte bunuri pe care le-ar mai găsi.Bunurile prevăzute în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior, se considera sechestrate şi în cadrul noii executări.  +  Articolul 21În cazul cînd organul de executare constata ca în legătură cu bunurile sechestrate s-au savirsit infracţiuni, va consemna aceasta în procesul-verbal întocmit conform art. 19 alin. 3 din care va inainta un exemplar organelor de urmărire penală.  +  Articolul 22Bunurile mobile urmărite se valorifica prin: a) preluare directa de către organizaţia socialistă creditoare în contul creanţei; b) vînzare directa către organizaţii socialiste; c) predare spre vînzare în comerţul socialist; d) vînzare la licitaţie.  +  Articolul 23Valorificarea prin preluare directa de către organizaţia socialistă creditoare se poate face numai în cazul bunurilor urmărite prin executorii judecătoreşti sau prin executorii organizaţiilor socialiste creditoare.Organizaţia socialistă creditoare este obligată ca în termen de trei zile, de la sesizarea executorului judecătoresc sau a executorului propriu conform art. 15, sa comunice dacă voieşte sa preia bunurile urmărite pe seama creanţei.În cazul cînd mai multe organizaţii socialiste creditoare vor cere sa li se atribuie aceleaşi bunuri, ordinea de preferinta se stabileşte potrivit articolului 38.Preluarea se constata prin proces-verbal semnat de executor şi organizaţia socialistă creditoare. Creanta organizaţiei socialiste care preia bunul se scade cu contravaloarea acestuia.  +  Articolul 24Valorificarea prin vînzare directa către organizaţii socialiste se începe. pentru toate bunurile mobile urmărite potrivit prezentei hotărîri, în cel mult 15 zile de la expirarea termenului în care organizaţia socialistă creditoare putea sa preia bunul în contul creanţei ori, dacă urmărirea se face de organele prevăzute la art. 2, de la data procesului-verbal de sechestru întocmit de aceste organe conform art. 19.Termenul de vînzare, bunurile care se vînd, ora şi locul vinzarii se aduc la cunoştinţa prin publicaţie de vînzare afişată la sediul comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc unde se afla bunurile supuse urmăririi. Publicaţia de vînzare se comunică şi organizaţiilor socialiste interesate a cumpara bunurile puse în vînzare.Produsele agro-alimentare, vitele şi păsările, bunurile perisabile cum şi alte bunuri a căror desfacere este supusă unor norme speciale, vor fi vîndute organizaţiilor socialiste în al căror obiect intra valorificarea lor, sau cărora le sînt necesare. Vînzarea bunurilor se face chiar dacă se prezintă o singura organizaţie socialistă cumparatoare.În cazul cînd se prezintă pentru cumpărare mai multe organizaţii socialiste, organul de executare hotărăşte, în funcţie de nevoile şi specificul organizaţiilor care s-au prezentat pentru cumpărare, căreia dintre ele i se vor vinde bunurile. Obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată străine şi titlurile de valoare interna se valorifica de Banca de Stat.  +  Articolul 25Evaluarea bunurilor, care se valorifica potrivit art. 23 şi 24, se face de organul de executare astfel: a) animalele de muncă şi cele productive, păsările şi produsele agricole, la preţurile de achiziţie de stat, iar cînd nu exista asemenea preţuri, la preţurile de contractare; cînd nu exista nici preţ de achiziţie nici de contractare, dar exista preţ de vînzare cu amănuntul în comerţul de stat, evaluarea se face la acest preţ mai puţin rabatul sau adaosul legal stabilit; b) celelalte bunuri se evalueaza după preţurile cu amănuntul de stat, mai puţin rabatul sau adaosul legal stabilit tinindu-se seama de uzura bunurilor; c) obiectele de preţ, obiectele rare cum şi bunurile de orice fel pentru care nu exista preţ stabilit se evalueaza prin experţi, ori de cîte ori organul de executare nu poate face singur evaluarea.  +  Articolul 26Dacă valorificarea nu se poate face prin preluare sau vînzare directa, bunurile vandabile vor fi predate spre vînzare în comerţul socialist, după următoarele distincţii:- unităţilor comerţului de stat, bunurile provenite din raioanele în al căror centru funcţionează numai unităţi ale comerţului de stat;- unităţilor cooperaţiei de consum, bunurile provenite din raioanele în al căror centru funcţionează numai unităţi ale cooperaţiei de consum.Cînd în centrele de raion, funcţionează atît unităţi ale comerţului de stat cît şi unităţi ale comerţului cooperatist, cum şi în orice alte cazuri cînd împrejurările locale ar cere-o, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale vor stabili prin care unităţi se va face valorificarea.  +  Articolul 27În caz de confiscare parţială, indestularea creditorilor se face în primul rind din bunurile neconfiscate.Cînd după realizarea valorii creanţelor urmărite, rămîn bunuri confiscate, organul de executare procedează asa cum se arata în art. 49. Bunurile neconfiscate, rămase după plata creanţelor, se restituie debitorului, care este anuntat în acest scop de organul de executare.  +  Articolul 28În cazul cînd organul de executare, de acord cu delegatul organizaţiei socialiste creditoare dacă e prezent, apreciază de la început ca pentru recuperarea sumelor datorate nu este necesar să fie vîndute toate bunurile sechestrate, se ridica numai atitea bunuri cît se socoteşte necesar.Dacă operează şi confiscarea averii, se ridica toate bunurile confiscate.  +  Articolul 29Bunurile nevandabile se lasă debitorului. Obiectele intrînd în această categorie se stabilesc de organul de executare de acord cu delegaţii prezenţi ai organizaţiei socialiste urmaritoare şi ai unităţii prin care se face valorificarea.Organizaţiei socialiste urmaritoare care nu a avut delegat la executare, i se face cunoscut de organul de executare ce anume bunuri au fost considerate nevandabile, cu arătarea ca în termen de 5 zile poate cere să fie ridicate şi aceste obiecte; în cazul cînd se face în termen o asemenea cerere, bunurile se ridica pe cheltuiala organizaţiei socialiste urmaritoare.  +  Articolul 30Unităţile comerciale socialiste, cărora li se predau bunurile în condiţiile art. 26 sînt obligate să le primească şi să le valorifice potrivit regulilor comerţului socialist.La predare, bunurile sînt evaluate de organul de executare, iar în cazul cînd unitatea comercială are pretuitori, evaluarea se face de către aceştia.Unitatea care primeşte bunurile le vinde în localuri proprii, în bazare, bîlciuri, tîrguri sau în orice alte locuri unde va găsi potrivit. Pentru salariaţi, vînzarea poate fi facuta şi în rate în condiţiile art. 57, dacă organizaţia socialistă urmaritoare face cunoscut ca e de acord cu acest mod de valorificare. Condiţiile vinzarilor în rate se consemnează într-un înscris semnat de unitatea prin care se face valorificarea şi de cumpărător.În caz de neplata a ratelor în termen, cumpărătorul va fi urmărit la cererea organizaţiei socialiste creditoare, pentru restul de preţ, în condiţiile prezentei hotărîri, înscrisul întocmit conform alineatului precedent constituind titlu executor.Dacă în 30 zile de la predare, bunurile nu au putut fi vîndute, preţul lor se scade cu 20% de către unitatea ce face valorificarea cu acordul organului de executare şi al organizaţiei socialiste creditoare.  +  Articolul 31Bunurile care nu sînt cumpărate în termen de 15 zile de la scăderea preţului, se vînd prin licitaţie la cel mai mare preţ oferit.  +  Articolul 32Se va tine o singura licitaţie în cel mult 30 zile de la scăderea preţului. Data şi ora licitaţiei vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişe puse în mod vizibil cu cel puţin trei zile înainte, la locul unde urmează să se ţină.Acest loc se stabileşte de organul de executare de acord cu unitatea prin care se face valorificarea. Licitaţia se tine în orice zi, între orele 8 şi 18, de către organul de executare care, în caz de necesitate, va cere şi sprijinul organizaţiei socialiste creditoare.Rezultatele licitaţiei se constata prin proces-verbal semnat de organul de executare şi de delegatul organizaţiei socialiste creditoare, cînd e de faţa.  +  Articolul 33Preţul obţinut din valorificarea bunurilor - din care se scad cheltuielile necesitate de executare (inclusiv valorificarea) - se consemnează la C.E.C. în termen de trei zile de la valorificare, la dispoziţia organului de executare, căruia i se preda în următoarele 24 ore recipisa de consemnare.Sumele încasate direct de organul de executare la vînzările făcute potrivit art. 31 se depun de acest organ la C.E.C. în 24 ore de la încasare, în vederea distribuirii preţului. Dacă urmărirea se face de organele prevăzute la art. 2, suma realizată se vărsa la Banca de Stat, în contul bugetului de stat.  +  Articolul 34Valorificarea va fi terminată în cel mult 90 zile de la primirea bunurilor de către unitatea comercială socialistă.Cumpărările făcute de organizaţiile socialiste în cadrul de aplicare a prezentei hotărîri nu se considera achiziţii din sectorul particular.Prin instrucţiunile Ministerului Comerţului, se vor stabili categoriile de bunuri ce nu pot fi dobîndite decît de organizaţii socialiste cum şi alte norme privind valorificarea bunurilor prin unităţile comerciale de stat sau cooperatiste.Urmărirea bunurilor imobile  +  Articolul 35Bunurile imobile se valorifica prin: a) preluare directa de către organizaţia socialistă creditoare; b) vînzare directa către organizaţii socialiste; c) vînzare la licitaţie; d) predare fără plata comitetelor executive ale sfaturilor populare.  +  Articolul 36Pentru imobilele urmărite, organul de executare instituie ca administrator sechestru organizaţia socialistă creditoare, îndată după comunicarea înştiinţării de plată facuta debitorului.Cînd imobilul se afla în alta localitate, organul de executare poate institui administrator sechestru orice organizaţie socialistă din acelaşi sistem cu organizaţia socialistă creditoare, care îşi are sediul în localitatea respectiva. Dacă în acea localitate nu exista nici o organizaţie socialistă din acelaşi sistem organizatoric, administrator sechestru va fi instituită organizaţia socialistă desemnată de comitetul executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc.Cînd urmărirea se face de organele prevăzute la art. 2 se instituie administrator sechestru proprietarul imobilului sau unul din locatari.  +  Articolul 37Preţul de vînzare se stabileşte de organul de executare după normele ce se vor fixa prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor, aprobate prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Organul de executare comunică de îndată organizaţiei socialiste creditoare preţul fixat precum şi creanţele anunţate de alţi creditori.  +  Articolul 38În termen de o luna de la comunicarea prevăzută la alineatul 2 al articolului precedent, organizaţia socialistă creditoare este obligată sa declare dacă înţelege sa preia imobilul urmărit pe seama creanţei sale.În cazul în care mai multe organizaţii socialiste creditoare vor sa preia imobilul, acesta se va atribui de preferinta organizaţiei socialiste pagubite prin infracţiune.Cînd mai multe organizaţii socialiste pagubite prin infracţiune vor sa preia imobilul, cum şi în toate celelalte cazuri cînd urmărirea se face la cererea mai multor organizaţii socialiste şi sînt mai multe cereri de atribuire, va fi preferata organizaţia socialistă desemnată de comitetul executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc.  +  Articolul 39În cazul cînd creanta organizaţiei socialiste care a preluat imobilul este mai mica decît preţul fixat potrivit art. 37, organizaţia socialistă creditoare este obligată ca, în termen de doua luni de la preluare, sa consemneze diferenţa la C.E.C., la dispoziţia organului de executare.Dacă în termenul prevăzut de art. 25 din Decretul nr. 221/1960 au fost anunţate creanţe care, potrivit ordinii de preferinta prevăzută la art. 33 din acelaşi decret, trec înaintea creanţei organizaţiei socialiste care a preluat imobilul, aceasta organizaţie este obligată sa consemneze în termen de o luna de la data procesului-verbal prevăzut la art. 40 din prezenta hotărîre, sumele necesare plăţii creanţelor care trec înainte şi care nu se pot indestula din alte bunuri ale debitorului urmărit.Suma consemnată în acest scop nu poate depăşi 75% din preţul fixat pentru imobilele preluate.La cererea justificată a organizaţiei socialiste care a preluat imobilul organul de executare poate acorda o prelungire. de cel mult o luna pentru depunerea sumelor de bani prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 40Predarea imobilelor preluate în condiţiile articolului precedent se face prin încheierea unui proces-verbal de către organul de executare; procesul-verbal se semnează şi de reprezentantul organizaţiei socialiste care a preluat bunul. Pe data întocmirii procesului-verbal, încetează instituirea administratorului sechestru. După plata sumelor prevăzute la art. 39, organizaţia socialistă care a preluat imobilul va cere - atunci cînd este necesară - transcrierea sau intabularea dreptului dobîndit pe baza procesului-verbal prevăzut la alineatul 1.Creanta organizaţiei socialiste care a preluat imobilul se scade cu contravaloarea acestuia.  +  Articolul 41Cînd imobilul urmărit nu a fost preluat în condiţiile art. 38 cum şi atunci cînd organizaţia socialistă care l-a preluat nu a depus în termen sumele prevăzute în articolul 39, organul de executare procedează la vînzarea directa către orice alte organizaţii socialiste.Organul de executare fixează în acest scop un termen la care va trata vînzarea, termenul nu va fi mai lung de o luna. Condiţiile vinzarii vor fi afişate la sediul comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc ori de raion orasenesc şi la tribunalul popular, în circumscripţia cărora se afla imobilul urmărit, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru vînzare.Dispoziţiile art. 24 alin. 4 sînt aplicabile şi vinzarilor prevăzute de acest articol.  +  Articolul 42Organul de executare va întocmi un proces-verbal în care va consemna cele constatate cu ocazia tratarii directe.În cazul în care imobilul a fost cumpărat şi preţul achitat, un exemplar al procesului-verbal se eliberează organizaţiei socialiste cumparatoare, ca titlu de dobîndire, pe baza căruia organizaţia socialistă va cere transcrierea sau intabularea dreptului, atunci cînd este necesară.  +  Articolul 43Imobilele care nu s-au vîndut în condiţiile articolului precedent, cu excepţiile prevăzute la art. 47, se scot în vînzare prin licitaţie publică, în următoarele 15 zile.Licitaţia se tine de organul de executare, la locul unde se afla imobilul ori - dacă interesul unei mai bune valorificari o cere - în alt loc stabilit de organul de executare.Cu 5 zile înainte de termen, se vor afişa pe imobilul scos în vînzare, precum şi la sediile tribunalului popular şi al comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc, pe teritoriul cărora se afla imobilul urmărit, publicaţii de vînzare în care se vor indica obiectul, termenul, locul, ora şi condiţiile vinzarii, debitorul urmărit, creditorul urmăritor, creanta în temeiul căreia s-a pornit executarea, precum şi organul de executare.  +  Articolul 44Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în art. 37 alin. 1.La preţ egal, oamenii muncii sînt preferaţi altor concurenţi persoane fizice.În cazul lipsei de oferte corespunzătoare, se va fixa un nou termen de cel mult 30 zile, cînd imobilul poate fi vîndut cu preţul cel mai mare care se va oferi. Preţul se consemnează de cumpărător la C.E.C. la dispoziţia organului de executare, în cel mult 14 zile de la licitaţie.Salariaţii pot plati preţul în ratei potrivit condiţiilor stabilite prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor.