HOTĂRÂRE nr. 10 din 22 februarie 2021pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 95(1) Proiectele și propunerile legislative se depun la Senat fie în format fizic, fie prin mijloace electronice. Pentru facilitarea depunerii electronice a proiectelor și propunerilor legislative, pe site-ul Senatului se încarcă o aplicație informatică prin care se gestionează primirea și înregistrarea acestor documente în funcție de inițiator, numită Aplicație pentru gestionarea înregistrării proiectelor legislative - AGIPL.(2) Depunerea de proiecte și propuneri legislative prin intermediul AGIPL se face folosind interfața privată. Interfața privată va fi accesibilă doar senatorilor, deputaților, respectiv Guvernului.(3) Interfața privată are două secțiuni: una dedicată depunerii propunerilor legislative de către senatori și deputați, respectiv una dedicată depunerii proiectelor legislative de către Guvern.(4) Pentru accesul în interfața privată a AGIPL, fiecare senator, deputat, respectiv prim-ministrul va primi nume de utilizator și parolă pentru identificarea în aplicație.(5) Toate propunerile legislative înaintate prin AGIPL vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă. După înregistrarea la Biroul permanent a propunerii legislative, în interfața privată a AGIPL va fi disponibilă propunerea legislativă, astfel încât și alți senatori/deputați să poată deveni inițiatori cu acordul scris al inițiatorului/inițiatorilor propunerii legislative. Solicitarea de a deveni inițiator și acordul scris al inițiatorului/inițiatorilor vor fi exprimate prin aplicarea în rubrica dedicată din AGIPL a semnăturii electronice extinse.(6) Toate proiectele și propunerile legislative se înregistrează la Senat în ordinea primirii lor, se distribuie senatorilor și se publică pe pagina de internet a Senatului.2. La articolul 174, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Întrebările scrise sau orale se depun în scris, prin grupul parlamentar, în forma fizică sau în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă, la secretarul desemnat al Senatului, cel mai târziu până la ora 10,00 a zilei de joi. În acest sens, secretarul desemnat va pune la dispoziția tuturor senatorilor adresa de e-mail dedicată primirii întrebărilor.3. La articolul 176, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul și motivarea acestora, fără nicio dezvoltare, și se depun în format fizic sau în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă, la secretarul desemnat al Senatului. În acest sens, secretarul desemnat va pune la dispoziția tuturor senatorilor adresa de e-mail dedicată primirii interpelărilor.4. La articolul 202, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În termen de 15 zile de la validare, tuturor senatorilor li se pune la dispoziție de către Senat câte un certificat digital calificat, care să le permită semnarea documentelor cu semnătură electronică extinsă. La expirarea certificatului digital calificat, acestuia i se prelungește valabilitatea, astfel încât toți senatorii să poată semna cu semnătură digitală extinsă pe durata întregului mandat.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tuturor senatorilor li se pune la dispoziție de către Senat câte un certificat digital calificat, care să le permită semnarea documentelor cu semnătură electronică extinsă. La expirarea certificatului digital calificat, acestuia i se prelungește valabilitatea, astfel încât toți senatorii să poată semna cu semnătură digitală extinsă pe durata întregului mandat.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Aplicația pentru gestionarea înregistrării proiectelor legislative (AGIPL) va fi disponibilă pe site-ul Senatului.  +  Articolul IVRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 22 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    ANCA DANA DRAGU
    București, 22 februarie 2021.Nr. 10.-----