În cazul în care preţul nu este depus în termen, se face încă o singura licitaţie în cel mult 30 zile.Pentru cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţa de preţ, răspunde primul adjudecatar.  +  Articolul 45Organul de executare va întocmi un proces-verbal de licitaţie în care se va consemna rezultatul acesteia şi modul în care s-a desfăşurat.Procesul-verbal se va semna de organul de executare şi de cumpărător; dacă debitorul urmărit sau reprezentantul sau cum şi creditorul urmăritor sînt de faţa la licitaţie, vor semna şi aceştia.În cazul cînd, potrivit legii, imobilul nu poate fi înstrăinat fără autorizaţie, organul de executare va cere autorizaţia îndată după încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. precedent, autoritatea competentă fiind obligată sa rezolve cererea în 10 zile de la primire.Dacă se refuza eliberarea autorizaţiei, se va mai face încă o singura licitaţie în cel mult 30 zile de la data comunicării refuzului.În cazul cînd, în răspunsul comitetului executiv al sfatului popular se arata ca faţă de situaţia imobilului în cauza - înstrăinarea nu poate fi autorizata în temeiul normelor de sistematizare şi construcţii, nu se mai tine o noua licitaţie, imobilul predindu-se fără plata în condiţiile art. 46.Procesul-verbal se preda adjudecatarului după depunerea autorizaţiei de înstrăinare - atunci cînd legea o cere - şi consemnarea integrală a preţului; pentru adjudecatarii salariaţi, cărora li s-a aprobat plata în rate, procesul-verbal se eliberează după depunerea autorizaţiei şi consemnarea, în condiţiile art. 44, a cel puţin 15% din preţ. Cînd plata preţului se face în rate, organul de executare înaintează procesul-verbal de licitaţie instanţei competente spre a nota în registrele de publicitate imobiliară interdicţia de înstrăinare a imobilului pînă la plata integrală a preţului.Procesul-verbal constituie titlu de dobîndire pentru dreptul transmis şi se transcrie sau se intabuleaza - atunci cînd este necesar - la tribunalul în circumscripţia căruia este situat imobilul.Procesul-verbal, o dată executat, produce efectele unei ordonanţe de adjudecare definitivă.  +  Articolul 46Imobilele care nu au putut fi vîndute prin licitaţie, se predau fără plata comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc pe teritoriul căruia sînt situate, încheindu-se despre aceasta proces-verbal.La predare, se face o noua evaluare a imobilelor în condiţiile prevăzute prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor, aprobate prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Din suma reprezentind creanţele urmărite se scade suma la care au fost reevaluate imobilele, iar dacă suma aceasta este mai mare decît creanţele, modul de lichidare a diferenţei se va stabili de asemenea prin instrucţiunile prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 47Terenurile şi construcţiile de orice fel, urmărite prin organele prevăzute la art. 2, nu se pot valorifica decît prin vînzare directa în condiţiile art. 41 şi 42, iar dacă nu s-a putut face vînzarea, prin predare fără plata, în condiţiile articolului precedent.Terenurile agricole se valorifica numai prin predarea lor fără plata comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, orăşeneşti sau de raion orasenesc, pe teritoriul cărora sînt situate; acestea le vor transmite apoi unor organizaţii socialiste din agricultura care au primit autorizaţii în acest scop.Terenurile, care nu folosesc agriculturii, precum şi construcţiile pot fi dobîndite de organizaţiile socialiste fără autorizaţie.Executarea confiscării  +  Articolul 48Pedeapsa confiscării totale sau parţiale a averii debitorului nu împiedica urmărirea bunurilor confiscate pentru indestularea creanţelor de orice fel, născute înaintea pornirii procesului penal în care s-a pronunţat confiscarea, a creanţelor care sînt urmarea unor acte încuviinţate de organele de urmărire penală sau de judecată în acelaşi proces, a sumelor cuvenite organizaţiilor socialiste pentru repararea pagubelor produse prin infracţiuni, cum şi a sumelor datorate bugetului de stat.În caz de confiscare parţială, pentru indestularea creanţelor prevăzute la alineatul precedent, se vor urmări mai întîi bunurile neconfiscate.  +  Articolul 49Imobilele confiscate, care nu au fost urmărite pentru acoperirea unor creanţe, precum şi imobilele rămase după indestularea creditorilor urmăritori, se predau de executorul judecătoresc delegatului comitetului executiv al sfatului popular comunal, raional sau, de raion orasenesc, pe teritoriul căruia sînt situate.Predarea se face la locul unde se găsesc bunurile şi va fi constatată printr-un proces-verbal semnat de executorul judecătoresc, delegatul comitetului executiv al sfatului popular şi persoana care are bunurile în custodie, dacă este de faţa.Executorul judecătoresc va comunică comitetului executiv al sfatului popular, în raza căruia şi-a avut domiciliul fostul proprietar, imobilele confiscate ca pedeapsa şi neurmarite de creditorii prevăzuţi la art. 48 ori rămase după urmăririle exercitate de aceştia, cum şi orice alte bunuri confiscate şi nesupuse urmăririi creditorilor.În termen de 15 zile de la comunicarea prevăzută la alineatul precedent, comitetul executiv este dator sa răspundă executorului judecătoresc dacă voieşte sau nu sa preia bunurile confiscate (prevăzute în comunicare).În cazul cînd comitetul executiv face cunoscut că nu voieşte sa preia bunurile, ori nu răspunde în termenul fixat în alineatul precedent, executorul judecătoresc va trece la valorificarea bunurilor, potrivit prevederilor prezentei hotărîri.Procedura valorificării va începe în termen de 3 zile de la primirea comunicării că nu se preiau bunurile, ori de la expirarea termenului în care trebuia facuta comunicarea, după caz.  +  Articolul 50În cazul confiscarilor, dispuse de alte organe decît instanţele judecătoreşti, sau altfel decît prin acte de procedura penală, procedura prevăzută de articolul precedent se îndeplineşte de organul care a dispus confiscarea.  +  Articolul 51Din sumele realizate, se scad totdeauna cheltuielile necesitate de executare (inclusiv valorificarea).În cazul bunurilor confiscate, altfel decît ca pedeapsa complementara (art. 80 c.p., art. 8 din Decretul nr. 184/1954 etc.), sumele rămase se vărsa la bugetul de stat. Cînd bunurile valorificate au fost confiscate ca pedeapsa, se vărsa la bugetul de stat ceea ce rămîne după indestularea creditorilor prevăzuţi la art. 48 care şi-au anuntat pretenţiile în termen.Asupra bunurilor, confiscate altfel decît ca pedeapsa complimentară, cum şi asupra sumelor rezultate din valorificarea acestor bunuri, nici o categorie de creditori nu pot formula pretenţii.  +  Articolul 52Bunurile care pot fi preluate de comitetele executive ale sfaturilor populare conform art. 49, modul în care sînt evaluate aceste bunuri, cum şi condiţiile de repartizare a lor se vor stabili prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor, aprobate prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.În acelaşi mod vor fi determinate categoriile de bunuri pe care organele de executare trebuie să le predea spre valorificare unor unităţi speciale.Casarea bunurilor rezultate din confiscari - cînd aceasta este necesar - se va face potrivit normelor în vigoare, după natura lor.  +  Articolul 53Pentru imobilele neurmarite pînă la predarea lor conform art. 49 creditorii care şi-au anuntat pretenţiile în condiţiile art. 25 din decretul nr. 221/1960 vor putea cere urmărirea în termen de 3 luni de la predare.După expirarea acestui termen, creditorii nu vor putea formula nici o pretentie în legătură cu imobilele predate, acestea raminind în administrarea comitetelor executive ale sfaturilor populare.Contestaţia la executare  +  Articolul 54În contestaţiile împotriva executarilor efectuate prin organele prevăzute la art. 2, sau purtind asupra unor bunuri confiscate, instanţa va cita şi comitetul executiv al sfatului popular raional, de raion orasenesc sau orasenesc, în raza căruia se găsesc bunurile.În contestaţiile, purtind asupra unor bunuri confiscate, interesele Ministerului Finanţelor sînt aparate prin delegaţii comitetului executiv al sfatului popular.Obligaţiile organizaţiilor socialiste creditoare  +  Articolul 55Organizaţiile socialiste sînt obligate sa ţină la zi evidenta creanţelor lor. Din aceasta evidenta, trebuie să rezulte pentru fiecare creanta dacă a fost pusă în executare, iar atunci cînd urmărirea este începută, stadiul în care se afla.De ţinerea evidentei pentru creanţele constatate prin titluri executorii sau pentru care sînt procese în curs, răspund serviciile de contabilitate şi oficiile juridice, iar în cadrul secţiunilor financiare, inspecţiile de impozite; la comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, răspunderea o are contabilul comunal.Pentru debitele transmise spre executare organelor financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, evidenta urmăririlor se tine numai de aceste organe prin inspecţiile de impozite sau contabilul comunal, după caz.  +  Articolul 56Organizaţiile socialiste creditoare trebuie să pună la dispoziţia executorului judecătoresc mijloacele necesare pentru aducerea la îndeplinire în bune condiţii a executării şi a măsurilor de asigurare, cum şi asistenţa efectivă a delegatiilor lor, cînd aceasta este cerută de executorul judecătoresc pentru motive temeinice.Organizaţia socialistă creditoare, care nu îşi are sediul în localitatea unde se face executarea, îşi va îndeplini obligaţiile prevăzute la alineatul precedent prin delegaţie data altor organizaţii socialiste din acelaşi sistem, cu sediul în localitatea unde se executa creanta; cînd nu exista asemenea organizaţii, comitetul executiv al sfatului popular, din localitatea unde are loc executarea, este obligat ca, la cererea organizaţiei socialiste urmaritoare, sa acorde sprijinul solicitat în vederea executării.Cheltuielile efectuate vor fi suportate de organizaţiile socialiste creditoare.În cazul confiscării executate conform art. 49, obligaţiile prevăzute la alineatul 1 le au comitetele executive ale sfaturilor populare pe teritoriul cărora se face executarea.Înlesniri de plată  +  Articolul 57Dacă, cu ocazia executării, debitorul sau orice altă persoană oferă plata datoriei în rate şi aceasta modalitate de plată este mai avantajoasă pentru organizaţia socialistă creditoare, organul de executare, cu consimţămîntul acestei organizaţii va putea accepta plata în rate, dar numai în următoarele condiţii: a) plata creanţei să se facă în cel mult 12 luni; b) o dată cu propunerea de plată, să se verse o sumă care să reprezinte cel puţin 15% din valoarea creanţei, iar restul să se plătească în rate, dintre care nici una sa nu fie mai mica de 5% din totalul creanţei.Angajamentul se va constata printr-un înscris care constituie titlu executor.Cînd plata ratelor urmează a fi facuta de un salariat, acesta va trebui sa consimtă prin acelaşi înscris sa i se retina din salariu suma.Măsurile de asigurare şi urmărire luate de către organele de executare vor rămîne în fiinta pînă la completa achitare a creanţei.Cînd urmărirea se face la cererea unui singur creditor, ratele vor putea fi consemnate la dispoziţia acestuia, comunicindu-se executorului data consemnarii şi numărul recipisei.Dacă urmărirea se face la cererea mai multor creditori, sumele reprezentind ratele se vor consemna la C.E.C. la dispoziţia organului de executare, căruia i se vor depune şi recipisele respective.În cazul nerespectării angajamentului de plată în rate, executarea silită pentru întreaga suma neachitata va continua împotriva celor ţinuţi la plata pe baza titlului pus în executare şi a înscrisului constatator al angajamentului luat.Distribuirea sumelor provenite din urmărire se poate face şi înainte de terminarea executării, dar nu mai curînd de 5 zile de la data depunerii recipiselor, dacă faţă de cuantumul sumelor depuse, distribuirea prezintă suficient interes.  +  Articolul 58În cazul cînd plata în rate, în condiţiile articolului precedent, este oferită de o persoană care foloseşte exclusiv sau împreună cu alţii obiectele urmărite, se poate accepta ca persoana aceasta sa plătească numai o parte din datorie, cel puţin egala cu valoarea bunurilor pe care le foloseşte, aceasta valoare stabilindu-se de organul de executare de acord cu organizaţia socialistă creditoare.Bunurile, pentru care s-a făcut plata conform alineatului precedent, devin proprietatea celui care le-a achitat valoarea; ele nu pot fi înstrăinate înainte de executarea integrală a angajamentului de plată.Executarea va continua, în cazurile de mai sus, asupra bunurilor pe care le-ar mai avea debitorul, în afară celor preluate conform alin. 2.  +  Articolul 59Organizaţia socialistă creditoare, cu aprobarea organului tutelar, va putea sa accepte plata în rate în condiţiile art. 57 şi înainte de începerea executării.În cazul în care, la data propunerii de plată în rate, exista proces în curs cu privire la datorie, învoiala părţilor va fi constatată prin hotărîre judecătorească.În celelalte cazuri, învoiala se face în scris, iar actul semnat de părţi şi aprobat de organul tutelar al organizaţiei socialiste creditoare va constitui titlu executor. Ratele se vor plati potrivit învoielii, fie, direct organizaţiei socialiste creditoare, fie prin depunerea la C.E.C. pe numele şi la dispoziţia acestei organizaţii, care va fi instiintata prin scrisoare recomandată.Pentru garantarea plăţii integrale a datoriei, organizaţia socialistă creditoare este obligată sa ia, în cadrul dispoziţiilor legale, măsurile asiguratorii necesare, dacă asemenea măsuri nu sînt în fiinta.  +  Articolul 60Cînd urmărirea se face la cererea unei singure organizaţii socialiste creditoare, conducătorul acestei organizaţii poate permite debitorilor urmăriţi să-şi vinda bunurile sechestrate sau parte din aceste bunuri, în vederea acoperirii creanţelor.Permisiunea de vînzare se comunică organului de executare.Pentru cazul cînd preţul oferit nu acoperă creanta, bunul urmărit nu se poate vinde decît cu acordul organizaţiei socialiste creditoare şi pe preţul stabilit de organul de executare în conformitate cu prevederile art. 25 sau 37, după caz.Suma obţinută din vînzare se plăteşte organizaţiei socialiste urmaritoare în limita creanţei pentru care s-a pornit executarea.Vînzarea bunului pe un preţ mai mic ca şi nedepunerea întregii sume obţinute din vînzare se sancţionează conform art. 264 Cod penal.  +  Articolul 61Dispoziţiile art. 57-59 nu se aplică urmăririlor făcute de organele prevăzute de art. 2.  +  Articolul 62Pentru sumele ce se executa prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, Ministerul Finanţelor poate acorda următoarele înlesniri: a) aminari sau eşalonări de plată, pînă la 12 rate lunare cel mult, de la caz la caz, sau pe cale generală, cel mult pînă la sfîrşitul anului financiar; b) scutiri sau reduceri de amenzi aplicate de organele financiare, cum şi de majorări de întîrziere, de la caz la caz, sau pe cale generală; c) reduceri de impozite pînă la 7%, de la caz la caz, sau pe cale generală, pentru plăţile făcute înainte de termen; d) considerarea în termen a cererilor depuse tardiv privind stabilirea, reducerea sau scăderea impozitelor şi taxelor.Înlesnirile prevăzute de acest articol pot fi acordate şi de comitetele executive ale sfaturilor populare, potrivit competentelor date de Ministrul Finanţelor şi Ministrul pentru Problemele Organelor Locale ale Administraţiei de Stat.Procedura în caz de insolvabilitate şi dispariţie  +  Articolul 63Nu se vor lua măsuri de executare, iar dacă au fost întreprinse asemenea măsuri, ele vor inceta în cazurile cînd debitorii:- au decedat fără sa lase avere;- nu au venituri sau bunuri ce pot fi valorificate potrivit prezentei hotărîri;- nu pot fi gasiti, iar la fostul domiciliu, cum şi în alte locuri unde se ştie ca au avut avere, nu se găsesc bunuri urmaribile.  +  Articolul 64Situaţiile prevăzute în articolul precedent se constata de organizaţiile socialiste creditoare iar, pentru debitele ce se încasează prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, de către aceste organe.Organizaţiile socialiste creditoare şi organele prevăzute la art. 2 sînt obligate să facă tot ce e necesar spre a găsi pe debitori şi a le stabili posibilităţile reale de plată.  +  Articolul 65Organizaţiile socialiste creditoare sau organele prevăzute la articolul 2, după caz, vor cere relaţii de la cei care cunosc situaţia debitorului şi în mod obligator de la:- unităţile unde a lucrat debitorul în ultimii trei ani, în măsura în care aceste unităţi pot fi cunoscute;- comitetul executiv al sfatului popular în raza căruia s-a născut debitorul, precum şi comitetul executiv al sfatului popular al localităţii în care acesta şi-a avut ultimul domiciliu, afară de cazurile excepţionale cînd, cu toate demersurile făcute, locul naşterii sau domiciliul debitorului nu au putut fi stabilite.Organele competente a da relaţiile cerute sînt obligate sa răspundă în cel mai scurt timp organizaţiilor socialiste creditoare.Comitetele executive ale sfaturilor populare vor arata în răspuns, pentru debitorii agricultori, dacă sînt trecuţi în registrul agricol şi anume cu ce bunuri.În toate cazurile, se vor avea în vedere şi constatările organelor de executare, atunci cînd s-au luat măsuri de asigurare sau s-a început urmărirea.  +  Articolul 66Secţiile financiare, în raza cărora se realizează venituri sau exista bunuri impozabile, aparţinînd unor persoane domiciliate în raza altor secţii financiare, au obligaţia sa comunice acestora din urma datele cu privire la bunurile şi la veniturile realizate.Cînd din toate relaţiile de mai sus, din dosarele proceselor avute cu debitorul, din dosarele de cadre sau din informaţiile primite pe orice alte cai, ar reieşi indicii ca debitorul are venituri sau bunuri urmaribile, vor fi verificate şi aceste indicii.  +  Articolul 67În cazurile cînd, în urma investigatiilor şi a verificărilor făcute, se ajunge la concluzia ca debitorul intră în prevederile art. 63, aceasta se va constata printr-un proces-verbal, încheiat de conducătorul contabilităţii organizaţiei socialiste creditoare sau de angajatul care îi tine locul.Procesul-verbal se supune spre aprobare conducătorului organizaţiei socialiste creditoare, care este obligat sa ceara şi avizul oficiului juridic.Organizaţiile socialiste care nu au oficiu juridic vor cere avizul oficiului juridic al organizaţiei tutelare.Pe baza actelor prevăzute mai sus, conducătorul organizaţiei socialiste creditoare decide - prin rezoluţie datată - dacă datoria se mai urmăreşte, ori se da la scădere, trecindu-ne în evidenta specială.În cazul cînd debitorul a decedat fără sa lase avere, se da la scădere creanta împotriva sa, nemai trecindu-se în evidenta specială.În cazul cînd găseşte ca investigaţiile sînt necomplete, conducătorul organizaţiei socialiste dispune completarea lor.Atribuţiile, în legătură cu soluţionarea propunerilor făcute pe baza proceselor-verbale încheiate conform alineatelor 1 şi 2, nu pot fi exercitate prin delegare cînd debitul este mai mare de 10.000 lei.  +  Articolul 68Pentru sumele ce se urmăresc prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, procesul-verbal privind pe debitorii la care se referă art. 63 se încheie de secţia financiară raionala, oraseneasca sau de raion orasenesc.Procesul-verbal prevăzut la alineatul precedent se aproba de preşedintele comitetului executiv al sfatului popular, care nu poate delega aceasta atribuţie decît în condiţiile art. 67 alin. 5.  +  Articolul 69Mai pot fi scăzute şi trecute în evidenta prevăzută la art. 67 creanţe pentru care nu s-a pornit proces, dacă sînt întrunite condiţiile cerute de art. 63; în acest caz, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data procesului-verbal, pe baza căruia creanta a fost trecută în evidenta specială.Cînd executarea se face asupra salariilor, pensiilor sau a veniturilor provenite din munca ale cooperatorilor şi oamenilor de ştiinţa şi cultura, poate fi scăzută şi trecută în evidenta specială partea din datorie care depăşeşte venitul debitorului pe cel puţin 10 ani. Scăderea se face de conducătorul organizaţiei socialiste creditoare, cu aprobarea forului tutelar sau organului ierarhic superior după caz, în urma investigatiilor făcute potrivit art. 65, din care a reiesit ca debitorul respectiv nu mai are alte bunuri sau venituri urmaribile.Datoriile constatate prin titluri executorii nu pot fi scăzute şi trecute în evidenta specială înainte de a se împlini trei luni de la obţinerea titlului.Creanţele în privinta cărora s-a făcut contestaţie la executare, se pot trece în aceeaşi evidenta numai după soluţionarea contestaţiei prin hotărîre judecătorească definitivă.  +  Articolul 70Pentru debitele mai mari de 500 lei, care nu provin din taxe, impozite sau amenzi, organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare comunică trecerea lor în evidenta specială, organizaţiei socialiste care a transmis debitul spre încasare, aratind investigaţiile făcute în vederea executării.În cazul cînd aceste investigaţii ar fi necomplete sau organizaţia socialistă ar poseda şi alte indicii pentru identificarea bunurilor urmaribile, investigaţiile vor fi completate de organele prevăzute la art. 2 la cererea organizaţiei socialiste creditoare, după indicaţiile date de aceasta.În cazurile cînd nu mai sînt alte investigaţii de făcut, organizaţia socialistă creditoare menţionează în scripte comunicarea organelor financiare şi face cunoscut acestor organe ca este de acord cu trecerea creanţei în evidenta specială.  +  Articolul 71De efectuarea la timp a înregistrărilor în evidenta specială, precum şi de exactitatea datelor înscrise în aceasta evidenta răspunde conducătorul serviciului contabilităţii al organizaţiei socialiste creditoare.De necomunicarea la timp a datelor privind creanţele constatate prin titluri executorii, ori pentru care sînt procese în curs, răspunde conducătorul oficiului juridic. La comitetele executive ale sfaturilor populare raionale, orăşeneşti sau de raion orasenesc răspunderea pentru ţinerea la zi a evidentei o au serviciile de impozite ale secţiilor financiare, iar la comune, contabilul comunal.Organizaţiile socialiste creditoare şi organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare sînt obligate sa urmărească, pe toată durata prescripţiei, situaţia debitorilor, iar în cazurile cînd constata ca debitorii au venituri sau bunuri urmaribile, sa ia măsurile necesare în vederea executării.Controlul se face cel puţin o dată pe an, repectindu-se ori completindu-se, cînd va fi nevoie, investigaţiile prevăzute la art. 65.După împlinirea prescripţiei extinctive, creanţele rămase nerealizate sînt date la scădere şi din evidenta specială.  +  Articolul 72Dacă nerealizarea creanţei a fost provocată din vina unor angajaţi ai organizaţiei socialiste sau a oricăror alte persoane, se vor lua măsuri în vederea stabilirii răspunderii materiale precum şi a aplicării sancţiunilor disciplinare, administrative sau penale, după caz.Mijloacele speciale de lichidare a sumelor urmărite prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare  +  Articolul 73Sumele încasate fără baza legală se compensează în contul altor sume datorate sau se restituie.  +  Articolul 74Sumele apărute în plus în cazurile prevăzute la articolul precedent se compensează din oficiu cu sumele datorate din restante pe anul în curs sau pe anii precedenti de acelaşi contribuabil sau de membrii familiei sale cu care gospodareste împreună (soţ, sotie, copii şi părinţi) înscrişi în evidentele fiscale pînă la apariţia plusului.  +  Articolul 75În cazul sumelor cu debit, dacă după compensarea plusului în condiţiile prevăzute la articolul precedent mai rămîn la sfîrşitul anului financiar sume în plus, acestea se restituie debitorului în cazul cînd sînt cerute în termen de un an de la comunicarea plusului. În ce priveşte impozitele şi taxele fără debit, plusul se poate restitui dacă a fost cerut în termen de un an de la data plăţii.Competenţa de a aproba restituirea plusului va fi stabilită prin ordinul Ministrului Finanţelor.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 76Organizaţiile socialiste sînt scutite de taxe de timbru pentru toate actele de executare şi măsurile de publicitate îndeplinite în cadrul de aplicare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 77Sumele realizate prin urmărirea creanţelor transmise spre executare organelor financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, se vor distribui potrivit instrucţiunilor Ministrului Finanţelor.  +  Articolul 78În termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotărîri organele de executare vor comunică din oficiu organizaţiilor socialiste creditoare:- creanţele ce nu pot fi recuperate din cauza neidentificarii debitorilor sau a lipsei totale de bunuri urmaribile;- creanţele în contul cărora nu se mai pot face recuperari din cauza epuizarii bunurilor urmaribile.În doua luni de la primirea comunicărilor de mai sus, organizaţiile socialiste creditoare vor completa investigaţiile necesare conform art. 65 şi vor comunică organelor de executare măsurile luate.Aceleaşi organizaţii vor aduce la cunoştinţa organelor de executare în termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotărîri plăţile primite pe orice cale în contul creanţelor transmise spre executare.Creanţele despre care organizaţiile socialiste creditoare vor face cunoscut ca le-au dat la scădere, trecindu-se în evidenta specială prevăzută la art. 67, vor fi scoase din evidenta lucrărilor curente ale organelor de executare.În cazurile cînd organizaţiile socialiste creditoare nu vor răspunde în termenul legal la comunicările prevăzute în alineatul 1, ori nu vor comunică plăţile primite în contul titlurilor puse în executare, organele de executare vor sesiza, după caz, organele tutelare sau ierarhic superioare ale organizaţiilor socialiste creditoare, aceste organe fiind datoare sa ia măsurile corespunzătoare împotriva celor vinovaţi.-----